W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


IX/54/2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 roku, Nr VII /29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z 26.06.2003 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/2003 z 14.08.2003 r., Nr  43/ 2003 z dnia 25.08.2003 dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz zmian w środku specjalnym załącznik nr 3.

1)         Kwotę dochodów 26 915 569 zł zastępuje się kwotą   26 918 239 zł

2)         Kwotę wydatków 26 915 569  zł zastępuje się kwotą   26 918 239 zł

Kwotę przychodów środka specjalnego 746 460 zł zastępuje się kwotą 797 667 zł

Kwotę wydatków środka specjalnego 802 775 zł zastępuje się kwotą  853 982 zł.

 

   § 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

w Lipnie

Marek Baranowski

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w  budżecie Powiatu Lipnowskiego. Zwiększa się dochody i wydatki o 2 670 zł

 

I. Dochody

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 2 670    :

W dz. 600 rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe tworzy się § 075 – dochody z najmu i dzierżawy na kwotę 2 670 zł. Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń biurowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 2 670 zł i dokonuje się przesunięć na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz.601 rozdz. 60014 zwiększa się o 20 620 zł - § 4010 o kwotę 9 950 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 7 400 zł – składki  na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 600 zł – składki na fundusz pracy,§ 4210 o 2 670 zł  - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się o 17 950 zł - § 3020 o 3 250 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4300 o 14 700 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany te następują w  związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz wypłaty odprawy i nagrody jubileuszowej pracowniczy, która nabyła prawo do emerytury.

 

Tworzy się rozdział  i §§ oraz dokonuje przesunięć na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 lipca 2002 w sprawie praktycznej nauki zawodu tworzy się

dz. 801 rozdz. 80130- Szkoły Zawodowe § 4300 – zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów  praktyk zawodowych słuchaczy Policealnego Studium Zawodowego kierunek Informatyka w kwocie 756 zł.  

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia tworzy się w dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 w kwocie 2 074 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 2 074 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 853 rozdz.85302 zwiększa się o 7 623 zł:  § 4300 o 309 zł - zakup usług pozostałych, § 4410 o 200 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 2 000 zł – różne opłaty i składki, § 4440 o 4 114 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz tworzy się § 4600 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych na kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie kary do Inspektoratu Ochrony Środowiska za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zaś zmniejsza się § 4040 o 7 623 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne zwiększa się § 4210 o 3 856 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 265 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4240 o 865 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4270 o 3 856 zł – zakup usług remontowych, § 4430 o 400 zł – różne opłaty składki.

Ponadto w dz.801 rozdz. 80111 – Gimnazja Specjalne zwiększa się § 4210 o 2 500 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 500 zł zaś zmniejsza się § 4240 o 1 000 zł i § 4270 o 2 000 zł – zakup usług remontowych

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz. 853  rozdz. 85318 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększa się § 4010 w kwocie 13 190  zł –wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza rozdz. 85321 – Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności § 4010 o kwotę 6 500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4210 o 3600 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 890 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 200 zł - różne opłaty i składki. Powstała konieczność wygospodarowania środków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej  w związku z przejściem na  emeryturę Pani Marianny Wielgopolan.

 

III  Środek specjalny

Wprowadza się zmiany na wniosek;

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelski w dz.750 rozdz.75020 zwiększa się przychody o 3 207 zł oraz zwiększa się planowane wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 3 207 zł . Środki te pochodzą z wpływu odszkodowania za skradziony sprzęt i odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup sprzęty komputerowego.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem  w dz.801 rozdz.80130  zwiększa się planowany przychód o 43 000 zł w § 0830  oraz zwiększa się planowane wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  o 35 000 zł, § 4270 o 4 000 zł  - zakup usług remontowych,  § 4300 o 4 000 zł - zakup usług pozostałych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup węgla, materiałów związanych z remontem oraz na dokończenie prac związanych z adaptacją pracowni analiz chemicznych.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz.853 rozdz.85302 tworzy się środek specjalny pod nazwą „ Święto kwitnącej paproci” zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2003  z dnia 23 czerwca 2003 r. Przychody zwiększa się o kwotę 5 000 zł: § 0840 o 2 000 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez mieszkańców Domu, § 0960 o 3 000 zł – wpływy z tytułu darowizn, tym samym rozchody zwiększa się o 5 000 zł: § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów, § 4220 o 2 000 zł – zakup środków żywności, celem sfinansowania  spotkania integracyjnego mieszkańców Domu ze społeczeństwem.

 

                                                                                        Załącznik 1

                                                                                        Załącznik 2

                                                                                         Załącznik 3

Załączniki

Powiadom znajomego