W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 664/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 
na podstawie 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.1), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.2)) oraz uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
status uchwały obowiązująca

§ 1

Ustala się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. oraz wytyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Do wykonania uchwały zobowiązuje się wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Lipnie, jednostki organizacyjne Powiatu oraz jednostki powiązane z budżetem Powiatu otrzymywaną dotacją.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Skarbnikowi Powiatu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 


Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Powiatu Lipnowskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego określoną uchwałą Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w drodze uchwały określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy. Zarząd Powiatu zobowiązany jest również do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na rok 2024 i lata następne w oparciu o przyjęte w czerwcu 2023 roku założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024. 
Celami strategicznym w roku 2024 są: 
1)      poprawa infrastruktury drogowej,

2)     ciąg dalszy poprawy infrastruktury leczniczej poprzez modernizację obiektów szpitalnych z wykorzystaniem środków zewnętrznych,

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych celem poprawienia kondycji finansowej Powiatu,

4)      zmniejszenie wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz przejętego zobowiązania po Szpitalu Lipno Spółka z o.o.,

5) wykorzystanie wszystkich możliwych środków zewnętrznych na realizację projektów,

6) zwiększanie wkładów do Szpitala Lipno Spółka z o.o.,

7) poprawa infrastruktury lokalowej poprzez planowane budowy nowych obiektów oraz remonty w budynkach biurowych.
Zgodnie z założeniami rządowymi planuje się przyjęcie wskaźników:
 Przyjęte założenia, co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2024 rok, który to Zarząd Powiatu w Lipnie przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2023 r. Podjęta uchwała stanowi podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok.

 Załącznik 

do Uchwały Nr 664/2023

Zarządu Powiatu w Lipnie 

z dnia 11 sierpnia 2023 r.
Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.
§ 1

1.  Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Lipnie i dyrektorzy jednostek organizacyjnych opracowują plany rzeczowo – finansowe zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych w szczegółowości określonej niniejszą uchwałą.

2.  Dyrektorzy jednostek oświatowych i poradni, powyższe plany opracowują w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Administracyjno – Księgowym Oświaty.

3.  Planowane dochody i wydatki ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Plany należy przygotować w formie tabelarycznej wraz ze szczegółowymi objaśnieniami ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz poszczególnych rodzajów wydatków. Przy planowaniu należy uwzględnić zmiany klasyfikacji budżetowej wchodzące z dniem 1 stycznia 2024 r.

4.  Wydatki bieżące należy ustalać w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych wynikających z przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz zawartych umów i porozumień.

5.  Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł powinny uwzględniać realne możliwości powiatu, oparte na uzasadnionych przesłankach i dokładnych obliczeniach.

6.  Budżet Powiatu musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Głównym czynnikiem determinującym wysokość wydatków budżetu powiatu jest stabilizująca reguła wydatkowa, która wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków bieżących.

7. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych składają wnioski o dotację na realizację zadań samorządu w trybie określonym w odrębnych uchwałach Rady Powiatu.

8. Komisje Rady Powiatu składają Zarządowi Powiatu wnioski dotyczące propozycji do projektu budżetu wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

9. Projekty planów należy składać Skarbnikowi Powiatu w terminie do 10 października 2023 rok.
Założenia w zakresie planowanych dochodów.

1. Przyjmuje się następujące wytyczne do określenia dochodów z tytułu:

1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT – w oparciu o informacje Ministra Finansów,

2) subwencji ogólnej - w oparciu o informacje Ministra Finansów,

3) opłat komunikacyjnych, opłat za wydawanie praw jazdy, za usuwanie pojazdów z drogi, niezarejestrowanie pojazdu – informacje przedłożone przez Wydział Komunikacji i Transportu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot,

4) różnych opłat - informacje jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot, w tym:

᠆ opłat z tytułu gromadzonych zasobów geodezyjnych i kartograficznych – informacja Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

᠆ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – Wydział Środowiska i Architektury,

᠆ opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,

᠆ opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

᠆ opłat z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

5) środków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków europejskich w oparciu o zawarte umowy i przewidziane do podpisania w roku 2024,

6) środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w oparciu o zawarte umowy lub składane wnioski,

7) dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w oparciu o stosowne zawiadomienie Wojewody,

8) dotacji celowych na zadania własne w oparciu o zawiadomienie od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego lub składane wnioski,

9) dochodów wynikających z obowiązujących porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

10) dochodów z majątku – planowane kwoty dochodów z wymienionego źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu, decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz planowanej sprzedaży.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego.

2.  Dochody Skarbu Państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznanych dochodach z budżetu państwa.

3. Przy planowaniu dochodów należy uwzględnić działania mające na celu poprawę stopnia wywiązywania się ze zobowiązań.

4. Planowane dochody ujmuje się we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej wg źródeł na rok 2024 i przygotować w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości, podstawy prawnej ich przyjęcia oraz wskazaniem szczegółowej kalkulacji.
Założenia w zakresie planowanych wydatków.

1.  Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2024 rok jest:

1) zatrudnienie według przewidywanego stanu na dzień 31.12.2023 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek,

2) planowane kwoty jednorazowe przewidziane na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe itp.,

3) fundusz nagród wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,

w 2024 roku planuje się utrzymać wynagrodzenia na poziomie roku 2023, co nie wyklucza wzrostu wynagrodzeń indywidualnych w ramach posiadanego funduszu płac na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek;
każda zmiana wynagrodzenia wymaga zgody Zarządu Powiatu w Lipnie;
wynagrodzenie minimalne według propozycji rządu planuje się od miesiąca stycznia 2024 r. w wysokości 4 242,00 zł, zaś od miesiąca lipca 2024 – 4 300,00 zł;
4) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli należy planować w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok 2023/2024,

5) planowane na rok 2024 wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić zgodnie z Tabelą Nr 1 dla nauczycieli i Tabelą Nr 2 dla administracji i obsługi.

2. Pracownicze plany kapitałowe na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023, zakładając realizacje na pełen rok budżetowy.

3.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2023 roku, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

4.  Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz emerytur pomostowych przyjmuje się wielkość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustaw.

5.  Wydatki na ZFŚS na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując stawkę bazową roku 2023. W odniesieniu do nauczycieli ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.

6.  Zakłada się odpis na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli w wysokości, o której mowa w art. 70a Karty Nauczyciela.

7.  Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek ustala się w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe (zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie, prace remontowe itp.).

8. Wydatki zgodnie z art. 403 prawo ochrony środowiska, nie mniejsze niż kwota planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W przypadku niewykorzystania środków z wpływów w roku 2023, plan wydatków należy zwiększyć o powstałą różnicę.

9. Planując prace remontowe w jednostce należy wskazać wyłącznie remonty konieczne wynikające z decyzji i nakazów organów nadzoru.

10.  Dotacje z budżetu powiatu należy planować na podstawie obowiązujących już umów i na podstawie potrzeb, jak również składanych wniosków na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa, kultury, kultury fizycznej i sportu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych planować w kwotach nie wyższych niż plan w roku 2023.

11. W ramach zadań inwestycyjnych należy wskazać zadania inwestycje niezakończone – rozpoczęte w roku 2023 i latach wcześniejszych, a także ująć zadania niezbędne do realizacji.

12.  Wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania majątkowe – w części opisowej uzasadnić konieczność dokonania powyższego zadania inwestycyjnego.

13. W projekcie budżetu ująć wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie nie wyższej niż otrzymane dotacje na realizację powyższych zadań.

14. Planuje się wydatki na:

1)  obsługę długu w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów, pożyczek, udzielonych gwarancji i poręczeń,

2)  rezerwy w oparciu o materiały planistyczne z jednostek organizacyjnych i wydziałów oraz obowiązujące przepisy.

Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie ze źródłem finansowania wydatków wg zadań na rok 2024 wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania, podstawy prawnej przyjęcia wydatku, kalkulacji, efektów z planowanych do poniesienia nakładów oraz terminu realizacji wydatku, itp.Założenia w zakresie wartości do ujęcia w WPF

1.  Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na realizację określonych zadań Powiatu, z wyodrębnieniem:

1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,

2) programów związanych z partnerstwem publiczno – prywatnym,

3) przyjętych zadań inwestycyjnych kontynuowanych z lat poprzednich i rozpoczynających się w roku 2024 na kolejne lata.

2.  Do każdego przedsięwzięcia winna być dołączona informacja zawierająca:

1) nazwę i cel,

2) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,

3) limity wydatków w roku budżetowym oraz latach następnych,

4) kwoty wydatków poniesionych w latach poprzednich, a także zakres rzeczowy zrealizowanych oraz planowanych do wykonania w kolejnych latach,

5) wartość i wykaz umów zawartych w latach poprzedzających rok budżetowy 2024 w celu ustalenia limitów zobowiązań.

§ 2

Skarbnik Powiatu przed sporządzeniem opracowania zbiorczego weryfikuje złożone materiały planistyczne pod kątem zgodności z wytycznymi, bilansuje dochody i wydatki, sporządza prognozę długu publicznego, oszacowuje kwotę obsługi zadłużenia i przedstawia Zarządowi Powiatu, który opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z wymaganymi załącznikami i częścią opisową – zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i wymogami RIO.
Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych wytycznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i aktów wykonawczych oraz zapisy uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego