§ 1

Uchwala się Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc uchwała Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia zmieniona uchwałą Nr XII/91/2019 z dnia 20.11.2019 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie


Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu lipnowskiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). 

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, w taki sposób, aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust 6 Karty Nauczyciela.

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli działającymi w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu 
tj.: NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZNP, WZZ „Solidarność – Oświata” oraz ZZ „Rada Poradnictwa”.


XLII.381.2022

Wykaz imienny do XLII.381.2022

 Załączniki:

XLII.381.2022
Wykaz imienny do XLII.381.2022