W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XLII/384/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

Określa się szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1.      nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

2.      pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

3.      nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLIV/285/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 
7 września 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski zmieniona uchwałą Nr XII/92/2019 z dnia 20.11.2019 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 września 2022 roku.

 

 

UZASADNIENIE
 


Organ prowadzący szkołę lub placówkę zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) określa:

–        zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

–        zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela;

–        tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a)      nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a cyt. ustawy, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 
i w kształceniu na odległość,

b)      pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.

c)      nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 
20 godzin

Zgodnie z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela zadania i kompetencje wskazane w w/w przepisach wykonuje rada powiatu.

Dotychczas obowiązującą w tym zakresie uchwałę należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnego stanu szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe działające w oświacie.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/384/2022

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 21 października 2022 roku

 Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

 

1.      Poniższe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dotyczą nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1)      odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,

2)      wcześniejszego zakończeniem zajęć w klasach programowo najwyższych,

3)      różnej liczby godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych semestrach wynikającej ze szkolnego planu nauczania.

2.      Nauczyciele, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zobowiązani są do zrealizowania w innych okresach roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby pełny wymiar obowiązujący tego nauczyciela wypracowany został do końca zajęć w danym roku szkolnym. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

3.      Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć okresowo jest mniejszy w ciągu roku szkolnego niż ustalony na podstawie art. 42 ust. 3, 5c i 7 Karty Nauczyciela, wylicza się średnioroczny przydział godzin.

4.      Do wyliczeń, o których mowa w pkt. 3 przyjmuje się 38 tygodni zajęć w roku szkolnym.

5.      Średnioroczny przydział godzin wylicza się następująco:

1)      sumuje się liczbę godzin, których nauczyciel nie będzie mógł wypracować w całym roku szkolnym;

2)      sumę godzin wyliczoną w sposób określony w podpkt. 1 dzieli się przez 38 tygodni;

3)      otrzymaną liczbę odejmuje się od przydzielonej tygodniowej liczby godzin określonej w arkuszu organizacyjnym szkoły.

6.      W przypadku rozwiązywania z nauczycielami stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych 
w planie organizacyjnym zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy wymiar godzin zajęć, a także za przeprowadzone w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

7.      Za prawidłowość rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, odpowiada dyrektor szkoły/placówki oświatowej.
Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/384/2022

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 21 października 2022 roku

Szczegółowe zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych 

 

1.      Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3, 5c i 7 Karty Nauczyciela, zgodnie z poniższą tabelą:

 

L.p.

Stanowisko kierownicze

Rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

1

2

3

1

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:

- do 6 oddziałów

- 7 – 11 oddziałów

- 12 – 16 oddziałów

- 17 i więcej oddziałów

 

50 %

60 %

70 %

85 %

2

Dyrektor szkoły muzycznej

75 %

3

Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

75 %

4

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu

60 %

5

Wicedyrektor szkoły muzycznej

60 %

6

Wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

60 %

7

Kierownik centrum kształcenia zawodowego

75 %

8

Zastępca kierownika centrum kształcenia zawodowego

60 %

9

Kierownik kształcenia praktycznego w szkole zawodowej,
w której praktyczna nauka zawodu prowadzona jest poza szkołą

60 %

 

10

Kierownik sekcji w szkole muzycznej

30 %

2.  Obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oblicza się 
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3.  Wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.

4.  Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowy wymiar godzin ustalony zgodnie z pkt. 1 obowiązuje od dnia powierzenia tego stanowiska.

 Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLII/384/2022

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 21 października 2022 roku

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1.  nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

2.  pedagogów, pedagogów specjalnych,  psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

3.  nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 


1.  Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu w formie zaocznej wynosi rocznie 648 godzin.

2.  Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 
w kształceniu w formie zaocznej zalicza się:

1)  godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych,

2)  faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac egzaminacyjnych, licząc poprawianie trzech prac za 1 godzinę zajęć,

3)  godziny przeprowadzania egzaminów ustnych i praktycznych, licząc czterech egzaminowanych za 1 godzinę zajęć.

3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę – 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć 60 minut.

4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w kształceniu w formie zaocznej następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

5.      Odbyte godziny zajęć wymienione w punkcie 2 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające 1/2 rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

6.      Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi – 22 godziny.

7.      Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i słuchaczami przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin, wynosi – 20 godzin.

 


XLII.384.2022

Wykaz imienny do XLII.384.2022
 

Załączniki

XLII.384.2022 docx, 26 kB

Powiadom znajomego