W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka w Lipnie


SPIS TREŚCI
 
 
Podstawa prawna.
ROZDZIAŁ 1 – Postanowienia ogólne.
ROZDZIAŁ 2 – Cele i zadania szkoły.
ROZDZIAŁ 3 – Sposoby realizacji celów i zadań szkoły.
ROZDZIAŁ 4 – Organy szkoły.
  4.1 – Dyrektor i Wicedyrektor.
  4.2 – Rada Pedagogiczna.
  4.3 – Rada Rodziców.
  4.4 – Samorząd Uczniowski.
  4.5 – Zasady współdziałania organów szkoły.
ROZDZIAŁ 5 – Organizacja pracy szkoły.
ROZDZIAŁ 6 – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
ROZDZIAŁ 7 – Uczniowie.
  7.1 – Zasady rekrutacji .
  7.2 – Prawa ucznia.
  7.3 – Obowiązki ucznia.
  7.4 – Nagrody i kary.
ROZDZIAŁ 8 – Ocenianie wewnątrzszkolne.
ROZDZIAŁ 9 – Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim  roku nauki w szkole podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
ROZDZIAŁ 10 – Ceremoniał szkolny.
ROZDZIAŁ  11 – Postanowienia końcowe
PODSTAWA PRAWNA 
  
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991/95/425 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59). 
- Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59.) 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001/61/624 z późniejszymi zmianami), 
-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015/1113), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. 2014/1157), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. 2013/529), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012/977 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015/843), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2015/959), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013/532), 
-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014/1170 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992/36/155 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2014/909), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. 2003/6/69 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002/46/432 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010/97/624 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 0020(Dz. U. 2015/1249), 
- Ustawa z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (1982/35/230 z późniejszymi zmianami), 
- Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991/120/526), 
- Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 2014/191 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  
   oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011/209/1245), 
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2014/382 z  
  późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w  
  sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008/205/1283 z późniejszymi  
  zmianami), 
- Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 68, ust. 2, pkt. 5 (Dz. 2009/157/1240  
  z późniejszymi zmianami). 
ROZDZIAŁ 1 
  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
§ 1 
  
  1.  Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Janusza Korczaka w Lipnie. 
  2.   Szkoła ma swoją siedzibę przy ul. Okrzei 4. 
  3.  W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, pieczęciach, świadectwach i sztandarze  
       pomija się określenie specjalna. 
  
§ 2 
  
W  Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka w Lipnie w latach 2017-2018 i 2018-2019 funkcjonują klasy gimnazjalne. 
  
§ 3 
  
Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Lipnowski Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 
  
  
 
  
ROZDZIAŁ 2 
  
CELE I ZADANIA SZKOŁY 
  
  
§ 4 
  
1. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniają program  
    wychowawczy i program profilaktyki. 
2. Szkoła jest środowiskiem wychowawczym promującym zdrowie. 
  
§ 5 
  
Celem szkoły, poza celami określonymi ustawą o systemie oświaty jest w szczególności  
        przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez: 
1)    osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą  
       specjalnych metod nauczania i wychowania, 
2)    przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej, 
3)    wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej, 
4)    organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na  
       rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
5)    uczenie szacunku dla wspólnego dobra, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do  
       życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i  
       kształtowania postaw patriotycznych, 
6)   wdrażanie uczniów do samodzielności, 
7)   przygotowanie uczniów do wyboru zawodu poprzez realizację zadań doradztwa edukacyjno-     
       zawodowego. 
8)    zapewnienie dzieciom i uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki na terenie  
       zespołu w czasie trwania zajęć przedszkolnych i szkolnych oraz pozaszkolnych, 
9)    sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć  
       przedszkolnych, lekcyjnych i  pozalekcyjnych oraz w czasie wycieczek organizowanych przez  
      zespół, 
10) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych  
      oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, 
11) wspomaganie rodziny w wychowaniu i rewalidacji dziecka. 
  
§ 6 
  
  1.  Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły zobowiązani są do udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i rewalidacyjnej na terenie szkoły, podczas wszystkich form zajęć szkolnych, a także w miarę potrzeb poza szkołą. 
  2.  Każdy uczeń ma możliwość utrwalenia w szkole poczucia własnej godności, tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej. 
  3.  Działania pracowników powinny sprzyjać kształtowaniu postawy patriotycznej uczniów jednoczesnym poszanowaniem odrębności zgodnie z zasadami tolerancji. 
  4.  W celu diagnozowania, stymulowania a przede wszystkim wspomagania wszechstronnego rozwoju uczniów szkoła współpracuje z publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 
  5.  W celu organizowania i wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami, które statutowo obejmują swoją opieką i pomocą w/w osoby. 
  
  
§ 7 
  
  
  1. Dla zapewnienia realizacji ogółu celów, zadań i działań w szkole prowadzona jest kontrola  zarządcza. 
2. Za kontrolę zarządczą odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 
3. Cele, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, monitorowanie i oceny oraz środowisko wewnętrzne zawarte są w regulaminie kontroli zarządczej szkoły. 
  ROZDZIAŁ 3 
  
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY 
  
§ 8 
  
1. Dyrektor szkoły organizuje pracę rewalidacyjną z uczniami w czasie: 
    1) zajęć lekcyjnych, 
    2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
    3) zajęć rewalidacyjnych; zajęć logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych, 
    4) zajęć pozalekcyjnych: 
        a) zajęć świetlicowych, 
        b) zespołów sportowych, 
        c) kółek zainteresowań 
        d) wycieczek szkolnych i klasowych, 
        e) imprez artystycznych, 
        f) przerw międzylekcyjnych. 
2. Zajęcia wskazane w ust. 1 prowadzą nauczyciele, ponosząc odpowiedzialność za   bezpieczeństwo, osiągany poziom umiejętności i wiadomości uczniów. 
3. Zajęcia są prowadzone zgodnie z przyjętym planem pracy, arkuszem organizacyjnym oraz wewnętrznym zarządzeniem dyrektora szkoły. 
  
§ 9 
  
1. W celu zapewnienia uczniom specjalistycznej opieki pedagogicznej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zatrudnieni są nauczyciele oligofrenopedagodzy, którzy posiadają dodatkowe szczegółowe kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć. 
2.  Zadania pedagoga i innych specjalistów określają odrębne przepisy. 
  
§ 10 
  
1. Uczniowie objęci są szkolną opieką medyczną, którą w porozumieniu z dyrektorem szkoły organizuje i nadzoruje Przychodnia Lekarzy Rodzinnych w Lipnie. Uczniowie objęci są opieka pielęgniarki w gabinecie ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3. 

§  11 
  
1. Uczniowie znajdujący się w trudnych warunkach materialnych mogą otrzymać pomoc w formie: 
1)      zapomóg, 
2)      bezpłatnego dożywiania, 
3)      rzeczowej  (obuwie, kurtki zimowe, itp.), 
4)      dopłaty do wypoczynku letniego lub zimowego organizowanego przez dyrektora zespołu.  
2. W realizacji tego zadania pedagog szkolny współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, z terenu działania których pochodzą uczniowie zespołu oraz z innymi instytucjami. 
  
§ 12 
  
1. Dzieciom z dysfunkcjami uniemożliwiającym lub utrudniającym uczęszczanie do zespołu można organizować nauczanie indywidualne w domu rodzinnym po orzeczeniu tej formy kształcenia przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
2. Dziecko objęte nauczaniem indywidualnym pozostaje uczniem zespołu. Dyrektor szkoły organizuje to nauczanie. 
3. W toku indywidualnego nauczania i wychowania realizuje się program nauczania szkoły dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim dostosowując go do możliwości określonych przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną. 
4. Tygodniowy wymiar zajęć nauczania indywidualnego regulują odrębne przepisy. 
5. W szkole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 
  
§ 13 
  
Od chwili przybycia na zajęcia, aż do chwili ich zakończenia opiekę nad uczniami sprawują: 
1)   podczas poszczególnych lekcji – nauczyciele zgodnie z aktualnym planem lekcji, ewentualnie nauczyciele zastępcy z polecenia dyrektora szkoły, 
2)   w czasie zajęć pozalekcyjnych (rewalidacja indywidualna, kółka zainteresowań i inne) -  właściwi nauczyciele zgodnie z planem zajęć, 
3)   podczas wycieczek – kierownicy i opiekunowie, zgodnie z zatwierdzoną kartą wycieczki, w oparciu o odrębne przepisy, 
4)   podczas zajęć terenowych - właściwy nauczyciel, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
5)    po zakończeniu zajęć do czasu odejścia uczniów do domu -  nauczyciele świetlicy (dotyczy uczniów dojeżdżających/ dowożonych do szkoły), 
6)   przed lekcjami i w czasie przerw śródlekcyjnych – nauczyciele, zgodnie z przyjętym harmonogramem dyżurów, 
7)   w innych wyjątkowych przypadkach osoby upoważnione lub wyznaczone przez dyrektora szkoły. 
  
§ 14 
  
Każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, a w szczególności zwraca uwagę na zachowanie przepisów bhp oraz obowiązujących regulaminów. 
  
§ 15 
  
1. Na każdy rok szkolny na podstawie planu zajęć, dyrektor szkoły ustala plan dyżurów nauczycieli zgodnie z następującymi zasadami organizacyjno – porządkowymi: 
1)   podczas każdej przerwy pełniony jest dyżur nauczycielski w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz w trosce o mienie szkolne, 
2)   nauczyciele rozpoczynają dyżur na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w szkole, 
3)   po zakończeniu lekcji nauczyciele w poszczególnych izbach dopilnowują opuszczenia ich przez uczniów (uczniowie podczas przerw korzystają z przestrzeni rekreacyjnej w zależności od warunków atmosferycznych – korytarze, plac przed szkołą), 
4)   nauczyciele pełnią dyżur aktywnie, 
5)   nauczyciele reagują na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty, 
6)   pełniący dyżur nauczyciele dzielą się zadaniami w ten sposób, aby objąć kontrolą wszystkich uczniów, 
7)   nie zezwala się uczniom na opuszczanie terenu szkoły podczas przerw oraz w czasie lekcji bez opieki nauczyciela, 
8)   po dzwonku rozpoczynającym lekcje nauczyciele dyżurujący dopilnowują zorganizowanego wejścia uczniów do izb lekcyjnych. 
2. W czasie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor szkoły wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 
  
  
§ 16 
  
  
1.    Dla dzieci i uczniów szkoły, którzy muszą lub powinni dłużej przebywać w szkole,  ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, prowadzona jest świetlica. 
2.    Zasady funkcjonowania świetlicy zawiera § 45 . 
  
                                                      
§ 17 
  
1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala dyrektor szkoły, uwzględniając wiek, potrzeby, stopień i rodzaj niepełnosprawności dzieci lub uczniów, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 
2. W czasie zajęć odbywających się poza terenem szkolnym, grupa uczniów powierzona opiece jednemu nauczycielowi, z zastrz. ust. 1, może liczyć: 
1)   wycieczki w obrębie miasta – maksymalnie 15 osób, 
2)   wycieczki poza miastem – maksymalnie 10 osób. 
3.    Szczegółowe zasady organizowania wyjść, wyjazdów i wycieczek określa regulamin ich organizacji. 
  
§ 18 
  
  
1. W celu realizacji zadań wychowawczych oraz zapobiegania przejawom patologii w szkole opracowuje się i realizuje: 
1)   szkolny  program wychowawczy i profilaktyczny 
2)   procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
  
  
§ 19 
  
Organizacja pracy szkoły uwzględnia pomoc rodzicom dzieci i uczniów  w  doborze metod i sposobu pracy, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji, możliwości i ograniczeń dziecka. 
  
§ 20 
  
W ramach zajęć lekcyjnych w szkole prowadzi się nauczanie religii. Udział uczniów w tych lekcjach nie jest obowiązkowy, jeśli rodzice lub prawni opiekunowie dzieci/ uczniów lub pełnoletni uczniowie wyrażają taką wolę. 
ROZDZIAŁ 4 
  
ORGANY SZKOŁY 
  
  
§ 21 
  
Organami szkoły są: 
1)      dyrektor i wicedyrektor 
2)      rada pedagogiczna, 
3)      samorząd uczniowski, 
4)      rada rodziców. 
4.1. DYREKTOR I WICEDYREKTOR 
  
  
§ 22 
  
Do obowiązków dyrektora należy: 
1)      opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły (plan pracy, arkusz organizacyjny, regulamin pracy, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć), 
2)      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
3)      opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 
4)      dobór kadry pedagogicznej i zatrudnianie jej, 
5)      dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie, 
6)      dysponowanie środkami finansowymi zespołu z uwzględnieniem kompetencji rady pedagogicznej i rady rodziców, 
7)      organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły, 
8)      kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności: 
a)  przyjmowanie dzieci i uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o obowiązujące przepisy, 
b)  sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich możliwie najpełniejszego rozwoju, współdziałanie w tym zakresie z innymi organami szkoły, 
c)  zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, 
d)  dopuszczenie do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
e)  podanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestawu podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym, 
f)   pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej ocenianie, 
g)  organizowanie współdziałania z radą rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność zespołu, 
h)  dbałość o mienie szkoły, realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
i)   troska o rozwój bazy materialno – technicznej szkoły, 
j)   realizowanie zarządzeń władz oświatowych oraz uchwał Rady Powiatu zgodnie z jej kompetencjami, 
k)  okresowe zdawanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami władz oświatowych, 
l)   współdziałanie z organizacjami, instytucjami oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 
  
  
§ 23 
  
  
Dyrektor szkoły ma prawo do: 
1)    wydawania poleceń wszystkim pracownikom , 
2)    zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
3)    premiowania i wynagradzania zgodnie z odpowiednim regulaminem, a także udzielania kar     porządkowych zgodnie z kodeksem pracy, 
4)    karania i nagradzania uczniów, 
5)    decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu, 
6)    zasięgnięcia opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego kwalifikacje do pracy w danym typie placówki, bądź konsultanta lub doradcy metodycznego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, 
7)    reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpisywanie dokumentów i korespondencji. 
  
  
§ 24 
  
Dyrektor szkoły odpowiada za: 
1)      zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa i niniejszego statutu, 
2)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, 
3)      celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły, 
4)      prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa, 
5)      bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 
  
W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor. 
  
§ 25 
  
Do obowiązków wicedyrektora należy: 
1)   organizowanie pracy dydaktycznej szkoły: 
a)   prawidłowe funkcjonowanie podziału godzin, 
b)   odpowiednie wykorzystanie sal lekcyjnych, 
c)    zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 
d)   prawidłowe prowadzenie podstawowej dokumentacji szkolnej jak: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, 
e)   nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z corocznie przyjętym planem, 
f)     organizacje i nadzór nad działalnością pozalekcyjną i pozaszkolną. 
g)    organizowanie dyżurów nauczycieli. 
2)   nadzorowanie pracy zespołów opracowujących dokumenty programowe i tygodniowy plan zajęć. 
3)   organizowanie  pracy wychowawczej szkoły: 
a)   realizacja kalendarza uroczystości, konkursów, olimpiad i zawodów, 
b)   prawidłowe wykonanie przydzielonych zadań w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych (bieżąca kontrola i ocena), 
c)    koordynowanie czynności związanych z oceną roczną pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły, 
d)   właściwe funkcjonowanie zespołu wychowawczego oraz innych zespołów   zadaniowych, 
e)   przestrzeganie dyscypliny pracy uczniów, 
f)     estetyka szkoły, 
4)   wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora. 
5)   wicedyrektor wykonuje obowiązki dyrektora w czasie jego nieobecności. 
  
Wicedyrektor ma prawo do: 
1)        przydzielania zdań i wydawania poleceń służbowych, 
2)        wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie nagród i kar dla nauczycieli, 
3)        formułowanie projektów oceny pracy nauczycieli, 
4)        używanie pieczątki z tytułem : wicedyrektor. 
  
  
  
  
4.2. RADA PEDAGOGICZNA 
  
  
§ 26 
  
1.    Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. 
2.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
3.    W posiedzeniach rady pedagogicznej na wniosek lub za jej zgodą mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego. 
4.    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
5.    Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 
6.    Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
7.    Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub 1/3 członków rady pedagogicznej. 
8.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej. 
9.    Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 
  
  
§ 27 
  
Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 
1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły , 
2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz promowanie poza normalnym trybem w ciągu roku szkolnego, 
3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
4)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły , 
5)      podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, 
6)      uchwalanie regulaminu własnej działalności, 
7)      uchwalanie trybu oceniania i skali ocen, 
8)      uchwalanie kryteriów oceny zachowania uczniów, 
9)      typowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, 
10)    uchwalanie statutu szkoły oraz jego nowelizacji po zasięgnięciu opinii rady rodziców, 
11)    podejmowanie uchwał w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego dla uczniów szkoły. 
  
§ 28 
  
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                                    i pozalekcyjnych, 
2)      wybór programów kształcenia ogólnego oraz wybór podręczników przed dopuszczeniem ich do użytku w szkoły, 
3)      wydłużenie uczniowi etapu edukacyjnego, 
4)      propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych, 
5)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
6)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
  
§ 29 
  
Rada pedagogiczna, wykonując zadania rady szkoły jest zobowiązana zasięgać opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach istotnych dla Szkoły. 
  
§ 30 
  
Dyrektor  szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę. 
  
  
§ 31 
  
Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkoły o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. 
  
  
  
  
            4.3. RADA RODZICÓW 
  
  
§ 32 
  
1.    W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców. 
2.    Zasadę tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 
3.    W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców danej klasy. 
4.    Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy i program profilaktyki szkoły. 
5.    Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz szkolny zestaw programów i podręczników. 
6.    Rada Rodziców ma prawo do zapoznania się z planem nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdaniem z jego realizacji. 
7.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
8.    Rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
9.    W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek       rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 7. 
      
  
  
  
4.4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
  
  
§ 33 
  
1.    Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego zwanego dalej „samorządem” określa regulamin uchwalony przez uczniów zgodnie z ustawą. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
2.     Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
3.    Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1)    prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 
2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwoju zainteresowań i zaspakajania potrzeb, 
4)    prawo redagowania szkolnych gazetek informacyjnych, 
5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 
6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
  
  
4.5. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY 
  
  
§ 34 
  
1.    W celu zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły organizuje się: 
1)    rady pedagogiczne, w których mogą brać udział przedstawiciele rady rodziców i samorządu, 
2)    spotkania samorządu, 
3)    apele szkolne, 
4)    zebrania z rodzicami, 
5)    indywidualne spotkania z rodzicami, 
6)    posiedzenia rady rodziców. 
2.  Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły: 
1)    w sprawach spornych dotyczących współdziałania organów zespołu, skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje dyrektor szkoły, 
2)    skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie oraz ustnie do protokołu, 
3)    w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres zgłaszającego, zwięzły opis sprawy oraz podpisy wnoszącego i przyjmującego, 
4)    skargi i wnioski dotyczące pracy dyrektora szkoły rozpatruje organ prowadzący. 
ROZDZIAŁ 5 
  
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
  
  
§ 35 
  
1.      W szkole realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego w stosunku do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. W klasach dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym- podstawę programową dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
  
§ 36 
  
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
  
  
§ 37 
  
1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zespołu zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 
2.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny. 
  
  
§ 38 
  
1.    Podstawowymi jednostkami organizacyjną szkoły jest szkoła podstawowa z dotychczasowymi oddziałami gimnazjalnymi w latach 2017-2018,  2018-2019. 
2.    Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić: 
1)    w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4; 
2)    w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4; 
3)    w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6; 
4)    w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8; 
5)    w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim – nie więcej niż 16; 
6)    w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 1 i 4 – nie więcej niż 5. 
  
§ 39 
  
  
1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym. 
2.    Godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  trwa 60 minut. 
3.    Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut. 
4.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa  w odrębnych przepisach. 
5.    Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 5 minut. Jedna przerwa powinna być dłuższa i wynosić nie mniej niż 15 minut. 
6.     Poza systemem klasowo–lekcyjnym mogą być prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego, wycieczki, formy wyjazdowe zajęć oraz zajęcia terenowe. 
                                                                      
§ 40 
  
1. W szkole mogą być realizowane zajęcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
2. Udział uczniów w zajęciach realizowanych w ramach projektów unijnych jest dobrowolny. Zgodę na udział ucznia w zajęciach w formie pisemnej wyrażają rodzice (prawni opiekunowie). 
3. Szczegółowe przepisy dotyczące realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1 zawarte są w regulaminach projektów. 
  
§ 41 
  
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. 
  
§ 42 
  
Wydawanie świadectw odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 
  
  
§ 43 
  
  1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 
  2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny. 
  3.  Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 
  
  
§ 44 
  
  1.Szkoła prowadzi bibliotekę, która służy potrzebom, zainteresowaniom uczniów i nauczycieli. Z biblioteki mogą również korzystać rodzice dzieci i uczniów. Ilość godzin jest corocznie określona w arkuszu organizacji pracy szkoły. 
  2.Godziny pracy biblioteki ustalane są corocznie z uwzględnieniem szkolnego rozkładu zajęć, w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczniom systematyczny dostęp do księgozbioru. Czas pracy biblioteki w porozumieniu z nauczycielem – opiekunem biblioteki ustala dyrektor szkoły. 
  3.Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych  można przeprowadzić w formie skontrum. 
  4.  Nauczyciel – opiekun biblioteki odpowiedzialny jest za: 
1)    właściwe wykorzystanie i stan księgozbioru, 
2)    zgodne z ogólnymi zasadami pracy biblioteki prowadzenie dokumentacji, udostępnianie zasobów itp., 
3)    propagowanie czytelnictwa na terenie szkoły, 
4)    zaopatrzenie w podręczniki szkolne. 
  
  
§ 45 
  
 1. W szkole prowadzona jest świetlica. Ilość godzin świetlicy szkolnej corocznie określa arkusz organizacji pracy szkoły. 
 2. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą lub powinni dłużej przebywać na terenie szkoły, ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły. 
 3. Zajęcia świetlicowe są pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, które organizowane są w miarę potrzeb i możliwości. 
 4. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły. Szczegółowe ich zadania ustala dyrektor, lecz musza być one zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 5. Godziny pracy świetlicy ustalane są corocznie z uwzględnieniem szkolnego rozkładu zajęć, w taki sposób, aby umożliwić uczniom dojeżdżającym korzystanie ze świetlicy. 
 6. Szczegółową organizację pracy świetlicy zawiera regulamin świetlicy. 
  
  
§ 46 
  
1.  Na terenie szkoły uczniowie spożywają posiłek- obiad. 
2.  Dla większości uczniów obiady opłacają gminne ośrodki pomocy społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. 
3.  Obiady dostarczane są do szkoły w postaci cateringu. 
4.  W trakcie przerwy obiadowej uczniowie spożywają posiłek w wyznaczonych izbach lekcyjnych. 
5.  Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel, który pilnuje porządku, dba                       o dyscyplinę oraz estetykę spożywania posiłku. 
  
  
§ 47 
  
W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
  
  
  


  
ROZDZIAŁ 6 
  
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
  
  
§ 48 
  
1.    W szkole zatrudnia się: 
1)    pracowników pedagogicznych – nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, 
2)    innych specjalistów w miarę potrzeb, 
3)    pracowników administracji, 
4)    pracowników obsługi. 
2.    Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 
  
§ 49 
  
W szkole może być zatrudniona pomoc nauczyciela. Dotyczy to oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Do obowiązków pomocy nauczyciela w szczególności należy: 
1)   spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, głównie w zakresie higieny osobistej i ubierania, 
2)   uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu, 
3)   współdziałanie z nauczycielem w zagospodarowaniu sali zajęć z uwzględnieniem funkcjonalności i estetyki, 
4)   utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach, 
5)   przestrzeganie przepisów kodeksu pracy oraz bhp i ppoż., 
6)   troska o mienie szkoły, odpowiadanie za powierzony majątek, 
7)   wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z organizacji pracy. 
  
  
§ 50 
  
 Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 
1)   wszechstronna rewalidacja uczniów, 
2)   odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów, w tym obowiązek reagowania na przejawy przemocy w rodzinie przez wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”, 
3)   troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, działalności rewalidacyjnej, ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz własnych obserwacji uczniów, 
4)   podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także planowanie sposobów ich zaspokojenia, 
5)   rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz planowanie wsparcia związanego z rozwijaniem tych zainteresowań i uzdolnień, 
6)   analizowanie zasadności pobytu dziecka w szkole i w przypadku uzasadnionych wątpliwości skierowanie go do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na powtórne badania, 
7)   dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny oraz o porządek na stanowisku pracy, 
8)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych oraz podnoszenie poziomu    wiedzy merytorycznej, 
9)   wybór programu kształcenia ogólnego oraz wybór podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i dopuszczeniu ich przez dyrektora szkoły. 
  
§ 51 
  
Nauczyciele szkoły: 
1)      pracują na oczekiwanym poziomie pracy pedagogicznej, 
2)      oddziałują na wszystkich uczniów, także tych, których nie uczą, 
3)      interesują się zachowaniem uczniów poza szkołą, 
4)      punktualnie zaczynają i kończą zajęcia, 
5)      sprawdzają na początku zajęć obecności uczniów i odnotowują ich nieobecności, 
6)      wykazują zaangażowanie w życie szkoły, 
7)      systematycznie kontrolują miejsce, gdzie prowadzą zajęcia, a w szczególności zwracają uwagę na zachowanie przepisów bhp oraz regulaminów. 
8)     zapewniają uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły poprzez m.in.: 
    a)  dyżury nauczycielskie podczas przerw lekcyjnych zgodnie z regulaminem dyżurów, 
    b) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom, 
      c) informowanie na bieżąco policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci               i młodzieży, 
      d) zawiadamianie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego, 
      e) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty. 
  
§ 52 
  
Zadania wychowawcy klasy: 
1)      realizacja programu wychowania, opieki i profilaktyki w powierzonym zespole klasowym, 
2)      poznanie warunków życia uczniów i ich stanu zdrowotnego, 
3)      systematyczna współpraca z rodzicami (opiekunami), lekarzem, pedagogiem, publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka, 
4)      otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia, 
5)      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest opieka indywidualna, 
6)      planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) różnych form życia zespołowego integrującego klasę, 
7)      prowadzenie i szczegółowa analiza dokumentacji uczniów, 
8)      ocenianie dziecka z oddziału przedszkolnego pod względem gotowości szkolnej, co najmniej     na pół roku przed podjęciem nauki szkolnej, 
9)      kontrola systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia i ustalanie przyczyn nieobecności, 
10)    wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i zdrowego trybu życia, 
11)    organizacja spotkań z rodzicami, co najmniej 3 razy w roku szkolnym, 
12)    angażowanie  uczniów do pracy na rzecz ogółu, 
13)    poznanie środowiska uczniów, szczególnie, kiedy sytuacja szkolna ucznia uzasadnia taką wizytę, 
14)    uwypuklenie w tematyce godzin wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu  uczniów na terenie szkoły oraz powodów, dla których uczniowie nie czują się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów.
  
  
§ 53 
  
Wszyscy nauczyciele uczący w szkole sumiennie realizują: 
1)   zadania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów  wynikające  z  podstawy programowej 
    i przyjętych do realizacji planów nauczania, zgodnie z przydziałem zajęć w danym roku szkolnym, 
2)   zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby oraz zainteresowania uczniów. 
  
§ 54 
  
1. Dyrektor szkoły powołuje zespoły przedmiotowe, wychowawcze, zadaniowe lub inne zespoły. 
2. Zespoły tworzą nauczyciele, wychowawcy oraz inni specjaliści. 
3. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez dyrektora szkoły, z zastrz. ust.4 
4. Do koordynowania pracy zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dyrektor szkoły wyznacza osobę spośród nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniami, najczęściej jest to wychowawca klasy. 
5. Cele i zadania zespołów obejmują: 
1) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania, wychowania i profilaktyki, uzgadniania metod i sposobów prowadzenia rewalidacji indywidualnej, analizy wyników zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów, 
2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli. 
3) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym: 
a)      ustalenie zakresu, w którym dzieci i uczniowie wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
b)      określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
c)      zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji, 
d)      opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 
- w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
- 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program, 
e)      opracowanie działań wspierających rodziców uczniów, 
f)       określenie, w zależności od potrzeb, zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży, 
g)      dokonanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonanie modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 
6. W spotkaniach zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi mogą uczestniczyć: 
1)   rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń, 
2)   na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
3)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub ucznia lub pełnoletniego ucznia inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i możliwości uczestniczenia w nim. 
8. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mogą otrzymać kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, jeśli wystąpią z wnioskiem o jego wydanie do dyrektora szkoły. 
9. Zespoły działają w oparciu o plan pracy opracowany na każdy rok szkolny. 
10. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny są obowiązane do nieujawniania spraw, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz innych osób, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 i 3. 
11. Do wykonania określonych zadań mogą być powołane dodatkowe zespoły i komisje. 
12. Zespoły przedstawiają radzie pedagogicznej wnioski i opinie wynikające z ich pracy. 
  
  
§ 55 
  
1. Zakres czynności pozostałych pracowników w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły: 
1)   monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń w szkole i na terenie szkoły, 
2)   monitorowanie wejścia i wyjścia ze szkoły, 
3)   informowanie dyrektora zespołu o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa  uczniów. 
 2. Szczegółowy zakres czynności pozostałych pracowników ustala dyrektor  szkoły. 
ROZDZIAŁ 7 
  
UCZNIOWIE 
                     
  
7.1. ZASADY REKRUTACJI 
  
  
  
  
§ 56 
  
Do szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. 
  
§     57 
  
  
Do  oddziałów gimnazjalnych w latach 2017-2018, 2018-2019  przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. 
  
  
7.2. PRAWA UCZNIA 
  
  
§ 58 
  
Uczeń ma prawo do: 
1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej, 
2)       opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności, 
3)        swobody wyrażania swoich myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
4)        rozwijania zainteresowań poprzez udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach działalności uczniowskiej, 
5)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
6)        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki, 
7)        wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego, 
8)        zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i rodzinnych, 
9)        dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, 
10)     korzystania z wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych oraz ferii i wakacji letnich(na okres ferii  i wakacji nie zadaje się prac domowych), 
11)     informowania o zauważonych nieprawidłowościach w zachowaniu ucznia i jego postępach w nauce. 

§ 59 
  
  
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć ustną lub pisemną skargę do dyrektora szkoły. 
2. Warunki składania skarg i wniosków regulują odrębne przepisy. 
  
  
  
7.3. OBOWIĄZKI UCZNIA 
  
  
  
§ 60 
  
Uczeń: 
  1. Szanuje symbole narodowe (godło, flagę, hymn) i wobec nich zachowuje się godnie. 
  2. Dba o honor szkoły i godnie ją reprezentuje w różnego typu zawodach, uroczystościach, imprezach i konkursach. 
  3. Kulturalnie zachowuje się w szkole i miejscach publicznych: 
1)   zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców, pozostałych uczniów oraz innych osób z należytym szacunkiem, nie używa wulgarnych słów, nie jest arogancki, 
2)   w trakcie rozmowy z osobą dorosłą nie trzyma rąk w kieszeni, stoi wyprostowany, 
3)   w stosunku do kolegów i koleżanek – nie ubliża, nie znieważa, 
4)   reaguje na przejawy brutalności, 
5)   nie stosuje przemocy wobec innych, 
6)   dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, 
7)   pomaga słabszym, 
8)   sprawy sporne rozwiązuje w porozumieniu z wychowawcą, 
9)   stosuje formy grzecznościowe. 
  4. Podporządkowuje się poleceniom dyrekcji, nauczycieli oraz ustaleniom organizacji uczniowskich. 
  5. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne. 
  6. Przygotowuje się do lekcji i aktywnie w nich uczestniczy: 
1)posiada podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, niezbędne pomoce i korzysta z nich w trakcie lekcji, 
2) posiada i przynosi na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedni strój gimnastyczny, 
3) przygotowuje się do zajęć, odrabia zadania domowe, pracuje nad wzbogacaniem swojej wiedzy i umiejętności, 
       4) wykonuje polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, stosuje się do jego wskazań i zaleceń, 
5) aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, pełniąc w niej powierzoną rolę, 
6) dokonuje samokontroli i samooceny swojej pracy. 
  
  7.Nie zakłóca przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie: 
1)   bez wyraźnej potrzeby nie wstaje z ławki i nie przemieszcza się po klasie, nie zaśmieca sali, 
2)   nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela, 
3)   reaguje pozytywnie na upomnienia nauczyciela, nie komentuje ich, 
4)   nie prowadzi głośnych rozmów z koleżankami i kolegami, 
5)   na zajęciach nie je, nie pije i nie żuje gumy, 
6)   nie używa niestosownego słownictwa i wulgaryzmów, 
7)   nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów. 
  8.Przedstawia w terminie 3 dni  usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie: 
1)   zaświadczenia lekarskiego, 
2)   oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności. 
  9.     Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. 
10. Dba o schludny wygląd a w czasie uroczystości szkolnych ubiera strój odświętny 
11. Szanuje podręczniki oraz książki z biblioteki szkolnej. 
12. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, zespołach rewalidacyjnych i korekcyjnych, jeśli zadeklarował wcześniej swoją przynależność lub jeśli został do niej skierowany. 
13. Posługuje się poprawną polszczyzną. 
14. Dba o zdrowie i higienę osobistą (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających,  jest czysto ubrany  i schludnie uczesany). 
15. Troszczy się o porządek w szkole i środowisko przyrodnicze. 
16. Dba o stan i wygląd sprzętów i pomieszczeń szkolnych. 
17. W czasie przerw pozostaje na terenie szkoły. 
18. Przestrzega zasady nie używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych i pobytu w szkole. 
  
  
7.4. NAGRODY I KARY 
  
§ 61 
  
Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 
1)   za przykładne zachowanie: 
a)     pochwałę dyrektora szkoły na apelu, 
b)    list pochwalny wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły do rodziców (prawnych opiekunów), 
c)     pochwałę wychowawcy z wpisem do akt, 
2)  za dobre wyniki w sporcie: 
a)     dyplomy, 
b)    nagrody rzeczowe, 
3)  za osiągnięcia w nauce: 
a)     dyplomy, 
b)    nagrody książkowe, 
c)     stypendia pieniężne; 
4)  za aktywną pracę w organizacjach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych uczeń bierze udział w wycieczkach, imprezach szkolonych. 
  
  
  
  
  
§ 62 
  
  
Za nieprzestrzeganie statutu wobec ucznia mogą być zastosowane  następujące kary: 
1)  upomnienie wychowawcy klasy, 
2)  pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów), 
3)  upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, 
4)  przeniesienie do innej szkoły, 
5)   skreślenie z listy uczniów (dotyczy ucznia pełnoletniego) 
6)    zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 
7)  obniżenie oceny z zachowania zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym, 
8)  powiadomienie policji w przypadku: 
a)     kradzieży, 
b)    bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na terenie szkoły, 
c)     zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły, 
d)    fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły, 
e)    brutalności, 
f)      dopuszczenia się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne, społeczne i godność osobistą drugiej osoby. 
  
  
§ 63 
  
1. Od kary zawartej w § 62 pkt. 1 uczeń ma prawo odwołać się pisemnie w ciągu 14-stu dni do dyrektora szkoły, który wnioskuje o opinię o uczniu do samorządu. 
2. Od kar wymienionych w § 62 pkt. 2 – 7 w imieniu ucznia może odwołać się rodzic (prawny opiekun) do dyrektora szkoły w ciągu 14-stu dni, w formie pisemnej. 
  
  
§ 64 
  
1. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia  z listy uczniów tych, którzy ukończyli obowiązek szkolny: 
1)    w roku szkolnym, w którym osiągnęli 18-sty rok życia, a ich absencja wynosiła więcej niż 50% zajęć dydaktycznych, 
2)    na podstawie braku aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
3)    za naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej, albo groźbę karalną względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, 
4)    za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad koleżankami i kolegami, wymuszanie okupu oraz innych chuligańskich zachowań wobec uczniów, 
5)    za napaść słowną lub wulgarne odnoszenie się do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 
6)    za rażącą demoralizację innych uczniów, 
7)    za udowodnienie kradzieży, usiłowanie kradzieży lub celowe zniszczenie rzeczy stanowiących mienie szkoły, uczniów lub pracowników szkoły, 
8)    za przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków, 
9)    za posiadanie, przechowywanie lub rozprowadzanie narkotyków lub alkoholu, 
10) za permanentne naruszanie postanowień statutu, w szczególności, gdy drastycznie uchybia obowiązkom i powinnościom ucznia, a stosowane przez szkołę środki nie spowodowały oczekiwanej zmiany w postawie ucznia, 
11) za udokumentowane przez organa ścigania poważne naruszenie praw i norm współżycia w środowisku. 
  
2. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 14-stu dni wnieść odwołanie od decyzji  do Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły. 
3. W przypadku wniesienia odwołania dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia przez instancję odwoławczą. 
4. Jeśli decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, jest realizowana niezależnie od odwołania. 
ROZDZIAŁ 8 
  
 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 
  
  
§ 65 
  
1. Ocenianie wewnątrzszkolne określa   warunki i zasady oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów dla uczniów szkoły. 
2. Oceniania wewnątrzszkolnego nie stosuje się do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 
  
§ 66 
  
1.   Ocenianiu podlegają: 
1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2)   zachowanie ucznia. 
2.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania ocen. 
3.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 
  
§ 67 
  
1.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 
2)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3)   motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu, 
4)   dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
  
2.   Zasady oceniania wewnątrzszkolnego. Kryteria oceniania: 
1)   stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach, 
2)   umiejętność interpretacji, uzasadniania, 
3)   stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach, 
4)   rozwiązywanie problemów, 
5)   dzieła projektów i inne wytwory prac uczniów. 
  
3.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 
2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3)   bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali w formach przyjętych w szkole, 
4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych, 
5)   ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i określenie warunków ich poprawienia przez nauczyciela przedmiotu, z którego uczniowi grozi powtarzanie klasy oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 
6)   ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 
7)   ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
  
  
§ 68 
  
1.   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 
1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych (końcowych) ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
  
3.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz                  o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej  i rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
  
§ 69 
1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
2.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 
4.  Wszystkie oceny ucznia wpisuje się do dziennika lekcyjnego. 
5.  Nauczyciel zobowiązany jest rytmicznie oceniać w ciągu semestru, tak aby uczeń uzyskał  co najmniej jedną ocenę w ciągu miesiąca. 
  
§ 70 
  
1.   Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej, także niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
2.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 68 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 71 
  
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
  
§ 72 
  
1.   W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony 
z części zajęć edukacyjnych. 
2.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony zawarty w tej opinii. 
3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej  (końcowej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
  
  
§ 73 
  
1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania według skali określonej  w § 75 ust.1 i § 76 ust.2. 
2.   Klasyfikacja śródroczna i roczna (końcowa) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 75 ust. 7 i § 76 ust. 6. 
3.   Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym w terminie określonym w kalendarzu szkolnym. 
4.   Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej śródrocznej i rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych  oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, zgodnie z § 75 ust. 5 i 6  i  § 76 ust. 5. 
5.  Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  zgodnie z § 75 ust. 7 i § 76 ust.6 
6.  Klasyfikacja śródroczna i roczna (końcowa), począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 75 ust. 1 i § 76 ust. 2.   
7.  Klasyfikacja śródroczna i roczna (końcowa) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie   z § 75 ust. 7 i § 76 ust. 6. 
8.    Co najmniej cztery tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych (końcowych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej lub rocznej (końcowej) ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. 
  
§ 74 
  
1.   Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
2.   Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję  do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
3.   O przewidywanym dla ucznia śródrocznym lub rocznym stopniu niedostatecznym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, nauczyciel danego przedmiotu informuje wychowawcę klasy, a ten rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na miesiąc przed zakończeniem semestru  lub roku szkolnego na piśmie. 
4.    Na tydzień przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej np. w dzienniczku ucznia, o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 
  
§ 75 
  
1. Oceny  bieżące  i  klasyfikacyjne,  śródroczne  oraz  roczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 
1)   stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne, o których mowa w § 68 ust.1 pkt.1, 
2)   stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, 
3)   stopień dobry – 4 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu, 
4)   stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu, 
5)   stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie, 
6)   stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia dalsze kształcenie. 
3.    Ocena z religii jest wystawiana według skali ocen przyjętej w ust. 1. 
4.    Ocena z religii jest wliczana do średniej śródrocznej, średniej rocznej lub średniej końcowej. 
5.    Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 
6.    W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 
7.    Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 5 uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień.
8.    Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych we wszystkich oddziałach szkoły podstawowej i gimnazjum dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi. 
9.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 
9.    Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku (+),  który zwiększa wartość oceny o 0,5 stopnia. 
10.Stopnie śródroczne mogą być ze znakiem (+), zaś stopnie roczne i końcowe oraz na świadectwie wypisuje się bez znaku (+). 
11.Ocenie podlega: 
1)   praca indywidualna, 
2)    praca grupowa, 
3)    praca zespołowa. 
12.Uczeń oceniany jest: 
1)   na bieżąco, gdy widoczny jest jego wysiłek włożony w wykonanie zadania, 
2)   po realizacji działu, 
3)   na końcu każdego semestru, 
4)   na początku i na końcu każdego etapu kształcenia. 
13.O osiągnięciach ucznia informuje się: 
1)   rodziców - na zebraniach, przy okazji spotkań indywidualnych, pisemnie, 
2)    ucznia – systematycznie uzasadniając każdą ocenę, 
3)    dyrektora zespołu po I semestrze i na koniec roku szkolnego oraz w miarę potrzeb. 
14.Nie przygotowanie do zajęć lekcyjnych uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją, a formy rozliczania z nie przygotowania do zajęć nauczyciel zobowiązany jest omówić z uczniami na początku roku szkolnego. 
15.Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby (powyżej 3 dni) ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni uzupełnić wiadomości. 
16.W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości w ciągu jednego tygodnia. 
17.Wychowawca klasy zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności ucznia do dwóch tygodni na pisemny wniosek rodziców. 
18.Jeżeli nieobecność ucznia przedłuża się powyżej 2 tygodni rodzice są zobowiązani udokumentować chorobę dziecka zaświadczeniem lekarza i przedłożyć w ciągu 1 tygodnia. 
19.Usprawiedliwienia rodziców powyżej 14 dni bez zaświadczenia od lekarza nie będą respektowane przez wychowawców i nieobecność ucznia będzie nieusprawiedliwiona. 
20.Uczeń zobowiązany jest dostarczyć usprawiedliwienie od rodziców po powrocie na zajęcia edukacyjne w ciągu 3 dni, po upływie tego terminu nieobecność nie będzie usprawiedliwiona. 
21.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 
  
§ 76 
  
1.  Śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia: 
1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3)   dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4)   dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7)   okazywanie szacunku innym osobom. 
  
2.  Ocenę śródroczną, roczną i końcową z zachowania ustala się wg następującej skali: 
1)   wzorowe, 
2)   bardzo dobre, 
3)   dobre, 
4)   poprawne, 
5)   nieodpowiednie, 
6)   naganne. 
  
  
3.  Kryteria oceniania zachowania: 
1)   zaangażowanie w realizację celów społecznie wartościowych: 
a)   reprezentowanie szkoły (olimpiady, zawody, konkursy, udział w poczcie sztandarowym, zaangażowanie i udział w przygotowaniu w akademii i uroczystości  szkolnych itp.), 
b)   podejmowanie własnych inicjatyw społecznie użytecznych, 
c)    pozytywne oddziaływanie na otoczenie (np. pomoc koleżeńska, wysoka kultura osobista, itp.),    
d)   dbałość o higienę i estetykę ucznia, 
e)   udział oraz zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów gimnazjum). 
2)   Podstawowe obowiązki ucznia: 
a)   systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, 
b)   odrabianie zadanych lekcji (systematyczność), 
c)    praca na lekcji, 
d)   gotowość do lekcji (przynoszenie na lekcje przyborów i pomocy dydaktycznych), 
e)   wywiązywanie się z powierzonych zadań w szkole, 
f)     zachowanie wobec otoczenia i szacunek do przyrody. 
3)   Przestrzeganie norm społecznych: 
a)   nieuczciwość (kradzieże, oszustwa, itp.), 
b)   konfliktowość, 
c)    naruszenie godności osobistej (bijatyki, przezywanie, przeklinanie, itp.), 
d)   celowe niszczenie mienia, nie dbanie o pomoce, sprzęt szkolny, itp., 
e)   rażące i permanentne naruszanie kultury słowa i zachowania, 
f)     opuszczanie lekcji i spóźnianie się bez uzasadnionej przyczyny, z naruszeniem  zasad zwalniania z lekcji, 
g)    używanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie wszelkiego rodzaju środków odurzających. 
4)   Zachowanie w grupie: 
a)   przyjmowanie na siebie obowiązków, 
b)   stosunek do rówieśników i młodszych kolegów i koleżanek, 
c)    respektowanie praw innych, 
d)   stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły. 
  
5)   Przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa: 
a)   dbałość o higienę i estetyczny wygląd; 
b)   zachowanie bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach, w czasie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych oraz po zakończonych lekcjach. 
  
4.  Skala ocen wraz z kryteriami: 
1)   ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: szczególnie reprezentuje szkołę, bierze udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, uczestniczy w kołach zainteresowań, potrafi samodzielnie podejmować inicjatywę na rzecz realizowania celów społecznie wartościowych, wzorowo wypełnia wszystkie obowiązki ucznia, nie popełnia wykroczeń przeciwko prawu i porządkowi szkolnemu. 
2)   ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: przestrzega ustalonych norm społecznych, spełnia podstawowe obowiązki ucznia oraz jest aktywnie zaangażowany w realizację celów społecznie wartościowych w szczególności wykazuje inicjatywę i zaangażowanie w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych, nie popełnia wykroczeń przeciwko prawu i porządkowi szkolnemu. 
3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: przestrzega ustalonych norm społecznych, z reguły spełnia podstawowe obowiązki ucznia oraz angażuje się w realizację celów społecznie wartościowych, w sposób rażący nie popełnia wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu i szkolnemu. 
4)    ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: spełnia podstawowe obowiązki ucznia, 
5)    ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: nie spełnia podstawowych obowiązków oraz nie przestrzega podstawowych norm społecznych., 
6)    ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: nie przestrzega regulaminu szkoły, łamie normy społeczne i powszechnie obowiązujące prawo, pomimo oferowanej pomocy nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania. 
  
5.  W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 
6.  Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
7.  Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrz. ust. 8. 
8.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
9.  Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
  
§ 77 
  
1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4.    Termin złożenia wniosku wynosi 7 dni od posiedzenia klasyfikacyjnego śródrocznego i rocznego rady pedagogicznej. 
5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrz. ust.6. 
6.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
7.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
8.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie  wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
9.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu wskazanego przez dyrektora oraz dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 
10.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. 
1)   Protokół powinien zawierać: 
a)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9, 
b)   termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
c)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 
d)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
2)   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
3)   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
  
11.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
  
§ 78 
  
1.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrz. ust.2. 
2.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
3.    Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrz. § 79 ust. 1 i 2. 
  
§ 79 
  
1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna lub roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
2.    W przypadku stwierdzenia, że śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1)   w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej  oraz ustala śródroczną, roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, 
2)   w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala śródroczną, roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów: w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
  
3.    Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
4.    Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.  
5.     W skład komisji wchodzą: 
1)   w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a)   dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako  przewodniczący komisji, 
b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne. 
2)   w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a)   dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
b)   wychowawca klasy, 
c)    wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
d)   pedagog, 
e)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f)     przedstawiciel rady rodziców. 
  
6.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
7.    Ustalona przez komisję śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
8.    Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
9.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1)        w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a)   skład komisji, 
b)   termin sprawdzianu, 
c)    zadania (pytania) sprawdzające, 
d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 
2)        w przypadku śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a)   skład komisji, 
b)   termin posiedzenia komisji, 
c)    wynik głosowania, 
d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
3)        Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
  
10.    Do protokołu, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
11.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
  
§ 80 
  
1.    Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrz. ust. 7. 
2.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
3.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
4.    Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
5.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 
6.   W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza     lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
7.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz   po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 
8.   Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny pozytywne zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
9.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może promować ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
  
§ 81 
  
1. Uczniom niedosłyszącym lub słabo słyszącym, niewidomym lub słabo widzącym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem (w tym zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, można przedłużyć etap edukacyjny. 
2. Opinię o konieczności przedłużenia uczniowi etapu edukacyjnego wydaje zespół nauczycieli uczących w danej klasie. 
3. Zespół, o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię na podstawie rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym przeprowadzonych obserwacji, pomiarów pedagogicznych oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
4. Z wnioskiem o przedłużenie uczniowi etapu edukacyjnego mogą wystąpić: rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nauczyciele uczący w danej klasie lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna. 
5. Zgodę, w formie pisemnej, na przedłużenie uczniowi etapu edukacyjnego muszą wyrazić jego rodzice (prawni opiekunowie). 
6. Wniosek o przedłużenie uczniowi etapu edukacyjnego należy złożyć do dyrektora szkoły. Dyrektor przedstawia wniosek na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej. 
7. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie przedłużenia uczniowi etapu edukacyjnego: 
a) w przypadku szkoły podstawowej: 
·   na I etapie edukacyjnym nie później niż do końca roku szkolnego w kl. III o jeden rok 
·   na II etapie edukacyjnym nie później niż do końca roku szkolnego w kl. VIII o dwa lata 
b) w przypadku gimnazjum – do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,                              tj. luty 2018 r. 
8. Uczniowi, któremu przedłużono etap edukacyjny, opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zgodnie z zasadami ustalonymi w odrębnych przepisach. 
9. Uczeń, któremu przedłużono etap edukacyjny, nie podlega w danym roku klasyfikacji rocznej. 
10. Uczeń, któremu przedłużono etap edukacyjny, nie otrzymuje w danym roku szkolnym promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 
  
§ 82 
  
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu         z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
4.  Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja w   składzie: 
1)   dyrektor lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą jako przewodniczący komisji, 
2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 
3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia  edukacyjne – jako członek komisji. 
  
5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 może być zwolniony z udziału 
w pracy komisji, na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
6.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. 
1)   Protokół powinien zawierać: 
a)   skład komisji, 
b)   termin egzaminu poprawkowego, 
c)    pytania egzaminacyjne, 
d)   wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
2)   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
  
7.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
8.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
  
  
  
§ 83 
  
  1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 
  2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 
  3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści. 
  4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. 
  5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
  6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 
  7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
  8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. usprawiedliwiona nieobecność, nagłe zdarzenie losowe), uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 
  9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
  
§ 84 
  
 1.  Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum: 
1)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 
2)   w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 
2.  Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
3.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
ROZDZIAŁ 9 
  
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki 
w szkole podstawowej, 
egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
  
  
§ 85 
  
  
Sprawdzian po zakończeniu szkoły podstawowej 
1. Egzamin  8-klasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie. 
2. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie z  trzech  obowiązkowych  przedmiotów:  języka  polskiego,  języka  obcego  nowożytnego                        i matematyki. 
3.  0d  roku  szkolnego  2021/2022  do  przedmiotów  obowiązkowych  dołączy  także  jeden                        z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 
4.  Wyniki  uzyskane na  egzaminie  8-klasisty  ze  wskazanych  przedmiotów  pozwolą  określić poziom  kompetencji  uczniów  kończących  szkołę  podstawową  w  kluczowych  dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia. 
5.  Uczeń  będzie  przystępował  do  egzaminu  8-klasisty  z  tego  języka  obcego  nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
6.  Wyniki  egzaminu  8-klasisty  przedstawione  zostaną  w  formie  procentów  i  na  skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz –od  roku  szkolnego  2021/2022 –wynik  z  jednego  wybranego przedmiotu  spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii. 
7. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 
  
  
§ 86 
  
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym” obejmujący wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach. 
1)   Egzamin gimnazjalny obejmuje: 
a)      w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych; 
b)     w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 
c)      w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, 
2)   Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego. 
3)   Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. 
4)   Uczniowie, o których mowa w pkt. 3 mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.   
  
  
§ 87 
  
  
1.    Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. 
2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcia dyrektora komisji okręgowej są ostateczne. 
3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, może unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu albo egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w poszczególnych szkołach,  a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
4. W przypadku niemożliwości ustalenia wyników sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 
5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian, albo egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 
  
  
§ 88 
  
1. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole. 
  
§ 89 
  
1.    Przystąpienie do egzaminu 8 - klasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. 
2.    Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. 
3.    Wynik egzaminu 8-klasisty lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu 8-klasisty i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 
4.    Wyniki egzaminu 8-klasisty lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno -wychowawczych,  a w przypadku ucznia, który z przyczyn losowych zdawał w innym terminie  do 31 sierpnia danego roku. 
5.    Zaświadczenie,  o  którym  mowa  w ust. 4,  dyrektor zespołu przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). ROZDZIAŁ 10 
  
  
CEREMONIAŁ SZKOLNY 
  
  
  
§ 90 
  
  
 Sztandar szkoły. 
  
1.    Szkoła  posiada własny sztandar. 
2.  Sztandar oraz insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w zamykanej gablocie. 
3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole. 
    4. Poczet sztandarowy składa się z chorążego oraz asysty. Poczet sztandarowy tworzą uczniowie, w wyjątkowych sytuacjach nauczyciele. 
5. Kandydatury uczniów do składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez samorząd uczniowski dyrektorowi szkoły i przez niego zatwierdzane. 
6. Decyzją dyrektora uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 
7. Chorąży pocztu i jego asysta w trakcie udziału w poczcie sztandarowym muszą być ubrani: 
     a) chorąży – biała koszula, ciemne spodnie, 
     b) asysta – biała bluzka, ciemna spódnica. 
8. Sztandar w czasie wprowadzania i wyprowadzania powinien być noszony przez chorążego na prawym ramieniu tak, żeby płaszczyzna sztandaru znajdowała się za chorążym. W niektórych przypadkach sztandar może być noszony przed chorążym. 
9. Każdy członek pocztu jest przepasany biało–czerwoną szarfą przewieszoną przez prawe ramię, zwróconą białym kolorem w stronę kołnierza, spiętą na lewym boku. 
10. Sztandar bierze udział: 
   1) we wszystkich uroczystościach na terenie szkoły, a głównie: 
   a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 
   b) obchodach święta patrona, 
   c) uroczystościach rocznicowych, 
   d) ceremonii pasowania uczniów. 
2) w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową; 
    3) w uroczystościach religijnych: 
   a) mszach świętych, 
   b) uroczystościach pogrzebowych. 
  
11. W dniu uroczystości na terenie szkoły sztandar jest wyjmowany z gabloty i przenoszony do sekretariatu. Tam drzewiec sztandaru jest skręcany, a poczet przygotowuje się do uroczystości. Po uroczystości poczet sztandarowy udaje się do sekretariatu i tam pozostawia sztandar i insygnia sztandarowe. Następnie sztandar zostaje umieszczony w gablocie. 
12. W czasie uroczystości odbywającej się poza terenem szkoły, nauczyciel – opiekun pocztu sztandarowego wyjmuje sztandar z gabloty, zwija go i umieszcza w pokrowcu, w którym przewozi go na miejsce uroczystości. Tam chorąży dokonuje jego rozwinięcia w asyście całego pocztu. Celebracja sztandaru jest zgodna z regułą zachowania się pocztów sztandarowych w czasie trwania uroczystości. Po uroczystości sztandar zostaje zwinięty i w pokrowcu przywieziony na teren szkoły, a następnie umieszczony w gablocie. 
13. Podczas  uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem). 
14. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 
15. Sztandarowi  oddaje  się  szacunek.  Podczas wprowadzania   i   wyprowadzania   sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość; 
16. Oddawanie  honorów  sztandarem  odbywa  się  poprzez  pochylenie  go  przez  chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar; 
17. Sztandar oddaje honory: 
a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”, 
b) w czasie wykonywania „Roty”, 
c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 
d) w trakcie ślubowania uczniów , 
e) podczas opuszczenia trumny do grobu, 
f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 
g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 
h) w trakcie uroczystości kościelnych. 
  
 Godło/logo szkoły. 
  
1.    Godło/logo szkoły prezentuje wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach  tytułowych  najważniejszych dokumentów  szkolnych,  teczkach,  dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, pismach wychodzących itp. 
  
 Ślubowanie. 
  
1. Ślubowanie nowo przyjętych uczniów Szkoły Podstawowej: 
Ślubowanie uczniów nowo przyjętych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru .Przedstawiciele uczniów podchodzą do sztandaru i w postawie zasadniczej z wyciągniętą do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają rotę przysięgi: 
  
„ Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę  uczyć  się  w  szkole,  jak  kochać  Ojczyznę,  jak  dla  niej  pracować  kiedy  urosnę. Będę starać  się być  dobrym  kolegą,  swym  zachowaniem i nauką  sprawiać  radość  rodzicom i nauczycielom” 
  
Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez uczniów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego  kładzie duży ołówek i mówi: 
  
„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka”. 
  
Każdy uczeń otrzymuje „Dyplom Pasowania Ucznia”. 
  
Pożegnanie absolwentów. 
  
1.Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi. 
Rota ślubowania absolwentów: 
My, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka Tobie, Szkoło ślubujemy: dbać o honor i tradycje szkoły ;zawsze przestrzegać zasad „fair -play"-zdobytą wiedzę, umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu; zawsze pracować sumiennie i uczciwie; ŚLUBUJEMY. 
  
Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 
  
1.Na komendę prowadzącego uroczystość: 
a)     „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” -wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”; 
b)     „Do hymnu” -w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej; 
c)      „Do ślubowania” -uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”; 
d)     „Do  przekazania  sztandaru” -uczestnicy  pozostają  w  postawie  zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: 
  
„Przekazujemy  Wam  sztandar -symbol Szkoły Podstawowej Nr 4 imienia Janusza Korczaka w Lipnie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona.” 
  
Chorąży nowego składu pocztu wygłasza formułę: 
  
„Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły Podstawowej Nr 4 imienia Janusza Korczaka w Lipnie. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.” 
  
Chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; 
  
„Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy  poczet  wraca  na  wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”. 
2.    Na  zakończenie  części  oficjalnej  każdej  uroczystości  szkolnej  pada  komenda: 
  
„Baczność,  Sztandar  szkoły  wyprowadzić” -uczestnicy  uroczystości  przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij!”. 
   
  
  
ROZDZIAŁ 11 
  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  
§ 91 
  
1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego  statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
  
§ 92 
  
1.Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 
a) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 
b )organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
c) rady rodziców; 
d )organu prowadzącego szkołę; 
e) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
2.Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 
  
§ 93 
  
Statut obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r. 
  
  
  

Powiadom znajomego