W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Statut szkoły:

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. WALERIANA ŁUKASINSKIEGO
W SKEPEM
2
SPIS TRESCI
I. Podstawa prawna……………………………………………….... 3
II. Nazwa szkoły.……………………………………………………. 4
III. Cele i zadania.……………………………………………….... 4 - 5
IV. Sposób realizacji celów i wykonywania zadan.………………. 5 - 6
V. Wewnatrzszkolny system oceniania.…………………………. 6 - 20
VI. Organizacja zajec dodatkowych dla uczniów.………………........ 20
VII. Formy opieki i pomocy uczniom.……………………………….... 20
VIII. Organizacja wewnatrzszkolnego doradztwa zawodowego.…. 20 - 21
IX. Organizacja i formy współpracy szkoły z rodzicami.……….. 21 - 22
X. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
i uzalenien.………………………………………………………. 22
XI. Szczegółowe kompetencje organów szkoły.…………………. 22 - 25
XII. Zasady współdziałania organów szkoły.……………………......... 25
XIII. Organizacja szkoły.………………………………………….. 26 - 30
XIV. Zakres zadan nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.... 30 - 33
XV. Prawa i obowiazki ucznia.……………………………………. 33 - 36
XVI. Kary i nagrody stosowane wobec ucznia.……………………. 36 - 39
XVII. Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole.…………….. 39 - 40
XVIII. Procedury postepowania w sytuacjach zagroenia przestepczoscia i
demoralizacja .......................................................................... 40 - 44
XIX. Zasady rekrutacji uczniów.…………………………………........... 44
XX. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy
w szkołach dla dorosłych.…………………………………… 45 - 48
XXI. Postanowienia koncowe. …………………………………….. 48 - 49
3
Rozdział I Podstawa prawna
− Ustawa o systemie oswiaty z dnia 7 wrzesnia 1991r, art.60 ust.2 (Tekst jednolity Dz. U. z
1996r. Nr 67, poz. 329 z pózniejszymi zmianami oraz rozporzadzeniami wykonawczymi)
− Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. – Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego
(Dz. U. z 1999r. Nr 12, poz. 96) z pózniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001r. nr 147, poz.
1644)
− Rozporzadzenie MENiS z dnia 7 wrzesnia 2004 w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046)
− Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. oraz rozporzadzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz Dz. U. Nr
10, poz.96)
− Rozporzadzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form
działalnosci wychowawczej i zapobiegawczej wsród dzieci i młodziey zagroonych
uzalenieniami (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198)
− Rozporzadzenie MENiS z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych
placówek do drugich ( Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1054) oraz pózniejsze zmiany
− Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 56 z 1987
r., poz. 357 z pózniejszymi zmianami )
− Ustawa z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz.
69)
− Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989, (Dz. U. Nr 120 z 1991r., poz.
526, ze zmianami Dz. U. z 2000r. Nr 2, poz. 11 )
− Ustawa z dnia 6 stycznia 2000r.o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69),
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i
Politycznych, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnosci
− Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich (teks
ujednolicony z 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 223 z 29 grudnia 2003 r., poz. 2217),
obowiazujacy od 1 stycznia 2004 roku
− Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi – nowelizacja Ust. z 27 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 152, poz. 1597 z 2004 r.)
− Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 198)
− Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 z 1990 r. poz. 179 z poz. zm.)
− Zarzadzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 pazdziernika 2003 r. w
sprawie metod i form wykonywania zadan przez policjantów w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestepczosci nieletnich.
4
Rozdział II Nazwa szkoły
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwe Zespół Szkół im. Waleriana Łukasinskiego w Skepem. Jest ona szkoła
publiczna, która:
– zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
– realizuje programy nauczania zawierajace podstawy programowe obowiazkowych
przedmiotów ogólnokształcacych, a w przypadku szkół zawodowych równie podstawy
programowe kształcenia w danym zawodzie lub profilu kształcenia zawodowego.
2. Adres szkoły: ul. Wymyslinska 2, 87 – 630 Skepe, tel./fax (054) 287 70 06
§ 2.
Organem prowadzacym szkołe jest Powiat Lipnowski.
Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oswiaty.
§ 3.
1. W ramach Zespołu Szkół w Skepem funkcjonuja:
– 3-letnie Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno – administracyjnym,
– 3-letnie Liceum Ogólnokształcace,
– 4-letnie Technikum kształcace w zawodach:
• technik ywienia i gospodarstwa domowego,
• technik ochrony srodowiska, specjalnosc: uzdatnianie wody i oczyszczanie
scieków
– 3-letnie Technikum Rolnicze Wydział Zaoczny (na podbudowie szkoły zasadniczej)
kształcace w zawodzie: technik rolnik, specjalnosc: rolnictwo ekologiczne,
– 2-letnie Policealne Studium Zawodowe kształcace w zawodzie: technik handlowiec,
w ramach Zespołu prowadzi sie klasy dotychczasowych szkół ponadpodstawowych tj.:
– 5-letniego Technikum ywienia kształcacego w zawodzie: technik ywienia i
gospodarstwa domowego,
– 5-letniego Technikum Ochrony Srodowiska kształcacego w zawodzie: technik
ochrony srodowiska, specjalnosc: uzdatnianie wód i oczyszczanie scieków,
a do czasu likwidacji tych klas, czyli do konca roku szkolnego 2004/5.
2. Dyrektor szkoły moe w porozumieniu z organem prowadzacym i po zasiegnieciu opinii
Kuratora Oswiaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia zmienic lub wprowadzic nowe
profile w liceum profilowanym oraz zawody i specjalnosci w technikum.
3. Nazwa liceum (technikum, studium) wchodzacego w skład ZS składa sie z nazwy zespołu
oraz nazwy tego liceum (technikum, studium).
Rozdział III Cele i zadania szkoły
§ 4.
Szkoła realizuje cele i zadania wynikajace z przepisów prawa oraz uwzgledniajace program
wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego srodowiska, o których mowa w odrebnych przepisach.
Do zadan i celów szkoły nalea w szczególnosci:
1. w zakresie działalnosci dydaktyczno-wychowawczej:
– stwarzanie warunków do zdobywania wiedzy zgodnej z wybranym kierunkiem
kształcenia,
– wyposaenie uczniów w niezbedne umiejetnosci zawodowe poprzez organizowanie
rónych form kształcenia praktycznego,
5
– daenie do ciagłego unowoczesnienia bazy szkoły, doposaenie pracowni
przedmiotowych w nowe pomoce naukowe,
– dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy,
– umoliwianie absolwentom dokonywania swiadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
– tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowosci uczniów,
– umoliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tosamosci narodowej, etnicznej i
religijnej,
– otaczanie troska uczniów wybitnie zdolnych,
– upowszechnianie wiedzy ekologicznej wsród młodziey oraz kształtowanie
własciwych postaw wobec problemów srodowiska;
2. w zakresie działalnosci opiekunczo-wychowawczej:
– sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i moliwosci szkoły,
– zapewnienie uczniom opieki medycznej, psychologicznej i pedagogicznej,
– dbanie o bezpieczny i higieniczny przebieg zajec praktycznych i wycieczek szkolnych,
– otaczanie opieka uczniów podczas przerw miedzylekcyjnych,
– organizowanie rónych form doraznej pomocy dla uczniów z rodzin znajdujacych sie
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w miare moliwosci szkoły,
– otaczanie szczególna opieka uczniów rozpoczynajacych nauke w szkole,
– dopuszczenie moliwosci wpływania rodziców i uczniów na dobór lub zmiane
wychowawcy klasy.
– wspomaganie przez szkołe wychowawczej roli rodziny.
Rozdział IV Sposób realizacji celów i wykonywania zadan
§ 5.
– Zajecia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
– Zajecia pozalekcyjne dla pogłebienia wiadomosci uczniów, rozwijania ich zainteresowan i
uzdolnien.
– Zabezpieczanie i prowadzenie:
• pomieszczen do nauki z niezbednym wyposaeniem,
• biblioteki, czytelni,
• pomieszczen dla organizacji uczniowskich,
• Szkolnej Izby Pamieci,
• gabinetu pielegniarki,
• archiwum, pomieszczen administracyjnych, szatni, zaplecza i magazynków,
• urzadzen rekreacyjno-sportowych, boiska, sali sportowej, siłowni,
• gabinetów przedmiotowych, sal komputerowych i informacyjnych oraz pracowni dla
realizacji cwiczen praktycznych.
− Imprezy kulturalne:
• wyjazdy do kina,
• wyjazdy do teatru, opery, operetki,
• wyjazdy do muzeów, galerii, zakładów produkcyjnych, urzedów,
• koncerty Filharmonii Pomorskiej.
− Wycieczki:
• krajoznawczo-turystyczne,
• przedmiotowe.
6
− Apele szkolne:
• podsumowujace wyniki współzawodnictwa w nauce i frekwencji,
• rocznicowe,
• okolicznosciowe.
− Wystawy ksiaek i czasopism z okazji:
• konkursów i olimpiad,
• spotkan z ciekawymi ludzmi,
• sesji popularnonaukowych, seminariów.
− Konkursy:
• przedmiotowe,
• rocznicowe,
• okolicznosciowe,
• „Walerian Łukasinski patronem szkoły”.
− Zajecia z uczniami prowadzone na podstawie planów opracowanych przez wychowawców
klas i pedagoga szkolnego, dotyczace:
• prawidłowego rozpoznawania i wyraania emocji,
• doskonalenia komunikacji,
• pobudzania do autorefleksji,
• wyraania uczuc negatywnych bez agresji,
• edukacji prozdrowotnej.
− Zajecia integracyjno-adaptacyjne dla klas pierwszych.
− Imprezy okolicznosciowe szkolne i klasowe.
− Konsultacje z dziedziny doradztwa zawodowego..
− Akcje charytatywne.
− Zajecia edukacyjne „Wychowanie do ycia w rodzinie”.
− Działania pozyskujace fundusze na doposaanie bazy.
− Pełnienie dyurów przez nauczycieli zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez
dyrektora.
− Powierzenie opieki wychowawczej nad klasa nauczycielowi uczacemu w tym oddziale (o
ile to moliwe) na cały okres kształcenia w danym typie szkoły.
− Udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego.
Rozdział V Wewnatrzszkolny System Oceniania
Zasady ogólne
§ 6.
Wewnatrzszkolnemu ocenianiu podlegaja:
1. Osiagniecia edukacyjne ucznia.
2. Zachowanie ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które maja wpływ na
funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałuja na srodowisko szkolne.
7
§ 7.
Wewnatrzszkolne ocenianie osiagniec edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu
przez nauczyciela poziomu wiedzy i umiejetnosci ucznia oraz postepów w opanowaniu przez
niego wiadomosci i umiejetnosci w stosunku do wymagan edukacyjnych wynikajacych z
podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzgledniajacych te
podstawe.
§ 8.
Wewnatrzszkolne ocenianie osiagniec edukacyjnych ma na celu:
1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiagniec edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postepach w tym zakresie,
2. pomoc uczniowi w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu uczenia sie i
rozwoju ucznia,
3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postepach,
trudnosciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach,
5. umoliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
- wychowawczej.
§ 9.
Wewnatrzszkolne ocenianie osiagniec edukacyjnych obejmuje:
1. formułowanie przez nauczycieli wymagan edukacyjnych niezbednych do uzyskania
poszczególnych sródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiazkowych i
dodatkowych zajec edukacyjnych;
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3. bieace ocenianie i i ustalanie sródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiazkowych i
dodatkowych zajec edukacyjnych oraz sródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg
skali i w formach przyjetych w niniejszym regulaminie,
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiazkowych i dodatkowych zajec
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyszych ni przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiazkowych i dodatkowych zajec edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postepach i trudnosciach ucznia w nauce.
Ocenianie zachowania ucznia
§ 10.
Wewnatrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu:
1. wspieranie rozwoju psychicznego ucznia, kształtowanie jego dojrzałosci, samodzielnosci i
odpowiedzialnosci za siebie i za innych oraz umiejetnosci współdziałania w grupie,
2. ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad soba,
3. dostarczenie rodzicom informacji na temat zachowania sie ucznia, pomoc rodzicom w ich
pracy wychowawczej,
4. wspieranie realizacji celów i zadan wynikajacych ze szkolnego programu
wychowawczego.
8
§ 11.
Wewnatrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje:
1. informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania
zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawce klasy na
poczatku kadego roku szkolnego (do 20 wrzesnia),
2. bieace obserwowanie młodziey, gromadzenie informacji o zachowaniu sie uczniów i
systematyczne przekazywanie ich rodzicom,
3. formułowanie semestralnych i rocznych klasyfikacyjnych ocen z zachowania wg zasad i
skali w formach przyjetych w niniejszym regulaminie.
§ 12.
Ocene zachowania ustala wychowawca. Starajac sie, aby była jak najbardziej rzetelna
informacja, konsultuje ja z zespołem klasowym i nauczycielami uczacymi w szkole.
Ocena wystawiona przez wychowawce jest ostateczna z zastrzeeniem przepisów
dotyczacych procedury odwoławczej.
§ 13.
Ocena zachowania ucznia uwzglednia:
1. Funkcjonowanie w srodowisku szkolnym:
- systematyczne i punktualne uczeszczanie na zajecia edukacyjne;
- sumienne przygotowywanie sie do zajec edukacyjnych;
- szanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły;
- przestrzeganie zasad Statutu Szkoły i innych regulaminów.
2. Zaangaowanie w prace na rzecz klasy, szkoły i srodowiska:
- reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;
- inicjowanie i wykonywanie pracy na rzecz klasy, szkoły, srodowiska w miejscu
zamieszkania;
- praca w samorzadzie klasowym lub szkolnym.
3. Respektowanie zasad współycia społecznego i norm etycznych:
- dbanie o zdrowie, nieuleganie nałogom;
- dbanie o kulture słowa oraz taktowne uczestnictwo w rozmowach;
- dbanie o higiene osobista i własny estetyczny wyglad oraz ład i porzadek w
otoczeniu szkoły;
- umiejetne współdziałanie w zespole;
- uczciwe postepowanie, reagowanie na przejawy zła,
- przestrzeganie zasad tolerancji;
- własciwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 14.
Ocena zachowania ucznia nie ma wpływu na:
1. oceny z zajec edukacyjnych,
2. promocje ucznia do klasy programowo wyszej lub ukonczenie szkoły.
§ 15.
Ocena zachowania „nieodpowiednie” i „naganne” wyklucza pełnienie jakichkolwiek
funkcji w samorzadzie uczniowskim lub uczestnictwo w poczcie sztandarowym.
§ 16.
Okresowa i roczna ocene z zachowania wystawia sie korzystajac z nastepujacej skali ocen:
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
9
Przyjmuje sie, e ocena wyjsciowa zachowania jest „dobre”.
Uwzglednia sie nastepujace kryteria oceny:
• Kryteria zasadnicze (1-7)
1. Respektowanie zasad współycia społecznego i ogólnie przyjetych norm etycznych.
2. Systematyczny udział w zajeciach lekcyjnych – usprawiedliwianie nieobecnosci
w ciagu dwóch tygodni.
3. Punktualne uczeszczanie na zajecia – przeliczanie 8 spóznien na 1 godzine
nieusprawiedliwiona.
4. Postawa wobec przedmiotu nauczania – uczen wypełnia polecenia nauczyciela,
pracuje na miare swoich moliwosci.
5. Koleenskosc w stosunku do uczniów oraz szacunek i uprzejmosc wobec
nauczycieli i pracowników szkoły.
6. Kultura osobista, kultura słowa w szkole i poza szkoła (np. na wycieczkach).
7. Dbałosc o zdrowie własne i innych – uczen nie ulega nałogom, dba o higiene
osobista i estetyczny wyglad.
• Kryteria dodatkowe (1-4)
1. Aktywna praca w samorzadzie szkolnym, klasowym lub innej organizacji działajacej w
szkole i srodowisku.
2. Inicjowanie, przygotowywanie imprezy czy uroczystosci szkolnej (np. apelu) lub
klasowej (np. połowinek).
3. Reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach lub rozgrywkach sportowych
(kryterium obowiazujace bezwzglednie przy ocenie wzorowej)
4. Pomoc w nauce innym uczniom.
– wzorowe:
Uczen spełnia bezwzglednie kryteria zasadnicze (1-7) i co najmniej trzy kryteria
dodatkowe,
 nie posiada nieobecnosci nieusprawiedliwionych (kryterium bezwzglednie
obowiazujace).
- bardzo dobre:
Uczen bezwzglednie spełnia wszystkie kryteria zasadnicze (1-7) oraz dwa dowolne
kryteria dodatkowe,
 posiada do 3 godzin nieusprawiedliwionych.
– dobre
Uczen bezwzglednie spełnia kryteria zasadnicze (od 1 do 7),
 posiada nieobecnosci nieusprawiedliwione od 4 do 10 godzin.
– poprawne:
Uczen nie łamie nastepujacych kryteriów zasadniczych (1, 5, 6, 7),
 nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy,
 wykazuje drobne braki w wytrwałosci i sumiennosci w nauce,
 posiada nieobecnosci nieusprawiedliwione od 11 do 20 godzin.
– nieodpowiednie:
Uczen narusza kryteria zasadnicze, a ponadto:
 odmawia udziału w pracy na rzecz szkoły i klasy - przeszkadza innym w jej
wykonaniu (np. lekceway, osmiesza uczniów aktywnych),
 posiada nieobecnosci nieusprawiedliwione od 21 do 40 godzin.
- naganne:
Uczen narusza w sposób raacy wiekszosc kryteriów zasadniczych, a ponadto:
 popełnił wykroczenia i wystepki o charakterze kryminalnym (np. fizyczne znecanie sie
nad innymi uczniami, kradziee),
10
 nagminnie opuszcza zajecia edukacyjne bez usprawiedliwienia – powyej 41 godzin
nieusprawiedliwionych.
Uwaga!. Uczen ma obowiazek noszenia identyfikatora. Siedmiokrotny brak identyfikatora
jest podstawa do obnienia oceny zachowania.
Ocenianie osiagniec edukacyjnych
§ 17.
Oceny osiagniec uczniów w ramach poszczególnych zajec edukacyjnych dokonuje
nauczyciel prowadzacy te zajecia; w szczególnosci zobowiazany jest do wystawienia ocen
klasyfikacyjnych; oceny czastkowe moe wystawiac równie nauczyciel okresowo
zastepujacy nieobecnego nauczyciela stale prowadzacego okreslone zajecia.
§ 18.
Nauczyciele na poczatku kadego roku szkolnego (do 20 wrzesnia) sa zobowiazani do
poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1. wymaganiach edukacyjnych wynikajacych z realizowanego przez siebie programu
nauczania;
2. sposobach sprawdzania osiagniec edukacyjnych uczniów i zasadach wystawiania ocen
sródrocznych i rocznych.
3. warunkach i trybie uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiazkowych i dodatkowych zajec edukacyjnych.
§ 19.
W przypadku ciagłosci przedmiotu (wiecej ni jeden semestr) przy ustalaniu oceny
konczacej cykl kształcenia nauczyciel powinien uwzglednic oceny koncowe z poprzednich
semestrów.
§ 20.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego decydujace znaczenie ma wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiazywaniu sie z obowiazków wynikajacych ze specyfiki zajec.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych moliwosciach
uczestniczenia ucznia w tych zajeciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas
okreslony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajec wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje sie „zwolniony”.
§ 21.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie
opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej zwalnia ucznia z wada słuchu lub z
głeboka dysleksja rozwojowa z nauki drugiego jezyka obcego. Zwolnienie moe
dotyczyc czesci lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego jezyka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sie „zwolniony”.
11
§ 22.
Przedmiotem oceny osiagniec edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajec sa:
– zakres wiadomosci i umiejetnosci,
– stopien zrozumienia materiału programowego,
– umiejetnosc zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych,
wymagajacych twórczego podejscia do problemu,
– stopien przygotowania i gotowosci do samodzielnego poszerzania wiedzy,
– zaangaowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włoony w osiagniecie prezentowanego
poziomu wiadomosci i umiejetnosci,
– umiejetnosc prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i zdobytych umiejetnosci.
§ 23.
Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne oraz czastkowe oceny bieace wystawia sie
według nastepujacej skali:
– stopien celujacy - cel - 6
– stopien bardzo dobry - bdb - 5
– stopien dobry - db - 4
– stopien dostateczny - dst - 3
– stopien dopuszczajacy - dop - 2
– stopien niedostateczny - ndst - 1
Oceny semestralne i roczne wpisuje sie w pełnym brzmieniu.
§ 24.
Skale ocen czastkowych rozszerza sie poprzez dodanie znaków „+” i „-”do stopni: bardzo
dobry, dobry i dostateczny.
Oceniajac aktywnosc uczniów na zajeciach, nauczyciele moga posługiwac sie znakami „+” i
„ – ” . Sa one przeliczane na oceny szkolne na zasadach ustalonych z zespołem klasowym i
wyszczególnionych w PSO.
§ 25.
Jeeli w wyniku klasyfikacji sródrocznej stwierdzono, e poziom osiagniec edukacyjnych
ucznia uniemoliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyszej,
szkoła, w miare swoich moliwosci stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.
§ 26.
Ustala sie nastepujace ramowe kryteria odpowiadajace poszczególnym stopniom szkolnym:
a) na celujacy:
– zakres wiadomosci i umiejetnosci ucznia znacznie szerszy ni wymagania
programowe, tresci powiazane ze soba w systematyczny układ,
– rozumienie ogólnych zwiazków miedzy nauczanymi tresciami; wyjasnianie zjawisk
bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela,
– samodzielne i sprawne posługiwanie sie wiedza dla celów teoretycznych i
praktycznych, umiejetnosc rozwiazywania problemów w twórczy sposób,
– poprawny styl i jezyk wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu sie terminologia
własciwa dla danego etapu kształcenia i zajec edukacyjnych, wysoki stopien
kondensacji wypowiedzi,
– uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywnosci
zwiazanych z danymi zajeciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody
sportowe),
12
– z wychowania fizycznego – wysoki ponadprzecietny stopien sprawnosci fizycznej,
due umiejetnosci techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczace osiagniecia
indywidualne lub zespołowe w miedzyszkolnych zawodach sportowych;
b) na bardzo dobry:
– wyczerpujace opanowanie całego materiału (w momencie wystawiania oceny)
programowego w obszarze wiadomosci i umiejetnosci, tresci powiazane w logiczny
układ,
– własciwe rozumienie uogólnien i zwiazków miedzy tresciami programowymi,
samodzielne wyjasnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce,
stosowanie wiedzy i umiejetnosci w sytuacjach nietypowych, rozwiazywanie
problemów (odpowiednio dobranym stopniu trudnosci) w twórczy sposób,
– poprawny jezyk i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie sie obowiazujaca w danym
przedmiocie terminologia, precyzja i dojrzałosc wypowiedzi ustnych i pisemnych;
c) na dobry:
– opanowanie wiekszosci materiału programowego (przynajmniej 70%), tresci logicznie
powiazane,
– poprawne rozumienie uogólnien i zwiazków miedzy tresciami programowymi oraz
przy inspiracji nauczyciela – wyjasnianie zjawisk i umiejetna ich interpretacja,
– stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych
samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomoca nauczyciela,
– podstawowe pojecia w i prawa ujmowane za pomoca terminologii własciwej dla danej
dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadowalajacym, nieliczne usterki
stylistyczne, zwiezłosc wypowiedzi umiarkowana;
c) na dostateczny:
– zakres opanowania materiału programowego ograniczony do tresci podstawowych (w
zakresie odtwarzania powyej 51%), uczen rozumie tylko najwaniejsze zwiazki i
powiazania logiczne miedzy tresciami,
– poprawne rozumienie podstawowych uogólnien, stosowanie wiedzy i umiejetnosci w
sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomoca nauczyciela,
– przecietny zasób słownictwa, jezyk zbliony do potocznego, mała kondensacja i
klarownosc wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błedy;
d) na dopuszczajacy:
– posiadanie koniecznych, niezbednych do kontynuowania nauki na dalszym etapie
kształcenia wiadomosci i umiejetnosci, luzno zestawionych, bez zrozumienia
zwiazków i uogólnien,
– słabe rozumienie tresci programowych, podstawowe wiadomosci i procedury sa
odtwarzane, brak umiejetnosci wyjasniania zjawisk,
– nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błedy, trudnosci w
formułowaniu mysli;
e) stopien niedostateczny otrzymuje uczen, który nie spełnia wymagan na stopien
dopuszczajacy, jego wiadomosci i umiejetnosci nie rokuja szans na sukces w dalszych
etapach kształcenia, a uczen nie skorzystał z pomocy szkoły w zakresie uzupełnienia wiedzy i
umiejetnosci.
§ 27.
Minimalna liczba ocen czastkowych, na podstawie których wystawia sie ocene
klasyfikacyjna, nie powinna byc mniejsza ni:
– 3 – w przypadku 1 godziny nauczania tygodniowo,
– 4 – w przypadku 2 – 3 godzin nauczania tygodniowo,
– 6 – w przypadku 4 i wiecej godzin nauczania tygodniowo.
13
Oceny czastkowe powinny byc wystawione za róne, zalenie od specyfiki przedmiotu,
formy aktywnosci ucznia, nauczyciel powinien stosowac rónorodne metody sprawdzania
wiadomosci ucznia.
Wsród ocen czastkowych minimum powinna stanowic przynajmniej 1 ocena za odpowiedz
ustna.
§ 28.
Rozrónia sie nastepujace kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejetnosci
uczniów:
1. praca klasowa – obejmuje due partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma
znaczacy wpływ na ocene sródroczna i roczna; ocene do dziennika wpisuje sie kolorem
czerwonym; zasady przeprowadzania:
– uczen ma obowiazek znac z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych,
– w ciagu jednego dnia mona przeprowadzic tylko jedna prace klasowa, w ciagu
tygodnia nie wiecej ni trzy,
– praca klasowa moe trwac nie wiecej ni dwie godziny lekcyjne;
2. sprawdzian, test – obejmuje materiał od kilku do kilkunastu zajec edukacyjnych, lub
wiadomosci i umiejetnosci koniecznych w całym cyklu kształcenia; ocena ze
sprawdzianu, testu ma znaczacy wpływ na ocene klasyfikacyjna sródroczna i roczna;
ocene wpisuje sie do dziennika kolorem czerwonym.
zasady przeprowadzania:
– uczen ma obowiazek znac terminy, sprawdzianów, testów z wyprzedzeniem
tygodniowym,
– w ciagu dnia mona przeprowadzic jeden sprawdzian, test, o ile w tym dniu nie
odbywa sie praca klasowa,
– sprawdzian nie moe trwac wiecej ni godzine lekcyjna;
3. „kartkówki” – kontroluja opanowanie wiadomosci i umiejetnosci z trzech ostatnich lekcji
(lub ostatniej pracy domowej), czas trwania do 15 minut;
4. pisemne prace domowe (szczegółowe kryteria okreslaja PSO.
§ 29.
Przyjmuje sie nastepujace najnisze kryteria oceny testów:
powyej 100% celujacy
100 – 85% bardzo dobry
84 – 70% dobry
69 – 51% dostateczny
50 – 35% dopuszczajacy
34 – 0% niedostateczny
§ 30.
Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny byc poprawione i ocenione w
ciagu 14 dni roboczych od napisania przez uczniów.
§ 31.
Jeeli uczen nie był obecny na pracy klasowej lub sprawdzianie, zobowiazany jest do
zaliczenia zaległej pracy w ciagu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły przy
nieobecnosci usprawiedliwionej dłuszej ni 5 dni, a w ciagu jednego tygodnia przy
nieobecnosci nieusprawiedliwionej. Jeeli uczen nie zgłosi sie we wskazanym terminie, to
otrzymuje wówczas ocene niedostateczna.
14
§ 32.
Nie wystawia sie ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza sie prac klasowych,
sprawdzianów, testów i kartkówek bezposrednio po całodziennym (do godz. 18.00) lub
kilkudniowym wyjezdzie (wycieczce szkolnej).
§ 33.
1. Proces oceniania jest jawny w kadej fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustalona ocene.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczen otrzymuje do wgladu podczas danych
zajec edukacyjnych.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wgladu do sprawdzonych i ocenionych
prac pisemnych ucznia.
§ 34.
Okres przechowywania dokumentów, takich jak:
– sprawdziany, testy,
– prace klasowe,
– kartkówki,
– zeszyty obserwacji ucznia i uwag o jego zachowaniu
nie moe byc krótszy ni do konca roku szkolnego.
§ 35.
Nauczyciel przedmiotu jest zobowiazany, na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosowac wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnosci w uczeniu sie,
umoliwiajac sprostanie tym wymaganiom.
Dla uczniów z uposledzeniem umysłowym w stopniu lekkim naley opracowac i stosowac
oddzielne kryteria, uwzgledniajac ich moliwosci intelektualne.
Klasyfikowanie i promowanie uczniów
§ 36.
Rok szkolny dzieli sie na dwa semestry:
a) pierwszy semestr trwa od 1 wrzesnia do rozpoczecia ferii zimowych ustalonych corocznie
przez władze wojewódzkie. W przypadku klas maturalnych zdajacych „Nowa Mature” –
do Swiat Boego Narodzenia,
b) drugi semestr trwa od dnia rozpoczecia nauki po zakonczeniu ferii zimowych do konca
roku szkolnego (wg kalendarza roku szkolnego),
c) termin klasyfikacji sródrocznej ustala sie na 1 tydzien przed zakonczeniem zajec
dydaktycznych w I i II semestrze.
§ 37.
Laureaci i finalisci olimpiad przedmiotowych otrzymuja z danych zajec edukacyjnych
celujaca roczna ocene klasyfikacyjna. Uczen, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady
15
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajec edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajec celujaca koncowa ocene klasyfikacyjna.
§ 38.
Klasyfikowanie semestralne i roczne polega na podsumowaniu osiagniec edukacyjnych
ucznia w danym semestrze oraz roku szkolnym z zajec edukacyjnych zgodnie ze skala
okreslona w niniejszym regulaminie.
§ 39.
1. Na miesiac przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzacy poszczególne zajecia edukacyjne, za posrednictwem wychowawców klas, sa
zobowiazani poinformowac ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajec edukacyjnych i
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W tym celu wychowawcy
klas organizuja spotkania z rodzicami.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zagroonych otrzymaniem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz nagannej oceny zachowania potwierdzaja
własnorecznym podpisem w dzienniku (lista obecnosci na wywiadówce) przyjecie do
wiadomosci powyszej informacji.
3. W przypadku nieobecnosci rodzica na zebraniu wychowawca przesyła listem pod adresem
rodziców zawiadomienie z informacja o zagroeniu otrzymaniem przez ucznia oceny
niedostatecznej.
§ 40.
Oceny klasyfikacyjne z zajec edukacyjnych nie maja wpływu na ocene klasyfikacyjna
zachowania.
§ 41.
Ocena roczna odzwierciedla wiedze, umiejetnosci i prace ucznia w całym roku szkolnym i
jest wystawiana na podstawie ocen za oba semestry wg zasad przyjetych przez nauczyciela.
Oceny semestralne nie powinny byc ustalane jako srednie arytmetyczne ocen czastkowych.
Nauczyciel kadego przedmiotu nauczania ustala kryteria szczegółowe na kada ocene
zgodna z WSO.
Egzaminy klasyfikacyjne
§ 42.
Uczen jest klasyfikowany, jeeli otrzymał oceny koncowe ze wszystkich przedmiotów i
zajec edukacyjnych, z wyjatkiem zajec, z których jest zwolniony (np. wf).
§ 43.
Uczen moe byc nieklasyfikowany z jednego lub kilku zajec edukacyjnych, jeeli brak
podstaw (mniej ni dwie oceny) do ustalenia oceny z powodu nieobecnosci ucznia na
zajeciach lekcyjnych przekraczajacych połowe czasu przeznaczonego na te zajecia w planie
nauczania.
§ 44.
Uczen niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnosci moe zdawac
egzamin klasyfikacyjny.
16
§ 45.
Na pisemna prosbe ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych jest nieklasyfikowany,
dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawca klasy i nauczycielami danych przedmiotów
wyznacza terminy egzaminów klasyfikacyjnych.
§ 46.
Egzamin klasyfikacyjny powinien odbyc sie:
a) po zakonczeniu semestru I – nie pózniej ni do 31 marca,
b) po zakonczeniu semestru II – nie pózniej ni do 15 wrzesnia.
§ 47.
Na prosbe ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecnosci lub na
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna moe wyrazic zgode na
egzamin klasyfikacyjny z jednego lub wiecej przedmiotów obowiazkowych, jeeli rokuje on
poprawe w dalszym toku nauki.
§ 48.
Uczniowi zdajacemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala sie oceny zachowania.
§ 49.
Egzamin klasyfikacyjny wyznacza sie równie uczniowi ubiegajacemu sie o przyjecie na
semestr programowo wyszy, zgodnie z zaliczonymi wczesniej semestrami w innej szkole,
celem zaliczenia rónic programowych lub innego przedmiotu.
§ 50.
1. Egzamin klasyfikacyjny składa sie z czesci pisemnej i ustnej
2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania
fizycznego i zajec praktycznych ma przede wszystkim forme zadan praktycznych.
§ 51.
Pytania i zadania egzaminacyjne na egzamin klasyfikacyjny przygotowuje nauczyciel
danego przedmiotu i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
Egzamin ten przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie:
a) dyrektor szkoły – przewodniczacy,
b) nauczyciel danego przedmiotu – egzaminator,
c) inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – członek komisji.
§ 52.
Uczniowi szkoły zawodowej nieklasyfikowanemu z zajec praktycznych z powodu
usprawiedliwionej nieobecnosci szkoła organizuje zajecia umoliwiajace uzupełnienie
programu nauczania i ustalenie sródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajec
praktycznych.
§ 53.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporzadza sie protokół, zawierajacy: date
egzaminu, imiona i nazwiska członków komisji, pytania i zadania egzaminacyjne, wynik
egzaminu klasyfikacyjnego. Do protokołu załacza sie prace pisemne ucznia i zwiezła
informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załacznik do arkusza ocen
ucznia.
17
§ 54.
Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajec
edukacyjnych jest ostateczna.
§ 55.
Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena
klasyfikacyjna z zajec edukacyjnych moe byc zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
§ 56.
Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) moga zgłosic zastrzeenia do dyrektora
szkoły, jeeli uznaja, e roczna ocena klasyfikacyjna z zajec edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczacymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeenia moga byc zgłoszone do 7 dni po zakonczeniu zajec
dydaktyczno-wychowawczych.
§ 57.
W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zajec edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczacymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która:
1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajec edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczna ocene klasyfikacyjna z danych zajec edukacyjnych;
2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala ocene klasyfikacyjna
zachowania w drodze głosowania zwykła wiekszoscia głosów; w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczacego komisji.
§ 58.
Termin sprawdzianu wiadomosci, uzgadnia sie z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) w ciagu dwóch dni od daty zgłoszenia zastrzeenia do dyrektora szkoły.
Uczen, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystapił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, moe przystapic do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.
§ 59.
W skład komisji wchodza:
1. przeprowadzajacej sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci ucznia w przypadku rocznej
ceny klasyfikacyjnej z zajec edukacyjnych:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujacy w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczacy komisji,
- nauczyciel prowadzacy dane zajecia edukacyjne,
- dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzacych takie
same (pokrewne) zajecia edukacyjne;
2. ustalajacej ocene w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujacy w szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczacy komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzacy zajecia edukacyjne w danej
18
klasie,
- pedagog/ psycholog,
- przedstawiciel samorzadu uczniowskiego,
- przedstawiciel rady rodziców.
§ 60.
Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajec edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie moe byc nisza od ustalonej wczesniej oceny. Ocena
ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjatkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajec edukacyjnych, która moe byc zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
§ 61.
Z prac komisji sporzadza sie protokół zawierajacy:
1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajec edukacyjnych: skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzajace, wynik sprawdzianu oraz ustalona ocene;
2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia
komisji, wynik głosowania, ustalona ocene zachowania wraz z uzasadnieniem.
Do protokołu dołacza sie pisemne prace ucznia i zwiezła informacje o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załacznik do arkusza ocen ucznia.
Egzaminy poprawkowe
§ 62.
Uczen, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocene niedostateczna z jednych zajec
edukacyjnych, moe zdawac egzamin poprawkowy. W wyjatkowych przypadkach rada
pedagogiczna moe wyrazic zgode na egzamin poprawkowy z dwóch obowiazkowych zajec
edukacyjnych.
§ 63.
Egzamin poprawkowy składa sie z dwóch czesci: pisemnej i ustnej, z wyjatkiem egzaminu
z informatyki, wychowania fizycznego, zajec praktycznych, z których egzamin powinien
miec forme zadan praktycznych. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w czesci
pisemnej mona zrezygnowac z czesci ustnej.
Pytania i zadania na poziomie wymaganym na ocene dopuszczajaca przygotowuje
egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
§ 64.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
Uczen, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystapił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, moe przystapic do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie pózniej ni do konca wrzesnia.
§ 65.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujacy w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczacy,
b) nauczyciel danego przedmiotu – jako egzaminator,
19
c) inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.
§ 66.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzadza sie protokół zawierajacy:
date egzaminu, skład komisji, pytania i zadania egzaminacyjne .
Do protokołu załacza sie prace pisemne ucznia i zwiezła informacje o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załacznik do arkusza ocen ucznia.
§ 67.
Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) moga zgłosic zastrzeenia do dyrektora
szkoły, jeeli uznaja, e roczna ocena klasyfikacyjna z zajec edukacyjnych uzyskana w
wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczacymi trybu ustalania tej oceny. Termin zgłoszenia zastrzeenia wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
§ 68.
Uczen, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do nastepnej klasy.
Wyrónienia i nagrody
§ 69.
Uczniów, którzy osiagaja najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej, rada pedagogiczna moe
wyrónic:
a) podejmujac uchwałe w sprawie promocji lub ukonczenia szkoły z wyrónieniem,
b) przyznajac dyplom uznania lub nagrode ksiakowa.
§ 70.
Promocje z wyrónieniem lub swiadectwo ukonczenia szkoły z wyrónieniem otrzymuje
uczen, który osiagnał ze wszystkich zajec edukacyjnych minimum 4,75 i ocene zachowania
co najmniej dobra.
§ 71.
Dyplom uznania lub nagrode ksiakowa przyznaje sie uczniowi w przypadkach:
a) 100% frekwencji,
b) zaangaowania sie w róne formy pracy społecznej na rzecz szkoły i srodowiska,
c) szczególnych osiagniec w nauce, olimpiadach, konkursach i sporcie,
d) uzyskania sredniej ocen co najmniej 4,00 i wzorowej oceny zachowania.
Dyplom uznania przyznaje sie uczniom uzyskujacym promocje do klasy programowo
wyszej. Nagrode ksiakowa przyznaje sie uczniom konczacym szkołe.
§ 72.
Uczniowi przysługuje prawo odwołania sie do dyrektora szkoły od przyznanej nagrody.
Odwołanie naley złoyc na pismie w ciagu trzech dni od daty przyznania nagrody.
Postanowienia koncowe
§ 73.
Wychowawcy klas corocznie na zajeciach wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami
przedstawiaja zasady niniejszego regulaminu.
20
§ 74.
Rodzice, którzy nie uczestnicza w zebraniach z wychowawca klasy, nie kontaktuja sie ze
szkoła, nie moga powoływac sie na brak informacji o postepach w nauce oraz o zachowaniu
ucznia.
Ewaluacja WSO
§ 75.
Analiza systemu oceniania dokonywana bedzie dwa razy w roku na plenarnych
posiedzeniach rady pedagogicznej (styczen i czerwiec).
§ 76.
Ewentualne uzupełnienia i korekty wdraane beda z poczatkiem roku szkolnego po
uprzednim zatwierdzeniu przez rade pedagogiczna (sierpien). Analizowane beda uwagi
wszystkich organów szkoły.
Rozdział VI Organizacja zajec dodatkowych dla uczniów
§ 77.
1. Dla pogłebienia wiadomosci uczniów, rozwijania ich zainteresowan i uzdolnien szkoła
prowadzi zajecia pozalekcyjne.
2. Wybór zajec pozalekcyjnych jest dobrowolny.
3. Doboru tresci i form zajec pozalekcyjnych dokonuje szkoła w zalenosci od potrzeb,
istniejacych warunków i srodków finansowych, uwzgledniajac i wykorzystujac inicjatywe
uczniów.
4. Liczba uczestników kół zainteresowan i innych zajec nadobowiazkowych finansowanych
z budetu szkoły nie moe byc nisza ni 15 uczniów.
Rozdział VII Formy pomocy uczniom i opieki nad nimi
§ 78.
1. W miare moliwosci szkoła zapewnia opieke i pomoc (take materialna) uczniom ,
którym sa one potrzebne z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych.
2. Moliwe formy opieki i pomocy:
− pomoc stypendialna dla uczniów ze srodowisk wiejskich z najuboszych rodzin
(stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych, całkowite lub czesciowe
pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie lub posiłków w stołówce
internatu),
− stypendium Agencji Nieruchomosci Rolnych dla uczniów z rodzin
popegeerowskich lub gospodarstw rybackich,
− stypendium z socjalnego funduszu UE,
− stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia w danym typie
szkoły,
− współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi,
− współpraca z Miejskim Osrodkiem Pomocy Społecznej w Skepem,
− działania wynikajace z zadan wychowawcy klasy.
21
Rozdział VIII Organizacja wewnatrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego
§ 79.
Szkoła organizuje wewnatrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz zajecia zwiazane z
wyborem kierunku kształcenia, a take współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami swiadczacymi
poradnictwo i specjalistyczna pomoc uczniom i rodzicom.
§ 80.
Cele systemu doradztwa zawodowego oraz formy ich realizacji:
1. Wykształcenie umiejetnosci poruszania sie po rynku pracy, uczenie samodzielnosci i
odpowiedzialnosci:
− organizowanie spotkan z pracodawcami, pogadanki na temat ich wymagan i
sylwetki przyszłego pracownika,
− rozmowy i pogadanki z uczniami na temat „poznania samego siebie” – czym sie
interesuje, co potrafie robic, moje wady i zalety, jakie mam uzdolnienia itp.,
− prowadzenie zajec dla uczniów pozwalajacych im prawidłowo napisac teksty
uytkowe, np. CV, list motywacyjny itp., wyposaenie uczniów w IPD.
2. Swiadczenie powszechnej pomocy doradczej uczniom szkoły:
− opracowywanie materiałów na temat sytuacji na rynku pracy oraz prognoz
rynkowych (zasoby informacji zawodowej),
− umoliwienie uczniom zdobycia informacji na temat rozwiazan zagranicznych w
zakresie poradnictwa zawodowego (kraje UE),
− wycieczka do Osrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
3. Stwarzanie uczniom warunków zdobywania wiedzy i umiejetnosci oraz kształcenie
postaw i zachowan niezbednych do planowania kariery zawodowej:
− utworzenie Szkolnego Osrodka Kariery – SzOK,
− systematyczna współpraca i kontakty z Powiatowym Urzedem Pracy,
− umoliwienie uczniom korzystania z zasobów zgromadzonych przez SzOK.
Rozdział IX Organizacja i formy współpracy szkoły z rodzicami
§ 81.
1. Współpraca z rodzicami w zakresie tworzenia i ewaluacji programu wychowawczego
szkoły oraz programu współpracy szkoły z rodzicami.
2. Właczanie rodziców w ycie szkoły poprzez współorganizowanie imprez szkolnych
(połowinek, studniówek, wycieczek),
3. Doskonalenie przepływu informacji miedzy szkoła a domem rodzinnym dotyczacych
zachowan i postaw uczniów (wizyty domowe, wywiadówki) – odpowiedzialni
wychowawcy klas, pedagog szkolny,
4. Zmierzanie do wspólnego pokonywania trudnosci szkolnych i wychowawczych uczniów.
22
§ 82.
1. Dla realizacji swych zadan dydaktyczno-wychowawczych i opiekunczych szkoła
współdziała z rodzicami (opiekunami) uczniów poprzez:
– zaznajamianie rodziców z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi
szkoły,
– zaznajamianie z przepisami dotyczacymi oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
– rzetelne informowanie rodziców o postepach w nauce i zachowaniu uczniów oraz
przyczynach trudnosci,
– informowanie o prawie do wyraania i przekazywania organowi sprawujacemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusja na tematy wychowawcze
powinny byc organizowane nie rzadziej ni raz na kwartał. Spotkanie z rodzicami
uczniów rozpoczynajacych nauke odbywa sie po egzaminach wstepnych w czerwcu lub w
pierwszych tygodniach kadego roku szkolnego.
§ 83.
Rodzice (opiekunowie prawni) ponosza odpowiedzialnosc materialna za spowodowane
przez dziecko straty materialne na terenie szkoły lub na zajeciach organizowanych przez
szkołe (art. 426 i 427 Kodeksu cywilnego).
Rozdział X Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
§ 84.
Program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki i uzalenien (w załaczniku)
uchwala rada pedagogiczna po zasiegnieciu opinii rady rodziców i samorzadu
uczniowskiego.
Rozdział XI Szczegółowe kompetencje organów szkoły
§ 85.
1. Organami szkoły sa:
− dyrektor szkoły,
− rada pedagogiczna,
− rada rodziców,
− samorzad uczniowski.
2. Organem szkoły moe te byc rada szkoły.
§ 86.
1. Organ prowadzacy powierza stanowisko dyrektora szkoły w trybie i na warunkach
okreslonych w art. 36 Ustawy o systemie oswiaty.
2. Stanowisko dyrektora szkoły powierza i odwołuje ze stanowiska Starosta.
3. Szkoła kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
23
§ 87.
1. Zakres obowiazków i uprawnien dyrektora szkoły okresla ustawa o systemie oswiaty.
Dyrektor szkoły w szczególnosci:
– kieruje działalnoscia szkoły i reprezentuje ja na zewnatrz,
– sprawuje nadzór pedagogiczny,
– sprawuje opieke nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
– realizuje uchwały rady pedagogicznej podjete w ramach jej kompetencji,
– dysponuje srodkami okreslonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez
rade pedagogiczna i ponosi odpowiedzialnosc za ich prawidłowe wykorzystanie,
– organizuje administracyjna, finansowa i gospodarcza obsługe szkoły,
– współdziała ze szkołami wyszymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych.
2. Dyrektor szkoły moca decyzji administracyjnej moe skreslic ucznia z listy uczniów na
podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasiegnieciu opinii samorzadu uczniowskiego.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
pracowników niebedacych nauczycielami.
Dyrektor w szczególnosci decyduje w sprawach:
– zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
– przyznawania nagród oraz wymierzania kar porzadkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły, wystepowania z wnioskami w sprawie odznaczen, nagród i
wyrónien dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasiegnieciu
opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.
4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadan współpracuje z rada pedagogiczna,
rodzicami i samorzadem uczniowskim.
5. Dyrektor szkoły moe - w porozumieniu z organem prowadzacym szkołe, organem
sprawujacym nadzór pedagogiczny oraz wojewódzkim urzedem pracy - zmieniac lub
wprowadzac nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego.
6. Dyrektor szkoły opracowuje szczegółowe zakresy czynnosci dla wszystkich osób
pełniacych funkcje kierownicze w szkole oraz dokonuje systematycznej oceny zadan
dydaktycznych, nie rzadziej jednak ni raz w roku, a wyniki oceny przedstawia radzie
pedagogicznej.
7. Dyrektor szkoły jest zobowiazany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak
równie podczas zajec obowiazkowych i nieobowiazkowych organizowanych przez
szkołe poza jej terenem.
8. Dyrektor szkoły jest zobowiazany równie do organizowania dla pracowników szkoły
rónych form szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, zapoznawania ich na
bieaco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do
sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzace
zajecia z uczniami.
9. Dyrektor szkoły za zgoda organu prowadzacego szkołe moe zawiesic czasowo zajecia
szkolne:
– w przypadku wystapienia na najbliszym terenie klesk ywiołowych, epidemii lub
innych zdarzen zagraajacych zdrowiu uczniów,
– jeeli temperatura zewnetrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch dniach
poprzedzajacych zawieszenie zajec wynosi –15o C lub jest nisza.
10. Dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajecia edukacyjne, po powiadomieniu organu
prowadzacego szkołe, w przypadku, gdy temperatura w salach lekcyjnych jest nisza ni
+150C.
24
11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z
przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia
organ prowadzacy szkołe i sprawujacy nadzór pedagogiczny. Organ ten uchyla uchwałe w
razie stwierdzenia jej niezgodnosci z przepisami prawa.
Rozstrzygniecie to jest ostateczne.
12. Dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z
prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego.
§ 88.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do rozwaania,
opracowywania i rozstrzygania spraw dotyczacych kształcenia, wychowania i opieki:
W szczególnosci rada pedagogiczna:
– zatwierdza plany pracy szkoły,
– zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
– podejmuje stosowne uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,
– ustala organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli,
– podejmuje uchwały w sprawie skreslenia z listy uczniów,
– wyraa opinie w sprawie organizacji pracy szkoły, a w szczególnosci tygodniowego
planu lekcji i innych zajec szkolnych, przydziału nauczycielom stałych prac w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajec dydaktycznych,
wychowawczych, opiekunczych i innych,
– opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczen i
wyrónien,
– ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz
tryb odwoławczy, po uzyskaniu opinii samorzadu uczniowskiego i rady rodziców,
– opiniuje projekt planu finansowego szkoły.
2. W skład rady pedagogicznej wchodza: dyrektor szkoły jako przewodniczacy oraz wszyscy
nauczyciele i wychowawcy internatu jako członkowie. W posiedzeniu rady pedagogicznej
moga brac udział inne osoby zaproszone przez rade lub jej przewodniczacego.
Zaproszeni uczestnicza w posiedzeniu z głosem doradczym.
3. Rada pedagogiczna zbiera sie na posiedzeniach plenarnych z mocy ustawy, z inicjatywy
przewodniczacego, organu prowadzacego szkołe, na wniosek co najmniej 1/3 członków
rady pedagogicznej albo na wniosek organu sprawujacego nadzór pedagogiczny.
4. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej zwoływane sa:
– przed rozpoczeciem roku szkolnego,
– w kadym semestrze w zwiazku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i
promowania uczniów,
– po zakonczeniu rocznych zajec szkolnych,
– w miare bieacych potrzeb.
5. Przewodniczacy rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi posiedzenie plenarne,
zawiadamia take członków rady o terminie posiedzenia i porzadku obrad.
6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i projekty jego zmian.
7. Rada pedagogiczna ma prawo wystepowac z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W takim przypadku
organ uprawniony do odwołania jest zobowiazany przeprowadzic postepowanie
wyjasniajace i powiadomic o jego wyniku rade pedagogiczna w ciagu 14 dni od
otrzymania wniosku.
8. Uchwały rady pedagogicznej sa podejmowane zwykła wiekszoscia głosów w obecnosci
co najmniej połowy jej członków.
25
9. Rada pedagogiczna opracowuje regulamin swojej działalnosci.
10. Posiedzenia rady pedagogicznej sa protokołowane.
11. Członkowie rady pedagogicznej sa zobowiazani do nieujawniania poruszanych na
posiedzeniu spraw mogacych naruszac dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a take
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 89.
1. W celu zapewnienia współpracy i zorganizowanego współdziałania rodziców w realizacji
zadan wychowawczo-opiekunczych i dydaktycznych szkoły w szkole działa rada
rodziców stanowiaca reprezentacje rodziców uczniów.
2. Rada rodziców moe wystepowac do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i
opiniami dotyczacymi wszystkich spraw szkoły.
3. Rada rodziców moe gromadzic fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
zródeł.
4. Zasady wydatkowania funduszy okresla regulamin.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalnosci, który nie moe byc sprzeczny ze
statutem szkoły.
§ 90.
1. Powszechna organizacja uczniowska stwarzajaca szerokie moliwosci rozwijania
zainteresowan i aktywnosci młodziey jest działajacy w szkole samorzad uczniowski,
bedacy jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
2. Cele, zadania i prawa samorzadu uczniowskiego okresla regulamin stanowiacy załacznik
do statutu szkoły.
Rozdział XII Zasady współdziałania organów szkoły
§ 91.
1 Wszystkie organy szkoły współdziałaja ze soba w sprawach kształcenia, wychowania i
opieki.
2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
− zapewnia kademu z nich moliwosc swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji,
− zapewnia bieaca wymiane informacji miedzy nimi,
− umoliwia rozwiazywanie sytuacji konfliktowych wewnatrz szkoły,
− organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
3. Spory pomiedzy organami szkoły ( z wyjatkiem dyrektora ) rozstrzyga dyrektor szkoły.
4. Spory pomiedzy dyrektorem a innymi organami rozstrzyga, w zalenosci od przedmiotu
sporu, organ prowadzacy szkołe albo organ sprawujacy nadzór pedagogiczny.
26
Rozdział XIII Organizacja szkoły
§ 92.
1. Podstawowa jednostka organizacyjna szkoły jest oddział złoony z uczniów, którzy w
jednoczesnym kursie nauki danego roku szkolnego ucza sie wszystkich przedmiotów
obowiazkowych według jednego programu wybranego z zestawu programów dla danej
klasy, dopuszczonych do uytku szkolnego.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosic co najmniej 27 uczniów
3. W przypadku mniejszej liczby uczniów ni 27 o utworzeniu oddziału decyduje Zarzad
Powiatu.
4. Na zajeciach wymagajacych specjalnych warunków nauki i bezpieczenstwa, jak np.
technologia informacyjna, technika biurowa, jezyki obce, wychowanie fizyczne,
praktyczna nauka zawodu, dokonuje sie podziału na grupy z uwzglednieniem przez szkołe
zasad wynikajacych z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
§ 93.
1. Zajecia edukacyjne w szkole, stanowiace realizacje podstawy programowej ustalonej dla
liceum i technikum, sa organizowane w oddziałach, z zastrzeeniem ust. 2 i 3.
2. Statut szkoły moe przyjac inna ni okreslona w ust.1. organizacje zajec edukacyjnych.
3. Nauczanie jezyków obcych moe byc organizowane w zespołach miedzyoddziałowych,
z uwzglednieniem poziomu umiejetnosci jezykowych uczniów.
4. W liceum ogólnokształcacym dyrektor, w porozumieniu z rada pedagogiczna, rada
rodziców i samorzadem uczniowskim, z uwzglednieniem zainteresowan uczniów oraz
moliwosci organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na poczatku
etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujetych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
5. Zajecia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w ust. 4, moga byc organizowane
w oddziałach lub zespołach miedzyoddziałowych albo miedzyszkolnych. Liczba uczniów
w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgoda organu prowadzacego szkołe moga byc
tworzone zespoły liczace mniej ni 20 uczniów.
6. W liceum profilowanym w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajecia edukacyjne
w ramach kształcenia w profilach moga byc prowadzone na terenie innych jednostek
organizacyjnych, w szczególnosci szkół wyszych, centrów kształcenia ustawicznego,
centrów kształcenia praktycznego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach
rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiedzy
szkoła a dana jednostka.
7. W technikach w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajecia edukacyjne w ramach
kształcenia zawodowego moga byc prowadzone na terenie innych jednostek
organizacyjnych, w szczególnosci szkół wyszych, centrów kształcenia ustawicznego,
centrów kształcenia praktycznego, osrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników
tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiedzy szkoła a dana jednostka.
§ 94.
1. Godzina lekcyjna teoretyczna trwa 45 min., zajeciowa – 55 min.
2. Niektóre zajecia obowiazkowe, np. zajecia fakultatywne, praktyczna nauka zawodu,
nauczanie jezyków obcych, koła zainteresowan oraz inne zajecia nadobowiazkowe moga
byc prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych,
miedzyoddziałowych czy miedzyklasowych, a take podczas wycieczek i wyjazdów.
27
§ 95.
1. Realizacja zajec praktycznych odbywa sie w szkole oraz w innych miejscach, w których
moliwa jest realizacja programu.
2. Szkoła oraz inne miejsca odbywania zajec praktycznych:
– sa miejscem, w którym uczniowie zapoznaja sie z niektórymi procesami
produkcyjnymi objetymi programem nauczania,
– umoliwiaja opanowanie umiejetnosci wykonywania rónych prac zwiazanych z
produkcja ogrodnicza oraz umiejetnosci stosowania zdobytych wiadomosci w
praktycznym działaniu,
– sa miejscem realizacji rónych form szkolenia praktycznego, takich jak: pokazy,
zajecia praktyczne, praktyki sezonowe, dyury uczniowskie i inne,
– kształca u młodziey poszanowanie pracy, ucza sprawnego i dokładnego jej
wykonywania oraz odpowiedzialnosci za jakosc produkcji.
3. Szczególnie wane jest zapoznanie uczniów z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ich stosowanie w czasie kształcenia praktycznego.
4. W ciagu roku szkolnego uczniowie moga opuscic 3 zajecia praktyczne usprawiedliwione
bez „odrabiania”. Za jedne nieusprawiedliwione zajecia uczniowie „odrabiaja” dwa
zajecia praktyczne. Baze do „odrabiania” zajec organizuje szkoła.
§ 96.
Statut technikum okresla organizacje pracowni szkolnych, w szczególnosci pracowni
cwiczen praktycznych.
§ 97.
1. Biblioteka słuy realizacji zadan dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspieraniu
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest interdyscyplinarna pracownia szkolna,
uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji.
2. Biblioteka, stosujac własciwe metody, srodki i formy pracy, pełni nastepujace funkcje:
a) kształcaco-wychowawcza poprzez:
− rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych zwiazanych z
nauka szkolna,
− przygotowanie do korzystania z rónych zródeł informacji,
− kształtowanie kultury czytelniczej,
− kształtowanie postaw moralnych zgodnych z ideałami wychowania,
– pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,
b) opiekunczo-wychowawcza poprzez:
− współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem w rozpoznawaniu
uzdolnien i zainteresowan uczniów,
− otaczanie opieka uczniów szczególnie zdolnych,
− okazywanie pomocy uczniom majacym trudnosci w nauce, sprawiajacym kłopoty
wychowawcze.
3. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:
− zaspokajanie zgłoszonych przez uytkowników potrzeb czytelniczych i
informacyjnych,
− podejmowanie rónorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu
przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.
4. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
a) praca pedagogiczna z czytelnikiem obejmuje:
28
− udostepnianie zbiorów,
− udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i
tekstowych,
− rozmowy z czytelnikami o ksiakach
− poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachecanie uczniów do swiadomego doboru
lektury,
− edukacje czytelnicza i medialna,
− udostepnianie nauczycielom i wychowawcom potrzebnych im materiałów, udzielanie
pomocy w przeprowadzaniu rónych form zajec dydaktyczno-wychowawczych w
bibliotece,
− informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz czytelnictwa
w szkole,
− prowadzenie rónych form wizualnej informacji nt. ksiaek,
− organizowanie rónych imprez czytelniczych (np. spotkania z autorami, apele
biblioteczne).
b) praca administracyjna obejmuje:
− gromadzenie ksiegozbioru,
− ewidencje zbiorów,
− opracowanie biblioteczne zbiorów (klasyfikowanie wg systemu UKD),
− katalogowanie zgodnie z zasadami obowiazujacymi w bibliotekoznawstwie,
− selekcje zbiorów (materiałów zbednych, zniszczonych),
− konserwacje zbiorów,
− organizacje warsztatu informacyjnego (wydzielenie ksiegozbioru podrecznego,
prowadzenie katalogów, kartotek, gromadzenie zestawien bibliograficznych, teczki
tematyczne),
− organizacje udostepniania zbiorów,
− planowanie i sprawozdawczosc.
− kierowanie praca aktywu bibliotecznego.
5. Warunki korzystania z biblioteki.
− Biblioteka udostepnia swe zbiory w czasie trwania zajec dydaktycznych, zgodnie z
organizacja roku szkolnego.
− Z biblioteki moga korzystac uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice (na
karte dziecka).
− Wszyscy czytelnicy obowiazani sa zaznajomic sie z regulaminem biblioteki.
− Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
− Wszyscy czytelnicy odpowiadaja materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub
poplamienie wypoyczonych ksiaek (w tym okładek).
− Czytelnik zobowiazany jest odkupic zagubiona lub zniszczona ksiake.
− Na dwa tygodnie przed zakonczeniem roku szkolnego wszystkie ksiaki wypoyczone
z biblioteki powinny byc zwrócone.
− W przypadkach uzasadnionych biblioteka moe adac zwrotu ksiaek przed upływem
ustalonego terminu.
− Uczniowie konczacy nauke w szkole otrzymuja podpis na karcie obiegowej po
uregulowaniu wszystkich zaległosci w bibliotece.
− W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciele i pracownicy sa zobowiazani
do uregulowania zaległosci w bibliotece.
6. Zasady wypoyczania ksiaek.
29
− Czytelnik moe wypoyczyc ksiaki wyłacznie na swoje nazwisko. Nie moe
wypoyczonych ksiaek oddawac samowolnie komus innemu.
− Jednorazowo mona wypoyczyc 5 ksiaek na okres 2 tygodni.
− Jeeli czytelnik nie przeczyta ksiaki, a biblioteka nie ma na nia nowych zamówien,
moe przed upływem terminu zwrotu ksiake przyniesc i uzasadnic prosbe o
przedłuenie terminu.
− Czytelnik moe prosic o zarezerwowanie potrzebnej mu ksiaki. Prosbe uwzglednia
sie w kolejnosci zgłoszenia.
− O ile czytelnik nie zgłosi sie po zarezerwowana ksiake w oznaczonym terminie,
bibliotekarz moe wypoyczyc ja komus innemu.
§ 98.
1. Dla uczniów uczacych sie poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat,
do którego zadan naley miedzy innymi:
– zapewnienie wychowankom całodziennego wyywienia i zakwaterowania,
– zapewnienie warunków do nauki i rozwoju zainteresowan,
– zapewnienie warunków sanitarno-higienicznych,
– stwarzanie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie kulturalnej
rozrywki,
– upowszechnienie kultury fizycznej oraz kształtowanie nawyków stałego uprawiania
sportu i troski o stan zdrowia,
– wdraanie do samodzielnego wykonywania okreslonych prac porzadkowo-
- gospodarczych,
– rozwój samodzielnosci i samorzadnosci wychowanków.
2. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałajac ze szkoła, rodzicami
wychowanków, samorzadem internackim oraz instytucjami i placówkami w srodowisku.
3. Internat szkoły czynny jest w okresie całego roku szkolnego. W przypadkach
uzasadnionych organ prowadzacy moe podjac decyzje o działalnosci internatu tylko w
okreslonym okresie roku szkolnego.
4. Zakwaterowanie i wyywienie w internacie moga byc całkowicie lub czesciowo odpłatne,
w zalenosci od posiadanych przez szkołe srodków finansowych.
5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 35 do 40.
6. Wymiar czasu pracy z jedna grupa wychowawcza wynosi tygodniowo 49 godzin
zegarowych.
7. W uzasadnionych przypadkach mona w internacie, za zgoda organu prowadzacego
szkołe, zatrudnic wychowawce – opiekuna nocnego lub wyznaczyc nauczycieli pełniacych
dyury nocne.
8. Prawa i obowiazki wychowanka, zasady działalnosci internatu i samorzadu internackiego
okresla regulamin internatu
9. Uczniowie uczeszczajacy do szkoły poza miejscem stałego zamieszkania moga korzystac
w okresie nauki ze stancji. Wychowawca klasy zobowiazany jest do wizytowania stancji
przynajmniej dwa razy w ciagu semestru. Zasady wynajmowania stancji oraz warunki,
jakie powinna ona spełniac, okreslaja odrebne przepisy.
§ 99.
1. Szczegółowa organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
okresla arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora szkoły najpózniej do 30 kwietnia
kadego roku na podstawie ramowego planu nauczania danego typy szkoły. Arkusz
organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzacy szkołe do 30 maja danego roku.
30
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza sie w szczególnosci liczbe pracowników
szkoły - łacznie z liczba stanowisk kierowniczych, ogólna liczbe przedmiotów i zajec
obowiazujacych oraz liczbe godzin przedmiotów nadobowiazkowych, w tym kół
zainteresowan i innych zajec pozalekcyjnych finansowanych ze srodków przydzielonych
przez organ prowadzacy szkołe.
3. Organizacje stałych, obowiazkowych i nadobowiazkowych zajec dydaktycznych i
wychowawczych okresla tygodniowy rozkład zajec ustalony przez dyrektora szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzglednieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
Rozdział XIV Zakres zadan nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły
§ 100.
1. Stanowisko wicedyrektora tworzy sie, gdy szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów.
2. Dyrektor Zespołu za zgoda organu prowadzacego moe tworzyc dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. Obsady stanowisk wicedyrektorów i
innych stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor szkoły po uprzednim zaciagnieciu
opinii rady pedagogicznej i rady szkoły (jesli bedzie powołana).
3. Ten sam tryb obowiazuje przy odwołaniu wicedyrektorów i innych osób pełniacych
funkcje kierownicze w szkole.
4. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inynieryjno-
- technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
5. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników okreslaja odrebne przepisy.
6. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawcza i opiekuncza, jest
odpowiedzialny za poziom i wyniki tej pracy oraz bezpieczenstwo powierzonych jego
opiece uczniów.
7. W swoich działaniach nauczyciel ma obowiazek kierowania sie dobrem uczniów, troska o
ich zdrowie, a take poszanowania godnosci osobistej ucznia.
Do obowiazków nauczyciela naley w szczególnosci:
– wychowywanie i nauczanie powierzonych mu uczniów,
– organizowanie samodzielnej pracy oraz systematyczna jej ocena i kontrola,
– bezstronnosc i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich
uczniów,
– udzielanie pomocy w przezwycieaniu niepowodzen szkolnych w oparciu o
rozpoznanie potrzeb ucznia,
– opieka nad powierzonymi organizacjami uczniowskimi,
– opieka nad uczniami podczas organizowanych przez szkołe wycieczek, imprez czy
prac społecznie-uytecznych,
– aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowaniu jej uchwał,
– pogłebianie własnej wiedzy oraz doskonalenie metod pracy w celu podnoszenia
poziomu wiedzy merytorycznej,
– systematyczne przygotowywanie sie do zajec dydaktyczno-wychowawczych oraz
prowadzenie ich zgodnie z tygodniowym rozkładem zajec,
– troska o utrzymanie w naleytym stanie powierzonych jego opiece pomocy
naukowych,
– znajomosc i systematyczne przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpoarowych,
31
– kontrola przestrzegania przez uczniów obowiazujacych regulaminów nauki, pracy i
zachowania sie oraz nadzór i czujnosc podczas lekcji, cwiczen, zajec praktycznych,
prac na rzecz szkoły i wycieczek w celu eliminowania w pore przejawów
nieostronego lub niezgodnego z wymogami bhp działania,
– natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczniom pierwszej pomocy i dalszej
opieki w razie wypadku, powiadomienie o wypadku dyrektora szkoły,
przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku,
– niedopuszczenie do rozpoczecia zajec lub natychmiastowe ich przerwanie i
wyprowadzenie uczniów z miejsca, w którym maja byc/sa prowadzone zajecia, w
przypadku stwierdzenia, e samo miejsce lub stan znajdujacych sie w nim urzadzen
technicznych moe stwarzac zagroenie dla bezpieczenstwa uczniów; niezwłoczne
powiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły.
§ 101.
1. Dyrektor szkoły powołuje na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej kadego roku
szkolnego zespoły przedmiotowe złoone z nauczycieli przedmiotów pokrewnych w
kadym typie szkół, tj. zespół przedmiotów ogólnokształcacych i zespół przedmiotów
zawodowych (podzespół przedmiotów humanistycznych, matematyczno-fizycznych,
biologiczno-chemicznych).
2. Praca zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczacy zespołu, który
prowadzi dokumentacje pracy zespołu.
3. Do celów i zadan zespołu przedmiotowego naley w szczególnosci:
– zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania oraz skorelowania tresci nauczania przedmiotów pokrewnych
do 15 wrzesnia kadego roku szkolnego (przed sprawdzeniem rozkładów materiału),
– sprecyzowanie kryteriów oceny ucznia zgodnie z obowiazujacymi rozporzadzeniami
oraz zaznajomienie z nimi uczniów poprzez członków zespołu,
– organizowanie wewnatrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz słuenie
doradztwem metodycznym poczatkujacym nauczycielom,
– współdziałanie w organizowaniu pracowni do odbywania zajec praktycznych
i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a take w uzupełnianiu
wyposaenia,
– wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania.
4. Spotkania zespołów przedmiotowych odbywaja sie według potrzeb, jednak przynajmniej
dwa razy w ciagu roku szkolnego, przy czym jedno odbywa sie przed 15 wrzesnia
kadego roku szkolnego.
5. Ustalenia zespołów przedmiotowych podlegaja zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły lub
osobe przez niego wyznaczona.
6. W zalenosci od potrzeb rada pedagogiczna moe rozwiazac istniejacy zespół lub
powołac nowy.
§ 102.
1. Dla kierowania praca wychowawcza w poszczególnych klasach dyrektor wyznacza
sposród nauczycieli wychowawców klas.
2. Do zadan i obowiazków wychowawcy klasy naley przede wszystkim:
– prowadzenie na bieaco dokumentacji klasy, a w szczególnosci dziennika lekcyjnego i
arkuszy ocen,
– rozliczanie uczniów klasy z opuszczonych lekcji i dni nauki,
32
– bieace kontrolowanie osiagniec uczniów w nauce,
– organizowanie samopomocy koleenskiej,
– ustalenie w uzgodnieniu z samorzadem klasowym tresci i form zajec tematycznych
godzin do dyspozycji wychowawcy,
– zorganizowanie do dnia 15 wrzesnia kadego roku wyborów do samorzadu klasowego
i opieka nad nim,
– odwiedzanie uczniów mieszkajacych w internacie oraz na stancjach przynajmniej dwa
razy w semestrze,
– współorganizowanie ycia kulturalnego klasy,
– rozwiazywanie konfliktów miedzy uczniami a nauczycielami oraz konfliktów w
zespole klasowym wraz z samorzadem klasy,
– informowanie rodziców o incydentach wychowawczych, kadym dniu
nieusprawiedliwionej nieobecnosci oraz ocenach niedostatecznych z przedmiotów,
– współdziałanie z rodzicami we wszystkich sprawach dotyczacych klasy,
– otaczanie indywidualna opieka zarówno uczniów zdolnych jak i majacych róne
trudnosci i niepowodzenia.
3. Wychowawca ma prawo korzystac w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
doradców metodycznych.
4. Młodemu nauczycielowi, który funkcje wychowawcy pełni po raz pierwszy, dyrektor
szkoły przydziela nauczyciela opiekuna.
§ 103.
1. Dyrektor szkoły powierza wykonywanie zadan słuby bhp w formie umowy
pracownikowi szkoły zwanemu technikiem bhp.
2. Do zadan i obowiazków technika bhp naley przede wszystkim:
– sporzadzanie i przedstawianie dyrektorowi szkoły, co najmniej raz w roku,
okresowych analiz stanu bezpieczenstwa i higieny pracy zawierajacych propozycje
przedsiewziec organizacyjnych i technicznych majacych na celu zapobieganie
zagroeniom ycia i zdrowia uczniów, pracowników szkoły oraz poprawe warunków
pracy,
– przeprowadzenie kontroli warunków pracy i nauki oraz przestrzegania zasad i
przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
– prowadzenie instruktau ogólnego pracowników w ramach szkolenia wstepnego bhp,
doskonalenie pracowników, uczniów w zakresie bezpieczenstwa, higieny pracy i
przepisów przeciwpoarowych,
– prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczacych
wypadków przy pracy i stwierdzonych chorób zawodowych,
– udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków
wynikajacych z badania przyczyn i okolicznosci wypadków przy pracy i kontrola
realizacji tych wniosków,
– współdziałanie ze słuba zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej uczniów i
pracowników, a w szczególnosci przy organizowaniu okresowych badan lekarskich
pracowników,
– gromadzenie i popularyzowanie materiałów w zakresie bhp oraz przepisów prawnych
z nimi zwiazanych,
– czuwanie nad zaopatrzeniem pracowników, nauczycieli i młodziey w odzie
ochronna, robocza, sprzet ochrony osobistej i srodki higieny osobistej,
– opracowywanie wspólnie z nauczycielami regulaminów pracowni szkolnych, internatu
oraz instrukcji ogólnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy..
33
§ 104.
Szkoła moe przyjmowac słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyszych kształcacych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego miedzy dyrektorem szkoły (za jego zgoda) poszczególnymi
nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoła wysza.
Rozdział XV Prawa i obowiazki ucznia
§ 105.
PRAWA UCZNIA
I. Prawo do informacji:
1. wiedzy o przysługujacych mu prawach oraz srodkach przysługujacych w przypadku ich
naruszenia;
2. zapoznania sie z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
3. uzyskania wyczerpujacych informacji nt. wymagan edukacyjnych oraz szczegółowych
zasad oceniania z poszczególnych przedmiotów, zgodnych z wewnatrzszkolnym
systemem oceniania i klasyfikowania uczniów;
4. powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów
wiadomosci i umiejetnosci;
5. zapoznania sie z ocena pracy pisemnej i uzyskanie jej dodatkowego uzasadnienia;
6. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej merytorycznie oceny.
II. Prawo do nauki:
1. zdobywania wiedzy i własciwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej;
2. rozwijania zainteresowan, zdolnosci i talentów oraz reprezentowania szkoły w
olimpiadach, konkursach oraz rozgrywkach sportowych;
3. korzystania pod opieka nauczyciela z pomieszczen szkolnych, srodków
dydaktycznych, ksiegozbioru biblioteki szkolnej, sali gimnastycznej i komputerowej
4. pomocy w przypadku trudnosci w nauce;
5. nauczania indywidualnego i indywidualnego toku nauczania zgodnie z odrebnymi
przepisami.
III. Prawo do wolnosci religii lub przekonan:
1. uczestniczenia w zajeciach religii lub etyki; uczen pełnoletni sam decyduje o udziale
w tych zajeciach;
2. swobody wyraania mysli i przekonan, jesli nie narusza tym dobra innych osób;
3. zrzeszania sie w organizacjach działajacych w szkole.
IV. Prawo do wolnosci wypowiedzi i wyraania opinii:
1. wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania;
2. wyraania opinii i przedstawiania stanowiska we własnej sprawie (np. w sytuacji
konfliktu) lub w sprawie decyzji dotyczacych twojego kolegi;
3. wygłaszania kontrowersyjnych pogladów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania,
o ile nie naruszaja one dobra innych osób; poglady i opinie kontrowersyjne lub
34
niezgodne z pogladami nauczyciela nie moga miec wpływu na oceny wiedzy i
umiejetnosci;
4. przedstawiania dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich
sprawach szkoły;
5. wyboru samorzadu klasowego oraz samorzadu szkolnego.
V. Prawo do wolnosci od przemocy fizycznej i psychicznej:
1. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej badz psychicznej;
2. poszanowania godnosci własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleenskich;
3. ochrony przed poniajacym traktowaniem i karaniem; wszelkie kary musza byc
zapisane w statucie szkoły i nie moga naruszac nietykalnosci osobistej oraz godnosci
ucznia;
4. jednakowego oceniania i traktowania bez wzgledu na wyglad zewnetrzny, status
rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry, słaby);
5. jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel – uczen);
6. yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
7. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczenstwa;
8. uczen klasy pierwszej, na poczatku pierwszego semestru, ma prawo do tzw. okresu
ochronnego, trwajacego dwa pierwsze tygodnie, w których nauczyciel nie ma prawa
wystawic uczniowi oceny niedostatecznej;
9. uznania pierwszego dnia nauki po feriach zimowych i przerwach swiatecznych
(boonarodzeniowej i wielkanocnej), jako dnia wolnego od sformalizowanej oceny;
10. uznania 15 dnia kadego miesiaca za dzien bez oceny niedostatecznej oraz
„kartkówek”.
VI. Prawo do ochrony prywatnosci:
1. szkoła ma prawo wiedziec tyle o uczniu (np. o jego sytuacji materialnej), ile uczen i
rodzice chca o tym sami powiedziec;
2. informacje dotyczace ucznia (np. stan zdrowia) i rodziny (wykształcenie rodziców,
ewentualne problemy np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy czy innym
pracownikom szkoły, nie moga byc rozpowszechniane;
3. nauczyciel nie moe upubliczniac ycia prywatnego, rodzinnego i zdradzac tajemnicy
korespondencji ucznia.
VII. Prawo do ochrony zdrowia:
1. własciwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
2. odpoczynku w przerwach miedzy zajeciami; na okres przerw swiatecznych i ferii nie
zadaje sie prac domowych;
3. korzystania z pomocy medycznej ;
4. w klasie powinna byc odpowiednia temperatura; w przypadku braku moliwosci
zapewnienia minimum temperatury (+150C) dyrektor szkoły musi zawiesic czasowo
zajecia;
5. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
VIII. Prawo do odpowiedniego standardu ycia:
1. uprawnienia do otrzymania pomocy materialnej w trudnej sytuacji (np. stypendium
socjalnego, zasiłku losowego);
2. uprawnienia do korzystania z posiłków w stołówce refundowanych przez organ
prowadzacy szkołe lub inna jednostke.
35
IX. Prawa proceduralne:
1. w przypadku łamania praw uczen ma prawo z pomoca rodziców (prawnych
opiekunów) odwołac sie od krzywdzacej go decyzji do organu prowadzacego szkołe
(samorzadu) lub nadzorujacego (kuratorium, ministerstwo);
2. w przypadku skreslenia ucznia z listy przysługuje uczniowi skarga do Naczelnego
Sadu Administracyjnego, po ewentualnym negatywnym rozpatrzeniu skargi przez
organ nadzorujacy;
3. zwrócenia sie o pomoc do rzecznika praw obywatelskich lub rzecznika praw dziecka;
4. odwołania sie w formie pisemnej od kadej oceny klasyfikacyjnej do dyrektora szkoły
i rady pedagogicznej za posrednictwem wychowawcy;
5. odwołania sie w formie pisemnej od zastosowanej wobec niego kary do dyrektora
szkoły i rady pedagogicznej;
6. powtarzania klasy jeden raz w cyklu kształcenia lub za zgoda rady pedagogicznej
dwukrotnie do czasu ukonczenia 18 lat.
§ 106.
OBOWIAZKI UCZNIA:
1. zachowywac sie w kadej sytuacji w sposób godny Polaka;
2. przestrzegac postanowien zawartych w Statucie Szkoły;
3. dbac o dobre imie szkoły;
4. regularnie i punktualnie uczeszczac na zajecia edukacyjne, a kada nieobecnosc
spowodowana choroba lub równie wana przyczyna usprawiedliwiac u wychowawcy
w ciagu dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecnosci;
5. systematycznie uczyc sie, w pełni wykorzystywac czas przeznaczony na nauke, a
podczas zajec edukacyjnych zachowywac sie w sposób sprzyjajacy utrzymaniu
atmosfery rzetelnej pracy;
6. brac aktywny udział w pracach organizacji uczniowskich i podejmowanych pracach
społecznych, imprezach, uroczystosciach i przyczyniac sie do ich pomyslnego
przebiegu oraz w miare swoich zdolnosci i umiejetnosci reprezentowac szkołe na
zewnatrz w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych;
7. w szkole i poza nia w pełni przestrzegac ogólnie przyjetych norm zachowania sie,
zasad współycia społecznego tak, by nie naruszac godnosci innych i swojej, dbac o
kulture jezyka;
8. byc koleenskim i uczynnym wobec kolegów, współdziałac w kształtowaniu
przyjaznych stosunków w klasie, w szkole i otaczac opieka młodszych i słabszych;
9. okazywac szacunek nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, pracownikom
administracji i obsługi oraz stosowac sie do ich polecen;
10. troskliwie obchodzic sie z mieniem szkoły (ksiaki, pomoce i srodki dydaktyczne,
wyposaenie pracowni itp.), a w razie jego uszkodzenia lub zniszczenia,
zrekompensowac szkole poniesione straty;
11. scisle wykonywac zarzadzenia, polecenia i ustalenia dyrekcji, nauczycieli,
wychowawców, pracowników administracji i obsługi szkoły dotyczace porzadku,
higieny i własciwego funkcjonowania szkoły;
12. dbac o czystosc własna i schludnosc ubrania, w sposób własciwy korzystac z urzadzen
sanitarnych i higienicznych oraz współdziałac w utrzymaniu porzadku, czystosci i
estetycznego wygladu szkoły;
13. przestrzegac w szkole i poza nia zasad zdrowego trybu ycia, nie palic tytoniu, nie
spoywac alkoholu, nie uywac narkotyków i innych srodków odurzajacych;
36
14. dbac o bezpieczenstwo własne i innych osób w swoim otoczeniu, przestrzegac
przepisów bhp, powiadamiac natychmiast wychowawce lub dyrektora szkoły o
zauwaonych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach i sytuacjach zagraajacych
yciu lub zdrowiu ludzi;
15. nosic identyfikator (trzykrotny brak identyfikatora upowania portiera lub nauczyciela
do niewpuszczenia ucznia na teren szkoły);
16. przebywac na terenie szkoły w czasie zajec odbywajacych sie wg planu (wyjscie poza
teren bez zgody nauczyciela moe byc podstawa do obnienia oceny zachowania);
17. uczestniczyc w pracach na rzecz szkoły (w tym porzadkowych);
18. na terenie szkoły przestrzegac zakazu spoywania oraz przebywania pod wpływem
alkoholu lub substancji psychoaktywnych zaburzajacych swiadomosc (art. 14 pkt 1
Ust. z 26 X 1982 r.);
19. wyłaczyc telefon komórkowy w czasie zajec edukacyjnych.
§ 107.
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
1. Uczen lub jego rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo złoyc skarge w przypadku
naruszenia praw ucznia zawartych w statucie.
2. Skarga powinna byc złoona na pismie do dyrektora szkoły za posrednictwem
opiekuna samorzadu szkolnego, który pełni role rzecznika praw ucznia w szkole.
3. Rzecznik analizuje skarge pod wzgledem formalnym i okresla, czy naruszone prawa
ucznia sa zagwarantowane w Konwencji Praw Dziecka lub Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka.
4. Rzecznik moe podjac działania wyjasniajace okolicznosci naruszenia prawa ucznia,
gdy uzna, e skarga dotyczy uprawnien ucznia sformułowanych w ramach umowy
wewnatrzszkolnej.
5. Dyrektor rozpatruje skarge ucznia i formułuje pisemna odpowiedz w ciagu 14 dni od
dnia jej złoenia.
6. Uczen lub jego rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo złoyc skarge w przypadku
naruszenia praw ucznia do rzecznika praw ucznia przy Kuratorium Oswiaty w
Bydgoszczy.
Rozdział XVI Kary i nagrody stosowane wobec ucznia
§ 108.
1. Wobec uczniów moga byc stosowane nagrody i kary.
2. Zastosowanie nagrody lub kary jest wyrazem oceny postepowania ucznia. Ocena ta ma
oddziaływac wychowawczo na uczniów, ułatwiac im krytyczne ustosunkowanie sie do
swojego postepowania i mobilizowac do lepszego wykonywania obowiazków uczniowskich.
3. Kary powinny miec zindywidualizowany charakter.
§ 109.
1. Nagrody przyznawane sa uczniom wyróniajacym sie w nauce, zachowaniu, frekwencji,
pracy społecznej na rzecz szkoły i srodowiska, za znaczace osiagniecia w sporcie,
olimpiadach i konkursach, działalnosci artystycznej oraz za odwage i ofiarnosc.
2. W szkole stosuje sie nastepujace rodzaje nagród:
– ustna pochwała przez wychowawce, dyrektora wobec klasy z wpisem do dziennika
lekcyjnego,
37
– ustna pochwała przez dyrektora wobec szkoły,
– ustna pochwała przez dyrektora wobec rodziców na wywiadówce szkolnej,
– list pochwalny do rodziców,
– dyplom uznania dyrektora szkoły,
– nagroda ksiakowa lub inna nagroda rzeczowa,
– nieodpłatny udział w wycieczce szkolnej lub imprezie kulturalnej,
– wyeksponowanie osiagniec ucznia w specjalnej gablocie lub komunikacie nadanym
przez radiowezeł szkolny.
3. Nagroda w formie pochwały dyrektora na forum szkoły i listu pochwalnego oraz nagroda
ksiakowa powinny byc wpisane w protokole rady pedagogicznej.
§ 110.
1. Kary wymierza sie, gdy inne srodki wychowawcze nie odnosza skutku. Naley stosowac
gradacje w udzielaniu kar.
2. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły, naruszanie dyscypliny szkolnej oraz norm współycia
społecznego w srodowisku przewiduje sie nastepujace rodzaje kar:
– ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela w indywidualnej rozmowie,
– upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawce wobec klasy,
– nagana udzielona przez wychowawce,
– nagana udzielona przez dyrektora szkoły,
– przeniesienie do innej klasy,
– przeniesienie do innej szkoły, po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, do
której uczen ma byc przeniesiony,
– skreslenie z listy uczniów.
3. Kara w formie upomnienia wobec klasy oraz w formie nagany powinna byc wpisana w
dokumentacji szkoły.
4. Orzeczona kara, o ile nie została anulowana, musi byc uwzgledniona przy ustalaniu oceny
zachowania
§ 111.
Uczen, który nie ukonczył 18 lat, moe zostac skreslony z listy uczniów w nastepujacych
przypadkach:
1. skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sadu;
2. nieuczeszczanie do szkoły (220 godzin nieusprawiedliwionych), w tym take z
powodu pobytu w areszcie sledczym decyzja sadu;
3. naruszanie nietykalnosci cielesnej i godnosci osobistej albo grozby karalne wzgledem
innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywajacych
na terenie szkoły;
4. kradzie lub zniszczenie dokumentacji szkolnej lub mienia szkoły;
5. wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób
wymienionych w pkt 3;
6. przebywanie na terenie szkoły, w miejscu odbywania zajec praktycznych, podczas
wycieczki czy innej imprezy szkolnej w stanie nietrzezwym i/lub pod wpływem
narkotyków oraz posiadanie, przechowywanie lub rozprowadzanie alkoholu lub
narkotyków;
7. swiadome i systematyczne naruszanie obowiazków ucznia okreslonych w statucie;
8. prostytuowanie sie lub czerpanie korzysci z prostytucji.
Wyniki w nauce nie sa podstawa do skreslenia z listy uczniów.
38
§ 112.
Tryb postepowania w wypadku skreslenia ucznia z listy uczniów.
Skreslanie ucznia z listy uczniów stosowane jest wyjatkowo, po wykorzystaniu
wszystkich moliwosci oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym udzielenia mu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z uchwała Sadu Najwyszego – Izba
Cywilna z dnia 21 lipca 1992 r. (III CZP 84/92) skreslenie ucznia z listy uczniów nastepuje w
formie decyzji administracyjnej. W zwiazku z tym przy podejmowaniu takiej decyzji
obowiazuje procedura zgodna z kodeksem postepowania administracyjnego.
W sytuacjach wymagajacych skreslenia ucznia z listy uczniów naley zachowac
nastepujacy tok postepowania:
1. sporzadzic notatke słubowa o zaistniałym incydencie, załaczajac ewentualnie
protokół zeznan swiadków;
2. sprawdzic, czy dane wykroczenie zostało uwzglednione w statucie szkoły jako
przypadek, który upowania do podjecia decyzji o skresleniu;
3. zebrac wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjasnienia stron (w tym
rodziców ucznia);
4. zwołac posiedzenie rady pedagogicznej;
5. poinformowac ucznia o jego prawie do wybrania rzeczników obrony (np. wychowawcy
klasy lub pedagoga szkolnego), którzy maja obowiazek przedstawic rzetelnie nie tylko
uchybienia w postepowaniu ucznia, ale take jego cechy dodatnie, wskazac ewentualne
okolicznosci łagodzace;
6. przedyskutowac na posiedzeniu rady pedagogicznej, czy wykorzystano wszystkie
moliwosci wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczen był
wczesniej karany mniejszymi karami regulaminowymi i przeprowadzono z nim
rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-
- pedagogicznej;
7. sporzadzic protokół posiedzenia rady pedagogicznej, uwzgledniajacy wszystkie
informacje majace wpływ na podjecie uchwały;
8. podjac uchwałe dotyczaca danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady
pedagogicznej);
9. przedstawic tresc uchwały samorzadowi uczniowskiemu celem sformułowania
pisemnej opinii samorzadu uczniowskiego w tej sprawie;
10. w przypadku podjecia przez dyrektora decyzji o skresleniu ucznia z listy uczniów,
sformułowac decyzje zgodnie z wymogami kodeksu postepowania administracyjnego;
11. dostarczyc decyzje uczniowi lub jego rodzicom (jeeli uczen nie jest pełnoletni);
12. poinformowac ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów o prawie do wgladu w
dokumentacje sprawy oraz wniesienia odwołania od decyzji dyrektora szkoły w ciagu
14 dni;
13. wykonac decyzje dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub
natychmiast, jeeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci (decyzji
moe byc nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze
wzgledu na ochrone zdrowia lub ycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia
gospodarstwa narodowego przed ciekimi stratami badz te ze wzgledu na inny interes
społeczny lub wyjatkowo wany interes strony);
14. decyzja o skresleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierac uzasadnienie, zarówno
faktyczne (za jaki czyn uczen zostaje skreslony), jak i prawne (powołanie sie na zapis
w statucie).
39
§ 113.
1 Wykonanie kary przeniesienia ucznia lub skreslenia z listy moe byc zawieszone przez
dyrektora szkoły na czas próbny, ale nie dłuej ni na trzy miesiace, jeeli uczen uzyskał
pisemne poreczenie Samorzadu Klasowego lub Szkolnego, wychowawcy, Rady
Rodziców.
2 W poreczeniu naley okreslic:
– czas zawieszenia kary,
– warunki, których spełnienie pozwoli na anulowanie kary.
§ 114.
1. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do odwołania sie od orzeczonej
kary.
2. Zasady trybu odwoławczego:
a. od decyzji wychowawcy klasy lub innego nauczyciela do dyrektora szkoły w ciagu
trzech dni,
b. od decyzji Rady Pedagogicznej do dyrektora szkoły w ciagu siedmiu dni,
c. od decyzji dyrektora szkoły do Starostwa Powiatowego w Lipnie (organu
prowadzacego), Rzecznika Praw Ucznia w Kuratorium Oswiaty w Bydgoszczy lub
Rzecznika Praw Dziecka w MENiS w Warszawie w ciagu czternastu dni.
3. W przypadku okreslonym w ust.2 pkt. a. odwołanie moe miec forme ustna.
W przypadkach okreslonych w ust.2 pkt. b. i c. odwołanie ma forme pisemna.
§ 115.
Wychowawca klasy, a w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły, informuje rodziców
(opiekunów) ucznia o przyznaniu nagrody lub zastosowaniu kary. Informacja moe byc
bezposrednia, telefoniczna lub korespondencyjna. Pisemnie powiadamia sie o przyznaniu
waniejszych nagród lub wymierzeniu surowej kary, tj. nagany dyrektora szkoły, przeniesieniu
do innej szkoły i skresleniu z listy uczniów.
Rozdział XVII Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole
§ 116.
W celu zapewnienia uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed przemoca,
uzalenieniami, demoralizacja oraz innymi przejawami patologii społecznej, w szkole
podejmuje sie nastepujace zadania :
1. Obowiazek noszenia identyfikatorów przez uczniów, nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły.
2. Kontrolowanie (przez nauczycieli dyurujacych i portiera) osób wchodzacych do szkoły.
3. Dyury nauczycieli na korytarzach i dziedzincu szkoły od godz. 7.40
4. Przestrzeganie „Regulaminu wycieczek” (z załaczniku).
5. Opieka pielegniarska (gabinet na terenie szkoły) i lekarska nad uczniami.
6. Działania pedagoga szkolnego podnoszace bezpieczenstwo uczniów.
7. Przeprowadzanie ankiet (wsród uczniów, rodziców, nauczycieli) majace na celu
wyłonienie i zminimalizowanie czynników negatywnych, wpływajacych na proces
dydaktyczno – wychowawczy.
8. Spotkania – pogadanki z funkcjonariuszami policji (np. na temat konsekwencji prawnych
posiadania narkotyków).
9. Realizacja programu scieki prozdrowotnej oraz programu profilaktycznego.
40
§ 117.
Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywajacymi w szkole podczas zajec
obowiazkowych i nadobowiazkowych sa nastepujace:
1. Z chwila wejscia na teren szkoły oraz na zajecia organizowane przez szkołe wszyscy
uczniowie znajduja sie pod opieka pracowników pedagogicznych, a w szczególnosci
nauczyciela prowadzacego zajecia.
2. Pracownicy, o których mowa w pkt.1., sa zobowiazani do:
a. przestrzegania zasad bezpieczenstwa uczniów na kadych prowadzonych przez siebie
zajeciach,
b. pełnienia dyurów w czasie przerw w wyznaczonych miejscach, wg harmonogramu
opracowanego przez osoby odpowiedzialne,
c. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów
obowiazujacych w tych pomieszczeniach szkolnych.
3. Dla pracowni o zwiekszonym ryzyku wypadku (np. pracowni analiz chemicznych)
opiekun opracowuje regulamin i na poczatku roku zapoznaje z nim uczniów.
4. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel sprawdza stan sprzetu sportowego przed
rozpoczeciem zajec, dba o dobra organizacje zajec i zdyscyplinowanie grupy,
dostosowujac wymagania i forme zajec do moliwosci fizycznych uczniów, asekurujac
uczniów podczas cwiczen na przyrzadzie.
§ 118.
Zasady pełnienia dyurów nauczycielskich na terenie szkoły:
1. Nauczyciele pełnia dyury wg wywieszonego grafiku.
2. Dyury pełnione sa od godziny 740 do zakonczenia zajec w szkole – podczas przerw
miedzysekcyjnych.
3. Dyur musi byc pełniony aktywnie, nauczyciele dyurni maja obowiazek zapobiegac
niebezpiecznym zachowaniom na korytarzach, w sanitariatach i dziedzincu szkolnym.
4. Nauczyciel majacy wolna godzine (tzw. „okienko”) zobowiazany jest do monitorowania
korytarzy i interwencji w przypadku zauwaenia ucznia, który powinien byc na zajeciach.
5. W razie nieobecnosci nauczyciela dyurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor lub osoba
odpowiedzialna wyznacza w zastepstwie innego nauczyciela do pełnienia dyuru.
6. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest swiadkiem, zawiadamia
pielegniarke szkolna, nastepnie pogotowie ratunkowe i dyrektora szkoły.
7. Dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel dyurny powiadamia o zaistniałym
wypadku rodziców/prawnych opiekunów.
§ 119.
Szkoła zapewnia opieke na uczniami niepełnosprawnymi poprzez:
1. Organizowanie indywidualnego nauczania lub innych form pomocy – na podstawie
orzeczen poradni psychologiczno-pedagogicznej lub badan lekarskich (w miare
finansowych moliwosci szkoły).
2. Scisła współprace ze specjalistycznymi przychodniami, celem stworzenia, w miare
moliwosci finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami badz
uszkodzeniami narzadów: ruchu, słuchu lub wzroku.
3. Scisła współprace nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami, w celu tworzenia
własciwych warunków do nauki w domu.
4. Analizowanie postepów ucznia w nauce, w celu okreslenia i wyeliminowania przeszkód
utrudniajacych osiaganie dobrych wyników.
5. Obnienie wymagan programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z zaleceniami
41
wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Rozdział XVIII Procedury postepowania w sytuacjach zagroenia
przestepczoscia i demoralizacja
§ 120.
W przypadku uzyskania informacji, e uczen, który nie ukonczył 18 lat, spoywa
alkohol lub uywa innych srodków w celu wprowadzenia sie w stan odurzenia, uprawia
nierzad badz przejawia inne zachowania swiadczace o jego demoralizacji (naruszanie zasad
współycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie sie od
spełniania obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki, włóczegostwo, udział w działalnosci
grup przestepczych):
1. Nauczyciel przekazuje uzyskana informacje wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im
uzyskana informacje. Przeprowadza rozmowe z rodzicami oraz – w ich obecnosci –
z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiazuje ucznia do
zaniechania negatywnego postepowania, rodziców zas bezwzglednie do szczególnego
nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej moe zaproponowac
rodzicom/prawnym opiekunom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki
i udziału dziecka w programie terapeutycznym
4. Jeeli rodzice odmawiaja współpracy z kadra pedagogiczna lub nie reaguja na wezwanie
do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych zródeł napływaja informacje o
wymienionych wyej przejawach demoralizacji nieletniego, dyrektor szkoły pisemnie
powiadamia o zaistniałej sytuacji sad rodzinny lub policje (specjaliste ds. nieletnich).
5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostepne jej metody
oddziaływan wychowawczych, (rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami,
ostrzeenie ucznia, spotkania z pedagogiem itp.) i ich zastosowanie nie przynosi
rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sad rodzinny lub policje. Dalszy tok
postepowania ley w kompetencji tych instytucji.
W przypadku, gdy uczen przejawia powysze zachowania po ukonczeniu 18 roku
ycia, a nie jest to udział w działalnosci grup przestepczych czy popełnienie przestepstwa
postepowanie powinno byc nastepujace:
-nauczyciel zgłasza fakt wychowawcy/opiekunowi klasy/semestru, pedagogowi i
dyrektorowi szkoły i w przypadku:
a) uczniów szkół młodzieowych wychowawca klasy wzywa do szkoły
rodziców/prawnych opiekunów i przekazuje im informacje o negatywnych
zachowaniach ucznia;
b) słuchaczy szkół dla dorosłych opiekun semestru w obecnosci dyrektora
przeprowadza rozmowe zobowiazujaca do zaniechania negatywnych zachowan;
- w przypadku powtarzania sie negatywnych zachowan ucznia/słuchacza po zasiegnieciu
opinii samorzadu uczniowskiego w stosunku do ucznia/słuchacza stosowany jest
system kar wynikajacy ze statutu szkoły a do skreslenia z listy uczniów włacznie, a w
razie zachowan stanowiacych zagroenie dla otoczenia naley bezzwłocznie wezwac
do interwencji policje.
W przypadku uzyskania na temat ucznia, który ukonczył 17 lat, informacji o
popełnieniu przestepstwa sciganego z urzedu lub o udziale w działalnosci grup przestepczych,
42
zgodnie z art. 303 § 2 KK, szkoła jako instytucja jest zobowiazana niezwłocznie zawiadomic
o tym prokuratura lub policje.
§121.
1.W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, e na terenie szkoły uczen znajduje sie pod
wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjac nastepujace kroki:
A. Powiadomic o swoich przypuszczeniach wychowawce klasy.
B. Odizolowac ucznia od reszty klasy, ale ze wzgledów bezpieczenstwa nie pozostawiac go
samego; stworzyc warunki, w których nie bedzie zagroone jego ycie ani zdrowie.
C. Wezwac lekarza w celu stwierdzenia stanu trzezwosci lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej.
D. Zawiadomic o fakcie dyrekcje szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których
zobowiazuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły;
2.W przypadku odmowy interwencji ze strony rodziców/prawnych opiekunów o
pozostawieniu ucznia w szkole - czy te przewiezieniu ucznia do placówki słuby zdrowia
albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu
aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3. W przypadku ucznia bedacego pod wpływem alkoholu – jeeli rodzice odmawiaja
przyjazdu, a uczen jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, badz swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraa yciu lub zdrowiu innych – szkoła
zawiadamia najblisza jednostke policji.
4. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzezwosci (steenie we krwi powyej 0,5%0
alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) policja ma
moliwosc przewiezienia ucznia do izby wytrzezwien lub do policyjnego pomieszczenia dla
osób zatrzymanych – na czas niezbedny do wytrzezwienia (maksymalnie do 24 godzin). O
fakcie umieszczenia zawiadamia sie rodziców/prawnych opiekunów oraz sad rodzinny, jesli
uczen nie ukonczył 18 lat (art. 40 pkt 6 Ust. Z 26 X 1982 r.).
5. Jeeli zdarzenia, w których uczen (przed ukonczeniem 18 lat) znajduje sie pod wpływem
alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, powtarzaja sie, swiadczy to o jego demoralizacji.
Dyrektor szkoły ma obowiazek powiadomienia policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sadu
rodzinnego o tej szczególnej sytuacji.
6. Spoywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukonczył 17 lat, stanowi
wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzezwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Naley o tym fakcie powiadomic policje.
Dalszy tok postepowania ley w kompetencji tej instytucji.
§122.
W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominajaca
wygladem narkotyk, podejmuje nastepujace kroki:
1. Zachowujac srodki, ostronosci zabezpiecza substancje przed dostepem do
niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
próbuje (o ile to jest moliwe w zakresie działan pedagogicznych) ustalic, do kogo
znaleziona substancja naley.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcje szkoły i wzywa policje.
3. Po przyjezdzie policji przekazuje zabezpieczona substancje oraz informacje
dotyczace szczegółów zdarzenia.
43
§123.
W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, e uczen posiada przy sobie substancje
przypominajaca narkotyk, podejmuje sie nastepujace kroki:
1. Nauczyciel w obecnosci innej osoby (np. wychowawcy, pedagoga, dyrektora) ma prawo
adac, aby uczen przekazał mu te substancje, pokazał zawartosc plecaka (torby szkolnej)
oraz kieszeni (we własnej odziey), ew. innych przedmiotów budzacych podejrzenie co
do ich zwiazku z poszukiwana substancja. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie
wykonac czynnosci przeszukania odziey ani plecaka (torby) ucznia – jest to czynnosc
zastrzeona wyłacznie dla policji.
2.O swoich spostrzeeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz
rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego
stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczen mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi
substancji i pokazania zawartosci plecaka (torby), dyrektor szkoły wzywa policje, która
przeszukuje odzie i przedmioty naleace do ucznia oraz zabezpiecza znaleziona
substancje i zabiera ja do ekspertyzy.
4. Jeeli uczen wyda substancje dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowiazany jest bezzwłocznie przekazac ja do jednostki policji.
Wczesniej próbuje ustalic, w jaki sposób i od kogo uczen nabył substancje. Całe
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporzadzajac moliwie dokładna notatke z ustalen
wraz ze swoimi spostrzeeniami.
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest:
- posiadanie kadej ilosci srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych;
- wprowadzanie do obrotu srodków odurzajacych;
- udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umoliwianie ich uycia oraz nakłanianie do uycia;
- wytwarzanie i przetwarzanie srodków odurzajacych.
Kade z opisanych zachowan jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów Ustawy o
postepowaniu w sprawach nieletnich, jesli sprawca jest uczen, który ukonczył 13 lat a nie
ukonczył 17 lat. Gdy którys z wymienionych czynów popełni uczen po ukonczeniu 17 lat,
mamy do czynienia z przestepstwem. W takiej sytuacji maja zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. KK.
Jeeli przestepstwo ma miejsce na terenie szkoły, naley wezwac policje.
§124.
W kadym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia , który nie ukonczył 17
lat, naley zawiadomic Policje lub sad rodzinny, a w przypadku popełnienia przestepstwa
przez ucznia, który ukonczył 17 lat, prokuratora lub policje (art. 4 Upn i art. 304 KK).
§125.
Postepowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestepstwa:
- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
- ustalenie okolicznosci czynu i ewentualnych swiadków zdarzenia,
- przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły
lub pedagogowi szkolnemu pod opieke,
- powiadomienie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,
- niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa dotyczy rozboju, uszkodzenia
ciała itp.,
- zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestepstwa lub przedmiotów pochodzacych
z przestepstwa i przekazanie ich policji.
44
§126.
Postepowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał sie ofiara czynu karalnego:
- udzielenie pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej) badz zapewnienie jej udzielenia
przez wezwanie lekarza, ew. karetki pogotowia - w przypadku, kiedy ofiara doznała obraen,
- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
- powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
- niezwłoczne wezwanie policji.
§127.
Metody współpracy szkoły z policja:
1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymuja
stała, bieaca współprace w zakresie profilaktyki uzalenien.
2. Koordynatorzy współpracy: pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii
Powiatowej Komendy Policji.
3. Pedagog szkolny, dzielnicowy oraz specjalista ds. nieletnich i patologii ustalaja zasady
kontaktu, by móc na bieaco wymieniac informacje i rozwiazywac problemy zwiazane z
bezpieczenstwem uczniów.
Rozdział XIX Zasady rekrutacji uczniów
§ 127.
1. Do liceum i technikum sa przyjmowani absolwenci gimnazjum.
2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składaja podania o przyjecie do szkoły od
15 kwietnia do 29 maja w sekretariacie szkoły.
3. Kryteria przyjec do liceum i technikum naley podac kandydatom nie pózniej ni szesc
miesiecy przed terminem rekrutacji.
4. Uczen deklaruje wybór profilu przy ubieganiu sie o przyjecie do liceum profilowanego.
Zmiana profilu dopuszczalna jest po I semestrze klasy pierwszej.
5. Do podania kandydaci dołaczaja dokumenty okreslone przepisami w sprawie warunków
przyjmowania uczniów do szkół.
6. Dyrektor szkoły moe wydłuyc termin składania podan o przyjecie do szkoły, jeeli
liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc, a w przypadku niedokonania pełnego
naboru do szkoły moe wyznaczyc dodatkowy termin naboru.
7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej liceum i technikum dyrektor szkoły
powołuje szkolna komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjna, której przewodniczy oraz okresla
zadania członków.
8. Liste uczniów przyjetych do szkoły ustala komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna pod
przewodnictwem dyrektora szkoły. Przy ustalaniu listy bierze sie pod uwage wyniki
egzaminu gimnazjalnego oraz objete punktacja stopnie z jezyka polskiego, matematyki,
historii i biologii, znajdujace sie na swiadectwie ukonczenia gimnazjum danego
kandydata.
9. Za oceny z tych przedmiotów na swiadectwie punkty sumuje sie wg nastepujacej skali:
Celujacy - 5 pkt.
Bardzo dobry - 4 pkt.
Dobry - 3 pkt.
Dostateczny - 2 pkt.
Dopuszczajacy - 1 pkt
45
10. O przyjeciu ucznia do liceum i technikum decyduje suma punktów uzyskanych z
egzaminu gimnazjalnego i punktów ze swiadectwa.
11. O przyjeciu ucznia do klasy programowo wyszej decyduje Dyrektor szkoły.
Podstawowym warunkiem przyjecia jest swiadectwo ukonczenia klasy programowo
niszej, zgodnie z danym typem kształcenia.
Rozdział XX Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy
w szkołach dla dorosłych
§ 129.
1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia sie.
2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajec edukacyjnych według skali, o której
mowa w § 23., ustala sie po kadym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiazkowych
zajec edukacyjnych stanowia podstawe do promowania słuchacza na semestr programowo
wyszy lub ukonczenia przez niego szkoły.
3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po kadym semestrze.
§ 130.
1. Podstawa oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej
w formie zaocznej sa egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych
obowiazkowych zajec edukacyjnych, okreslonych w szkolnym planie nauczania.
2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej
dopuszcza sie słuchacza, który uczeszczał na obowiazkowe konsultacje oraz uzyskał
z wymaganych cwiczen i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach
wewnatrzszkolnego oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocene negatywna
z pracy kontrolnej, jest obowiazany wykonac, w terminie okreslonym przez nauczyciela
prowadzacego dane zajecia edukacyjne, druga prace kontrolna.
3. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej
moe byc równie dopuszczony słuchacz, który nie uczeszczał z przyczyn
usprawiedliwionych na obowiazkowe konsultacje, jeeli z wymaganych cwiczen i prac
kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnatrzszkolnego
oceniania.
4. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystapił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym
terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.
5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, wyznacza sie po zakonczeniu semestru
jesiennego nie pózniej ni do konca lutego lub po zakonczeniu semestru wiosennego nie
pózniej ni do dnia 15 wrzesnia.
6. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z jezyka
polskiego, jezyka obcego i matematyki składa sie z czesci pisemnej i czesci ustnej.
z pozostałych zajec edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje sie w formie ustnej.
7. Oceny z czesci pisemnej i czesci ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa
w ust. 6, ustala sie według skali, o której mowa w § 23.
8. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z zajec
praktycznych ma forme zadania praktycznego.
46
§ 131.
1. W srednich szkołach ponadpodstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych
prowadzacych kształcenie zawodowe w formie zaocznej, z zastrzeeniem ust. 3, słuchacz
zdaje w semestrach I-IV egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu
zawodowego, a w semestrach programowo wyszych - z dwóch przedmiotów
zawodowych.
2. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1, dokonuje rada
pedagogiczna. Decyzje w tej sprawie podaje sie do wiadomosci słuchaczy na pierwszych
zajeciach w kadym semestrze.
§ 132.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej moe byc zwolniony
z czesci ustnej egzaminu semestralnego, jeeli z czesci pisemnej tego egzaminu otrzymał
ocene co najmniej bardzo dobra oraz w ciagu semestru był aktywny na zajeciach,
a z wymaganych cwiczen i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne
w ramach wewnatrzszkolnego oceniania.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu
semestralnego i uzyskaniem z danych zajec edukacyjnych semestralnej oceny
klasyfikacyjnej zgodnej z ocena uzyskana z czesci pisemnej egzaminu semestralnego.
§ 133.
Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej przeprowadza
sie w trybie okreslonym w załaczniku.
§ 134.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych moe zdawac egzamin poprawkowy w przypadku
uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiazkowych
zajec edukacyjnych.
2. Egzaminy poprawkowe sa przeprowadzane po kadym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzacy dane zajecia edukacyjne po
zakonczeniu semestru jesiennego w terminie do konca lutego i po zakonczeniu semestru
wiosennego w terminie do dnia 15 wrzesnia.
4. Egzamin poprawkowy z jezyka polskiego, jezyka obcego i matematyki składa sie
z czesci pisemnej i czesci ustnej, z pozostałych zajec edukacyjnych egzamin
poprawkowy zdaje sie w formie ustnej.
5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajec edukacyjnych, z których słuchaczowi
wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego, oraz zajec edukacyjnych,
z których przystepuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.
§ 135.
1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzajacemu semestr przed upływem 3 lat od daty
przerwania nauki zalicza sie te obowiazkowe zajecia edukacyjne, z których uzyskał
poprzednio semestralna ocene klasyfikacyjna wysza od oceny niedostatecznej, i zwalnia
sie go z obowiazku uczeszczania na te zajecia.
2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczeciem nauki w szkole zdał egzaminy
eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiazkowych zajec edukacyjnych,
okreslonych w szkolnym planie nauczania, zalicza sie te zajecia i zwalnia sie go
z obowiazku uczeszczania na nie.
47
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania
wpisuje sie "zwolniony z obowiazku uczeszczania na zajecia" oraz podstawe prawna
zwolnienia.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania
wpisuje sie "zwolniony z obowiazku uczeszczania na zajecia" oraz podstawe prawna
zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z danych zajec edukacyjnych zgodnej z ocena uzyskana w wyniku
egzaminu eksternistycznego.
§ 136.
1. Dyrektor szkoły dla dorosłych:
a) zwalnia słuchacza z obowiazku odbycia praktycznej nauki zawodu w całosci, jeeli
przedłoy on:
− uzyskane przed rozpoczeciem nauki w szkole swiadectwo zdanego egzaminu na
tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie,
w którym sie kształci,
− zaswiadczenie wydane przez pracodawce, potwierdzajace przepracowanie
w zawodzie, w którym sie kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania
nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu;
b) zwalnia słuchacza z obowiazku odbycia praktycznej nauki zawodu w całosci lub
w czesci, jeeli przedłoy on:
− uzyskane przed rozpoczeciem nauki w szkole swiadectwo zdanego egzaminu na
tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie
wchodzacym w zakres zawodu, w którym sie kształci,
− zaswiadczenie wydane przez pracodawce, potwierdzajace przepracowanie
w zawodzie wchodzacym w zakres zawodu, w którym sie kształci, okresu co
najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu
wchodzacego w zakres zawodu, w którym sie kształci,
− zaswiadczenie wydane przez pracodawce, potwierdzajace zatrudnienie
w zawodzie, w którym sie kształci, lub w zawodzie wchodzacym w zakres
zawodu, w którym sie kształci.
2. Zaswiadczenie, o którym mowa w ust. 1. pkt 2. lit. c, przedkłada sie dyrektorowi szkoły
w kadym semestrze, w którym słuchacza obowiazuje odbycie praktycznej nauki
zawodu.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1. pkt 2., moe nastapic po stwierdzeniu przez
dyrektora szkoły na podstawie przedłoonych dokumentów, e zawód, wchodzacy
w zakres zawodu, w którym słuchacz sie kształci, odpowiada w zakresie kwalifikacji
zawodowych zawodowi, w którym słuchacz sie kształci.
4. Słuchacz, który został zwolniony w czesci z obowiazku odbycia praktycznej nauki
zawodu jest obowiazany uzupełnic pozostała czesc praktycznej nauki zawodu
w sposób i w trybie okreslonych w statucie szkoły.
5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całosci lub w czesci z obowiazku odbycia
praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje sie "zwolniony
odpowiednio w całosci lub w czesci z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawe prawna
zwolnienia.
48
§ 137.
Słuchacz konczy dotychczasowa szkołe dla dorosłych, o której mowa w § 3., jeeli
w wyniku klasyfikacji koncowej, na która składaja sie semestralne oceny klasyfikacyjne
z obowiazkowych zajec edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyszym
oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiazkowych zajec edukacyjnych, których
realizacja zakonczyła sie w semestrach programowo niszych w szkole danego typu,
uzyskał oceny klasyfikacyjne wysze od oceny niedostatecznej.
Rozdział XX Postanowienia koncowe
§ 138.
Zespół Szkół w Skepem uywac bedzie pieczeci urzedowej z godłem panstwowym w
srodku i napisem w otoku: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasinskiego w Skepem. Pieczec ta
jest wspólna dla wszystkich szkół wchodzacych w skład Zespołu. Na swiadectwach
szkolnych i dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzace w skład Zespołu
umieszczona jest nazwa typu szkoły na pieczeci urzedowej.
§ 139.
Szkoły wchodzace w skład Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasinskiego w Skepem
uywaja tablic i stempli okreslonych odrebnymi przepisami.
§ 140.
Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał.
§ 141.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje w zakresie uregulowanym osobnymi
przepisami, dotyczacymi w szczególnosci:
– klasyfikacji i promowania uczniów oraz egzaminów wstepnych, egzaminów
dojrzałosci i egzaminów z przygotowania zawodowego,
– działalnosci dydaktyczno-wychowawczej,
– działalnosci administracyjno-gospodarczej i finansowej.
§ 142.
Zasady prowadzenia przez szkołe gospodarki finansowej i materiałowej okreslaja odrebne
przepisy.
§ 143.
Zmiany w statucie szkoły uchwalic moe rada pedagogiczna, która niezwłocznie przesyła
uchwalony statut lub zmiany organowi prowadzacemu oraz kuratorowi oswiaty celem
sprawdzenia zgodnosci z prawem.
Załaczniki do Statutu stanowia:
Zał. Nr 1. program wychowawczy Zespołu Szkół
Zał. Nr 2. szkolny program profilaktyki i uzalenien
Zał. Nr 3. regulamin Rady Rodziców
49
Zał. Nr 4. regulamin Samorzadu Uczniowskiego
Zał. Nr 5. regulamin Rady Pedagogicznej
Zał. Nr 6. regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom
Zał. Nr 7. regulamin biblioteki szkolnej
Zał. Nr 8. regulamin wycieczek
Zał. Nr 9 regulamin pracowni analiz chemicznych
Zał. Nr10 regulamin przeprowadzania egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych

Powiadom znajomego