W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


VIII/ 44 /2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje: 

§ 1  W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą  Rady Powiatu w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 roku, Nr VII /29/2003 z 29.04.2003 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

1)        Kwotę dochodów 26 436 615 zł zastępuje się kwotą 26 882 016 

2)        Kwotę wydatków 26 261 615 zł zastępuje się kwotą  26 882 016 zł

3)        Kwotę nadwyżki budżetowej 175 000 zł zastępuje się kwotą „0” zł

 

W § 4 - w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian ( załącznik Nr 3 ); - wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości  1 975 500 zł zastępuje się kwotą 2 315 490 zł

 

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

w Lipnie

Marek Baranowski

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok zwiększa się po stronie dochodów o 445 401 zł i wydatków o 620 401 zł.

I. Dochody

W dziale 010 rozdz. 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększa się § 2700 o kwotę 93 949 zł , która będzie przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów leśnych dla rolników.

W dziale 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększa się dochody w kwocie 331 000 zł w tym;

§ 0840 zwiększa się w kwocie 51 000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół w Skępem

§ 6260 – 280 000 zł, z tytułu dotacji pochodzącej z wpływu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. : „Modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na olejowe w budynkach Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie” – umowa z dnia 30.12.2002 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy z dnia

2 czerwca 2003r wprowadza się dotacje celową na 2003 r. w dz. 853  rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 213 w kwocie 19 452 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W dziale 853 rozdz. 85318 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie tworzy się § 0970 w kwocie 1 000 zł tytułu odpłatności biologicznych rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 620 401 zł  na podstawie wniosków:

Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w dz. 010 rozdz. 01027 § 3020  zwiększa się o 93 949 zł na wypłatę  ekwiwalentów w związku z zalesieniem gruntów rolnych.

 Zespołu Szkół w Skępem w dz.801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o 37 000 zł:

§ 3020 o 22 000 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli), § 4260 o 10 000 zł – zakup energii, § 4270

o 5 000 zł – zakup usług remontowych, oraz w dz. 854 rozdz. 85410 – Internaty i Bursy Szkolne § 4210 o 10 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem do remontu pomieszczeń w internacie oraz  dostosowanie, zgodnie z zaleceniami kuratorium, pracowni analiz chemicznych.

            Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisła w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe  § 4210 o 4 000 zł – zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów pokrycia dachowego budynku garażu oraz łącznika szkoły.

            Rozdysponowuje się planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 175 000 zł w sposób następujący: 

zwiększa się  w dz. 801 i dz. 854 o 175 000 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników szkół i jednostek oświatowych:

 

Zespół Szkół w Lipnie

rozdz.  80120 – Licea ogólnokształcące zwieksza się o 47 760 zł.

§ 4010 o 39 000 zł,

§ 4110 o 7 705 zł,

§ 4120 o 1 055 zł,

 

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 56 017 zł.

§ 4010 –  44 629 zł.

§ 4110 -  10 016 zł.,

§ 4120 -    1 372 zł.,

 

Zespół Szkół w Skępem

rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 15 223 zł.;

§ 4110 – 12 323 zł.,

§ 4120 -   2 900 zł.,

 

Zespół Szkół w Dobrzyniu

rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 40 425 zł.;

§ 4010 – 32 207 zł.,

§ 4110 -   7 228 zł.,

§ 4120 -      990 zł.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie

rozdz. 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne o kwotę 15 575 zł.

§ 4010 – 12 409 zł.,

§ 4110 -   2 785 zł.,

§ 4120 -      381 zł. 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 30.12.2002 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się zwiększenia wydatków w dz.. 801 rozdz. 80130 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie

280 000 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

            Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz.853 rozdz.85318 zwiększa się § 4210 w kwocie  1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dz. 853 tworzy się rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 3110 – świadczenia społeczne w kwocie 19 452 zł na usamodzielnienie i kontynuacje nauki pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

 

Tworzy się §§ i dokonuje przesunięć na wniosek:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie w dz.710 rozdz.71015 tworzy się § 4410– podróże krajowe w kwocie  402 zł , ponadto dokonuje się przesunięć między §§. Zwiększa się  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 20 zł, § 4410 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 37 zł, zaś zmniejsza się § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 459 zł.

              Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 851 rozdz. 85121- Lecznictwo Ambulatoryjne tworzy się § 4300 – zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów  transportu ultrasonografu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tłuchowie w kwocie 34 zł, zaś zmniejsza się § 6220 o kwotę 34 zł.   

            Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz. 853  rozdz. 85321 – Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się § 4110 w kwocie 138 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zaś zmniejsza § 4040 o kwotę 138 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 W planie inwestycji na 2003 r. stanowiącym załącznik dopisuje się rozdz.85111

§ 6220 w kwocie 50 000 zł dotyczącej zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Lipnie oraz rozdz.85121 § 6220 w kwocie 9 966 zł dotyczącej lecznictwa ambulatoryjnego.

                

                                                                                            Załącznik 1

                                                                                            Załącznik 2

                                                                                            Załącznik 3

                                                                                            Załącznik 4

Załączniki

Powiadom znajomego