Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2011r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11,00 Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 grudnia 2011r.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

  2. Sprawy rożne


Przewodniczący zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że wpłynęła decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększająca dotację celową po stronie dochodów w dz.851- ochrona zdrowia w rozdz. 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dodała, że również wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 307 672 zł i zamkną się kwotą 65 419 393 zł. Zaznaczyła, że zmiany następują w dz. 710- działalność usługowa w rozdz. 71015- nadzór budowlany, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, w dz. 851-= ochrona zdrowia w rozdz. 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

Ad.2. Sprawy rożne

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 grudnia 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (15 grudnia 2011)
Opublikował: Jan Garbarczyk (16 kwietnia 2012, 12:51:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 751