Protokół Nr XX/2012 z XX sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 25 maja 2012 roku

Protokół Nr XX/2012

z XX sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 25 maja 2012 roku


XX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusz Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.30 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 13.00.


1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski otworzył XX sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa, oraz zaproszonych gości.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Józef Wiśniewski, Lucjan Stroiński (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Krzysztof Grzywiński.


4. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie zwrócił się o wprowadzenie do porządku sesji autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Starosty Lipnowskiego o omówienie autopoprawek.

Starosta K. Baranowski powiedział, że każdy z radnych otrzymał przed sesją autopoprawki ale na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd wprowadził jeszcze jedną zmianę. W związku z tym, że na koniec czerwca odbędzie się uroczyste oddanie do użytku nowo wyremontowanego Oddziału Wewnętrznego w szpitalu, to Zarząd Powiatu chciałby, aby oddział ten został jeszcze doposażony w nowe łóżka. Zarząd Powiatu w Lipnie proponuje przeznaczyć na ten cel kwotę 75 000 zł. Starosta dodał, że materace oraz szafki zostałyby zakupione przez Prezesa spółki Szpital Lipno ze środków własnych. Starosta dodał, że na otwarcie oddziału w szpitalu najprawdopodobniej przybędą także przedstawiciele Rządu RP.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do autopoprawek.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wprowadzili powyższe zmiany.

Przewodniczący Rady przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie.

 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012

 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028

 • wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

 • wyłączenia Policealnego Studium Zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

 • wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie

 • wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą

 • wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W

 • wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W

 • likwidacji Liceum Profilowanego w Skępem

 • likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Lipnie

 • likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie

 • likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego w Dobrzyniu n/Wisłą

 • likwidacji Liceum Profilowanego w Dobrzyniu n/W

 • likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzyniu n/Wisłą

 • zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

 • zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie

 • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu oraz służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 380/18 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok.

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez   Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za   2011 rok

-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu   w Lipnie za 2011 rok

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji   Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2011 rok

-przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu              Lipnowskiego za 2011 rok

-otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu   Lipnowskiego za 2011 rok

-podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia/nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Zapytał czy radni mają dziś jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 25 maja 2012 roku.


6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Warsztaty Terapii Zajęciowej cieszą się wśród społeczeństwa dużym uznaniem, zarówno uczestnicy warsztatów, jak i ich opiekunowie są z zajęć zadowoleni. Dodał, że Warsztaty prowadzone są przez stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Włocławka, natomiast Powiat Lipnowski jedynie dokłada część środków finansowych pochodzących z PFRON.

P. Gęsicki powiedział, że Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej na posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 roku pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z załącznikiem- sprawozdaniem z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie. Przewodniczący Komisji podkreślił, że w ocenie Komisji sprawozdanie zostało przygotowane bardzo solidnie i szczegółowo.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 4 kwietnia do 25 maja 2012 roku. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta poinformował, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył Powiatowi Lipnowskiego kwotę 311 tys. zł pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Ponadto Starotsa powiedział, że wkrótce odbędzie się otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie przy Pl. 11 Listopada. Dodał, że wszystko wskazuje na to, że będzie to także w przyszłości siedziba Centrum Rozwoju Edukacji.

Przewodniczący Zarządu omówił również krótko aktualne remonty przeprowadzane na drogach powiatowych.

Ponadto Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu chciałby w przyszłym roku większy nacisk położyć na większą spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie oraz remont apteki szpitalnej. Natomiast chciałby zaproponować Radzie rezygnację z dofinansowania ochotnicznych straży pożarnych oraz obiektów zabytkowych.

Radny J. Góźdź ponowił swoją prośbę dotyczącą budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu cały czas rozważa propozycję radnego Goździa i będzie o tym pamiętać.

P. Gęsicki nawiązując do tematu budowy obwodnicy powiedział, ze dziwi go stanowisko wydane przez radę Gminy Wielgie wyrażające zaniepokojenie faktem wycofania się z budowy obwodnicy dla miasta Lipna, gdyż według jego wiedzy obecne władze Gminy były negatywnie nastawione do jej budowy. Jego zdaniem jest to sprawa bardziej polityczna niż merytoryczna.

Więcej spraw nie było.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Starosta K. Baranowski powiedział, że wszystkie uchwały o wyłączeniu bądź likwidacji wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty. Po podjęciu przez Radę na sesji w lutym uchwał o zamiarze likwidacji szkół niezbędne jest wyłączenie likwidowanych szkół ze struktur organizacyjnych zespołów szkół, a następnie podjęcie uchwał o ich likwidacji.

Starosta powiedział, że podejmowane są działania, żeby nabór do szkół powiatu był jak najlepszy. Organizowane są w tym celu np. targi edukacyjne, tworzone są nowe kierunki, jak np. kierunek militarny w Zespole Szkół w Skępem.

Starosta podkreślił, że Powiat Lipnowski na razie mieści się w subwencji oświatowej, niektóre zaś powiaty muszą do oświaty dokładać środki własne.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyłączenia Policealnego Studium Zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyłączenia Policealnego Studium Zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • likwidacji Liceum Profilowanego w Skępem

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Skępem (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Lipnie

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Lipnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego w Dobrzyniu n/Wisłą

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego w Dobrzyniu n/Wisłą (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • likwidacji Liceum Profilowanego w Dobrzyniu n/W

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Dobrzyniu n/W (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzyniu n/Wisłą

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzyniu n/Wisłą (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do Pani A. Smużewskiej o omówienie projektu uchwały.

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Starostwie- omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Powiedziała, że zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Ustawy- Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów i logopedów. Dodała, że Karta Nauczyciela przewiduje maksymalną liczbę godzin- 40. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zaproponowała 26 godzin, taką liczbę godzin proponuje również Zarząd Powiatu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie

P. Gęsicki powiedział, że Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej na posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 roku pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu oraz służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 380/18 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu oraz służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 380/18 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Przewodniczący Rady ogłosił 20-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.


9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok.


 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok.

/treść opinii w załączeniu do protokołu/

 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2011 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak przedstawił wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2011 rok.

/treść wniosku w załączeniu do protokołu/

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2011 rok

Wiceprzewodnicząca Rady H.Opalczewska odczytała treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2011 rok.

/treść opinii w załączeniu do protokołu/

 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji o odczytanie opinii dotyczących wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej P. Gęsicki przedstawił pozytywną opinię Komisji co do wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki M. Linkowski powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku po dokonaniu dokładnej analizy sprawozdania postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów R. Wiśniewski powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 15 maja 2012 roku analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok. Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz opiniami pozostałych komisji stałych Rady postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu powiatu za 2011 rok.

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska M. Kwiatkowski powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok, które postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować.

Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego St. Jagielski powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok, które postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować.


 • otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok.

P. Gęsicki powiedział, że według niego to, co Zarząd i Rada założyły sobie w 2011 roku trochę się rozjechało, gdyż dochody miały być dużo wieksze ale to życie weryfikuje te wszystkie poczynania. Dodał, że w jego opinii budżet był realizowany poprawnie. Stwierdził, że w obecnym czasie wszystkie samorządy mają ogromny problem, rząd nakłada na samorządy bardzo dużo zadań a nie idą za tym środki finansowe. Dodał, że powiat nie ma sprzymierzeńców jeśli chodzi o urzędy wojewódzkie, bardzo długo czeka się za dofinansowaniem inwestycji, na które najpierw samorząd sam musi wyłożyć znaczne środki finansowe.

W. Białucha stwierdził, że proces spychania na samorządy dodatkowych zadań zaczął się już znacznie wcześniej, teraz jednak nabiera to na sile.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że rok 2011 nie był rokiem łatwym, był to m.in. rok, w którym nastąpiły podwyżki wynagrodzeń- od września do grudnia przeznaczono na ten cel kwotę ponad 500 tys. zł.

Ponadto Starosta powiedział, że powiat posiada jeszcze grunty na przeciwko szpitala (ok. 4 ha), grunty (5 ha) wraz z budynkiem w Leniach Wielkich, grunty na ul. Okrzei w Lipnie. Starosta dodał, że prawdopodobnie wojewoda przekaże powiatowi budynek po byłym posterunku policji w Dobrzyniu n/W wraz z 5 ar działką.

Więcej pytań i uwag nie było.


 • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia/nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady).

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radzie za zaufanie i zrozumienia dla działań Zarządu Powiatu. Podziękował również współpracownikom- Skarbnik Powiatu- B. Małkiewicz, Sekretarzowi Powiatu- Z. Chmielewskiemu, radcom prawnym, urzędnikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, szefom powiatowych służb, inspekcji i straży.


10. Wnioski i zapytania.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radny K. Grzywiński powiedział, że uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, na którym obecny był przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji. Była mowa o powołaniu komisji ds. likwidacji posterunków policji. W związku z tym zapytał Starostę czy ma informacje czy będzie to dotyczyć również powiatu lipnowskiego.

Starosta odpowiedział, że według jego wiedzy, komenda wojewódzka nie ma takich zamiarów w powiecie lipnowskim.

Więcej spraw nie było.


12. Sprawy różne i komunikaty.

Nie było.


13. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zamknął XX sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 25 maja 2012 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (25 maja 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (22 sierpnia 2012, 10:31:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 907