W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LXI/533/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2024 Gminie Kikół na dofinansowanie do zakupu komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole
na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872)
status uchwały obowiązująca

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Kikół w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zadanie bieżące z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole.     

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 w formie dotacji celowej.    

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVIII/496/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2024 Miastu    i Gminie Kikół na dofinansowanie do zakupu komputerów do pracowni komputerowej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady 

Anna Smużewska 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr LXI/533/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21.03.2024 roku

 

 Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107) powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zezwala, aby wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, m.in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego powiatu. W związku z powyższym udziela się pomocy finansowej Gminie Kikół w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole.

Wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w niniejszej uchwale mają odzwierciedlenie w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok w dz. 801 - oświata 
i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność. Biorąc pod uwagę podjętą przez Zarząd Powiatu w Lipnie decyzję, koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Powyższą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2024 Gminie Kikół na dofinansowanie do zakupu komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole należało powołać ponieważ zgodnie ze statutem Gminy Kikół jako załącznik do Uchwały NR LVIII/352/2023 Rady Gminy Kikół stanowi o ustroju Gminy Kikół, jednostki samorządu terytorialnego 
w rozumieniu przepisów art. 2, pkt 1, pkt 2  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Urząd Miasta i Gminy nie jest organem administracji publicznej, jest jedynie aparatem pomocniczym gminy i służy zarządowi do wykonania zadań gminy oraz do obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Osobowość prawną posiada gmina jako taka, nie mają jej natomiast organy Miasta i Gminy ani jej urząd.

W związku z powyższym traci moc Uchwała Nr LVIII/496/2024 Rady Powiatu 
w Lipnie z dn. 12.01.2024 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2024 Miastu i Gminie Kikół na dofinansowanie do zakupu komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole.

Załączniki

Powiadom znajomego