Protokół Nr XXVIII/2013 z XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 06 maja 2013 roku

Protokół Nr XXVIII/2013

z XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 06 maja 2013 roku


XXVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 5. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14:20


1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

Otwarcia XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady D. Kłobukowski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


Następnie Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, Przewodniczący Rady Powiatu D. Kłobukowski oraz Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha dokonali uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Następnie Starosta Lipnowski pogratulował uczniom szkół ponadgimnazjalnym za zdobycie wysokich wyników w tymże konkursie oraz życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

Laureaci konkursu opuścili sale obrad.


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. (nieobecni radni: Józef Wiśniewski, Wojciechowski Piotr).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad

Sekretarzem obrad wybrany został radny Rafał Wiśniewski.


4. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok.

Następnie zwrócił się do Starosty Lipnowskiego o omówienie autopoprawek.

Starosta K. Baranowski – powiedział, że budżet Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i wydatków wciąż ulega zmianom i stąd konieczność wprowadzenia autopoprawek. Dodał, że jeżeli są pytania to szczegółowych informacji udzieli Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz.

Pytań, uwag nie było.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przegłosowanie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli tą zmianę do proponowanego porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał proponowany porządek obrad wraz z autopoprawkami i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013,

zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028,

- oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie,

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim,

- zmiany Uchwały Nr XIX/125/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014

- wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej,

- Przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu kluczowego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej”.

9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11. Sprawy różne i komunikaty.

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.


5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał, czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami. ,

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 28 marca 2013 roku do 06 maja 2013 roku/ treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski szczegółowo omówił następujące kwestie.

Powiedział, że Zarząd Powiatu postanowił dokonać takich zmian w budżecie, by zabezpieczyć brakującą kwotę 64,5 tys. zł na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013. Zaznaczył, że całkowity koszt tego przedsięwzięcia w okresie zimowym kosztował samorząd powiatowy 180 tys. zł. Podkreślił, że ZDP w Lipnie wraz z podmiotami, które wygrały przetarg na zimowe utrzymanie dróg na miarę posiadanych środków starały się, by drogi powiatowe były przejezdne lecz przede wszystkim bezpieczne w okresie zimy. Dodał, że należy zastanowić się nad systematyczną wymianą sprzętu, którym dysponuje ZDP w Lipnie, ponieważ ten który obecnie posiada jest już stary (z lat 70-tych), zużyty, wymagający częstych napraw. W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych W. Jańczak otrzymał upoważnienie do rozeznania się w temacie i przedstawienia Zarządowi możliwości rozwiązania tego problemu. Następnie Starosta Lipnowski powiedział, że Zarząd Powiatu zatwierdził przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych zakres planowanych robót na drogach powiatowych w 2014 roku. Dodał, że Zarząd Powiatu długo debatował w/w sprawie, gdyż planowany zakres robót w 2014r. opiewa na kwotę około 6 mln zł. Dodał, że w posiedzeniu Zarządu poświęconemu tej sprawie uczestniczył również Przewodniczący Komisji Budownictwa S. Jagielski i wypracowano stanowisko, ze w 2014r. remontowanych będzie 15 odcinków dróg, budowanych 10 chodników dla pieszych oraz 2 parkingi w miejscowości Chrostkowo i Lipno. Zaznaczył, że trzeba podjąć działania mające na celu określenie własności gruntów, na których mają powstać parkingi.

Ponadto Starosta Lipnowski poruszył kwestię dotyczącą ustalenia dodatkowych kosztów wykonywania kserokopii w Starostwie Powiatowym. Dodał, że do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpływa coraz więcej wniosków o kserowanie dokumentów. Zaznaczył, że do tej pory ksero było dostępne dla wszystkich osób korzystających z usług tutejszego Starostwa bez pobierania jakichkolwiek opłat, jednakże zwiększające się wydatki z tego tytułu skłoniły do szukania rozwiązania tej sytuacji. Zarząd Powiatu doszedł do wniosku, że należy wprowadzić drobne opłaty, aby w ten sposób wróciły się koszty zakupu nowych tonerów, papieru oraz konserwacji urządzeń. Podkreślił, ze kwoty te zostały skalkulowane na podstawie opłat pobieranych z tego tytułu w okolicznych urzędach.

Następnie powiedział, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy użyczenia części nieruchomości na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie. Zaznaczył, że grunt oraz budynek ozn. geodezyjnie jako działka nr 1842/2 przynależy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, a umowa użyczenia ma na celu umożliwienie Zespołowi Szkół Specjalnych w Lipnie uczestniczenie w programach mających na celu zdobywanie środków pieniężnych dla szkoły i powiatu.

Następnie Starosta K. Baranowski powiedział, że projekt „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” będzie realizowany w okresie od 01.08.2013 roku do 31.07.2015 roku. Dodał, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przyznał na ten cel Powiatowi Lipnowskiemu po negocjacjach kwotę 831 345 zł. Zaznaczył, że procedura realizowana jest od dnia dzisiejszego a pieniądze, które Powiat Lipnowski otrzymał zostaną wprowadzone jako dochód do budżetu po podpisaniu umowy. Ponadto powiedział, że realizacja projektu ma odbywać się w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie i wiąże się z zapewnieniem pracy co najmniej 4 osobom, które będą miały za zadanie podniesienie poziomu zdawalności egzaminów w szkołach podstawowych, gimnazjach jak i również w szkołach średnich. Dodał, że do programu przystąpiło już 30 szkół oraz 3 przedszkola.

Następnie Starosta powiedział, że wniosek złożony przez Powiat Lipnowski „Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim” został oceniony pozytywnie (podczas oceny merytorycznej) i powiat może otrzymać dofinansowanie w kwocie 416 475 zł.

Ponadto powiedział, że wniosek złożony przez Powiat Lipnowski do MEN-u dot. zwiększenia subwencji oświatowej został pozytywnie rozpatrzony i Powiat Lipnowski z tego tytułu otrzyma kwotę 80 tys zł, natomiast został również złożony wniosek na kwotą 219 tys. zł. którą powiat przeznaczony na remont w Zespole Szkół Technicznych oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.Starosta Lipnowski K. Baranowski na koniec omawiania sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie powiedział informacyjnie, że powiat złożył kolejne wnioski do PFRON na realizację min.:remontu łazienek w szpitalu na kwotę 104 tys. zł, wykonania podjazdu do szkoły podstawowej w Lipnie (5 180 zł), zakupu mikrobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie (70 tys. zł) oraz zakupu mikrobusa dla gminy Bobrowniki (80 tys. zł.) Zaznaczył, że jest to obszar działania B i D. Następne wnioski zostały złożone na prace remontowe w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie (72 tys zł -środki z PFRON, środki z budżetu powiatu - 48 tys. zł.), na zakup autobusu (250 tys. zł środki z PFRON, z budżetu powiatu około 320 tys. zł, co daje razem kwotę 570 tys. zł), na roboty budowlane, programy logopedyczne w Zespole Szkół Specjalnych (42 tys. zł. środki z PFRON środki własne 28 tys. zł), na roboty budowlane w Zespole Szkół w Skępem ( 137 500 zł z PFRON, środki własne – 91 tys. zł.)oraz mikrobus dla gminy Skępe (80 tys zł z PFRON, 39 800- środki własne). Dodał, że Zarząd Powiatu ma nadzieję, że wnioski złożone do PFRON zostaną pozytywnie rozpatrzone i dojdzie do realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przedstawienie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.: Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi dotyczące tego tematu.

Lucjan Stroiński zwrócił się z pytaniem, czy te zadania wskazane w projekcie uchwały to dwa różne przedsięwzięcia.

Starosta Lipnowski K. Baranowski - powiedział, że są to dwa różne zadania zawarte w jednej uchwale. Dodał, że termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej PSP we Włocławku należy do Urzędu Miasta Włocławka oraz PSP we Włocławku. Zaznaczył, że wysokość wnioskowanej dotacji na to zadanie dla Miasta Włocławka szacuje się na kwotę 1 300 000zł, natomiast w przypadku Komendy Powiatowej PSP w Lipnie i Powiatu Lipnowskiego ta kwota wynosi 800 000 zł. Zaznaczył, że aby otrzymać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota całego przedsięwzięcia musi wynosić min. 2 mln zł.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”.

(17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi dotyczące zmian w budżecie.

Przemysław Gęsicki powiedział, że w uchwale dotyczącej zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 roku, zwiększeniu ulegają wydatki na zakup samochodu służbowego. Dodał, że chciałby uzyskać więcej informacji na ten temat.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że planowany jest zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie, a obecny samochód służbowy zostanie sprzedany zgodnie z obowiązującą procedurą. Dodała, że samochód, którym obecnie dysponuje Starostwo (Skoda Super) ma duży przebieg kilometrów.

Starosta K. Baranowski dodał, że obecny samochód Skoda Super został wyceniony na kwotę 38 000 zł. Zaznaczył, że obecny samochód służbowy przejechał już około150 000 km i przewiózł znaczne środki finansowe dla powiatu. Dodał, że w związku z takim przebiegiem wymaga on coraz więcej napraw i co się z tym wiąże rosną koszty związane z jego utrzymaniem. Powiedział, że ostatni koszt naprawy wyniósł około 2 000 zł. W związku z powyższym zwlekając ze sprzedażą, wartość samochodu spada a rosną koszty jego utrzymania i mając to na uwadze Zarząd Powiatu znalazł w budżecie środki na zakup nowego samochodu i taką propozycje przedłożył Radzie Powiatu w Lipnie.

Ponadto Starosta Lipnowski K. Baranowski powiedział, że Zarząd Powiatu w autopoprawce proponuje również min.: 20 000 zł więcej na zabytki dla Powiatu Lipnowskiego, 35 000 zł na działania związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego (t.j m.in. powiatowy dzień strażaka, pielgrzymka diecezjalna strażaków do Skępego, przeprowadzenie finału festiwalu „Piosenki ranczerskiej”). Zaznaczył, że środki, które zostały przeznaczone na w/w przedsięwzięcia, zostaną niewykorzystane, powrócą do budżetu powiatu lipnowskiego i będą wykorzystane na inny cel. Poinformował, że udało się nawiązać współpracę z TVP i na antenie telewizji pojawi się relacja na żywo z finału ,,Piosenki ranczerskiej” podczas programu ,,Kawa czy herbata” oraz krótka wzmianka przed wieczorynką. Zaznaczył, że jest to doskonała promocja powiatu lipnowskiego.

Salę obrad opuścił Radny Rady Powiatu J. Wysocki (stan rady wynosi 16 radnych na 19-osobowy skład Rady).

J. Zająkała zwrócił się z pytaniem czy zwiększeniu ulegają również wydatki na szpital.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że wydatki na szpital ulegają zmniejszeniu ponieważ zmniejszeniu uległa stawka VIBOR. Zaznaczył, że dotychczasowe raty wynosiły powiat lipnowski ok. 220 tys. zł a obecnie kształtuje się na poziomie około 175 tys. zł.

Innych pytań nie było.

Na salę obrad powrócił Radny Rady Powiatu J. Wysocki (stan rady wynosi 17 radnych na 19-osobowy skład rady).

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przyjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028.

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do tego tematu.

Starosta K. Baranowski powiedział, że w dniu dzisiejszym Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej opiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dodał, że lokal w którym znajduje się siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej jest bezpłatnie dzierżawiony przez Towarzystwo Przyjaciół i Dzieci we Włocławku, jednakże umowa najmu tychże pomieszczeń w niedługim czasie dobiega końca. Ponadto powiedział, że liczba osób biorących udział w zajęciach prowadzonych przez WTZ się zwiększa i na dzień dzisiejszy wynosi 30 osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Następnie poinformował, że został złożony wniosek do PFRON na kwotę 70 tys zł. na zakup samochodu, który jest niezbędny do prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ponadto przypomniał, że zatrudnienie w Warsztatach znalazło 11 osób, które jak przyznaje nie zarabiają zbyt dużo. W związku z powyższym przy tworzeniu budżetu na 2014 rok należy zastanowić się na zwiększeniem paragrafów płacowych w WTZ w Lipnie.

P. Gęsicki - Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia powiedział, że w dniu dzisiejszym Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej opiniowała ocenę działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie. Dodał, że członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w tym zakresie mając na uwadze fakt, iż sprawozdanie z Warsztatów jak zawsze zostało przygotowane pod względem merytorycznym dokładnie i szczegółowo.

Innych pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący W. Białucha odczytał treść projektu uchwały..

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie.

(17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim

K. Baranowski powiedział, że ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim nastąpiła przez Zarząd Powiatu i Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.

P. Gęsicki- powiedział, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim. Dodał, że na posiedzeniu Komisji członkowie doszli do wniosku, że powinno zostać utworzonych więcej ośrodków wychowawczych, gdyż liczba dzieci i młodzieży kwalifikującej się do ośrodków wciąż wzrasta, jednakże Komisja ma świadomość, że to wiąże się z finansami. Dodał, ze Komisja zwróciła również uwagę na potrzebę zatrudnienia psychologa, pedagoga,ale to również wiąże się z finansami.

Innych pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim.

(17głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany uchwały Nr XIX/125/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie J. Przybyszewskiej o zabranie głosu w tej sprawie.

J. Przybyszewska powiedziała, że w 2013 roku liczba zawodowych rodzin zastępczych zmniejszyła się z 5 do 3. Dodała, że brakuje nowych kandydatów, którzy chcieliby tworzyć zawodowe rodziny zastępcze.

Następnie Starosta K. Baranowski powiedział, że kiedyś rozmawiał na ten temat z byłą Minister Pracy i Polityki Społecznej J. Fedak. Dodał, że utworzenie rodziny zastępczej w Powiecie Lipnowskim jest poważnym problemem, gdyż wymogi jakie musi spełniać dana rodzina są bardzo wygórowane, ciężkie do spełnienia. W związku z powyższym liczba tych tych rodzin wciąż maleje. Dodał, że po ostatnich incydentach dot. rodzin zastępczych należy również lepiej diagnozować kandydatów na rodziców zastępczych.

P. Gęsicki- dodał, że na Komisja Zdrowia również rozmawiała na ten temat i podziela stanowisko w tej sprawie.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/125/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014.

(17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

Starosta K. Baranowski, powiedział, że zadanie zostanie zrealizowane w porozumieniu z Gminą Miasta Lipna. Dodał, że środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie Powiatu Lipnowskiego w formie dotacji dla Gminy Miasta Lipno na kwotę 10 000 z, ale fizyczne zawarcie porozumienia musi być poprzedzone zgodą Rady Powiatu w Lipnie.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały,

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

(17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład rady).

/teść uchwały w załączeniu do protokołu/

- przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu kluczowego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Starosta Lipnowski K. Baranowski powiedział, że liderem tegoż przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski w Toruniu, który po kilku latach przerwy (tj. 3 lata od czasu podpisana pierwszego porozumienia) przyspieszył prace i wystąpił z wnioskiem dotyczącym podpisania porozumienia z Powiatem Lipnowskim, które jest niezbędne do uruchomienia procesu przetargowego. Projekt przyczyni się do stworzenia regionalnej sieci współpracy (tj. elektroniczny obieg dokumentów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaznaczył, że na dachu Starostwa Powiatowego w Lipnie istnieją już specjalne urządzenia, które są obsługiwane przez Kujawską Sieć Informatyczną. Dodał, że Powiat w tym zakresie w ciągu 3 lat ma wnieść własny udział finansowy w kwocie 114 000 zł (w tym również znajduje się opłata za obsługę programu w kolejnych latach). Ponadto powiedział, że Powiat Lipnowski brał już udział w podobnym przedsięwzięciu z dziedziny geodezji, kartografii i katastru (wkład 1 300 000 zł) i po jego realizacji jest liderem w województwie kujawsko-pomorskim pod tym względem. Dodał, że w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. Na koniec powiedział, że po podjęciu stosowanej uchwały przez radnych Rady Powiatu zostanie zawarte porozumienie z parterem projektu.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu kluczowego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej”.

(17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

9. Wnioski i zapytania

Nie było.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Nie było.

11. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta Lipnowski K. Baranowski- powiedział, że Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz przygotowała dokument obrazujący dochody własne powiatu lipnowskiego na dzień 31.03.2013 r. Powiedział, że dochody własne powiatu lipnowskiego zostały zaplanowane na 16 545 000 zł. Zaznaczył, że do końca marca 2013 roku wpłynęło na konto powiatu z tego tytułu 3 446 000 zł. Dodał, że powiat lipnowski różni się od innych powiatów tym, że posiada inną strategię wypracowywania dochodów do budżetu powiatu. Dodał, że z podatku od osób fizycznych wpłynęło 1 370 000 zł na planowane 6 200 000, z podatku dochodowego od osób prawnych (4 500 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie lipnowskim) wpłynęło 17 900 zł na planowane 80 000 zł, z opłaty komunikacyjnej wpłynęło 371 000 zł na planowane 1 400 000 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw wpłynęło 109 000 zł na planowane 140 000 zł, z grzywien i mandatów i inne kar wpłynęło 3 000 zł na planowane 2 000 zł , z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych wpłynęło 196 000 zł ( na były planowane wpływy z tego tytułu) z opłat i koncesji na razie nie wpłynęło nic na planowane 5 000 zł, z różnych opłat wpłynęło 16 000 zł na planowane 131 000 zł, z najmu, dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu wpłynęło 220 000 zł na planowane 796 000 zł, z tytułu odpłatnego nabycia, prawa własności wpłynęło 14 000 zł na planowane 3 170 000 zł, ze sprzedaży wyrobów 1 300 zł na planowane 51 000 zł, ze sprzedaży składników majątkowych na chwile obecną nie wpłynęło nic na planowane 10 500 zł nic nie wpłynęło, z pozostałych odsetek wpłynęło 25 000 zł na planowane 120 000 zł, z otrzymanych spadków i darowizn na chwilę obecną nie ma wpływów na planowane 2 500 zł, z innych dochodów wpłynęło 75 000 na planowane 273 000 zł, z innych dochodów wpłynęło 2 100 zł na planowane 2 200 zł, z dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące od innych powiatów wpłynęło 115 000 zł na planowane 418 000 zł, z dochodów jednostek samorządu z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych wpłynęło 28 000 zł na planowane 70 000 zł. Ponadto powiedział, że w niektórych pozycjach dochody budżetu powiatu lipnowskiego zostały wypracowane już teraz na wysokim poziomie. Dodał również, że powiat lipnowski zarabia przede wszystkich na dzierżawach i najmach lokali co pod tym względem różni nasz powiat od innych powiatów. Ponadto powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie kupowała lub przejmowała budynki np. po byłym KRUS-ie czy w Dobrzyniu n/W i dzięki temu dziś możemy pobieramy środki z dzierżaw, najmów.

Następnie Starosta poruszył kwestie bezrobocia wskazując, że sytuacja bezrobocia w naszym powiecie lipnowskim jak i w całym kraju jest trudna. Podziękował Panu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracownikom tegoż urzędu za włożenie starań w działania mające na celu zapobieganie bezrobociu w powiecie lipnowskim. Dodał, że starania pracowników oraz zdobyte pieniądze przyniosły efekty i w tym momencie powiat lipnowski w rankingu bezrobocia znajduje się na trzecim miejscu od końca w województwie kujawsko-pomorskim przed Grudziądzem i Włocławkiem. Dodał, że ma nadzieję, że powiat lipnowski utrzyma się na tej pozycji i podejmie starania by wyprzedzić kolejny powiat w tym zakresie.

Ponadto Przewodniczący Zarządu podziękował Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, Przewodniczącemu Rady w Dobrzyniu n/W oraz dyrektorom szkół za zaangażowanie i współpracę w przeprowadzeniu Powiatowych Dni Edukacji. Dodał, że w tym ważnym dniu powinni brać udział wszyscy pracownicy danej szkoły, by w ten sposób bronić miejsca pracy. Dodał również, że niestety na terenie powiatu lipnowskiego są szkoły, które nie chcą współpracować z powiatem tj. Publiczne Gimnazjum w Krojczynie. Powiedział, że w tej sytuacji bardzo jest zawiedziony, gdyż każda prośba ze strony Krojczyna dotycząca pomocy dla tej miejscowości np. dotycząca budowy chodnika była przez Władze Powiatu pozytywnie realizowana. Zaznaczył, że Gmina Dobrzyń nad Wisłą w przeszłości otrzymała bezpłatnie (na 30 lat) w miejscowości Krojczyn ziemie należące do Skarbu Państwa z uwagi na planowaną budowę boiska wielofunkcyjnego. Zaznaczył, że gmina te grunty wydzierżawiła i z tego tytułu pobiera stosowną opłatę. Dodał, że z uwagi na brak współpracy ze strony ludności Krojczyna oraz braku odzewu na zaproszenie do udziału w Powiatowym Dniu Edukacji należy zastanowić się czy nie należy zerwać dotychczasowej umowy dzierżawy a grunty te przeznaczyć na dzierżawę lub sprzedaż i dochody z tego tytułu będą wpływać do powiatu, a do szkoły w Krojczynie nie skierować na kontrolę Sanepidu.

Radny Rady Powiatu J. Zająkała powiedział, że nie podoba mu się ton wypowiedzi Pana Starosty. Dodał, że dzieci mają wybór gdzie chcą chodzić do szkoły i razem z rodzicami podejmują takie decyzje. Dodał, ze nie powinno się straszyć np. sanepidem tylko zachęcać by dzieci i młodzież chciała się uczyć w powiecie. Dodał, że należy zacząć się oswajać z sytuacją jaka znajduje się w szkołach, ie z uwagi na spadek demograficzny liczba uczniów zacznie spadać i z tym problemem samorządy muszą się zmierzyć.

Starosta K. Baranowski- odpowiedział, że oświata i edukacja w powiecie lipnowskim ma bardzo duże znaczenie dla władz powiatu i w związku z tym przeznacza duże środki w budżecie wierząc przy tym, że przyniesie to zamierzone korzyści i efekty. Dodał, że samorządy powiatowe i gminne tworzące wspólnotę terytorialną powinny współpracować, jednoczyć a nie lekceważyć i unikać jakiegokolwiek kontaktu. Nie rozumie dlaczego jest inaczej. Dodał, że jeżeli dana szkoła nie będzie angażować w jej ulepszenie, promowanie oraz zachęcanie uczniów do korzystania z wszechstronnej oferty edukacji to nie ma sensu w nią inwestować. Dodał, że w takiej sytuacji kiedy trzeba będzie dokładać do subwencji oświatowej nigdy nie zrealizuje się innych przedsięwzięć tj. remont dróg czy budowa chodników, bo nie będzie na to środków w budżecie, a środki te będą trafiały na wydatki jednostki oświatowych. Zaznaczył, że szkoły w powiecie lipnowskim są na dobrym poziomie nauczania, posiadają wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i nie różnią się warunkami od szkół w pobliskich powiatach. Ponadto powiedział, że jeżeli nie będzie dzieci w szkołach, to nie będzie również pracy dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli. Dodał, że czuje się rozgoryczony, że pomimo wysłanych zaproszeń druga strona od razu zakłada, że lepszy dojazd jest do Włocławka czy też Sierpca lub Płocka. Zaznaczył, że dziecko mieszkające w powiecie lipnowskim powinno najpierw przejrzeć ofertę kształcenia w swoim powiecie a nie decydować się od razu na dojazdy do innych miast. Ponadto powiedział, że jeżeli chodzi o demografie ludności, w ubiegłym roku władze powiatu poradziły sobie świetnie z sytuacją znajdującą się w szkołach, gdyż nie doszło do zwolnień nauczycieli. Dodał, że została utworzona Szkoła Muzyczna I stopnia, a w związku z tym znalazło pracę kilka osób. Zaznaczył, że jeżeli nie podejmie się zdecydowanych działań to dzieci i młodzież zaczną odchodzić do innych szkół i wówczas będzie poważny problem, dlatego należy współpracować. Dodał, ze następnym razem kiedy mieszkańcy Krojczyna zwrócą się o budowę chodnika to odpowiemy, że zwrócili się do Prezydenta Włocławka. Jeszcze raz podkreślił, że należy traktować się po koleżeńsku, dlatego wnioskuje o lepsze zrozumienie i współpracę między samorządami.

J. Zająkała powiedział, że chodzi o sposób postawienia sprawy przez Pana Starostę, który był jego zdaniem niewłaściwy.

K. Kwiatkowi powiedział, że ta dyskusja to sygnał, żeby współpraca się lepiej układała. Dodał, że wnosi by temat ten na tym etapie został zakończony.

Przewodniczący Rady Powiatu D. Kłobukowski zwrócił się do radnych oraz zaproszonych gości o wsparcie utalentowanych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie. Dodał, że szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie „Stypendia Św. Mikołaja” i ten program umożliwia przekazanie stypendiów dla utalentowanych uczniów tej szkoły. Zaznaczył, by ewentualne wsparcie kierowane było do Biura Organów Powiatu.

Starosta Lipnowski- powiedział, że w najbliższym czasie będzie Święto Pielęgniarek i Położnych dlatego złożył im życzenia zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy oraz aby praca ta była godnie wynagradzana.

12. Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął o godzinie 14:23 XXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 06 maja 2013 roku.


Protokołowała

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (6 maja 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (11 lipca 2013, 14:15:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1328