W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


NASZA JEDNOSTKA

Rys historyczny szkołyclock.jpg

Szkoła w latach 1867 – 1975
Przemiany zachodzące w XIX wieku w Europie zmusiły cara Rosji do ustępstw na rzecz ludu. Ustępstwa dotyczyły również narodu polskiego. W 1862 r. wydana została ustawa szkolna. Wykonanie jej wstrzymały wydarzenia polityczne – Powstanie Styczniowe. Dopiero ukaz carski z 11 września 1864 r., wprowadzający zmiany do ustawy, zapewnił jej utrzymanie i wykonanie.
Władze carskie, licząc na przychylne do Rosji stanowisko chłopów polskich po ich uwłaszczeniu, podjęły decyzję zakładania na wsi nowych szkół elementarnych. Celem władz było przyspieszenie procesu rusyfikacji wsi polskiej.
Rozwój oświaty wymagał nowej kadry pedagogicznej. Aby przygotować wykwalifikowanych pracowników, Rząd podjął decyzję zakładania kursów pedagogicznych. W Królestwie Polskim utworzono w latach 1866-1867 osiem kursów: dwa dla prawosławnych, sześć dla katolików (m.in. w Wymyślinie).
Otwarcie poprzedziło wydanie „Ustawy kursów pedagogicznych dla ludności polskiej w Królestwie Polskim” ogłoszonej dnia 8 maja 1866 roku. Na mocy powyższej ustawy nastąpiło otwarcie Trzyletnich Kursów Pedagogicznych w Wymyślinie dnia 1 lutego 1867 r.. Zorganizowano je w budynkach poklasztornych przekazanych przez Komisję Likwidacyjną Królestwa Polskiego dnia 28 maja 1866 roku.
Wymyślińskie kursy pedagogiczne otrzymały: 2 budynki piętrowe, 3 parterowe, kilka zabudowań gospodarczych, 4 morgi 28 prętów ziemi [1 morga (mórg) = 5599 m2, 1 pręt = 4,32 m2] zajmowanej przez zabudowania i 2 ogrody oraz park zwany „Borek” o powierzchni 17 morgów 104 pręty. Kościołowi pozostawiono w parku katakumby z kapliczką, do której odbywały się pielgrzymki.
Na kursy pedagogiczne przyjmowano chłopców głównie stanu włościańskiego. Wstępujący na kurs winien mieć ukończone 15 lat, musiał złożyć egzamin wstępny z zakresu dwuklasowej szkoły elementarnej. Uczniów przez czas pobytu w zakładzie zwalniano z poboru do wojska. Kursy kończono egzaminem. Absolwenci otrzymywali attestat upoważniający do nauczania w szkołach elementarnych.
Zakładając kursy pedagogiczne, które w 1872 r. przemianowano na Seminarium Nauczycielskie, władze rosyjskie liczyły na wychowanie nauczycieli – rusyfikatorów ludowych szkół. Aby osiągnąć swój cel młodzież izolowano od środowisk kulturalnych.
Na nic się nie zdała rusyfikacyjna działalność. Uczniowie wymyślińskiego seminarium nawiązali kontakty z postępowymi organizacjami Królestwa, m.in. Towarzystwem Oświaty Ludowej, skąd otrzymywali polskie książki. Tajne czytanie odbywało się na wieży kościelnej.
W czasie rewolucji 1905-1907 r. seminarzyści na znak protestu przeciw rusyfikacyjnej polityce – zastrajkowali. Strajkujących usunięto ze szkoły. W tym czasie spalony zostaje piętrowy budynek szkoły ćwiczeń.
W związku z projektem przedłużenia nauki w seminarium do lat czterech, a nawet pięciu, i trudnościami lokalowymi, w 1911 r. wyłonił się projekt zakupienia koszar wojskowych w Lipnie i przeniesienia tam seminarium. Projekt upadł. Rozpoczęto opracowywanie planów rozbudowy istniejących budynków. Prace przerwała wojna. W 1915 r. seminarium przeniesiono do Łukowa, a następnie w głąb Rosji.key.jpg
Po wyzwoleniu Polski w grudniu 1918 r. w nowych warunkach rozpoczyna naukę w seminarium wymyślińskim im. Waleriana Łukasińskiego wielu uczniów, którzy ocaleli w czasie wojny oraz około 40 nowych.
W 1932 r. decyzją władz szkolnych seminarium ma ulec likwidacji. Następuje to w 1936 r. Miejsce Seminarium Nauczycielskiego zajmuje czteroletnie Gimnazjum Ogólnokształcące, na podbudowie którego ma powstać trzyletnie Liceum Pedagogiczne. W tym czasie wysunięto również koncepcję utworzenia w Wymyślinie Centralnego Ośrodka W.F. dla kursów nauczycielskich. Krótki okres istnienia gimnazjum przerywa najazd hitlerowski.
Zaraz po przejściu ofensywy wyzwoleńczej, w marcu 1945 r. utworzono trzymiesięczne Kursy Pedagogiczne i Gimnazjum Ogólnokształcące. W 1947 r. utworzono czteroletnie Liceum Pedagogiczne, które w 1957 r. przekształcono na pięcioletnie.
Działając w trosce o lepsze warunki nauki rozbudowuje się obiekty szkolne: w 1951 r. oddana zostaje do użytku sala gimnastyczna, w 1965 r. budynek szkolny, a w 1970 r. nowy internat ze stołówką. Szkoła staję się pięknym ośrodkiem naukowym.
Czynny udział w przebudowie biorą uczniowie. W czynie społecznym budują w latach 1949-52 teatr letni i basen kąpielowy, a w latach 1955-58 stadion sportowy. Zakład sławi swe imię czynem społecznym, pieśnią, tańcem, muzyką, wynikami w sporcie w środowisku powiatu lipnowskiego i woj. bydgoskiego.
W wyniku reformy szkolnictwa Liceum Pedagogiczne w 1964 r. nie rekrutuje do klas pierwszych, a w 1969 r. zostaje rozwiązane. Wymyśliński ośrodek kadr pedagogicznych przekształca się na rolniczo-pedagogiczny.
W 1965 r. powstają tu: dwuletnie Studium Nauczycielskie o kierunku rolniczym, trzyletnie Technikum Rolnicze i dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego, przekształcona w 1969 r. na Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
W 1975 r. rozwiązane zostaje Studium Nauczycielskie. W okresie 108 lat istnienia szkołę opuściło 2 428 absolwentów Seminarium i Liceum Pedagogicznego oraz 645 absolwentów Studium Nauczycielskiego.
Wielu z nich zajmowało i zajmuje wysokie stanowiska w aparacie państwowym. Wielu prowadziło otwartą walkę z zaborcą o nową szkołę. Wielu z nich oddało życie za naszą wolność.
Całkowita zmiana profilu kształcenia następuje w roku 1975.
W miejsce zlikwidowanego Studium Nauczycielskiego powstają: Technikum Hodowlane 5-letnie i 3-letnie, Technikum Rachunkowości Rolnej
4-letnie, Technikum Rolnicze Zaoczne i Zasadnicza Szkoła Rolnicza Gospodarstwa Domowego. Liczba absolwentów kończących szkołę wzrasta do ok. 200 osób rocznie.

Szkoła w latach 1975 – 2002

W roku 1975 nastąpiła istotna zmiana profilu kształcenia.
W skład powołanego Zespołu Szkół Rolniczych oprócz Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego wchodzą: Technikum Hodowlane 5. letnie, Technikum Hodowlane 3. letnie, Technikum Rolnicze 3. letnie - wydział zaoczny oraz przeniesione z Dobrzynia n. Wisłą 4. letnie Technikum Rachunkowości Rolnej. Od 1978 r. do Zespołu Szkół Rolniczych należą również Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Tłuchowie (do 1985 r.), Radomicach (do 1995 r.) i Woli (do 1996 r.). Część z tych szkół istniała tylko w pewnym okresie:
 • Technikum Hodowlane 5. letnie 1975 – 1991
 • Technikum Hodowlane 3. letnie 1975 – 1981
 • Technikum Rachunkowości Rolnej 1975 – 1980
Od 1979 r. do 1999 r. prowadzony jest rokrocznie nabór do 5.letniego Technikum Rolniczego o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt oraz obsługa ruchu turystycznego na wsi.
W 1980 r. w budynku starej szkoły otwarto Izbę Pamięci i Tradycji Szkoły, gdzie eksponowane są pamiątki świadczące o bogatej przeszłości szkoły i kultury otaczającego ją terenu. Tu również znajduje się dział poświęcony martyrologii mieszkańców Skępego i okolic.
W latach 1980-1983 prowadzono kształcenie absolwentów szkół średnich w ramach 2. letniego Policealnego Studium Zawodowego – zawód rolnik.
W 1983 r. stare klasztorne pomieszczenia, z wyjątkiem oddzielnie stojącego starego budynku lekcyjnego (dawny spichlerz) wróciły, po prawie 120 latach, do pierwotnych właścicieli – o.o. Bernardynów.
W latach 1986-1992 kształcono przyszłych nauczycieli w 2. letnim Studium Nauczycielskim – kierunek wychowanie fizyczne, a w latach 1986-94 w 6. letnim Studium Nauczycielskim – kierunek wychowanie przedszkolne. Wykształcono 138 nauczycieli wychowania fizycznego i 67 nauczycielek wychowania przedszkolnego.
Początek lat 90. to okres ogromnych przemian ustrojowych. Idąc więc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Skępe i innych okolicznych gmin uzyskano zgodę władz na kształcenie młodzieży w różnych typach szkół.
Od 1990 r. w Wymyślinie kształci się uczniów w następujących typach szkół:
 • 3. letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza
 • 3. letnie Technikum Rolnicze stacjonarne i zaoczne
 • 5. letnie Technikum Rolnicze
 • Liceum Zawodowe – wiejskie gospodarstwo domowe
 • Liceum Ekonomiczne – rachunkowość i rynek rolny
 • Liceum Ogólnokształcące – profil pedagogiczne
19 maja 1995 r. odbyły się główne obchody 20. lecia Zespołu Szkół Rolniczych. Szkoła otrzymała akt nadania imienia Waleriana Łukasińskiego oraz sztandar szkoły. W holu szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową.
Sztandar szkoły z 1995 rSztandar szkoły z 1995 r.
W czerwcu 1995 r. szkoła zorganizowała Zjazd Absolwentów Szkół Rolniczych. W zjeździe wzięło udział 117 absolwentów. Byli to głównie absolwenci pierwszych roczników (1969-1975). We wrześniu 1995 r. odbył się podobny Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego ostatnich sześciu roczników, w którym wzięło udział 125 absolwentów.
W styczniu 1997 r. Skępe odzyskało utracone, po powstaniu styczniowym, prawa miejskie. Wymyślin włączono w obręb miasta Skępe. Z Wymyślina pozostała tylko nazwa ulicy prowadzącej do Zespołu Szkół Rolniczych – ul. Wymyślińska oraz nazwa Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKS – Wymyślin” działającego na bazie ZSR i szkół gminnych.
Od stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej dawne woj. włocławskie (powstałe w 1975 r.) włączono w granice nowego kujawsko-pomorskiego. Powstał powiat lipnowski a Starostwo Powiatowe w Lipnie stało się organem prowadzącym dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład ZSR w Skępem.
W latach 90. dokonano wielu remontów i modernizacji budynków szkolnych, wybudowano kort tenisowy z widownią, utworzono i wyposażono w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową. Do szczytu budynku sali gimnastycznej w 1998 r. dobudowano nowy budynek z przeznaczeniem na siłownię. Doposażono pracownie przedmiotowe w pomoce naukowe, w sprzęt RTV.
W roku szkolnym 2000/2001 po raz ostatni dokonano naboru do klas pierwszych według dotychczasowych zasad. Rozpoczęto kształcenie w Technikum Ochrony Środowiska o specjalności uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Utworzono nową klasę liceum ogólnokształcącego o profilu podstawowym z rozszerzonym programem wychowania fizycznego oraz Policealne Studium Zawodowe – obsługa ruchu turystycznego.
Od 1 września 2000 r. w skład ZSR w Skępem wchodzą:
 • Technikum Ochrony Środowiska 5.letnie
 • Technikum Rolnicze 5. letnie
 • Technikum Rolnicze 3. letnie
 • Technikum Żywienia 5. letnie
 • Liceum Ekonomiczne 4. letnie
 • Liceum Ogólnokształcące 4. letnie
 • Policealne Studium Zawodowe 2. letnie
 • Technikum Rolnicze 3. letnie wydział zaoczny
W wyniku reformy systemu szkolnego kolejny pełny nabór przeprowadzony został na rok szkolny 2002/2003. Dokonano naboru do następujących szkół ponadgimnazjalnych:
 • Technikum Ochrony Środowiska 4.letnie
 • Technikum Żywienia 4. letnie
 • Liceum Ogólnokształcące 3. letnie
 • Liceum Profilowane 3. letnie – profil ekonomiczno-administracyjny
 • Policealne Studium Zawodowe 2. letnie - technik obsługi turystycznej
Od września 2002 r. Zespół Szkół Rolniczych przekształcony zostaje w Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.
W roku szkolnym 2003/2004 dokonano naboru do następujących szkół ponadgimnazjalnych:
 • Technikum Ochrony Środowiska 4.letnie
 • Technikum Żywienia 4. letnie
 • Liceum Ogólnokształcące 3. letnie
 • Liceum Profilowane 3. letnie – profil ekonomiczno-administracyjny
 • Natomiast w Policealnym Studium Zawodowym specjalność – obsługa ruchu turystycznego zmieniono na specjalność handlowiec.
W roku szkolnym 2004/2005 ze względu na mniejszą liczbę kandydatów (niż demograficzny) nie dokonano naboru do liceum profilowanego. Tak więc w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba uczniów o 40, a liczba oddziałów o dwa.
Na rok szkolny 2005/2006 dokonano naboru do następujących typów szkół:
 • Technikum Ochrony Środowiska 4.letnie
 • Technikum Żywienia 4. letnie
 • Liceum Ogólnokształcące 3. letnie
 • Szkoła Policealna 1 roczna - technik ekonomista
 • Uzupełniające Technikum 3. letnie dla dorosłych (zaoczne) – technik rolnik

 

Powiadom znajomego