Protokół Nr 51/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 marca 2020r.

Protokół Nr 51/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 16 marca 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie,

2. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego,

3. Błażej Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,

4. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 marca 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

 1. Ogłoszenie naboru ofert na wynajem pomieszczeń pod żłobek i przedszkole w budynku Starostwa przy ul. Nieszawskiej .

 2. Zakup agregatów na rzecz Spółki Szpital Lipno.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.

 4. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Lipnie w sprawie wybudowania ścianki działowej w nowopowstającym Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Sierakowskiego 10C.

 5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

 6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania środków na szkolenia dla rady pedagogicznej, które zostały ujęte w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r.

 7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie możliwości przyznania środków na montaż siatki ochronnej oraz zakup i montaż koszty na hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie.

 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wprowadzania zmian w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Szkół w Lipnie.

 9. Zapoznanie się z informacjami jednostek na temat niewykorzystywanego przez nie mienia.

 10. Rozpatrzenie pisma Włocławskiego Związki Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w sprawie ufundowania nagród- pucharów dla wystawców XXXVIII Wystawy Gołębi Rasowych Drobiu i Królików , która odbędzie się na PUK Arenie.

 11. Rozpatrzenie pisma OSP w Borowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu gaśniczego.

 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 13. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1.Ogłoszenie naboru ofert na wynajem pomieszczeń pod żłobek i przedszkole w budynku Starostwa przy ul. Nieszawskiej.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zgodnie z umową do końca czerwca ma zostać oddany budynek przy ul. Nieszawskiej, więc należy przyspieszyć dokonanie naboru ofert na wynajem pomieszczeń pod żłobek czy przedszkole. Nadmienił, że trzeba przyspieszyć te procedury, by potencjalny wynajmujący mógł z dniem 1 września zacząć działalność edukacyjno- wychowawczą w nowo oddanym budynku.

R. Dobieszewski- zwrócił się z pytaniem, czy powiat nie mógłby prowadzić żłobka czy przedszkola.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jest to zadanie własne gminy i powiat musiałby uzyskać zgodę samorządu gminnego. Dodał, że nie należy wchodzić w zadania samorządu gminnego.

Dodał, że w tym wypadku konieczne jest ogłoszenie naboru ofert na wynajem lokali pod przedszkole i żłobek w budynku przy ul. Nieszawskiej w Lipnie. Zaproponował, by tematem tym zajął się Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy pomocy Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił ogłosić nabór ofert na wynajem lokali pod przedszkole i żłobek w budynku przy ul. Nieszawskiej w Lipnie.


Ad. 2. Zakup agregatów na rzecz Spółki Szpital Lipno.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że na sesji w dniu 5 marca Rada Powiatu w Lipnie zabezpieczyła 450 tys zł. na zakup 2 agregatów prądotwórczych na rzecz lipnowskiego szpitala. Dodał, że w związku z powyższym proponuje rozpocząć procedurę zmierzająca do zakupu tych agregatów. Zaproponował udzielić upoważnienia Panu A. Linkowskiemu – Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Zakup i montaż dwóch agregatów prądotwórczych na rzecz Spółki Szpital Lipno”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu A. Linkowskiemu – Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Zakup i montaż dwóch agregatów prądotwórczych na rzecz Spółki Szpital Lipno”. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 18 722,00 zł i zamkną się kwotą 80 604 052,95 zł.

Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 marca 2020 roku.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 222,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 roku.

Zaznaczyła, że planowane wydatki również ulegają zwiększeniu o kwotę 18 722,00 zł i zamkną się kwotą 77 895 960,95 zł

Zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan finansowy ulega zmianom w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w modernizowanym budynku przy ul. Sierakowskiego 10c..

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 222,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.

Zaznaczyła, że również Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie i Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie wystąpili o przesunięcie środków na Zakładowy Odpis Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększonym odpisem.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy zorientować się jak wygląda sytuacja we wszystkich jednostkach organizacyjnych w związku we zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dlatego też zaproponował wystosowanie pisma do wszystkich jednostek organizacyjnych o przedstawienie wyliczeń dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, by mieć wiedzę jak ta sprawa wygląda całościowo, ile brakuje środków na ten cel, by dokonać stosownych przesunięć, a na razie nie dokonywać przesunięć w tym zakresie na rzecz PUP i ZDP w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/ oraz postanowił wystosować pismo do wszystkich jednostek organizacyjnych o przedstawienie wyliczeń dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Lipnie w sprawie wybudowania ścianki działowej w nowopowstającym Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Sierakowskiego 10C.

A. Linkowski – Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w związku ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa, polegającymi na utworzeniu stanowisk zastępcy naczelnika, zachodzi konieczność wybudowania ścianki działowej w nowopowstającym Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Sierakowskiego 10C dla pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Nadmienił, że koszt tych prac określony został na 4 tys. zł brutto. .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wybudowanie ścianki działowej w nowopowstającym Wydziale Komunikacji i Transportu w budynku przy ul. Sierakowskiego 10C i prosi o złożenie do Wydziału Budżetu i Finansów zmian w tym zakresie w celu ujęcia ich w uchwale.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

R. Dobieszewski- zaznaczył, że należy wyjaśnić szczegółowo tę kwestię, dlaczego pracownik wcześniej nie otrzymał nagrody jubileuszowej, np. w poprzedniej pracy i czy mamy obowiązek wypłaty zaległej nagrody jubileuszowej.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by w tym wypadku sprawa została wyjaśniona z prawnikiem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił odłożyć rozpatrzenie niniejszego pisma do czasu poznania opinii prawnej w tym zakresie.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania środków na szkolenia dla rady pedagogicznej, które zostały ujęte w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że chciałby całościowo poznać informację z poszczególnych jednostek oświatowych o terminach i kosztach, ujętych w planie doskonalenia, szkoleń rad pedagogicznych na bieżący rok, by całościowo zabezpieczyć środki na to zadanie w budżetach poszczególnych jednostek.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił odłożyć rozpatrzenie niniejszego pisma do czasu poznania informacji ze wszystkich jednostek oświatowych o terminach i kosztach, ujętych w planie doskonalenia, szkoleń rad pedagogicznych na bieżący rok.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie możliwości przyznania środków na montaż siatki ochronnej oraz zakup i montaż koszty na hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że montaż siatki ochronnej oraz zakup i montaż koszty na halę sportową w Zespole Szkół w Lipnie znacznie polepszyłby funkcjonalność sali, zwłaszcza jeżeli chodzi o lekcje wf z podziałem na grupy, dlatego też proponuje wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie środków w budżecie szkoły na to zadanie. Nadmienił, że koszt wykonania takiego zadania określony został na kwotę 33 380 ,00 zł. netto.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie środków na montaż siatki ochronnej oraz zakup i montaż koszy na hali sportowej Zespołu Szkół w Lipnie.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wprowadzania zmian w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Szkół w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że sala sportowa Zespołu Szkół w Lipnie jest wykorzystywana nie tyko przez uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego, jak również przez kluby sportowe i osoby fizyczne wynajmujące ją na treningi, dlatego też Dyrekcja szkoły wnioskuje o utworzenie stanowiska specjalisty ds. sportowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad.9. Zapoznanie się z informacjami jednostek na temat niewykorzystywanego przez nie mienia.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że trzy jednostki organizacyjne (Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W, Zespół Szkół w Skępem i Zespół Szkół w Lipnie) przedstawiły wykaz mienia, który jest nieprzydatny jednostce do realizacji jej zadań statutowych. Zaproponował, by jednostki dokonały zbycia zbędnego mienia zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie, albo w postaci sprzedaży lub złomowania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał jednostki, by dokonały zbycia zbędnego mienia zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie, albo w postaci sprzedaży lub złomowania.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Włocławskiego Związki Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w sprawie ufundowania nagród- pucharów dla wystawców XXXVIII Wystawy Gołębi Rasowych Drobiu i Królików , która odbędzie się na PUK Arenie.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, mając na uwadze fakt, iż XXXVIII wystawa planowana jest na terenie powiatu lipnowskiego, zaproponował objąć ją swoim patronatem i ufundować nagrody – puchary dla wystawców biorących w niej udział.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił objąć patronatem XXXVIII Wystawy Gołębi Rasowych Drobiu i Królików i ufundować nagrody – puchary dla wystawców biorących w niej udział.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma OSP w Borowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu gaśniczego.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w tej trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa trudno przewidzieć, jak potoczy się sytuacja finansowa państwa i samorządów, dlatego też należy ostrożnie podchodzić do wydatkowania środków finansowych, gdyż najprawdopodobniej trzeba będzie wspomóc finansowo Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

B. Małkiewicz Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020- 2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020. Zaznaczyła, że nastąpiły pewne przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi i bieżącymi i trzeba było dokonać aktualizacji w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029/ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.13. Sprawy rożne.

J. Kowalski- zgłosił uwagę, że ostatnia sesji Rady Powiatu w Lipnie w zakładce sesje Rady Powiatu w Lipnie jest praktycznie niesłyszalna i zwrócił się o poprawienie tej usterki.

Z. Chmielewski - Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że sprawdzi to i informatycy naprawią usterkę.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła stan finansów. Powiedziała, że na dzień dzisiejszy jest pod 20% większe wykonanie dochodów nad wydatkami. Zaznaczyła, że na lokacie jest 3 mln zł, a na rachunku bankowym ponad 400 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu - zaznaczył, by na kolejnym posiedzeniu Zarządu została przedstawione sprawa planowanego remontu budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie, przy ul. Sierakowskiego 10B. Dodał, by przyspieszyć sprawę sprzedaży samochodu służbowego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie – powiedział, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na założenie urządzeń fotowoltaicznych w budynkach administracyjnych powiatu.

Na tym protokół zakończono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,55 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 marca 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (16 marca 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 09:58:03)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622