W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie.
2. Organem prowadzącym – należy przez to rozumieć: Powiat Lipnowski.
3. Statucie – należy przez to rozumieć: Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.
4. Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Zespołu.
5. Uczniu – należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
7. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

 
§  2. 
1. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Janusza Korczaka w Lipnie,
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Lipnie.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ulicy Okrzei 4 w Lipnie.
4. Miejscem realizacji zajęć jednostek wchodzących w skład Zespołu jest budynek przy ulicy Okrzei  4 w Lipnie.
5. Zespół używa pieczęci:
1) wspólnej w sprawach dotyczących Zespołu o treści: Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie, ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno 
2) szkoły wchodzące w skład Zespołu używają tablic i pieczęci urzędowych zawierających nazwę szkoły  i nazwę zespołu.
 
§ 3. 
1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu Lipnowskiego.
2. W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek wymienionych w § 2 ust. 2.
3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 4. 
Szkoły wchodzące w skład Zespołu, wymienione w § 2 ust. 2 posiadają odrębne statuty, a ich zapisy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu.
 
§ 5. 
1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Lipnowski.
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
 
Rozdział II 
Cele i zadania zespołu 
 
§6 
1. Zespół jest publiczną placówką powołaną w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania jednostkami wchodzącymi w jego skład.
2. Zadaniem Zespołu jest:
1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład Zespołu; 
2) zarządzanie obiektami jednostek wchodzących w skład Zespołu;
3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek wchodzących w składu Zespołu;
4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy jednostek wchodzących w jego skład;
5) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom podległych jednostek równego dostępu i korzystania z istniejącej bazy szkolnej i wyposażenia. 
 
Rozdział III 
Organy Zespołu 
 
§ 7. 
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor ,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
4) Samorząd Uczniowski,
2. Zespół tworzy jedną Radę Pedagogiczną składającą się z Rad Pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. Zespół tworzy jedną Radę Rodziców składającą się z Rad Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu.
4. W Zespole działa jeden Samorząd Uczniowski wspólny dla szkół wchodzących w skład Zespołu.
5. Zadania, uprawnienia i kompetencje organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, warunki współdziałania oraz rozwiązywania sporów miedzy nimi opisane są w statutach szkół wymienionych w § 2 ust. 2.
6. Dyrektor Zespołu jest Dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu.
7. Dyrektor Zespołu realizuje zadania wynikające z art. 68 ustawy oraz z innych przepisów, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny i odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą,
3) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach jej kompetencji,
4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu niezgodnych z przepisami prawa, powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz nadzór pedagogiczny,
5) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej Zespołu,
6) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym nauczycielom i pozostałym pracownikom,
7) występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników,
8) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Zespołu oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
9) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
10) dba o powierzone mienie,
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 
 
Rozdział IV 
Organizacja pracy Zespołu 
§ 8. 
1. Organizację pracy Zespołu określa arkusz organizacyjny Zespołu, będący zbiorczym arkuszem organizacyjnym jednostek wchodzących w skład Zespołu.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich placówek wchodzących w skład Zespołu, określają odrębne przepisy.
 
§ 9. 
1. Biblioteka Zespołu wypełnia zadania bibliotek szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Szczegółowe zadania biblioteki szkolnej określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. Z biblioteki mogą korzystać wszystkie dzieci i uczniowie uczęszczający do Zespołu oraz ich rodzice.
§ 10. 
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wobec uczniów dojeżdżających szkoła organizuje świetlicę.
2. Opieką świetlicową objęci mogą być uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.
 
§ 11. 
1. Zespół jest pracodawcą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do wykonania zadań Zespołu, w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.
 
Rozdział V 
Tryb dokonywania zmian w statucie 
  
§ 12. 
1. Organami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie zmian Statutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Organ prowadzący;
5) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Wszelkich zmian w treści Statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze nowelizacji.
3. Wnioski w sprawie zmian wnoszone są do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.
4. Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia złożone wnioski w celu ich zaopiniowania.
5. Projekt zmian w Statucie przedstawiany jest do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
6. Zmiany w Statucie stają się ostateczne po przegłosowaniu przez Radę Pedagogiczną.
7. Dyrektor informuje organy: prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zmianach dokonanych w Statucie.
8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może uchylić statut albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
9. Radzie Pedagogicznej przysługuje prawo odwołania od decyzji organu sprawującego nadzór pedagogiczny do Ministra właściwego do spraw oświaty.
10. W przypadku pięciu kolejnych uchwał Rady Pedagogicznej wprowadzających zmiany w Statucie Dyrektor Szkoły opracowuje tekst jednolity.
 
§ 13. 
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu – dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
 
§ 14. 
Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie zamieszcza się na stronie internetowej Zespołu.
 
 
Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 
  
§ 15. 
1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Powiadom znajomego