W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XI/67 /2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:


   § 1.   
W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 roku, Nr VII /29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z 26.06.2003 r., Nr IX/54/2003 z 05.09.2003 r., Nr X/61/2003 z 24.10.2003 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/2003 z 14.08.2003 r.,  Nr  43/ 2003 z dnia 25.08.2003 r., Nr 45/ 2003 z 09.09.2003 r., Nr 48/2003 z 18.09.2003 r., Nr 50/2003 z 30.09.2003 r., Nr 55/2003 z 10.10.2003 r., Nr 63/2003 z 27.11.2003 r., Nr 67/2003 z 02.12.2003 r., Nr 70/2003 z 11.12.2003 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz zmian w środku specjalnym załącznik nr 3.

1)       Kwotę dochodów 27 246 236 zł zastępuje się kwotą  27 335 348

2)       Kwotę wydatków 28 046 236 zł zastępuje się kwotą  28 112 085 zł

3)       Kwotę deficytu 800 000 zł zastępuje się kwotą 776 737 zł.

Kwotę przychodów środka specjalnego 800 067 zł zastępuje się kwotą 802 539 zł

Kwotę wydatków środka specjalnego 856 382 zł zastępuje się kwotą  858 854 zł.

   § 2.   Szczegółowy wykaz zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, zmiany środku specjalnym załącznik nr 3  .

   § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                           w Lipnie

                                                                                  Marek Baranowski

 

 

                                               Załącznik 1

                                                Załącznik 2

                                               Załącznik 3

 

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w  budżecie Powiatu Lipnowskiego, zwiększa się dochody o 89 112 zł i  wydatki  o 65 849 zł.

I. Dochody

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 89 112    :

Na podstawie podpisanej umowy Nr IG.II.3042 – FOGR-194/2003 z dnia 14.11.2003 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim zwiększa się dochody w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6260 – dotacje z funduszy celowych na realizacje inwestycji o 5 400 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-55p/2003 z 27.11.2003 r. zwiększa się część subwencji oświatowej o kwotę 23 263 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz na podstawie  decyzji nr ST5-4820-54p/2003 zwiększa się część subwencji oświatowej o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowowybudowanych obiektów oświatowych. 

- w dz. 853 rozdz.85302 –  Domy pomocy społecznej zwiększa się o 40 144 zł § 083 – wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy DPS) o kwotę 40 000 zł, § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o 26 zł, § 097 – wpływy z różnych dochodów o 218 zł.

- w dz. 853 rozdz. 85333-  Powiatowe urzędy pracy zwiększa się § 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 235 zł. Kwota ta pochodzi z tytułu wynajmu pomieszczenia przez Centrum Wspierania Przedsiębiorczości .

- w dz. 921 rozdz. 92195 – pozostała działalność tworzy się § 096 na kwotę 2 070 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Środki te pochodzą ze sprzedaży biletów na Mikołajkowy Koncert Charytatywny, który odbył się 5 grudnia 2003 roku i przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej.

II. Wydatki 

Zwiększa się wydatki, tworzy się nowe §§ i dokonuje przesunięć między §§:

W dz.700 rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w związku z podpisaniem umowy Nr IG.II.3042 – FOGR-194/2003 z dnia 14.11.2003 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim zwiększa się § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o 5 400 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

W dz.801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zwiększa się  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów laboratoryjnych do pracowni analiz chemicznych w Zespole Szkół w Skępem.

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz.853 rozdz.85302 – Domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki o 88 400 zł: § 4210 o 73 400 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz § 4220 o 15 000 zł  - na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu.

Środki na zwiększenie wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów powiatu z odpłatności pensjonariuszy o 40 144 zł i z przesunięć planowanych wydatków z dz.801 – Oświata i wychowanie w kwocie 48 256 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 maja 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej  - wpływy ze zrealizowanych przez Dom dochodów własnych  z tytułu odpłatności pensjonariuszy stanowią uzupełnienie dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań domów pomocy społecznej.

Na wniosek Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zwiększa się wydatki w dz.853  rozdz.85333  - Powiatowe urzędy pracy o 3 235 zł: § 4210 o 2 735 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz § 4300  o 500 zł – opłaty za rozmowy telefoniczne. Środki na wydatki pochodzą ze zwiększenia dochodów Powiatu.

            Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dz.710 rozdz.71015  - Nadzór budowlany zwiększa się o 3 212 zł: § 4300 – zakup usług pozostałych o 2 691 zł,

§ 4410 – podróże służbowe o 521 zł, zaś zmniejsza się o 3 212 zł: § 4010 – wynagrodzenia osobowe o 1 000 zł, § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu o 802 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 1 220  zł, § 4120 - składki na fundusz pracy o 55 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  o 135 zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych dz.801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się § 6060 – wydatki inwestycyjne o 3 400 zł, zaś zmniejsza się § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 400 zł.

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz.853 rozdz.85301- Placówki opiekuńczo- wychowawcze tworzy się § 4210  – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia § 3110  - świadczenia społeczne w kwocie 2 000 zł.

W dz.853 rozdz.85304 – Rodziny zastępcze tworzy się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 413 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia § 3110  - świadczenia społeczne w kwocie 22 413 zł. Powyższe zmiany podyktowane koniecznością  udzielenia pomocy w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze. 

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie w dz.854 rozdz.85406 – Poradnie zwiększa się o 4 029 zł: § 4010 –wynagrodzenia osobowe o 1 846 zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy o 45 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 1 550 zł, § 4410 – podróże służbowe o 588 zł, zaś zmniejsza się o 4 029 zł: § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 588 zł, § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 287 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne  o 652 zł, § 4240 – pomoce naukowe o 194 zł,§ 4260 – zakup energii o 1 664 zł, § 4270 – zakup usług remontowych o 366 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o 200 zł, § 4430 – różne opłaty i składki o 78 zł.

Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie  w dz.854 rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się o  8 511 zł: § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o

1 358 zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy o 224 zł, § 4210  - zakup oleju o 6 794 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o 55 zł, § 4410 – podróże służbowe o 80 zł, zaś zmniejsza się

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 2 045 zł, § 3250 – stypendia różne o 500 zł, § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 533 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 933 zł, § 4260 – zakup energii o 3 500 zł.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 801 rozdz, 80195 – pozostałą działalność zwiększa się § 2310 o 690 zł – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz tworzy się  § 3240 w kwocie  1 380 złstypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Środki te zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej.

 

III. Środek specjalny

Wprowadza się zmiany na wniosek;

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz.600 rozdz.60014 – Drogi powiatowe publiczne zwiększa się przychody w § 0490 o 2 180 zł oraz § 092 o 292 zł, oraz zwiększa się wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o 2 472 zł.

            Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz.801 rozdz.80120 – Stołówka  zwiększa się wydatki w § 4210  - zakup materiałów i wyposażenia o 7 500 zł oraz § 4300 – zakup usług pozostałych o 2 000 zł, zaś zmniejsza się § 4260 – zakup energii o 3 000 zł i § 4270 – zakup usług remontowych o 6 500 zł.

Dyrektora Zespołu w Dobrzyniu  w dz.801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o  1 500 zł, zaś zmniejsza się § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 1 500 zł.

W dz.854 rozdz.85410 – Internaty zawodowe zwiększa się wydatki w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 500 zł, §  4300 – zakup usług pozostałych o 200 zł, zaś zmniejsza się §  4270  - zakup usług remontowych o 700 zł.

            Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie w dz. 854 rozdz.85410 – Internaty zawodowe zwiększa się wydatki w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 15 000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o 2 000 zł, zaś zmniejsza się § 4260 –zakup energii o 12 000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych o 5 000 zł.

 

Załączniki

Załącznik 2 doc, 102 kB

Powiadom znajomego