Protokół Nr 45/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 lutego 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Ewa Antoszewska – Podinspektor ds. planowania i budżetu powiatu

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski – Kierownik Referatu administracyjno-gospodarczego i za-mówień publicznych

4. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

5. Jarosław Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 lutego 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Ustalenie terminu i porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie- zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2012 rok

- zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2012 rok

- przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego

- informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2011 roku

- sprawozdań stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2011 roku

- sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2011r.

  1. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie dowożenia młodzieży szkolnej.

  3. Rozpatrzenie pisma Pani J. Baranowskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna z placu byłego szpitala psychiatrycznego.

  4. Rozpatrzenie pisma Pana Przemysława Łabiszewskiego w sprawie wynajęcia gruntu pod garaż blaszany na os. Korczaka w Lipnie.

  5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Lipnie w sprawie pozwolenia na wykonanie usługi usunięcia drzew Panu Dariuszowi Gracykowi.

  6. Rozpatrzenie pisma Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w sprawie dofinansowania ufundowania sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji.

  7. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Ustalenie terminu i porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie- zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby XVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 27 lutego o godz.13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie zwrócił się o referowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Powiedziała, że w związku z faktem obowiązywania nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachodzi koniczność dostosowania Statutu PCPR do nowych przepisów prawnych. Zaznaczyła, że po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Lipnie Statutu zajdzie potrzeba zmiany Regulaminu Organizacyjnego jednostki przez Zarząd Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012

E. Antoszewska- Podinspektor ds. planowania i budżetu powiatu- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Poinformowała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 67 624 zł i zamkną się kwotą 57 387 915 zł w dz. 758- rożne rozliczenia w rozdz. 75862- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,, Klucz do sukcesu”. Dodała, że również po stronie wydatków następuje zwiększenie o kwotę 67 624 zł i po tej zmianie kwota wydatków wyniesie 57 387 915 zł. Dodała, że zmian po stronie wydatków dokonano w dz. 600- transport i łączność, w rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 710- działalność usługowa w rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, w dz. 750- administracja publiczna w rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 757- obsługa długu publicznego w rozdz. 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 851- ochrona zdrowia w rozdz. 85111- szpitale ogólne w rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna w rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, 85218- powiatowe centra pomocy społecznej, w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, 85395- pozostała działalność, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Zaznaczyła, że zmiany następują również w zadaniach inwestycyjnych w zadaniach remontowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2012 rok

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że projekt planu pracy Rady Powiatu został opracowany w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na rok 2012 i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2012 rok

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że projekty planów pracy zostały opracowane przez poszczególne komisje stałe Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2012 rok i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w związku z pismem Nr WNK.IV.420.1.2012 MT Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku dotyczącym zgłoszonych uwag przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dokonano przeredagowania zapisów Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego uwzględniając przedmiotowe uwagi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu

- informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2011 roku

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że co roku Rada Powiatu w Lipnie przyjmuje informację z działalności Rady za rok poprzedni i taka informacja za poprzedni rok kalendarzowy została przygotowana.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2011 roku i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie / informacja stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

- sprawozdań stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2011 roku

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że co roku Rada Powiatu w Lipnie przyjmuje sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za rok poprzedni i takie sprawozdania zostały przez komisje przygotowane.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2011 roku i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie / sprawozdania stanowią zał. nr 8 do nin. protokołu/.

- sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2011r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że co roku Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za poprzedni rok kalendarzowy i tak też zastało przygotowane za rok 2011r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2011 roku i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie / sprawozdanie stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, iż na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie zostaną również przekazane projekty uchwał dotyczące zamiaru przekształceń i likwidacji szkół omówione na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2012r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wystąpił do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie oraz przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na te sesję.

Ad.2. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie praw do decyzji nr WGK/RG.6730.73.2011 z dnia 18.10.2011r. o ustaleniu warunków zabudowy na budowę 15 szt. garaży w zabudowie szeregowej na działce nr 442/34 położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna na rzecz właścicieli tych gruntów oraz na zrzeczenie się roszczeń związanych z kosztami poniesionymi na wydanie tej decyzji, jak również wyraził zgodę na uruchomienie procedury rokowań po drugim ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 2238/12, 2238/20 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna.

Ad.3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie dowożenia młodzieży szkolnej.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W zwróciła się z prośbą o udostępnienie autokaru i zorganizowanie dowożenia młodzieży do szkoły deklarując jednocześnie gotowość dofinansowania przedsięwzięcia poprzez zakup paliwa na jego realizację.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na udostępnienie autokaru i zorganizowanie dowozu młodzieży szkolnej do Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą do końca II semestru roku szkolnego 2011/2012 przy dopełnieniu warunku, iż Rada Rodziców będzie pokrywała koszty zakupu paliwa.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Pani J. Baranowskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna z placu byłego szpitala psychiatrycznego.

A.Linkowski – Kierownik Referatu administracyjno-gospodarczego i zamówień publicznych przedstawił przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż powyższa sprawa dotyczy członka jego rodziny pragnie wyłączyć się z podejmowania decyzji w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków 3 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się wyraził zgodę na sprzedaż drewna opałowego z placu byłego szpitala psychiatrycznego Pani J. Baranowskiej, ustalając koszt drewna na kwotę 100 zł za 1 m³.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Pana Przemysława Łabiszewskiego w sprawie wynajęcia gruntu pod garaż blaszany na os. Korczaka w Lipnie.

A.Linkowski – Kierownik Referatu administracyjno-gospodarczego i zamówień publicznych przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem gruntu pod garaż blaszany (miejsce nr 2) na os. Korczka w Lipnie do 31.12. 2012r. Panu P. Łabiszewskiemu.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Lipnie w sprawie pozwolenia na wykonanie usługi usunięcia drzew Panu Dariuszowi Gracykowi.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, iż Zespół Szkół w Lipnie zaproponował, aby wykonanie wycinki drzew znajdujących się na terenie szkoły wykonał Pan Dariusz Gracyk, posiadający odpowiednie uprawnienia w zamian za pozyskane w ten sposób drewno. Wskazał, że po przeprowadzeniu rozeznania okazało się, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie wykonanie wycinki przy pomocy komórek organizacyjnych powiatu, a drewno pozyskane w ten sposób przeznaczyć do sprzedaży. Zaznaczył, że Pan D. Gracyk może również wystąpić o zakup drewna po ustalonej cenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, że dokona wycinki drzew przy Zespole Szkół w Lipnie przy pomocy komórek organizacyjnych powiatu, a drewno pozyskane w ten sposób zostanie przeznaczone do sprzedaży.

Ad.7. Rozpatrzenie pisma Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w sprawie dofinansowania ufundowania sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w związku z faktem, iż na terenie Lipna odbędą się wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z uroczystym oddaniem do użytku budynku nowej komendy Policji i jako samorząd powiatowy włączyliśmy się w organizację tych uroczystości, proponuje przychylić się do prośby Komendanta i dofinansować sztandar w kwocie 5 000 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił dofinansować ufundowanie sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 5 000 zł.

Ad.8. Sprawy rożne

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych zwrócił się o ustalenie trybu i powołanie komisji na zadanie pn.: ,,Świadczenie usług szkolenia grupowego w ramach dwutygodniowych szkoleń wyjazdowych organizowanych w ramach projektu Nowoczesne Urzędy Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim:. Dodał, że na to zadanie została przeznaczona kwota 35.200,00 zł brutto.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie ustalił tryb przetargu nieograniczonego oraz powołał komisję przetargową w składzie: Anita Wiśniewska- Przewodniczący Komisji, Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji, Ewa Antoszewska- członek Komisji na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: ,,Świadczenie usług szkolenia grupowego w ramach dwutygodniowych szkoleń wyjazdowych organizowanych w ramach projektu Nowoczesne Urzędy Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim”.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych- powiedział, ze wpłynęło również pismo Pani Izabeli Balcerkowskiej z Lipna w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna opałowego

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż drewna opałowego z placu byłego szpitala psychiatrycznego Pani I. Balcerkowskiej ustalając koszt drewna na kwotę 100 zł za 1 m³.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z pismem Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym pozbawienia numeru drogi powiatowej Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień- Kamień Kmiecy i nadania nowych numerów dróg Suszewo- Czarne i Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy oraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w miejscowości Czerskie Rumunki.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, iż radny Sejmiku Województwa J. Wadoń złożył interpelację dot. sposobu finansowania obwodnicy, na którą otrzymał odpowiedź od Marszałka Województwa. Dodał, że na sesji poinformuje o tym fakcie.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 lutego 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (16 lutego 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (17 kwietnia 2012, 09:28:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727