W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LI/439/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zaskarżenia Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr 51/2023 z dnia 26 maja 2023 roku stwierdzającego nieważność Uchwały Nr XLVIII/424/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.
na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526 ze zm. z 2023 r. poz. 572 )
status uchwały obowiązująca

§1

Zaskarża się Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 51/2023 z dnia 26 maja 2023 r. (WNK.DW.IV.4131.23.2023.EB) stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLVIII/424/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

 Anna Smużewska

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym podstawą do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest uchwała organu, który podjął zaskarżoną uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. 

W dniu 20.04.2023 r. Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę w sprawie realizacji programu opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, która została przesłana przez Starostę do Wojewody dniu 26 kwietnia (data wpływu do Urzędu Wojewódzkiego 28 kwietnia 2023 r.). 

W dniu 23 maja 2023 r. o godz. 14.47 na pocztę mailową do Starosty wpłynęło od Wojewody zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLVIII/424/2023 z dnia 20.04.2023 r. w sprawie realizacji programu opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023. W tym zawiadomieniu Wojewoda zwrócił się o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii i udzielenie odpowiedzi do dnia 25 maja 2023 roku. Po analizie pisma Wojewody w dniu 24 maja mailowo udzielono odpowiedzi, w której zobowiązano się do skierowania projektu uchwały w sprawie uchylenia przedmiotowej uchwały na najbliższą planowaną sesję, tj. 6 czerwca 2023 r. Powyższa informacja została również przesłana tego samego dnia pocztą tradycyjną. 

Biorąc pod uwagę realne zagrożenie stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę, a przede wszystkim konieczność jak najszybszego wejścia w życie programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, niezwykle ważnego dla społeczeństwa, Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie zdecydowała się na zwołanie na dzień 26 maja 2023 r. tzw. sesji nadzwyczajnej w celu uchylenia Uchwały XLVIII/424/2023 z dnia 20.04.2023 r. w sprawie realizacji programu opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023. 

W dniu 26 maja 2023 r. Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia w/w uchwały. Powyższa uchwała została dostarczona w sposób przewidziany przez prawo, w tym samym dniu, tj. 26 maja do Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku. W dniu 31 maja 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie (data stempla pocztowego 29.05.2023 r.) wpłynęła informacja, że w wyniku Rozstrzygnięcia Nadzorczego nr 51/2023 z dnia 26.05.2023 r. (WNK.DW.IV.4131.23.2023.EB) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stwierdzono nieważność Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVIII/424/2023.

W tym miejscu stwierdzić należy, że Starosta Lipnowski otrzymawszy zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego, w którym był przewidziany, nieodpowiadający wymogom, niezwykle krótki termin na ustosunkowanie się do niego, pomimo tego zobowiązał się do skierowania projektu uchwały w sprawie uchylenia w/w uchwały na najbliższą planowaną sesję 6 czerwca 2023 r. Mając na uwadze konieczność wprowadzenia w życie programu powyższa decyzja została zmodyfikowana i Przewodnicząca Rady podjęła decyzję o zwołaniu sesji na dzień 26 maja celem podjęcia uchwały o uchyleniu przedmiotowej uchwały. 

Niezwłocznie, jeszcze tego samego dnia, Uchwała została doręczona do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku. 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że Wojewoda wydając rozstrzygnięcie nadzorcze nie wziął pod uwagę ustosunkowania się Starosty do przedstawionych przez Wojewodę kwestii, w którym zobowiązano się do samodzielnego uchylenia uchwały, do czego de facto doszło w możliwie najszybszym terminie. Wyznaczony w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego z dnia 23 maja 2023 r. 2-dniowy termin do ustosunkowania się do przedstawionych w nim kwestii, mając na uwadze, że doręczenie powyższego zawiadomienia nastąpiło w dniu 23 maja 2023 o godz. 14.47 nie jest zgodne z art. 10 §1 kpa, który brzmi ”Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

W orzecznictwie przyjmuje się, że za nieodpowiadające wymogom art. 10 KPA uznać należy zawiadomienie skierowane do strony bezpośrednio przed lub w chwili wydawania rozstrzygnięcia nadzorczego. Zbyt późne zawiadomienie lub jego brak może zostać ocenione jako wadliwość postępowania skutkujące uchyleniem aktu nadzoru (Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 marca 2008 r. II SA/Po71/08).

Decydując się na złożenie skargi na przedmiotowe rozstrzygniecie nadzorcze do WSA, należy mieć również na uwadze, że istnieją wątpliwości co do skuteczności doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Zgodnie z art. 39 §1 i 2 „§ 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu albo w siedzibie organu.

§ 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem:

1) przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo

2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy”.

Starostwo Powiatowe w Lipnie posiada adres do doręczeń elektronicznych o którym mowa art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych”, jednak pomimo tego rozstrzygnięcie nadzorcze nie zostało ten sposób doręczone. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że postępowanie nadzorcze prowadzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego ma szereg wad prawnych, które stanowią rażące naruszenie prawa. Sposób prowadzenia tego postępowania pozbawił bowiem czynnego udziału w nim Powiatu Lipnowskiego. Poza tym szczególnej uwagi wymaga sposób doręczenia pism w przedmiotowej sprawie, gdyż wydaje się on prawnie tak wadliwy, że neguje skuteczność doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Załączniki

LI.439.2023 docx, 19 kB

Powiadom znajomego