Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 26 lutego 2013 roku


Protokół Nr XXVI/2013

z XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 26 lutego 2013 roku


XXVI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą,

ul. Szkolna 5. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

Dariusza Kłobukowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Sesja rozpoczęła się o godz. 13:05 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14:50

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady D. Kłobukowski.

Powiatał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza

Sekretarzem obrad wybrany został radny Andrzej Nowak.

4. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

Starosta K. Baranowski – odnosząc się do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu

na 2013 rok powiedział, że powiat otrzymał ostateczne wielkości subwencji i dotacji od Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i od tego momentu będzie bazować na danych, które opierają się na stanach faktycznych. Dodał, że projekt uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 zmienia się proporcjonalnie do dochodów i wydatków i jest jak najbardziej spójny i rzeczywisty z działaniami władz powiatowych.

Przewodniczący podziękował Panu Staroście i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się o wprowadzenie do przesłanego proponowanego porządku obrad sesji dwóch w/w projektów uchwał.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli te punkty do proponowanego porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał proponowany porządek obrad wraz z w/w projektami uchwał i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2012 roku.

 8. Przyjęcie Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2012 roku

 9. Przyjęcie Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2012 roku.

 10. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

w 2013 roku.

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012 rok.

- zamiaru likwidacji 3- letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

- zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełnijącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.

- zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie.

- zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

- ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

12.Wnioski i zapytania.

13.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

14.Sprawy różne i komunikaty.

15.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Na sesje Rady Powiatu w Lipnie przybył Radny Jerzy Wysocki. Stan Rady wynosi 18 Radnych.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 20 grudnia 2012 roku do 26 lutego 2013 roku/ treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

K. Baranowski powiedział szczegółowo o unieważnieniu przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 18/3 i 18/1 przy ul. Piłsudskiego, będących własnością Powiatu Lipnowskiego informując, że rzeczoznawca pomylił się w obliczeniach dotyczących metrażu tych nieruchomości na niekorzyść Powiatu Lipnowskiego. Nadmienił, że niedługo nastąpi kolejny przetarg i ma nadzieje, że w najbliższym czasie w/w lokale znajdą swojego nabywce.

Ponadto Starosta powiedział, że uczestniczył w spotkaniu w Skępem z udziałem min. Komendata Wojewódzkiego Straży, przedstawicieli Policji, Wojska, Służby Celnej, Inspektoratu Transportu Drogowego w kwestii omówienia funkcjonowania klasy o nachyleniu militarno-sportowym w Zespole Szkół w Skępem. Dodał, że zostały zawarte porozumienia dotyczące objęcia patronatem tej klasy przez w/w służby i inspekcje.

Następnie podziękował Pani Agnieszce Skoczylas Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem oraz Panu Wiesławowi Białusze, którzy odbyli pierwszy obóz sprawnościowy z udziałem tych uczniów. Dodał, że ma nadzieje, że z biegiem czasu oczekiwane efekty organu zostaną osiągnięte.

Nadto powiedział, że Zarząd pozytywnie zaopiniował inwestycję "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa." Dodał że, trwa przygotownie projektu dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi. Zaznaczył, że na spotkaniu w Lipnie Marszałek Dariusz Kurzała powiedział jasno kiedy ta droga będzie przebudowywana tj. w latach 2014-2020. Dodał, że jest to opinia Zarządu do projektu dokumentacji tworzonej przez projektantów. Zaznaczył, że jest problem z parkowaniem przy ulicy Okrzei. Podkreślił, że we właściwym czasie Dyrektor P.U.P. w Lipnie zwracał się do odpowiednich podmiotów by podbudować zatoczki parkingowe ale tak się nie stało i teraz jest problem z parkowaniem. Dodał by zaradzić temu problemowi utworzono dodatkowo 10 miejsc parkingowych przy Powiatowym Urzędzie Pracy, a pracownicy tego Urzędu parkują w innym miejscu a mimo to petenci parkują na ulicy biorąc na siebie konsekwencje z tego tytułu.

K. Baranowski powiedział, że udzielił upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi w sprawie podejmowania czynności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie mostu drogowego na rzece Mień. Powiedział, że początkowo kosztorys tego zadania opiewał na kwotę 120 tys zł, ale z chwilą opracowania właściwego kosztorysu kwota ta wzrosła do 320 tys zł, a jeżeli Wojsko Polskie nie przystąpiłoby do wykonania tego zadania wówczas jego koszt wynosiłby około 1,5 mln zł. Starosta nadmienił, że wspólnie z Burmistrzem Miasta Lipna P. Dorotą Łańcucką i Wójtem Gminy Lipno P. Andrzejem Szychulskim zdecydowali, że wspomogą budżet Miasta Lipna w wysokości nieprzekraczającej 80 tys zł z tego powodu, że most znajduje się w ciągu komunikacyjnym i korzystają z niego również mieszkańcy Gminy Lipno i Powiatu Lipnowskiego. Natomiast Miasto Lipno, jako właściciel poniesie koszty w kwocie 160 tys zł i na najbliższej sesji Rada Miejska w Lipnie powinna podjąć uchwałę zwiększającą wkład własny na to zadanie. Podkreślił, że w kwietniu planowane jest wejście Wojska na budowę, a jego zakończenie na miesiące wakacyjne.

K.Baranowski powiedział, że kosztorys przebudowy i remonu apteki szpitalnej w lipnowskim szpitalu opiewa na kwotę 700 tys. zł. Jest już przygotowana odpowiednia specyfikacja i w najbliższym czasie ma zostać ogłoszony przetarg na to zadanie.Wskazał, że Prezes Spółki Szpital Lipno przekazał dokumentację tego zadania, za którą Rada zapłaciła 34 tys zł.

Ponadto Starosta powiedział, że Zarząd dokonał wyboru spośród 3 ofert ofertę przedłożoną przez firmę GEOM z Poznania na wykonanie kosztorysu modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem. Dodał, że w/w firma zaproponowała 19 tys zł i kwota ta okazała się najniższa. Ponadto powiedział, że odbyło się spotkanie z udziałem min. Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białauchy oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty Mariusza Linkowskiego, na którym ustalono koncepcje zagospodarowania obiektu boiska i przekazano ją wykonawcy. Uważa, że w przeciągu miesiąca (najdalej półtora) powinniśmy otrzymać koncepcję zagospodarowania tego terenu na piśmie. Dodał, że planowane jest całościowe zagospodarowanie terenu (7h) wokół Zespołu Szkół w Skępem. Wskazał, że rozpoczęcie budowy planowane jest po 8 września 2013 roku a Wydział Ochrony Środowiska robi rozeznanie na temat budowy przystani z możliwością cumowania kajaków, rowerów i innych przy Zespole Szkół w Skępem.

K. Baranowski poruszył kwestię wykorzystania budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem. Dodał, że istnieje możliwość pozyskania do 65% środków z PFRON-u (na 35 %, które stanowią wkład powiatu i do których zalicza się koszt budynku) na remont tego budynku i utworzenie w nim Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Dodał, że umowa podpisywana jest z PFRON-em na 10 lat i PFRON finansuje na każdą osobę niepełnosprawną po 17 500 zł na rok. Podkreślił, że w ten sposób do Z.A.Z. można by zatrudnić ok 50 osób spośród 120 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zarejestrowanych w P.U.P. Dodał, że gdyby doszło do realizacji tego przedsięwzięcia w budynku tym powstałaby części hotelowa, kawiarnia oraz catering. Dodał, że rok 2013 miał być rokiem mniej inwestycyjnym ale dzięki możliwości pozyskania środków z PFRON w ramach zadania B i C planowanych jest sporo inwestycji w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski dostosowujących budynki do osób niepełnosprawnych jak również planowany jest zakup busa i autokaru do przewożenia osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że wkład własny na te zadania wynisie ok. 380 tys zł, a pozyskać z PFRON można 790 tys zł.

Ponadto Starosta powiedział o zmianach do budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Dodał, że w projekcie uchwały planujemy o 1 600 000 zł wiecej do dochodów i wydatków z uwagi na otrzymanie większych od planowanych wielkości dotacji i subwencji od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Poinformował, że w ubiegłym roku subwencja oświatowa wynosiła 16 449 000 zł, a w tym roku kwota ta jest większa o 906 tys zł. Dodał, że dotacje od Wojewody również się zwiększyły o 320 tys zł co w sumie jest zmianą na korzyść Powiatu.

Następnie Starosta podziękował Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Pani A. Smużewskiej oraz pracownikom Wydziału Oświaty za trud i zangażowanie się w program doskonalenia i podniesienia kompetencji nauczycieli pn: "Nowoczesne Wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół" na kwotę 805 436,15 zł. Dodał, że na 300 zgłoszonych projektów projekt złożony przez Powiat Lipnowsk znalazł się wśród ok. 50, które zostały pozytywnie ocenione. Powiedział, że projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Na koniec Wicestarosta Lipnowski przedstawił sytuację znajdującą się na rynku pracy. Powiedział, że aktualnie Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami w wysokości 12,5 ml zł, które na posiedzeniu Powiatowej Rady ds. zatrudnienia zostały rozdzielone na staże, prace społeczno użyteczne oraz prace interwencyjne i inne działania. Dodał, że dużo bezrobotnych odmawia podjęcia np. stażu i tak na: 570 ofert wystosowano skierowania do 1032 osób, z których 61 osób nie stawiło się po skierowanie, a 24 osoby odmówiły przyjęcia propozycji Urzędu Pracy. Dodał również, że miało miejsce spotkanie z władzami samorządowymi z terenu powiatu lipnowskiego, na którym zostały omówione zasady podziału środków z funduszu pracy na poszczególne gminy i niektóre gminy przyznane środki wykorzystały w bardzo niskim procencie - 6 % gmina Bobrowniki, 16 % Miasto Lipno, 20 % Miasto i Gmina Dobrzyń n/Wisłą, natomiast niektóre samorządy wysoko wykorzystały przyznane środki np. 258 % Gmina Wielgie, 104 % Gmina Kikół, 87% Gmina Tłuchowo. Zaznaczył, że co wtorek razem ze Starostą przyjmują po około 50 osób i większość spraw dotyczy podjęcia pracy. Wskazał, że niektórzy bezrobotni mówią, że władze gminne wskazują, że daliby możliwość podjęcia pracy interwencyjnych ale P.U.P nie chce dać środków na ten cel, co nie jest prawdą. Padło nawet stwierdzenie jednego z wójtów, iż petent jednej z gmin ma iść do Starosty po pracę bo on jej nie ma. Wobec powyższego zwrócił się do radnych by na sesjach w swoich gminach jasno wskazywali, że P.U.P. ma środki na różne formy walki z bezrobociem.

Starosta dodał, że Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami na staże, prace społeczno użyteczne, prace interwencyjne i inne działania, a mimo to wiele osób nie jest zainteresowanych podjęciem pracy. Zaznaczył również, że oczekuje większego zaangażowania i lepszej współpracy z władzami gminnymi na temat walki z bezrobociem. Zwrócił się do Radnych by podczas rozmów z przedsiębiorcami, inwestorami zachęcali do inwestowania na terenie powiatu lipnowskiego, ponieważ są tutaj tereny inwestycyjne. Wskazał, że liczy na utworzenie nowego podmiotu gospodarczego na terenie Powiatu Lipnowskiego w miejscowości Wólka. Zaznaczył, że zgłaszają się również inni przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem na terenie powiatu, ale natykają na bariery w postaci przeszkód w uzyskaniu pozwolenia na zjazd do drogi krajowej nr 10 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście i Wicestroście za przedstawienie sprawozdania i zwrócił się do radnych o podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem i rozpoczął dyskusje w tym temacie.

Radni milcząc wyrazili aprobatę dla działań na rzecz utworzenia Z.A.Z po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem.

P. Wojciechowski powiedział, że bardzo dobrze że władze powiatu podjęły działania mające na celu utworzenie tegoż Zakładu, gdyż obiekt ten od wielu lat niszczał i wkrótce uległ by całkowitej degradacji, a jeżeli istnieje możliwość pozyskania środków na jego modernizację a przy okazji dać możliwość zatrudnienia osobom z terenu Powiatu Lipnowskiego to nie pozostaje nic innego jak przychylić się do tego tematu i rozpocząć działania w tym zakresie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do całości sprawozdania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogośnie przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Ad. 7. Przyjęcie "Sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2012 roku".

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha powiedział, że każdy z radnych otrzymał wcześniej w materiałach na sesję sprawozdania będące przedmiotem obrad sesji. Zaznaczył, że są one bardzo obszerne i wobec powyższego zaproponował, aby nie czytać sprawozdań tylko zadawać pytania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję Wiceprzewodniczącego Rady by nie czytać sprawozdań tylko zadawać pytania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyrazili zgodę na taką formę przedstawiania sprawozdań.

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie pytań do przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z realizacji uchwał Rady podjętych w 2012 roku.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2012 roku.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 18 radnych w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli "Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2012 roku (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.8. Przyjęcie "Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2012 roku".

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z formułą przyjętą przez Radnych zwrócił się o pytania dotyczące informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2012 roku.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Powiaty poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2012 roku.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 18 radnych w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli "Informacje z działalności Rady Powiatu w Lipnie 2012 roku" (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.9. Przyjęcie "Sprawozdania Komisji Stałych Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2012 roku."

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z formułą przyjętą przez Radnych zwrócił się o pytania dotyczące Sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2012 roku.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Powiaty poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Komisji Stałych Rady Powiatu z działalności w 2012 roku.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych (nieobecny podczas głosowania Starosta Lipnowski) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli Sprawozdania Komisji Stałych Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2012 roku (sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.10. Przyjęcie "Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski."

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z formułą przyjętą przez Radnych zwrócił się o pytania dotyczące Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych (nieobecny podczas głosowania Starosta Lipnowski) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Przewodniczacy Rady ogłosił 5 min przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił o godzinie 14:15 obrady w punkcie 11 porządku obrad.


Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

P. Skarbnik powiedziała, że planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 1 601 295 zł i zamkną się kwotą 60 731 745 zł. Zmiany dotyczą m.in.: działu 600, rozdziału 60014 – transport i łączność - dochody ulegą zwiększeniu o kwotę 698 352 zł wynikające z zawartych porozumień trójstronnych z przeznaczeniem na zapłatę końcową za wykonanie dokumentacji na budowę obwodnicy Miasta Lipna oraz na remont mostku na rzece Mień, działu 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 250 378 zł z tytułu powtórnego wykupu lokali mieszkalnych przy ulicy Piłsudskiego, 710 – działalność usługowa, rozdziale 71014 – opracowanie geodezyjne i kartograficzne – dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 1 000 zł z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych faktur za wykonane usług działu 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 457 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz otrzymanych odsetek, działu 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej - plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 900 zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz nałożenia grzywien, działu 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 175 426 zł z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej oraz rozdziale 75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. W tym rozdziale dochody ulegną zmniejszeniu o kwotę 1 292 zł z tytułu subwencji ogólnej wynikające z Ustawy Budżetowej na rok 2013, dziale - oświaty i wychowanie natomiast w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe - plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 294 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół w Skępem, dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 295 000 zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast w rozdziale 85195 - pozostała działalność plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz otrzymanych odsetek, dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 27 500 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne, dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność - plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 91 800 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Powiat Lipnowski PL – Zdobyć więcej", dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 1 080 zł z tytułu wpływów za dzierżawę składników majątkowych powiatu, dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Kujawsko – Pomorskim na wypłatę stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 601 295 zł i zamkną się kwotą 59 281 481 zł Zmiany dotyczą m.in.:działu 600 – transport i łączność, rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 1 084 125 zł na zapłatę końcową za wykonaną dokumentację na obwodnicy Miasta Lipna oraz na remont mostku na rzece Mień. W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60095 – pozostała działalność. Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000 zł. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 250 378 zł w związku z koniecznością wypłaty należnych kwot wynikających z bezpodstawną wpłatą w roku 2012. W Dziale750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe. Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 622 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej. Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 900 zł z tytułu zwiększonego dodatku stażowego oraz wydatki w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej. Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące, remonty oraz usługi. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związene z ich poborem, rozdziale – 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 150 000 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup druków komunikacyjnych, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 625 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi oraz grona pedagogicznego, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80111 – gimnazja specjalne. Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 58 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi oraz grona pedagogicznego, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 622 zł na wydatki Zespołu Szkół w Skępem na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 200 000 zł na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą. Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 94 zł na wydatki Zespołu Szkół w Skępem na wypłate dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 154 743 zł na zadania remontowe polegające na przestosowaniu łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych realizowane przy wsparciu środków z PFRON. Zmniejszeniu ulagają wydatki na wynagrodzenia, dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 295 000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 49 796 zł na wydatki Starostwa Powiatowego w zakresie należnych dotacji powiatom za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenach innych gmin. Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 500 na zakup materiałów. Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85204 – rodziny zastępcze. Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 154 897 zł na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wypłaty świadczeń, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 142 587 zł w związku z realizacją projektu pn. "Powiat Lipnowski PL – Zdobyć więcej", dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Zwiększeniu w związku z powyższym ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wydatków osobowych. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 internaty i bursy szkolne. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 578 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł na wypłatę stypendium dla uzdolnionej młodzieży Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 1 800 zł, Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 3 600 zł.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

J. Zająkała zwrócił się z pytaniem jaki jest ostatecznie koszt dokumentacji obwodnicy Miasta Lipna, czy wyniosł on więcej niż planowana na ten cel kwota 1 700 000 zł.

B. Małkiewicz Skarbnik Powiatu powiedziała, że koszt dokumentacji obwodnicy się nie zmienił, ale płatność ostatniej faktury została pomniejszona o kary umowne zgodnie z zawartą umową.

Innych pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałe w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

(17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19 – osobowy skład Rady", nieobecny podczas głosowania Radny Jacek Góźdź).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

Przewodniczący Rady powiedział, że ta uchwała jest konsekwencją podjęcia uchwały w sparwie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

(18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów"wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19 – osobowy skład Rady")

- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie mając informację z P.U.P., że w Urzędzie zarejestrowanych jest przeszło 120 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności które są zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy postanowił dokonać zmian w przygotowanym przez PCPR w Lipnie podziale środków z PFRON zdejmując środki z likwidacji barier architektonicznych i dofinansowanie sportu i kultury w sumie 36 tys zł i przeznaczyć je na zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy by pewna cześć z tych osób miała możliwość podjęcia chociażby stażu. Dodał, że przez lata osoby niepełnosprawne otrzymały dużo środków na likwidację barier architektonicznych i te najpilniejsze potrzeby zostały zrealizowane, a teraz w związku z trudną sytuacją na rynku pracy istnieje konieczność przeznaczenia większych środków na zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.

(18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów"wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19 – osobowy skład Rady")

- przyjęcia "Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012 rok."

P. Starosta powiedział, że otrzymuje coraz więcej informacji dotyczącej bezpańskich psów, które utrudniają np. dzieciom dojście do szkoły. Dodał, że temat ten co jakiś czas przewija się również na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ale póki co nic nie udało się zrobić w tym kierunku. Zaznaczył, że obecnie pojawiła się osoba zainteresowana utworzeniem schroniska dla zwierząt i on jako Starosta Lipnowski jest jak najbardziej za tym pomysłem. Zwrócił się do Komendanta Policji obecnego na sesji by uczulił dzielnicowych na sprawę bezpańskich psów i zagrożeń z tym związanych na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedłożonego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012 rok."

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia "Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012 rok."

(18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów"wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19 – osobowy skład Rady")


- zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Starosta powiedział, że likwidacje tych szkół są uwarunkowane ustawowo, ponieważ szkoły te faktycznie nie funkcjonują, a ich likwidacja nie wywoła żadnych skutków finansowo-pracowniczych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

(18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów"wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19 – osobowy skład Rady")

- zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.

(18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów"wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19 – osobowy skład Rady")


  • zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że Starosta szczegółowo przedstawił tę sprawę w sprawozdaniu i w związku z powyższym zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie.

(18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów"wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19 – osobowy skład Rady")


  • Zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Starosta powiedział, że zmiana projektu uchwały w przedmiotowej sprawie uwarunkowana jest wprowadzeniem nowych przystanków komunikacyjnych oraz dodatkowej lokalizacji brakujących przystanków po przeciwnej stronie jezdni. Następnie przedstawił sprawę PKS-u informując, że władze powiatowe zrobiły wszystko by restrukturyzacja zakładu odbyła się w sposób najkorzystniejszy dla pracowników, a i tak wielu pracowników tego zakładu straciło lub straci pracę. Zaznaczył, że z ostatnich doniesień wynika, że Zarząd PKS-u robi wszystko by utrzymać tylko te trasy, które przynoszą dochód, a ograniczyć przejazdy na tych trasach. które rentowne nie są a przecież dzieci i młodzież szkolna musi dojechać do miejsca nauki, a dorośli do miejsca pracy. Zaznaczył, że podwyżki biletów jednorazowych i miesięcznych również nie sprzyjają utrzymaniu klientów.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie Zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

(18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów"wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych na 19 – osobowy skład Rady")


  • Ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Starosta Lipnowski opuścił salę, w której odbywa się sesja. Stan rady wynosi 17 radnych.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku z niedopatrzeniem pracownika Starostwa, Starosta pobierał wynagrodzenie uwzględniające wyższą kwotę bazową, a od 01 stycznia 2011 roku kwota bazowa uległa obniżeniu dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Dodała, że Starosta podpisał oświadczenie o zwrocie nadbranego nieumyślnie wynagrodzenia.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

(16 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1 głos "wstrzymujący się" przy obecności 17 radnych na 19 – osobowy skład Rady")

12. Wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o przedstawienie swoich pytań.

K. Grzywiński powiedział, że z ostatnich informacji prasowych dowiedział się, że planowane jest podłączenie gazu ziemnego do Lipna. W związku z powyższym zwrócił się z pytaniem czy było już robione rozeznanie ile byłoby zainteresowanych osób podłączeniem gazu i jaki byłby koszt takiego podłączenia.

Innych pytań nie było.


13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Wicestarosta Jarosław Poliwko powiedział, że na chwilę obecną prowadzone są rozmowy z Pomorską Spółką Gazownictwa na ten temat. Dodał, że w najbliższym czasie planowane jest spotkanie w oddziale tej spółki w Bydgoszczy z udziałem również Pani Burmistrz Miasta Lipna i Wójta Gminy Lipno. Zaznaczył, że z chwilą pozytywnej decyzji o gazyfikacji miasta zostanie przeprowadzone rozeznanie dotyczące potencjalnych odbiorców gazu i ceny podłączenia na terenie Powiatu Lipnowskiego.


14. Sprawy różne i komunikaty

Na salę obrad powrócił Starosta Lipnowski. Stan Rady wynosi 18 radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że radny Józef Wiśniewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Dodał, że funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa będzie pełnił radny Jerzy Wysocki.

Ponadto Przewodniczący przekazał, że do odbioru są PIT-y dotyczące pobieranej diety radnego oraz przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń majątkowych. Nadto wskazał, że istnieje możliwość złożenia datku do puszki dla ciężko chorego Pana Marka Kantorskiego.

Innych spraw nie było.15. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął o godzinie 14:50 XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 26 lutego 2012 roku.


Protokołowała:

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (26 lutego 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (8 kwietnia 2013, 10:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169