W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XIII/81/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art.12 pkt 5,pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.109, art.122, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami ).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje;
 

   § 1.   Ustala się budżet Powiatu Lipnowskiego w wysokości;

1/ dochody powiatu zgodnie z załącznikami Nr 2

w wysokości                                                                     25 897 617 zł

w tym;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w wysokości                                                                     3 875 500 zł

 

2/ wydatki budżetu powiatu, zgodnie z załącznikami Nr 3

w wysokości                                                                     26 034 617 zł

w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w wysokości                                                                     3 875 500 zł

 

W wydatkach ustalonych w punkcie 2 wyodrębnia się;

a/ wydatki bieżące w kwocie                                             24 744 617 zł

w tym;

- wynagrodzenia /§ 4010,4020,4040,4050,4070,4080/

w kwocie       14 006 518 zł

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie                                 2 324 454 zł

b/ wydatki majątkowe zał. Nr 8 w kwocie                                 1 290 000 zł

  

3/Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 137 000 zł,

 

   § 2.   Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikami nr 6,

a/ przychody                                                                               70 000 zł

b/ wydatki                                                                                   65 000 zł

 

   § 3.   Ustala się;

- dotacje zgodnie z załącznikiem nr  7 w wysokości                     727 702 zł

- wydatki na  zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

w wysokości                                                                   1 290 000 zł

 

   § 4.   Ustala się przychody i wydatki dla;

1/ gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5;

a/ przychody w wysokości                                                 124 100 zł

b/ wydatki w wysokości                                                      141 400 zł

2/ środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 4;

a/ przychody w wysokości                                                   410 880 zł

b/ wydatki w wysokości                                                       421 415 zł

 

   § 5.   

1/ Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2/ Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej  innym jednostkom organizacyjnym powiatu.

 

   § 6.   

1/ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do               kwoty              1.000.000 zł

2/ Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji  udzielanych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty                           200.000 zł

 

   § 7.   Ustala się, iż Zarząd Powiatu w Lipnie może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty    500 000 zł

 

   § 8.   Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

 

   § 9.   Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Lipnie do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

   § 10.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 

   § 11.   Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

Załącznik - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2004 rok

Załącznik - Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne

Załącznik - Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne

Załącznik 1 - PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2004 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I STRUKTURY

Załącznik 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2004 ROK - wg źródeł

Załącznik 2a - PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2004 ROK

Załącznik 2b - PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ NA 2004 ROK

Załącznik 2c - Plany dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień w 2004 r.

Załącznik 2d - PLANY DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA ROK 2004

Załącznik 2e - Dotacje na zadania zlecone na 2004 r.

Załącznik 3 - PLANY WYDATKÓW BUDŻETU NA 2004 ROK

Załącznik 3a - PLANY WYDATKÓW BUDŻETU NA 2004 ROK - SZKOŁY

Załącznik 3b - Plany wydatków z zakresu zadań zleconych powiatu lipnowskiego na 2004 rok

Załącznik 4 - PLAN ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2004 ROK - ZBIORCZO

Załącznik 5 - PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2004 ROK

Załącznik 6 - PLAN FINANSOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

Załącznik 7 - PLANY DOTACJI NA 2004 ROK

Załącznik 8 - PLANY INWESTYCJI NA 2004 ROK

Załącznik - INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO W 2003 ROKU

Załącznik - SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU

Część opisowa do budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2004

Załączniki

Powiadom znajomego