W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


LVI/483/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego na rok 2024
na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. z 2023r. poz. 572) oraz art. 90t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm. z 2023r. poz. 2005)
status uchwały obowiązująca
 • 1. Przyjmuje się lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą: „Powiatowy Program Wychowania Patriotycznego na rok 2024”.
 • 2. Założenia edukacji patriotycznej.
 1. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.
 2. Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości ucznia.
 3. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży jest troska o ich wszechstronny harmonijny rozwój oraz przygotowanie do życia i pracy
  w społeczeństwie.
 • 3. Cele edukacyjne Programu.
 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
 2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i szacunku dla symboli narodowych.
 3. Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej.
 5. Rozwijanie  aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej.
 6. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość, swój kraj.
 7. Wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego        dziedzictwem kulturowym.
 8. Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, społecznych
  i politycznych.
 9. Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych
  i państwowych.
 • 4. Zadania szkoły.
 1. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym.
 2. Zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami
  i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego.
 3. Przygotowanie uczniów do  aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 4. Zgłębianie i utrwalanie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji, walorów  przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych.
 • 5. Treści edukacji patriotycznej obejmują:
 1. Godło i hymn państwowy.
 2. Pieśni patriotyczne, utwory literackie (obrazy, filmy, pieśni).
 3. Miejsca pamięci narodowej.
 4. Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).
 5. Jednostkę i grupę: życie w grupie (więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).
 6. Samorząd terytorialny.
 7. Jednostkę, społeczeństwo, naród, państwo.
 8. Prawa i obowiązki obywatelskie.
 9. Wartości i normy życia społecznego: kategorię dobra wspólnego, patriotyzm, kulturę społeczną i polityczną.
 • 6. Formy i metody pracy.
 1. W czasie realizacji treści programowych będą organizowane żywe lekcje historii
  i edukacji obywatelskiej poprzez:
 • Uroczystości związane z obchodzeniem świąt narodowych.
 • Wycieczki szkolne zapoznające uczniów z bogactwem kulturowym, historycznym
  i przyrodniczo – geograficznym najbliższej okolicy, Polski a także miejscami pamięci narodowej oraz zabytkami polskiej historii i kultury w Europie.
 • Spotkania z przewodnikami, kulturoznawcami, historykami, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.
 • Wycieczki do muzeów, miejsc o znaczeniu patriotycznym, historycznym
  i kulturowym.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • 7. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
 1. Znajomość hymnu narodowego, polskich pieśni patriotycznych.
 2. Znajomość symboli: lokalnych i państwowych.
 3. Poszerzenie wiedzy na temat polskiej historii, miejsc pamięci narodowej, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych.
 4. Prezentowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.
 5. Prezentowanie odpowiedniego zachowania w miejscach pamięci narodowej, muzeach,  innych miejscach kultury a także w  czasie wyjazdu i wspólnego spędzania czasu.
 • 8. Program będzie realizowany w roku 2024.
 • 9. Finansowanie programu.
 1. Rada Powiatu w Lipnie zapewnia środki w wysokości do 75 % kosztów poniesionych na realizacje zadań określonych w § 6 pkt 1 ppkt 2, 3 i 4, dopuszcza się wsparcie niniejszego Programu poprzez dobrowolne wpłaty i darowizny od osób prawnych
  i fizycznych.
 2. Pozostałe koszty sfinansowane będą przez uczestnika wyjazdu lub dofinansowane
  z innych źródeł np.: Rada Rodziców, itp.
 3. Koszty kwalifikowalne ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego to w szczególności koszty w przypadku:
 • wycieczek na terenie Polski: transportu, zakwaterowania i wyżywienia, biletów wstępu i przewodnika:
 • wycieczek za granicę: transportu.
 1. Środki finansowe na realizację Programu zostaną określone w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024.
 2. Dyrektor szkoły ubiegającej się o dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 1 składa wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały co najmniej 1 miesiąc przed planowaną realizacją zadania.
 3. Odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki w ramach Programu ponosi dyrektor szkoły, który jest obowiązany dopełnić wszelkich wymogów formalnoprawnych dotyczących warunków i sposobu organizowania wycieczek szkolnych.
 4. Wnioski o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, rozpatruje Zarząd Powiatu
  w Lipnie po zaopiniowaniu przez Wydział Edukacji.
 5. Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipnie,
  ul. Sierakowskiego 10B.
 • 10. Beneficjenci Programu.
 1. Program przewidziany jest dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
 2. Warunki realizacji wycieczek dofinansowanych ze środków Powiatu Lipnowskiego:
 • wycieczka 1-4 dniowa, a w przypadku wycieczek zagranicznych wycieczka
  5 dniowa,
 • zorganizowana dla minimum 25 uczniów, a w przypadku Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie dopuszcza się grupę minimum 15 uczniów,
 • zawierająca w programie co najmniej jedno miejsce, a w przypadku wycieczek powyżej 2 dni co najmniej trzy miejsca pamięci narodowej, miejsce o znaczeniu historycznym i kulturowym dla narodu polskiego, np.:
 1. Oświęcim, Kraków-Wawel, Muzeum Narodowe w Krakowie, Wieliczka,
 2. Warszawa, Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Cmentarz Wojskowy na Powązkach,
 3. Gdańsk, Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej, Gdynia, Muzeum Okręt ,,Błyskawica”, obóz Stutthof,
 4. Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego i Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino oraz w Bolonii i Loreto, Sala Sobieskiego w Muzeach Watykańskich, Groby polskie na cmentarzu Montmartre i Père-Lachaise w Paryżu, Miejsce Pamięci i Muzeum Sachsenhausen w Oranienburgu, Ostra Brama i pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie,

lub inne zabytki, muzea i miejsca pamięci narodowej.             

 • 11. Rozliczenie dofinansowanego zadania.
 1. Wnioskodawca dokonuje rozliczenia zadania w terminie 14 dni od zakończenia zadania przedkładając:
 • rozliczenie - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 • faktury i rachunki dokumentujące poniesione koszty zgodnie ze złożonym wnioskiem,
 • faktury dokumentujące wydatki dofinansowane ze środków Powiatu Lipnowskiego wystawione w walucie polskiej (PLN) na:

Nabywca:       Powiat Lipnowski,

 1. Sierakowskiego 10 B,

87-600 Lipno,      

NIP: 466 03 86 812

Odbiorca:        Starostwo Powiatowe w Lipnie,

 1. Sierakowskiego 10B

87-600 Lipno

 • 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
 • 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie edukacji publicznej.

Kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków. Kształtowanie postaw patriotycznych - to dziedzina złożonej działalności wychowawczej wymagająca systematycznego pogłębiania wiedzy nauczycieli, znajomości współczesnych osiągnięć teorii potrzeb, teorii wartości i teorii osobowości.

Rada Powiatu w Lipnie postanowiła kontynuować realizację Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego z lat ubiegłych w celu upowszechniania wśród dzieci i młodzieży tradycji narodowych i lokalnych, rozwijania poczucia odpowiedzialności i szacunku dla symboli państwowych, kształtowania więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia i lokalnym dziedzictwem kulturowym oraz umożliwienia dzieciom i młodzieży aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych. Ponadto powiat lipnowski jest powiatem typowo rolniczym o dużym bezrobociu i ubóstwie, położonym w znacznej odległości od dużych aglomeracji miejskich, znaczących miejsc pamięci narodowej, muzeów, centrów kulturalnych. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu w Lipnie, aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których jest organem prowadzącym a tym samym ułatwić dzieciom i młodzieży dostęp do w/w miejsc, postanowiła przyjąć niniejszy Program do realizacji w roku 2024.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załączniki

Powiadom znajomego