W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiemu na 2003 rok

 

 

Uchwała Nr V/ 16 / 2003

Rady Powiatu w Lipnie

dnia 7 lutego 2003 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

 

 

            Na podstawie art.12 pkt 5,pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.109, art.122, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami )

 

 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje;

 

§ 1 Ustala się budżet Powiatu Lipnowskiego w wysokości;

1/ dochody powiatu zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 w wysokości 26 485 719 zł

w tym;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 712 300 zł

2/ wydatki budżetu powiatu, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4 w wysokości 26 310 719 zł

w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 712 300 zł

 

            W wydatkach ustalonych w pkcie 2 wyodrębnia się;

a/ wydatki bieżące w kwocie 24 335 219 zł

w tym;

- wynagrodzenia /§ 4010,4020,4040,4050,4060,4070,4080/ w kwocie 13 159 730 zł

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 488 531 zł

b/ wydatki majątkowe zał. Nr 9 w kwocie 1 975 500 zł

 

3/ Planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 175 000 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytu w przyszłych okresach.

 

§ 2 Ustala się rezerwę celową w wysokości 198 417 zł z przeznaczeniem na pokrycie płac i wydatków rzeczowych w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych oraz na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją w ZST w Lipnie

 

§ 3 Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami nr 5,

1/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości;

a/ przychody 210 000 zł

b/ wydatki 448 000 zł

2/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości;

a/ przychody 65 000 zł

b/ wydatki 71 500 zł

 

§ 4 Ustala się;

- dotacje zgodnie z załącznikiem nr 8 w wysokości 746 170 zł

- wydatki na  zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości 1 975 500 zł

 

§ 5 Ustala się przychody i wydatki dla;

1/ gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 6;

a/ przychody w wysokości 139 800 zł

b/ wydatki w wysokości 155 400 zł

2/ środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7;

a/ przychody w wysokości 735 610 zł

b/ wydatki w wysokości 771 099 zł

 

 

§ 6 1/ Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2/ Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej  innym jednostkom organizacyjnym powiatu.

 

 

§ 7 1/ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty 1.000.000 zł

2/ Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji  udzielanych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty 200.000 zł

 

 

§ 8 Ustala się, iż Zarząd Powiatu w Lipnie może samodzielnie zaciągać

zobowiązania do kwoty 300 000 zł

 

 

§ 9 Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

 

 

§ 10 Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Lipnie do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

 

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 

 

§ 12 Uchwała wchodzi w  życie z dniem 01 stycznia 2003 r. podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                          Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

w Lipnie

Józef Szmelter

 

 

 

Załącznik_1

Załącznik_1a

Załącznik_1b

 

Załącznik_2

 

Załącznik_3

Załącznik_3a

Załącznik_3b

Załącznik_3c

 

Załącznik_4

Załącznik_4a

Załącznik_4b

Załącznik_4c

 

Załącznik_5

 

Załącznik_6

 

Załącznik_7

 

Załącznik_8

 

Załącznik_9

 

Część opisowa do budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2003

 

Załączniki

Załącznik 1 jpg, 454 kB
Załącznik 2 jpg, 423 kB
Załącznik 3 doc, 823 kB
Załącznik 3c doc, 1.17 MB
Załącznik 4 doc, 1.48 MB
Załącznik 4b doc, 1.76 MB
Załącznik 4a doc, 1.81 MB
Załącznik 5 jpg, 696 kB
Załącznik 6 jpg, 708 kB
Załącznik 7 jpg, 486 kB
Załącznik 8 jpg, 546 kB
Załącznik 9 jpg, 572 kB

Powiadom znajomego