Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 18 listopada 2013 roku

XXXII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godzinie 13:50.


1. Otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu D. Kłobukowski. Powitał Radnych, zaproszonych gości, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, ( nieobecni byli: Góźdź Jacek, Wiśniewski Józef ), zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Gęsicki Przemysław


4. Przyjęcie porządku obrad z XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok.

Następnie zwrócił się do Skarbnik Powiatu o omówienie autopoprawek.

Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz- powiedziała, że w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu w Lipnie przekazał autopoprawki, w których dochodzi do zwiększenia budżetu o kwotę 490 zł z przeznaczeniem na zalesienia. Dodała, że zwiększeniu uległ dział 020- leśnictwo, w którym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększyły się o kwotę 3 974 zł., oraz dział 710 – działalność i usługa, gdzie wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększyły się o kwotę 2000 zł., a opracowania geodezyjne i kartograficze zwiększyły się o kwotę 100 zł., Podkreśliła, że pozostałe przesunięcia dotyczą zwiększenia niektórych rozdziałów, paragrafów wynagrodzeniowych, gdyż środki zaplanowane na początku roku okazały się niewystarczające, dotyczy to takich jednostek jak: Zarządu Dróg - kwota 3200 zł., na wypłatę nagrody dla Zastępy Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lipnie kwota -1 500 zł. Nadmieniła, że zwiększeniu ulegają wydatki związane z wykonaniem usług na potrzeby Komendy. Ponadto w ramach środków własnych powiatu dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę nagród dla zasłużonej kadry zarządzającej komendą Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 7000 zł, oraz zwiększeniu uległy wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników Zarządzania Kryzysowego w kwocie 1 325 zł., również zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zespołu Szkól Specjalnych w kwocie 32 tys. zł. Powiedziała, że nastąpiło również powiększenie paragrafu wynagrodzeniowego w PUP w Lipnie. Nadmieniła, że jeżeli chodzi o wydatki zwiazane z zakupami jak i usługami są to przesunięcia w ramach własnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Pytań, uwag nie było.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przegłosowanie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli tę zmianę do przedstawionych zmian w budżecie powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał proponowany porządek obrad wraz z autopoprawkami i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  2. Stworzenie quorum.

  3. Powołanie sekretarza obrad.

  4. Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie

  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

- przedłożenia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, oznaczonej jako działki nr 86/4, 87/6, 87/10, o łącznej powierzchni 3,4252 ha.

- uchwalenia na 2014 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego

9. Wnioski i zapytania

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

11. Sprawy różne i komunikaty

12. Zakończenie

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i Radni mięli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał, czy Radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 03 października 2013 r. do 18 listopada 2013 r./ treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski szczegółowo omówił następujące kwestie.

Powiedział, że Zarząd Powiatu uchwalił regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. K. Baranowski nadmienił, że Zarząd postanowił dofinansować uroczystości poświęcenia otwarcia świetlicy wiejskiej w kwocie 500 zł dla OSP w Rachcinie. Starosta powiedział, że w imieniu Zarządu wystąpił do Przewodniczącego Rady Powiatu z propozycją zwołania sesji XXXII w dniu 18 listopada 2013r., również przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję oraz Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014r. Nadmienił, że kolejna sesja będzie sesją budżetową, która planowana jest na dnień 19 grudnia 2013r. K. Baranowski podkreślił, że w przekazanym projekcie budżetu na rok 2014 znajdują się dwie bardzo ważne inwestycje dotyczące modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem na kwotę 3 mln. zł. oraz budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie na kwota 2 mln. zł., na które zaraz po sesji budżetowej, jeżeli je Rada zatwierdzi, zostaną ogłoszone przetargi. Powiedział również, że powiat otrzymał pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odnośnie przydzielenia środków finansowych na w/w inwestycje.

Starosta Lipnowski nawiązał również do zakresu robót, który opracował Zarządu Dróg powiatowych, który to plan został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu 23 kwietnia 2013r. i remonty te ujęto w projekcie budżetu na rok 2014. Dodał, że na wszelkie wydatki dla Zarządu Dróg przeznaczona została kwota 6 mln. 700 tys. zł. tj. m.in. na remonty ok. 15 odcinków dróg powiatowych oraz inne prace związane z utrzymaniem dróg. Przewodniczący Zarządu poinformował również, że zostały przekazane środki finansowe z PFRON na zakup autobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu upoważnił Kierownika Referatu gospodarczo-administracyjnego do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup w/w autokaru. Na zakończenie swej wypowiedzi K. Baranowski powiedział, że w niektórych jednostkach wydatki uległy zmniejszeniu, a inne nadal są wspomagane z dochodów własnych, ale póki co nie jest planowane zaciąganie żadnych zobowiązań, w tym rownież kredytów.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosownie przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Radni Rady Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.


Ad 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie D. Kłobukowski zwrócił się z wnioskiem formalnym, aby nie czytać informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013, która jest obszerna, a którą radni otrzymali w materiałach na sesję, tylko została zastosowana formuła zgłaszania pytań, co znacznie usprawni przebieg sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie poddał pod głosownie zgłoszony wniosek.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych jednogłośnie przegłosowali zgłoszony wniosek na 19-osobowy skład Rady.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013. Dodał, że Radni otrzymali w materiałach na sesję informację oświatową, więc każdy z Radnych miał czas się z nią zapoznać.

Starosta K. Baranowski powiedział, że informacja oświatowa zawiera stan organizacji zespołów szkół w roku szkolnym 2012/2013. Dodał, że w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 dokonano naboru mniejszego o 24 uczniów i utworzono o 2 oddziały mniej. Ponadto w szkołach dla dorosłych podjęło naukę 97 słuchaczy. K. Baranowski powiedział, że w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski pracowało 250 nauczycieli, 35 pracowników administracji oraz 46 pracowników obsługi. Podkreślił, że poziom zatrudnienia wynika z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć w szkołach. Podkreślił, że efektem właściwej polityki kadrowej jest aktualna bardzo dobra struktura dotycząca poziomu wykształcenia nauczycieli.

Starosta Lipnowski powiedział, że subwencja oświatowa w przyszłym roku w stosunku do roku bieżącego będzie wyższa i przekroczy kwotę 17 mln. zł. Zaznaczył, że mimo wyższej subwencji, Powiat Lipnowski będzie musiał jeszcze dofinansować oświatę kwotą ok. 1.5 mil. zł., te środki będą pochodziły z budżetu Powiatu. Podkreślił, że wynagrodzenia w jednostkach oświatowych płacone są na czas, wszelkie potrzeby jednostek są realizowane na bieżąco i sprawy te monitoruje Pani Naczelnik Oświaty A. Smużewska wraz z Panią Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz, które jeżdżą po jednostkach i sprawdzają realizację budżetu jednostek oświatowych. Zaznaczył, że do niektórych szkół Powiat Lipnowski musiał dużo dokładać środków finansowych, mimo to ani Rada Powiatu ani Zarząd Powiatu nie domagał się racjonalizacji sieci szkół. Nadmienił, że sporo zadań zostało wykonanych, które nie były planowane np. remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, czy pomalowanie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego. Powiedział również, że PFRON rozpatrzył już wnioski z terenu Powiatu Lipnowskiego i Powiat otrzymał sporą kwotę pieniędzy m.in. na zakup transportera na potrzeby warsztatów Terapii Zajęciowej, zakup autobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, oraz inne zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami. Nadmienił, że dzięki przyznanym środkom z PFRON-u w przyszłym roku jest planowane kolejne zadanie, które pomoże Zespołowi Szkół Specjalnych w Lipnie dostosować budynek szkolny na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dodał, że zakupiony autokar będzie również służył głównie osobom niepełnosprawnym uczącym się w szkołach prowadzonych przez powiat.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013"

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosownie przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013"

Radni Rady Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013"

P. Gęsicki – powiedział, że zwrócił uwagę na wyniki egzaminów maturalnych w liceach, które są wyższe od średniej krajowej, trochę gorsze są w technikach, ale tak było zawsze. Dodał, że wyniki są i tak wyższe jak były innymi laty i w związku z tym zadał pytanie czy wiadomo jakie są wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że plasujemy się na 5 miejscu w rankingu w województwie Kujawsko-Pomorskim pod względem zdawalności matur. Dodał, że sukces osiągnął Zespół Szkół Ogólnokształcących im. R. Traugutta w Lipnie, gdzie zdawalność matur wyniosła 100%, w technikach, też była dobra. Zaznaczył, że niestety jako Powiat znajdujemy się na szarym końcu pod względem zdawalności egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dodał, że w grudniu będzie zorganizowana Komisja Bezpieczeństwa oraz spotkanie z Wójtami i Burmistrzami na których będzie poruszany ten problem. Podkreślił, że Powiat uczestniczył w priorytetowym programie „Razem z MEN-em”, gdzie Powiat Lipnowski otrzymał 830 tys. zł. aby wesprzeć dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w osiągnięciu lepszych wyników z egzaminów. Dodał, że niektóre ze szkół podstawowych i gimnazjów, choć mają niskie wyniki z egzaminów nie przystąpiły do w/w programu, gdyż uważają, że dodatkowe wsparcie w niczym im nie pomoże. Zaznaczył, że w związku z tym, w dalszym etapie kształcenia, nauczyciele w szkołach średnich, muszą nadrobić dużo zaległości w nauce z młodzieżą, aby ich odpowiednio przygotować do egzaminu maturalnego.

P. Gęsicki- powiedział, że jeżeli chodzi o Zespół Szkół Technicznych, to ten temat kiedyś poruszał Pan Radny J. Góźdź, wskazując, że panują tam złe warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego czy coś w tym kierunku Powiat przewiduje robić.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że w tym roku był remont sali gimnastycznej, oraz został pomalowany CKP. Dodał, że wyremontowany został cały poziom tej szkoły, gdzie znajduje się szkoła muzyczna. Nadmienił, że Rada Powiatu miała prośbę, aby zaplanować remont dróg, więc trzeba z czegoś zrezygnować aby zrealizować zamienne cele, gdyż Powiat dysponuje ograniczonymi środkami. Nadmienił, że planowane są 2 duże inwestycje, jedna z nich to przebudowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół w Skępem, koszt budowy boiska to 3 ml. 100 tys. zł., oraz budowę hali pełnowymiarowej przy Zespole Szkół w Lipnie. Podkreślił, że w związku z tak dużymi inwestycjami na rok 2014 nie jest przewidziana przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Starosta Lipnowski zwrócił również uwagę, że na chwilę obecną problem największy stanowią garaże przy Zespole Szkół Technicznych, które niszczeją i należy poszukać rozwiązania tego problemu.

Dyrektor ZST. E. Juszczyk- podziękowała Zarzadowi i Radzie Powiatu za dotychczasowe prace wykonane w szkole, ale również powiedziała, że chciała przypomnieć o nowej podstawie programowej kształcenia zawodowego, którą placówki oświatowe są zobowiązane wdrażać. Dodała, że wiąże się to z ogromnymi kosztami związanymi z zapewnieniem wyposażenia związanego z konkretnymi zawodami. Nadmieniła, że wymagana jest w szkolnictwie zawodowym rozległa baza dydaktyczna. Zaznaczyła, że w związku z powyższym każdego dyrektora placówki oświatowej nadrzędnym celem jest realizacja podstawy programowej, zwróciła się do Radnych, aby w tym celu pomogli zrealizować te wymogi, które narzuca nowa podstawa programowa. Podkreśliła, że stworzenie dobrej bazy dydaktycznej zapewni możliwość realizowania egzaminów zawodowych dla uczniów, szkoły w Powiecie Lipnowskim staną się atrakcyjnymi szkołami i zachęcą do wyboru tych właśnie szkół w dalszej ścieżce kształcenia.

J. Zająkała- powiedział, że jeżeli chodzi o wyniki z matur, jakie Pan Starosta Lipnowski przedstawił, to nie klasyfikujemy, się aż tak wysoko, ponieważ szkoły ( licea ) w Rypinie prześcignęły szkoły( licea ) w Powiecie Lipnowskim. Dodał, że jeżeli chodzi o zdawalność matur to nie jest źle, tylko wyniki na jakie zdali egzamin maturalny nie są w pełni satysfakcjonujące.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że na terenie Powiatu Lipnowskiego funkcjonują również szkoły prywatne i to one zaniżają nam poziom w klasyfikacji szkół pod względem wyników z egzaminów maturalnych. Dodał, że jesteśmy od kilku lat liderem w naborach na studia dzienne na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i inne renomowane uczelnie. Zaznaczył, że posiadamy stosowne certyfikaty, ale zawsze można poprawić poziom wyników matur na lepszy.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące zmian w budżecie.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2013 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

J. Zająkała- powiedział, że wstrzymał się od głosowania, ponieważ było prognozowane że dochody ze sprzedaży mienia wyniosą ponad 3 mln zł a na chwile obecną wykonanie ze sprzedaży mienia jest niskie.

Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz- powiedziała, że są jeszcze ogłaszane przetargi i w grudniu te dochody ze sprzedaży mienia powinny być wyższe, gdyż przewidziany jest przetarg na grunt w miejscowości LenieWielkie, oraz na działki (jedna znajduje się przy basenie na ul. Żeromskiego w Lipnie, a druga na ul. Okrzei również w Lipnie).

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2013 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2013 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- przedłużenia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, oznaczonej jako działki nr 86/4, 87/6, 87/10, o łącznej powierzchni 3,4252 ha.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że jest to działka przyległa do Szpitala od strony Maliszewa. Dodał, że Zarząd w tej chwili nie rozważa sprzedaży tego gruntu i proponuje Radzie jego wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy.

Wiceprzewodniczący Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie przedłużenia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, oznaczonej jako działki nr 86/4, 87/6, 87/10, o łącznej powierzchni 3,4252 ha.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: przedłużenia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, oznaczonej jako działki nr 86/4, 87/6, 87/10, o łącznej powierzchni 3,4252 ha.

(17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- uchwalenia na 2014 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie: uchwalenia na 2014 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia na 2014 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego

(17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady)


Ad 9. Wnioski i zapytania

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie pan I. Poturalski podziękował władzom powiatu za udzielone wsparcie finansowe w związku z podłączeniem budynku Komendy do miejskiej ciepłowni oraz za przyznanie nagród dla zasłużonych strażaków.

Ad 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Spraw różnych nie było.

Ad 16. Sprawy różne i komunikaty

Starosta K. Baranowski- powiedział, że Rada Powiatu otrzymała projekt budżetu na rok 2014. Powiedział, że planowane jest 4 mln zł deficytu między wydatkami a dochodami. Ten deficyt związany jest z planowanymi inwestycjami tj. budową hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie oraz modernizacją boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem. Dodał, że jeżeli zostanie uchwalony budżet przez Radę na kolejnej sesji, to Pan Jańczak przystąpi do ogłoszenia przetargu na remont dróg. Nadmienił, że Zarząd Powiatu proponuje wyemitować 4 mln obligacji skarbowych na okres 5 lat. Zaznaczył, że na rok 2014 przewiduje się zadłużenie powiatu ok 50%. Dodał, że w ubiegłym roku dodatkowo zostało spłacone 200 tys. zł. zadłużenia do BRE Banku w Warszawie. Podkreślił, że jeżeli chodzi o inwestycje to planowany jest zakup 3 samochodów osobowych dla Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji i Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. Zaznaczył, że zarówno płace i pochodne, jak i pozostałe faktury takie jak: za zuzycie energii, wody, ścieki płacone są na bieżąco. Wskazał, że wiele remontów już zostało wykonanych,a zadania inwestycjne w Szpitalu planowane są do zakończenia w miesiącu grudniu.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o kontakt z biurem Rady w celu wyjaśnienia złożonych oświadczeń majątkowych radnych: S. Jagielskiego, J. Wiśniewskiego, J. Zająkałę i M. Linkowskiego.


Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął o godzinie 13:50 XXXII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 18 listopada 2013 roku, dziękując Radnym, zaproszonym gościom oraz kierownikom jednostek.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Emila Pieczywek

metryczka


Wytworzył: Emilia Pieczywek (18 listopada 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (20 lutego 2014, 11:44:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767