Protokół Nr 23/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 sierpnia 2011r.

Protokół Nr 23/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 18 sierpnia 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

  2. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

3. Ewa Antoszewska- Inspektor ds. realizacji i planowania budżetu powiatu.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8,30 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 3 sierpnia 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.


  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku /ref. Inspektor E. Antoszewska/.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. ref. Inspektor E. Antoszewska/.

  3. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XII sesji Rady Powiatu- przyjęcie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na tę sesję:

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. ref. Inspektor E. Antoszewska/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025/ ref. Inspektor E. Antoszewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg./ref. Sekretarz Powiatu A. Chmielewski/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. /ref. Sekretarz Powiatu A. Chmielewski/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego /ref. Sekretarz Powiatu A. Chmielewski/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego ref. Sekretarz Powiatu A. Chmielewski/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą ,,Program Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012”. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o wycinkę drzew wokół miejsca do startów i lądowań śmigłowców. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przedstawienia planów Powiatu dotyczących kotłowni przyszpitalnej. /ref. Sekretarz Powiatu A. Chmielewski/.

6. Podjecie uchwały w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów szkól dziennych ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu, który pozostał po demontażu elementów metalowych w budynku szkoły – podjecie uchwały /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w niepełnym wymiarze nauczycieli emerytów. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

9. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic w sprawie wsparcia finansowego na remont budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

10. Rozpatrzenie pisma Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie w sprawie dofinansowania remizy strażackiej w Tłuchówku /ref. Inspektor E. Antoszewska/.

11. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

12. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w lIpnie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku /ref. Inspektor E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- Inspektor- wskazała, że realizacja budżetu w I półroczu 2011r. przebiegała w sposób prawidłowy. Zaznaczyła, że dochody zostały wykonane w 47,74%, zaś wydatki w 43,32%.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że znane jest już wykonanie budżetu za 7 miesięcy br., które przedstawia, że dochody wykonano w kwocie 34 948 709,09 zł, co stanowi 55,55% , zaś wydatki wykonano w kwocie 30 768 270,70 zł co stanowi 48,91 zł.

Nadmienił, że opłata komunikacyjna wykonana została w kwocie 816 651,01 zł i istnieje prawdopodobieństwo, że może nie zostać wykonana w 100%. Zaznaczył, że podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 2 497 347,00, co stanowi 51,28%, ale w tej dziedzinie zauważalny jest powolny wzrost. Nadmienił, że planowana jest sprzedaż mienia i z pewnością coś z tego tytułu wpłynie do budżetu powiatu. Podkreślił, że Rada Powiatu w Lipnie udzieliła upoważnienia Zarządowi, by w razie potrzeby skorzystała z możliwości zaciągnięcia kredytu.

Poinformował również, że Urząd Marszałkowski po konsultacjach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego odstąpił od wymierzenia korekty finansowej i postanowił w całości przekazać powiatowi trzecią transze dotacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. ref. Inspektor E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wskazała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 82 467 i zamkną się kwotą 62 994 875zł. Dodała, że zmian dokonano po stronie dochodów w dz. 852- pomoc społeczna w rozdz. 85202- domy pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.

Zaznaczyła, że również po stronie wydatków nastąpiły pewne zmiany w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92195- pozostała działalność, w rozdz. 926- kultura fizyczna i sport w rozdz. 92695- pozostała działalność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XII sesji Rady Powiatu- przyjęcie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- zaproponował by XII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 30 sierpnia 2011 o godz. 13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie zwrócił się o referowanie kolejno projektów uchwal kierowanych na tę sesję.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. ref. Inspektor E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.. Wskazała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 512 000 zł i zamkną się kwotą 63 506 875zł. Zaznaczyła, że zmiany nastąpią w dz.750- administracja publiczna w rozdz.75020- starostwa powiatowe w związku ze zwiększeniem darowizn na organizację dożynek, w rozdz. 75095- pozostała działalność, w rozdz. 758- różne rozliczenia w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na nagrody w konkursie w zakresie ochrony środowiska oraz w dz. 758- rożne rozliczenia rozdz. 75801- rożne rozliczenia w którym plan ulega zwiększeniu o 500 000 zł., w związku ze zwiększeniem wielkości subwencji ogólnej części oświatowej z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

Wskazała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 512 000 zł i zamkną się kwotą 63 506 875 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: w dz. 020- leśnictwo rozdz. 02002- nadzór nad gospodarka leśną, w dz. 600- transport i łączność, w rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe,w dz. 710- działalność usługowa, rozdz.71015- nadzór budowlany, w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75075- promocje jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 757- obsługa długu publicznego w rozdz. 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 801- oświata i wychowania w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80148- stołówki szkolne, w rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 851- ochrona zdrowia, w rozdz. 85111-spzotale ogólne, w rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w Zespole Szkół w Lipnie planowana była inwestycja wymiany elektryki, ale oferent, który wygrał przetarg nie przystąpił do zawarcia umowy, a kolejna oferta była o 100 tys. zł droższa. Zaznaczył, że podobna sytuacja miała miejsce w Zespole Szkól w Skępem dlatego zaproponował, by Zarząd Powiatu w Lipnie wystąpił do dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu o bezwzględne żądanie wadium przy prowadzonych postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zobowiązać kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu do bezwzględnego żądania wadium przy prowadzonych postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż uległa likwidacji hurtownia ,,Ruchu” znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie z siedzibą Starostwa przy ul. Sierakowskiego dlatego rozważamy możliwość nabycia tegoż budynku.

Zarząd Powiatu w Lipnie upoważnił Starostę Lipnowskiego do negocjacji z Zarządem ,,Ruchu” w kwestii nabycia nieruchomości przy ul. Sierakowskiego.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025/ ref. Inspektor E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg. Dodał, że w/w projekt został uzgodniony z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uwzględnia ich uwagi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że projekt ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2011r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Powiedział, ze na sesji w dniu 4 lipca Rada Powiatu w Lipnie wyraziła wolę uczestnictwa w Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego i następnym krokiem jest przyjęcie statutu związku. Dodał, że statut został opracowany przez Starostwo Powiatowe w Torunia i uwzględnia uwagi nadzoru prawnego Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie: zasad reprezentacji Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Wskazał, że do reprezentowania powiatu w tym Związku wskazani zostali: Wicestarosta, który sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Geodezji i Geodeta Powiatowy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

-projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą ,,Program Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012”. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą ,,Program Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012”. Wskazała, że przygotowany program został skonsultowany z lekarzami ginekologami. Zaznaczyła, iż ten program będzie realizowany wspólnie ze szpitalem, ponieważ powiat dokonana zakupu szczepionek, a pracownicy szpitala dokonają bezpośrednich szczepień. Wskazała, że środki na te cel w kwocie 15 000 zł. są zabezpieczone w budżecie powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą ,,Program Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad XII sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad 4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o wycinkę drzew wokół miejsca do startów i lądowań śmigłowców. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- powiedział, iż w związku z pismem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe o konieczności dostosowania wyznaczonych miejsc przeznaczonych do startów i lądowań śmigłowców, Prezes Spółki wystąpił o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o wycinkę drzew wokół miejsca przeznaczonego na lądowisko helikopterów. Wskazał, ze razem z pracownikiem Wydziału Środowiska dokonali oględzin tegoż miejsca przy szpitalu i określili drzewa przeznaczone do wycięcia, stwierdzając, iż możliwa jest ich wycinka. Dodał, ze szpital o taką zgodę powinien wystąpić do Urzędu Miejskiego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze konieczność dostosowania miejsca wyznaczonego do lądowań i startów śmigłowców znajdującego się przy szpitalu w Lipnie do obowiązujących w tym zakresie standardów, jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie do Urzędu Miasta w Lipnie z wnioskiem o wycinkę drzew niezbędnych do uporządkowania terenu na którym znajduje się lądowisko (działki nr nr 87/7, 88/5, 88/9, 87/10 i 87/8 przy ul. Nieszawskiej 6).

Ad 5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przedstawienia planów Powiatu dotyczących kotłowni przyszpitalnej. /ref. Sekretarz Powiatu A. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie – przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że Spółka oczekuje, iż samorząd powiatowy przedstawi spółce plany szpitala dotyczące kotłowni. Dodał, że w tej chwili Samorząd Miasta Lipna wystąpił o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Włocławskiego z dnia 1 czerwca 1992r. w części dotyczącej stwierdzenia nabycia przez Gminę Miasta Lipna z mocy prawa nieodpłatnie min. własności kotłowni i oczyszczalni, na chwilę obecną rozważane są dwa warianty: tj. ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie w/w obiektów podmiotowi zewnętrznemu na zasadach określonych przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz utworzenie spółki na bazie pracowników przeznaczonej do realizacji określonych zadań. Zwrócił się do Zarządu o udzielnie mu upoważnienia do rozmów w kwestii kotłowni.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił odpowiedzieć Prezesowi Spółki Szpital Lipno zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Starostę oraz udzielić Staroście upoważnienia do rozmów w kwestii kotłowni.

Ad 6. Podjecie uchwały w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów szkól dziennych ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- powiedziała, że zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów dyrektorzy szkół prowadzonych przez powiat lipnowski wystąpili z wnioskiem o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2011/2012 dla spełniających kryteria uczniów i tak stypendia otrzyma: 5 uczniów Zespołu Szkół w Lipnie, 6 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ( 4 uczniów technikum i 2 uczniów szkoły zawodowej) i 3 uczniów Zespołu Szkół w Skępem. Dodała, iż żaden uczeń Zespołu Szkół w Dobrzyniu nie spełnia kryterium, więc nie otrzyma stypendiów, natomiast uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych w Lipnie muszą poczekać ze stypendiami do chwili wejścia w życie uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczącej zmiany przyznawania stypendiów dla uczniów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów szkól dziennych ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.

Ad 7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu, który pozostał po demontażu elementów metalowych w budynku szkoły – podjecie uchwały /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska

A.Smużewska- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą /uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.

Ad 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w niepełnym wymiarze nauczycieli emerytów. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A.Smużewska- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że sytuacja dotyczy dwóch nauczycieli: nauczycielki języka polskiego, która przechodzi na emeryturę i Dyrektor ZS w Dobrzyniu prosi, by mogła kontynuować naukę uczniów w klasach maturalnych oraz pozostałą wychowawcą jednej z klas maturalnych, oraz zatrudnić 3 nauczycieli emerytów przedmiotów zawodowych w związku z przedłużającym się urlopem wychowawczym dotychczasowego nauczyciela tych przedmiotów w szkole.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w szkole jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie wskazanych w piśmie nauczycieli emerytów.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic w sprawie wsparcia finansowego na remont budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A.Smużewska- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że obowiązujące prawo nie daje możliwości finansowania przez samorząd powiatowy szkolnictwa podstawowego ponieważ to zadanie należy do kompetencji samorządów gminnych.


Ad. 10. Rozpatrzenie pisma Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie w sprawie dofinansowania remizy strażackiej w Tłuchówku /ref. Inspektor E. Antoszewska/.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by przedmiotowe pismo zostało omówione na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przesunął ten punkt na kolejne posiedzenie Zarządu.


Ad. 11. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

W stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługę edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych tj. Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Skępem, Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W realizowaną w ramach Projektu pn.,,Klucz do sukcesu” realizowanego w ramach Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie:

1. Agata Szafrańska- Przewodniczący Komisji

2. Aneta Ofmańska - Sekretarz Komisji

3. Edyta Zielińska - Członek Komisji

4. Ewa Antoszewska - Członek Komisji

2. postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn,, Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” oraz powołał komisję przetargową na to zadanie:

1. Piotr Zarembski – Przewodniczący Komisji

2. Aneta Ofmańska - Sekretarz Komisji

3. Arkadiusz Linkowski - Członek Komisji

4. Damian Górnicki - Członek Komisji

Ad. 12. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że z dniem 1 lipca 2011r. została zawarta umowa z firmą PR Media Plus o świadczenie usług promocyjnych, o zamieszczanie w lokalnych mediach informacji o powiecie, (zdjęć, teksów), dbanie o wizerunek powiatu w mediach. Wskazał, że powiat za tę usługi zgodnie z umową będzie płacił 1500 zł miesięcznie.

A.Smużewska- poinformowała, że skończył się projekt dla uczniów liceów ogólnokształcących na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego. W związku z powyższym zwróciła się z pytaniem o możliwości kontynuowania tego projektu w nowym roku szkolnym.

Przewodniczący Zarządu wskazał, by Wydział OKSZ opracował koszty tegoż przedsięwzięcia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że od września br. zostaną uruchomione podwyżki we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym również dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Następnie poinformował, że znany jest już wstępny szacunkowy koszt remontu boiska i terenów rekreacyjnych na terenie Zespołu Szkól w Skępem, który opiewa na kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł. Wskazał, że na te kwotę składa się m.in. roboty rozbiórkowe, powstanie boiska wielofunkcyjnego, bieżni, ułożenie kostki, powstanie terenów zielonych, założenie oświetlenia i monitoringu, powstanie trybun, zaplecza socjalnego itp. Zaznaczył, że w kwestii dofinansowania tego przedsięwzięcia będą prowadzone rozmowy z samorządem Skępego. Dodał, że inwestycja ta mogłaby rozpocząć się na wioskę 2013r.

Nadto wskazała, że firma, która wygrała przetarg na remont Poradni weszła już na teren i rozpoczęła swoje prace, ale pojawiła się konieczność aktualizacji umowy o wymianę kotłowni i rozbiórkę dwóch garaży. Zaznaczył, że na dzień 19 sierpnia br. planowany jest przetarg na remont oddziału wewnętrznego.

Poinformował, że Gmina Żydowska przysłała podpisaną ugodę dotycząca upamiętnienia miejsca pochówku. Dodał, że ugoda zgodna jest ze stanowiskiem powiatu i zostanie podpisana przez wszystkie wskazane strony.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie upoważnił Starostę i Wicestarostę pod podpisania w imieniu Zarządu w/w ugody.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w najbliższym czasie planowane są przetargu nieruchomości na ul. Okrzei w Lipnie, na ul. 11 Listopada i Sierakowskiego w Lipnie, w miejscowości Żagno i Wildno oraz przygotowujemy się do sprzedaży garaży.

Zaznaczył, że zostanie zawarta umowa z Energą Operator na wykorzystanie map, które są w posiadaniu Wydziału Geodezji Starostwa i z tego tytułu powiat otrzyma środki finansowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z treścią protokołu ze spotkania dotyczącego opracowania ,,Studium Korytarzowcem Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe oraz Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na budowę drogi ekspresowej S-120 na odcinku Wyrzysk- Bydgoszcz- Toruń- Blinno” z oraz z dwoma pismami Energia Operator dotyczących wstępnego zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 sierpnia 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska
metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (18 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (17 października 2011, 14:42:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823