Protokół Nr XXXIII/2013 z XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 19 grudnia 2013 roku

XXXIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 11:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz.13:15.

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady D. Kłobukowski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości, w osobach: płk dypl. Jana Rynkiewicza - Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, ppłk mgr inż. Radosława Niecikowskiego – Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku, Mariusza Wasielewskiego- Kierownika Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Skępem, Mariusza Lorenca – Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lipnie oraz obecnych na sali Wójtów z terenu powiatu lipnowskiego. /lista obecności w załączeniu do protokołu/

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. /Nieobecny radny Jacek Zająkała - nieobecność usprawiedliwiona/

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jacek Goźdź.

4. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok oraz autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik o omówienie autopoprawek do projektu budżetu na rok 2014.

Pani Skarbnik, odnosząc się do autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014, wyjaśniła, że projekt budżetu, który radni otrzymali w połowie listopada zakładał, że środki na projekt geodezyjny, który ma być realizowany przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego wpływają na konto powiatu, jednakże po spotkaniach w Żninie i Toruniu okazało się, że Powiat Lipnowski będzie przekazywał Związkowi środki finansowe na realizację tego projektu jako wkład własny i to znalazło się w autopoprawce. Dodała, że PCPR w Lipnie realizuje projekt ,,Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Lipnowskim” i na rok 2014 zakłada wykorzystanie środków na kwotę ponad 126 tys. zł Zaznaczyła, że w opinii RIO we Włocławku znalazło się wskazanie, że Powiat Lipnowski ma za małą nadwyżkę operacyjną planowaną na rok 2014 i dlatego zostały zwiększone dochody własne na planowany zakup autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że do tego zakupu należy dołożyć 58 tys. zł.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za omówienie autopoprawek i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do budżetu powiatu na 2014r.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że kolejną sprawą są autopoprawki do WPF na 2014r., które są konsekwencją autopoprawek do projektu budżetu na 2014r.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektów uchwał dotyczących planów pracy komisji Rady.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028.

Przewodniczący Zarządu zaznaczył, że po dzisiejszym posiedzeniu Zarządu wpłynęły także projekty uchwał dot. zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2013 rok oraz projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2013.

Zwrócił się do radnych, czy są pytanie do w/w projektów uchwał.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2013 rok oraz w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2013.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w projektów uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady powiedział, że po dzisiejszym posiedzeniu został również skierowany projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o. i zwrócił się o wyjaśnienie tej kwestii do Sekretarza Powiatu.

Z. Chmielewski - Sekretarz Powiatu w Lipnie powiedział, że uchwała w tej sprawie była podejmowana w czerwcu, jednakże w międzyczasie firma POLKOMTEL uległa przekształceniu organizacyjnemu i w tej chwili jest spółką z o.o. i żeby nie było żadnych wątpliwości na etapie zawierania umowy konieczne jest uregulowanie tej sprawy poprzez unieważnienie poprzedniej uchwały i wyrażenie zgody na zawarcie umowy z właściwym organizacyjnie podmiotem.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do tego zagadnienia.

Nie było pytań.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Powołanie sekretarz obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie ,,Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska z planem gospodarki opadami dla Powiatu Lipnowskiego”.

 8. Przyjęcie ,,Sprawozdania rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Lipnie”.

 9. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

  - zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028.

  - zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.

  - udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację Projektu pn. ,,Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

  - wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o.

  - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

  - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

  - przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2014 rok.

  - zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2014 rok

  - zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014.

  - emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

  11. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014r.

  - przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie

  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

  - dyskusja

  - podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

  - podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014- 2028.

  12. Wnioski i zapytania.

  13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

  14. Sprawy rożne i komunikaty.

  15. Zakończenie.


Przewodniczący Rady oddał głos zaproszonym gościom.

płk dypl. Jan Rynkiewicz - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy - w imieniu własnym i Wojskowego Komendanta Uzupełnień podziękował za zaproszenie na sesję. Powiedział, że służyć Ojczyźnie można niekoniecznie z bronią w ręku ale na wiele innych sposobów. min. swoim oddaniem, inicjatywą, kreatywnością, pomocą w realizacji zadań mających na celu obronność kraju i taką postawę prezentuje Starosta Lipnowski K. Baranowski, który to za taką właśnie postawę odznaczony został przez Ministra Obrony Narodowej Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

ppłk mgr inż. Radosław Niecikowski – Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku odczytał decyzję Ministra Obrony Narodowej nadającą to odznaczenie.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy i Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku dokonali aktu odznaczenia Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.


5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 18 listopada 2013r.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 18 listopada 2013 roku do 19 grudnia 2013 roku. Zaznaczył, że w wymienionym okresie na terenie powiatu gościł Poseł Janusz Zemke, z którym prowadzone były rozmowy o budżecie Unii Europejskiej dla Polski na obecny okres programowania oraz Poseł Tomasz Latos - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, który obejrzał lipnowski szpital i z którym to poruszono temat dot. ochronie zdrowia. /treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.


Ad.7. Przyjęcie ,,Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska z planem gospodarki opadami dla Powiatu Lipnowskiego”.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha złożył tradycyjny formalny wniosek, by wszystkie sprawozdania, które radni otrzymali w materiałach nie były czytane tylko by została zastosowana wobec nich formuła zadawania pytań.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek.

Przewodniczący rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji na temat ,,Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska z planem gospodarki opadami dla Powiatu Lipnowskiego”.

J. Wysocki - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przestawił pozytywną opinię Komisji nt. ,,Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska z planem gospodarki opadami dla Powiatu Lipnowskiego”.

Radny P. Gęsicki - powiedział, że w sprawozdaniu pisze się o powiecie jako o 9 gminach, a dane w nim zawarte dotyczą 4 gmin, więc brak jest danych z 5 gmin i w związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy pozostałe gminy nie odpowiedziały na prośbę służb Starostwa.

Starosta K. Baranowski - powiedział, że Starostwo wystąpiło z pismem do wszystkich urzędów gmin z prośbą o przedstawienie danych do raportu, jednakże mimo długiego okresu nie wszystkie gminy przedstawiły swoje dane i to świadczy o zainteresowaniu tematem ochrony środowiska.

Innych pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki opadami dla Powiatu Lipnowskiego”.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli Raport z wykonania Programu ochrony środowiska z planem gospodarki opadami dla Powiatu Lipnowskiego”. (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.


Ad.8. Przyjęcie Sprawozdania rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Lipnie”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do sprawozdania.

Radny P. Gęsicki powiedział, że na posiedzeniu w dniu 13 grudnia br. Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie i wnosi do Rady o jego przyjęcie w takiej formie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie”.(18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).


Ad 9. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej".

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego sprawozdania.

Starosta K. Baranowski- powiedział z satysfakcją, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie pozyskuję bardzo dużo środków zewnętrznych na różnego rodzaju programy, projekty i za to podziękował Kierownictwu i pracownikom.

Radny P. Gęsicki powiedział, że na posiedzeniu w dniu 13 grudnia br. Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności PCPR w Lipnie i wnosi do Rady o jego przyjęcie w takiej formie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej" (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Starosta K. Baranowski - powiedział, ze Pani Skarbnik omówiła zmiany, do budżetu na rok 2013. Dodał, że kiedy Rada Powiatu przyjmowała budżet na 2013r., a konkretnie dochody w wysokości 59 mln zł pojawiały się rożne głosy, a na dzień dzisiejszy wiadomo, że dochody powiatu wyniosą ponad 63 mln dzięki pozyskiwaniu nowych źródeł. Zaznaczył, że przedstawione zmiany do budżetu są zmianami tzw. czyszczącymi ponieważ wiadomo, że jest to ostatnia sesja do końca roku i jednostki chcą pewne sprawy jeszcze uregulować.

Innych pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie:zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  - zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.

  Starosta K. Baranowski- powiedział, że niniejszą uchwałą powstałe oszczędności w środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej zostaną przesunięte na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze.

  Pytań nie było.

  Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie:zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku. (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  - udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację Projektu pn. ,,Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

  Starosta K. Baranowski - powiedział, że wskazany w projekcie uchwały program jest kolejnym działaniem, mającym na celu poprawę świadczonych usług w zakresie geodezji i kartografii. Zaznaczył, że już wczesniej powiat lipnowski podejmował działania mające na celu takie działania poprzez zdobycie dużych środków finansowych i obecnie jesteśmy jednym z przodujących w tej dzidzinie powiatów. Zaznaczył, że obecnie do pozyskania jest kwota 1mln 400 tys. zł i Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, do którego powiat lipnowski przystapił będzie realizował ten projekt fizycznie i merytorycznie, natomiast powiat będzie partnerem i będzie rozstrzygał przetarg. Wyraził przekonanie, że po tym projekcie powiat lipnowski bedzie numerem 1 w zakresie geodezji i kartografii w województwie.

  Pytań nie było.

  Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację Projektu pn. ,,Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013. (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  - wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o.

  Przewodniczący Rady – powiedział, że w tym temacie zabierał głos i wyjaśniał Sekretarz Powiatu.

  Starosta K. Baranowski- uzupełniając powiedział, że za dzierżawę tej działki pobierany jest czynsz w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie.

  Innych pytań nie było.

  Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie:wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o. (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.

  - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

  Starosta K. Baranowski- powiedział, że cały czas trwa nabywanie i regulowanie stanu prawnego majątku powiatu i dlatego też konieczne jest podejmowanie uchwał w tej sparwie.

  Pytań nie było.

  Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

  Pytań nie było.

  Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2014 rok.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do planu pracy Rady na 2014 rok. Zaznaczył, że w planie pracy jest zachowany tradycyjny podział na IV kwartały. Zaznaczył, że sesje Rady Powiatu w Lipnie są zwoływane zawsze jeżeli zachodzi taka konieczność i wedle potrzeb.

Uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2014 rok. (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2014 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że wszystkie komisje na swoich posiedzeniach opracowały plany pracy i teraz Rada musi je zatwierdzić.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2014 rok (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014 (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Starosta K. Baranowski -powiedział, że w związku z faktem, iż opracowany na 2014r. projekt budżetu jest budżetem bogatym w inwestycje i rożne działania, żeby zbilansować ten budżet po stronie dochodów i wydatków, zarząd zaproponował wydanie obligacji powiatowych na kwotę 4 mln zł, które byłyby wydane w pięciu seriach po 800 tys. zł z wykupem od roku 2017 do 2021 roku. Zaznaczył, ze Zarząd przeanalizował dokładnie te sprawę, informując o tych planach Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała pozytywną opinię do tej kwestii. Powiedział, że w związku z głosami, że obligacje nie wchodzą do zadłużenia wyjaśnił, że obligacje wchodzą do zadłużenia powiatu i są częścią składową zobowiązań powiatu. Dodał, że zadłużenie powiatu na 2014r. planowane jest w wysokości 50%, a szczegóły projektu budżetu na 2014r. przedstawi w kolejnym punkcie porządku obrad.

Radny P. Gęsicki- powiedział, że przy omawianiu projektu budżetu na 2014r. pojawią się pytania.

Innych głosów nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.11. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

Starosta K. Baranowski- omówił przygotowaną prezentacje nt. wykonania budżetu w roku 2013r. oraz projektu budżetu na 2014r. Prezentacja zawierała: dane dot. wykonania budżetu na dzień 30 listopada 2013r., pozaplanowe inwestycje wykonane w 2013r., dane dot. zadłużenia powiatu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Ponadto prezentacja zawierała: omówienie priorytetowych inwestycji planowanych na rok 2014, tj: budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie, przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem, plan robót remontowych na drogach powiatu planowanych na kwotę 6 mln zł, zakup autobusu i trzech samochodów służbowych dla jednostek organizacyjnych powiatu, planowane remonty w jednostkach organizacyjnych powiatu jak również planowane dotacje na zabytki, działalność OSP i Orkiestrę Reprezentacyjną Powiatu Lipnowskiego, planowane na 2014r. działania promocyjne dla mieszkańców powiatu, jak również pozyskane środki z PFRON na różne zadania /wydruk z prezentacji w załączeniu do protokołu/.

Starosta obiecał w imieniu Zarządu Powiatu, że jako Zarząd będą podejmować wszelkie działania, by jak najwięcej pozyskać zaplanowanych środków do budżetu powiatu na planowane inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. Dodał, że oczekuje sugestii, propozycji do projektu budżetu na 2014r. Na koniec odniósł się do tematu starego pogotowia ratunkowego, który dzięki pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych zmienił trochę swoje oblicze poprzez usunięcie tej nadbudowanej kiedyś części. Zaznaczył, że Zarząd Powiatu w Lipnie myśli o rozwiązaniu tego problemu, jednakże po rozmowach z Prezesem Spółki Szpital Lipno, który ma pewną koncepcje na kompleksowe rozwiązanie problemu pogotowia poprzez pozyskanie środków na ten cel, temat ten został przesunięty w czasie.

Uzupełniając swoją wypowiedź Starosta nadmienił, że radni otrzymali w materiałach opinie RIO dot. projektu budżetu, która jest pozytywna, bez zastrzeżeń i uwag. Zaznaczył, że RIO obecnie analizują budżety samorządów ponieważ do tego są zobligowane.

 • przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do przewodniczących komisji Rady o przedstawienie opinii poszczególnych komisji dotyczących projektu budżetu.

P. Gęsicki - Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok w działach dotyczących zakresu działania Komisji i nie wniosła uwag do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014-2028.

M. Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2014 rok w działach dotyczących działalności Komisji i nie wniosła uwag do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018.

R. Wiśniewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok, projekt uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz nie wniosła żadnych uwag do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014-2028.

 1. Linkowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok w działach dotyczących zakresu działania Komisji oraz nie wniosła uwag do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014-2028.

A. Nowak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 roku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014, projekt uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz nie wniosła żadnych uwag do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014-2028.

St. Jagielski - Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 roku 4 głosami "za" przy w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Komisji, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie powiedział, że radni otrzymali w materiałach opinie RIO i w związku z powyższym zwrócił się z pytaniem, czy zachodzi konieczność ich czytania.

P. Gęsicki - powiedział, że radni otrzymali w materiałach opinie RIO i nie wyobraża sobie sytuacji, by radni nie przeczytali tych dokumentów. Dodał, że na komisjach na ten temat się rozmawiało i zadawało pytania Pani Skarbnik, ponieważ w opinii są pewne wątpliwości, mimo że są one pozytywne. Zgłosił wniosek, by nie czytać opinii RIO, a w momencie dyskusji każdy radny może wyrazić swoje zdanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, by nie czytać opinii RIO (opinie w załączeniu do protokołu/.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek.

 • dyskusja

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski otworzył dyskusję nad projektem budżetu.

K. Grzywiński - powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego dyskutowano nad przyszłorocznym budżetem i jako Komisja jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak wiele jest planowane do zrobienia w przyszłym roku na drogach powiatu. Zaznaczył, że po rozstrzygnięciu przetargów może się okazać, że są pewne oszczędności i wówczas można by powrócić do tematu wykonania parkingu przy ul. Sierakowskiego w Lipnie, która jest ulicą prowadzącą do szpitala, na której poruszają się karetki i na której ruch jest bardzo duży i w porozumieniu z samorządem Miasta Lipna zrobić coś w tym zakresie.

P. Gęsicki - zwrócił się z pytaniem dot. planów związanych z budową placu w miejscowości Czarne przy świetlicy. Następnie odniósł się do planowanego budżetu na 2014 i wyraził opinie w imieniu kolegów siedzących po jego lewej stronie, że to co Starosta przedstawił jest dla powiatu bardzo ważne z punktu widzenia sportu, opieki społecznej,gdyż w budżecie powiatu jest wiele środków na różne działania. Dodał, że on osobiście na pewne sprawy, na pewne inwestycje patrzy inaczej, ale ma też świadomość, że to Zarząd odpowiada za finanse, biorąc na siebie dużą odpowiedzialność za deficyt, który jak na warunki powiatu jest dużym deficytem, jednocześnie jest niezbędny by coś robić. Wskazał, że zadłużenie powiatu na koniec 2014r. wyniesie 30 mln, w tym znajduje się również zadłużenie po SP ZOZ w Lipnie, ale powiat lipnowski nadal się zadłuża, planując zadłużenie na poziomie 50% a do 60% jest jeszcze trochę rezerwy. Dodał, że na pewne sprawy ma zdanie inne, zwłaszcza w kwestii szczegółów. Dodał, że jako radny danej gminy chciałby by na jej terenie więcej zostało zrobione, ale zna realia zarówno polityczne jak i finansowe i jako radny całego powiatu wraz z kolegami siedzącymi po jego lewej stronie będzie głosował za projektem budżetu powiatu na 2014r.

Starosta K. Baranowski - odniósł się do kwestii radnego K. Grzywińskiego, wskazując, że zrobienie pewnych rzeczy musi się odbyć w porozumieniu. Dodał, że faktycznie ul. Sierakowskiego jest drogą powiatową, ale działka na której miałaby powstać parking należy do samorządu Gminy Miasta Lipna i samorząd miejski do pewnych rzeczy również powinien się poczuwać, ale nie wszystko zrzucać na powiat. Dodał, że w przesłanym projekcie umowy użyczenia widnieje zapis, że powiat ma ponosić koszty związane z korzystaniem z przekazanej mu nieruchomości, w tym podatek od nieruchomości. Zaznaczył, że to powiat ma płacić podatki za to, że wybuduje miastu parking. Nadmienił, że Zarząd jeszcze raz pochyli się nad tym tematem jeżeli będzie wola porozumienia ze strony samorządu miejskiego.

Dodał, że inwestycje i rożnego rodzaju zadania planowane na 2014r. opiewają na 12 mln zł i 8 mln zł powiat zaplanował na nie z własnych dochodów, a 4 mln zł z deficytu. Zaznaczył, że powiat jest w dobrej sytuacji finansowej, regulując na czas wszystkie płatności, faktury i z pewnością skończy rok na przyzwoitym poziomie. Zaznaczył, że były głosy by więcej środków powiat przeznaczył na drogi i tak zostało zaplanowane, jednak władze powiatu chcą by powiat się rozwijał, by młodzież w powiecie miała dobre warunki i uczęszczała do szkół prowadzonych przez powiat lipnowski, dlatego zaplanował inwestycję w Zespole Szkół w Lipnie polegająca na budowie hali sportowej, gdyż obecna jest z lat 60-tych, a uczniowie Zespołu Szkól w Lipnie, którego zdawalność egzaminu maturalnego jest na poziomie 100% , zasługują na nową halę. Dodał, że granica 50% zadłużenia jest granicą bezpieczną, nie zagrażająca funkcjonowaniu powiatu i zapewnił, że władze powiatu doskonale dadzą sobie radę ze spłatą tego zadłużenia. Podkreślił, że władze powiatu cały czas podejmują działania, które maja na celu pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu, dlatego też po rocznych rozmowach udało się przekonać Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy Sp. akcyjna, by to na terenie powiatu zarejestrował autobusy należące do Spółki. Dodał, że powiat pozyskuje dodatkowe środki z najmów, dzierżaw majątku powiatu, więc można wysnuć wniosek, że powiat dobrze gospodaruje posiadanymi środkami i majątkiem powiatu. Dodał, że każdą uwagę, przejmuje z troską, ale obecna sytuacja finansowa jest dobra na tyle, ze pozwala inwestować, rozwijać się.

W. Białucha - dodał, że jest zadowolony z przygotowanego na 2014r. budżetu. Powiedział, że odkąd jest radnym zauważył rozwijanie się powiatu, ponieważ nakłady finansowe na inwestycje przewyższają niektóre gminy, ponieważ powiaty mają trochę inną specyfikę. Dodał, że we wskaźniku około 50 % zadłużenia znajduje się również zadłużenie przejęte po SP ZOZ w Lipnie i gdyby od tego zadłużenia odjąć zadłużenie po SP ZOZ w Lipnie wówczas pojawi się dopiero realne zadłużenie powiatu, które podejrzewa kształtowałoby się na poziomie 11 albo 12 procent. Podkreślił, że sytuację finansową powiatu uważa więc za bardzo dobrą.

J. Predenkiewicz - Wójt Gminy Kikół - powiedział, że w związku z głosami dot. przejęcia długu po zlikwidowanym SPO ZOZ w Lipnie chciałaby zabrać głos, ponieważ był jednym z radnych, którzy podjęli wówczas tę trudną decyzję. Dodał, że w dniu dzisiejszym chciałby powiedzieć, że cieszy się, że wówczas radni podjęli tę uchwałę i że dzisiaj szpital istnieje dla dobra wszystkich pacjentów.

Następnie podziękował Zarządowi i Radzie Powiatu, że w projekcie budżetu znalazły się zadania głównie dotyczące dróg, które dotykają poszczególnych gmin. Zaznaczył, że nie zamierza porównywać gmin z powiatem, ponieważ powiat ma znacznie większy budżet. Podziękował za wszystkie te inwestycje, które trafiają do gmin, za drogi i chodniki budowane przy drogach powiatowych, które z kolei znajdują się na terenie konkretnych gmin. W związku z powyższym zwrócił do do radnych o jednomyślne opowiedzenie się za budżetem na przyszły rok, za proponowanymi inwestycjami drogowymi.

W związku z brakiem innych głosów Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu na 2014r.

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok. (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Starosta K. Baranowski podziękował radnym za uchwalenie przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Lipnie budżetu powiatu na 2014 rok i podkreślił, że to nie jest tak, że tylko w roku 2014r. będą tak duże inwestycje, gdyż władze cały czas inwestują nie tylko w drogi powiatowe, ale również w szpital, czy placówki oświatowe.

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014-2028.

Starosta K. Baranowski - powiedział, że zapisy ustawy o finansach publicznych tak bardzo się zmieniły, że trzeba te wszystkie parametry poważnie traktować, a RIO przyglądają się dokładnie każdemu wydatkowi. Podkreślił, że powiat lipnowski ma opracowany budżet zgodnie z zapisami poszczególnych ustaw, które dotyczą finansów tzn. zachowane są wskaźniki zadłużenia i spłaty długu.

Innych głosów nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014-2028. (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw, 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.12. Wnioski i zapytania.

Ad.13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

K. Grzywiński - zwrócił się na prośbę mieszkańców z pytaniem dlaczego w ostatnich dniach zostały wycięte drzewa, które ładnie komponowały się z okolicznym krajobrazem na działce powiatu nr 380/18 położonej na ul. Sierakowskiego. Podkreślił, że okoliczni mieszkańcy są bardzo niezadowolenie z tego faktu.

Następnie powiedział, że w ostatnim czasie zostało zmienione oznakowanie ul. Piłsudskiego w Lipnie polegające na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się na okres zimowy i jako kierowca jest z tego faktu bardzo zadowolony, jednakże z drugiej strony pojawiają się głosy mieszkańców, którzy zawożą dzieci na zajęcia do Miejskiego Centrum Kulturalnego, że nie mają możliwości zatrzymania się. Dodał, że ze względów bezpieczeństwa, odśnieżania uważa ten krok za zasadny, jednakże zwrócił się z uwagą, by ze względu na przyjeżdżające do MCK dzieci rozważono zniesienie obowiązywania tego zakazu od godziny 16-tej czy 17-tej.

Następnie zwrócił się z pytaniem dotyczącym planów wobec budynku starego szpitala przy ul. 11 Listopada w Lipnie, który niszczeje, czy w zamiarach będzie on zburzony, a nastąpi sprzedaż samej działki, czy rozważane są jakieś inne koncepcje. Dodał, że na tej działce od strony ul. Żeromskiego znajduje się niezabezpieczony śmietnik, do którego śmieci wyrzucają mieszkańcy i trzeba pochylić się nad tym problemem.

Starosta K. Baranowski - powiedział, że od razu udzieli odpowiedzi na przedstawione pytania, ponieważ ma pełną wiedzę na wskazane tematy. Odnośnie pierwszego pytania powiedział, że faktycznie powiat jest właścicielem działki nr 380/18, która zgodnie z wypisem z rejestru gruntów ma znamiona lasu i zgodnie z obowiązującym prawem nie ma potrzeby uzyskania zgody na wycinkę, która została dokonana w oparciu o wniosek okolicznych mieszkańców powołujących się na bezpieczeństwo. Dodał, że z tej działki, która jest działką publiczną zrobiono totalne śmieciowisko. Wskazał, że leśnik, który jest na etacie w Starostwie uznał, że większość z tych drzew jest chora i przeznaczył je do wycinki. Dodał, że w czasie wycinki tych drzew odkryto nielegalne rury spustowe fekalii, które to wychodzą z działek prywatnych i tu jest przyczyna dyskusji bo się wszystko poodkrywało. Dodał, że obecnie trwa porządkowanie tego terenu i zapewnił, ze zostanie on uporządkowany. Wskazał, że po rozmowach z Prezesem PUK wiadomo, że te rury spustowe wykonano kilka lat temu na wniosek miasta. Podkreślił, że jak można spuszczać fekalia na czyjąś działkę i do tego dochodzą rury opadowe a prawo stanowi, że aby spuszczać wodę na czyjąś działkę należy mieć operat wodno - prawny. Zaznaczył, że wycinka drzew nastąpiła ponieważ należało uporządkować ten teren ale zapewnił, że powiat dokona nasadzeń drzewostanu o pewnej wartości od sosen po nowe brzozy i w przeciągu kilku lat teren ten będzie ponownie porośnięty. Powiedział, że zgodnie z uchwałą Zarządu drzewo z wycinki sprzedawane jest w cenie 80 zł za 1m3.

Odnosząc się do drugiego pytania, wskazał, że do kompetencji samorządu miasta należy tworzenie parkingów w mieście Lipno, gdyż powiat ma własne parkingi i je poszerza. Dodał, że ulica Piłsudskiego jest ulicą powiatową dwukierunkową przelotową prowadząca do Płocka, Warszawy, Dobrzynia, Włocławka i w momencie jak wjadą dwa tiry następuje blokada ponieważ haczą się lusterkami i już kilka wypadków na tej ulicy odnotowano. Dodał, że to właśnie ze względów bezpieczeństw na wniosek mieszkańców ten zakaz na ul. Piłsudskiego został ustanowiony. Dodał, że ul. Piłsudskiego to jest droga do przejazdu a nie parkowania. Zaznaczył, że jeżeli chodzi o parkowanie pojazdów koło MCK to należałoby się zastanowić nad bezpieczeństwem dzieci uczęszczających na zajęcia, a które to bardzo często wysiadają od strony jadących pojazdów. Dodał równocześnie, że w niedługim czasie osoba prywatna odda do użytku parking mieszczący się w niewielkiej odległości od MCK w Lipnie.

Odnosząc się do trzeciej kwestii powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby wyzbywania się majątku powiatu za przysłowiową złotówkę. Dodał, że została skierowana korzystna oferta do samorządu Miasta dot. zakupu budynku starego szpitala, ale samorząd z niej nie skorzystał. Dodał, że kilka działek przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie koło starego szpitala zostało sprzedanych, a resztę sprzeda się jak pojawi się godna oferta. Dodał, ze na chwilę obecną budynek starego szpitala jest dozorowany. Odniósł się do kwestii śmietnika informując, że on sam natknął się na pracowników szkoły, podległej Urzędowi Miasta, którzy na taczkach wynosili tam śmieci jak również okoliczni mieszkańcy. Dodał, że działka ta jest przeznaczona do sprzedaży i jej przyszły właściciel z pewnością sobie z tym problemem poradzi. Dodał, że można by zagrodzić ten teren ale wówczas nie będzie dojazdu do Szkoły nr 5 od strony ul. Żeromskiego.

Starosta odniósł się również do wcześniejszego pytania radnego P. Gęsickiego o parking w miejscowości Czarne informując, że parking powstanie ponieważ powiat przekazał ten grunt w wieloletnią dzierżawę Urzędowi Gminy Wielgie i Rada Sołecka przy pomocy samorządu gminy zbuduje ten parking w miejscowości Czarne.

W. Białucha - jako jako radny powiatowy, a zarazem mieszkaniec os. Sierakowskiego wie, że Spółdzielnia ma uregulowane sprawy kanalizacji i mediów i nie chce być posądzony, że to mieszkańcy Spółdzielni spuszczają te nieczystości. Zwrócił się z apelem, by te sprawy do końca uporządkować i winnych ukarać, ponieważ za naruszenie porządku publicznego są pewne sankcje.

Starosta powiedział, że ta sprawa z działką powiatu, na której zostały wykryte nieprawidłowości jest uporządkowywana. Dodał, że na tę okoliczność wykonano dokumentację fotograficzną obrazującą zaistniałe fakty, sporządzone są liczne notatki służbowe i powiat ma wiedzę skąd i gdzie lecą te nieczystości. Dodał, że nie wyklucza spraw karnych związanych z tą sprawą.

Innych głosów nie było.


14. Sprawy różne.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu J. Piątkowska poinformowała o wręczeniu zaproszenia na koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie chorej uczennicy Klaudii Boguckiej w dn. 09 stycznia br. Podziękowała Prezesowi Stowarzyszenia ,,Nadzieja” za wszelką pomoc w tym zakresie.

A. Szychulski - Wójt Gminy Lipno - podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Pogratulował Radzie Powiatu pewnej mądrości i konsekwencji w podejmowaniu uchwał, zwłaszcza uchwały budżetowej na 2014r. Zaznaczył, że jest niezwykle zadowolony, że tak wiele środków przekazała Rada na poprawę infrastruktury drogowej, która w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i także uatrakcyjni i zrównoważy obszary wiejskie. Podziękował również za wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, gdyż to wymierne wsparcie powoduje na na obszarach wiejskich żyje się mieszkańcom lepiej. Na koniec złożył wszystkim zabranym życzenia świąteczne z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Przewodniczący Rady również złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

Starosta K. Baranowski - podziękował zaproszonym gościom za złożenie wniosku i docenienie jego osoby w zakresie zasług dla obronności kraju oraz za wszelką pomoc Wojska w naprawie mostu na rzece Mień. Na koniec złożył wszystkim zebranym i mieszkańcom poprzez Telewizję życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2014 Roku.

Więcej spraw nie było.


15. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w w dniu 19 grudnia 2013 roku.


Protokołowała:

Justyna Śliwińskametryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (19 grudnia 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (20 lutego 2014, 11:53:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 871