Protokół Nr 48/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 marca 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 15:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2012r.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane by poinformować członków Zarządu o działaniach zmierzających do zawarcia porozumienia dot. przekazania przez Powiat Lipnowski Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie kotłowni położonej na działce nr 364/9 w Lipnie wraz z siecią ciepłowniczą i składnikami mienia, realizując w ten sposób Decyzje Ministra Administracji i Cyfryzacji znak: DAP-GKISAP-757/2011 Lka z dnia 8.12.2011r. przesądzającej, iż działka nr 364/9 położonej w Lipnie przy ul. Ekologicznej stanowi własność Gminy Miasta Lipna. Dodał, że sprawa ta toczy się już równo od 20 lat i jest bardzo skomplikowana pod względem prawnym, gdyż w głównej mierze dot. własności Skarbu Państwa , która po reformie ustrojowej w 1998r.mogła stać się własnością Powiatu, dlatego biorąc pod uwagę skomplikowanie materii prawnej jaką mamy do czynienia należy jego zdaniem sporne kwestie uregulować w drodze porozumienia. Z tego względu dalsze przedłużenie drogi prawnej w tym zakresie wydłuży termin regulacji przedmiotowej kwestii, wiąże się z kosztami a jej wynik jest trudny do przewidzenia. Zaznaczył, ze mimo, że upływa w dniu dzisiejszym termin uiszczenia opłaty i sporządzenia 61 odpisów skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to uważa, ze jej złożenie jest niezasadne ponieważ w tej konkretnej sprawie nie będzie przysługiwało prawo cofnięcia wniosku gdyż rozstrzygnięcie dot. stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o zawarciu porozumienia dot. przekazania przez Powiat Lipnowski Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie kotłowni położonej na działce nr 364/9 w Lipnie wraz z siecią ciepłowniczą i składnikami mienia i uregulowania w ten sposób tej kwestii.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 14 marca 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (14 marca 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (15 maja 2012, 11:08:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 926