Protokół Nr XI/2011 z XI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 4 lipca 2011 roku

Protokół Nr XI/2011

z XI sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 4 lipca 2011 roku


XI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.30.


1. Otwarcie XI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Białucha otworzył XI sesję Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa.

/upoważnienie Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchy przez Przewodniczącego Rady D. Kłobukowskiego do prowadzenia sesji w załączeniu do protokołu/


2. Stwierdzenie quorum.

Wicerzewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady), zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Dariusz Kłobukowski, Jacek Zająkała (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jarosław Poliwko.


4. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Wicerzewodniczący Rady W. Białucha powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie zwrócił się o wprowadzenie do przesłanego radnym porządku obrad autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok oraz dodatkowych uchwał w sprawach:

 • ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/40 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu

 • przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom

 • utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy radni wnoszą uwagi, co do wymienionych dodatkowych projektów uchwał.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie projektów uchwał do porządku.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał wymienionych przez Wiceprzewodniczącego Rady.

Następnie Wiceprzewodwniczący Rady W. Białucha przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad XI sesji Rady Powiatu w Lipnie:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 6. Przyjęcie Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za 2010 rok.

 7. Przyjęcie Sprawozdania "Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidomiologicznej Powiatu Lipnowskiego".

 8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2010 rok.

 9. Przyjęcie Sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2010 rok.

 10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2010 rok.

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

 • zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcia nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

 • zmiany Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 • ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

 • pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej

 • ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/40 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu

 • przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom

 • utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Ad.5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od dnia 14 czerwca 2011 roku do dnia 4 lipca 2011 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta K. Baranowski powiedział, że została sprzedana działka po szpitalu psychiatrycznym przy ul. Żeromskiego.

Ponadto Starosta powiedział, że Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał Powiatowi Lipnowskiemu dodatkowo 386 tys. zł na działania Powiatowego Urzędu Pracy związane z aktywizacją bezrobotnych zwolnionych z pracy z winy nie dotyczącej pracownika.

Starosta powiedział, że otrzymał również informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 500 tys. zł. Decyzja ta czeka jedynie w tej chwili na podpis Ministra Finansów.

Ponadto Starosta podjął temat wyników egzaminów maturalnych w Powiecie Lipnowskim. Poinformował, że w Zespole Szkół w Lipnie egzaminu maturalnego nie zdała tylko jedna osoba, trzynaście osób będzie pisać egzaminy poprawkowe. Kilka osób dostało maksymalne oceny z języka angielskiego i matematyki. Dodał, że tegoroczna matura nie należała do najłatwiejszych. Dokładniej ten temat będzie omawiany na sesji we wrześniu.

Starosta powiedział także, że w naborze do szkół średnich jest około 60 uczniów mniej ale wynika to z niżu demograficznego. Starosta podkreślił również, że Zarząd Powiatu odbył spotkanie ze związkami zawodowymi oświaty. Zarząd gwarantuje pracę w jednostkach oświatowych, nie będzie żadnych zwonień pracowników mimo niżu demograficznego. Starosta podkreslił również, że w tym roku na same remonty w jednostkach oświatowych Powiat przeznaczył ponad 1 mln zł.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że otrzymał informację od Naczelnika Architektury Starostwa dotyczącą remontu boisk i terenów rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Skępem. Nastąpią pewne zmiany w tej inwestycji, jej koszt zamknie się kwotą ok. 1 mln 200 tys. zł z VAT. Szczegółowy opis inwestycji jest do dyspozycji radnych.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny K. Grzywiński powiedział, że jeśli chodzi o kwestię wydania przez Urząd Miejski w Lipnie pozwolenia na wycinkę drzew, to rozmawiał na ten temat w dniu dzisiejszym z Panią Chmielewską- Naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz Panem Kapuścińskim. Uzyskał informację, iż Starostwo musi pozałatwiać pewne formalności związane z pozwoleniem na budowę, jednak Urząd na pewno nie jest przeciwny tej wycince, nie będzie w tym zakresie stwarzał żadnych trudności. Po prostu na razie dobrze by było poczekać z przycięciem drzew, gdyż w sezonie letnim drzew się nie wycina. Jeśli zajdzie taka konieczność to te drzewa zostaną usunięte.

Starosta powiedział, że nie chciałby polemizować na ten temat, swój punkt widzenia już przedstawił. Z informacji pracowników Starostwa posiadających merytoryczną wiedzę w tej sprawie takiego pozwolenia przy tego rodzaju pracach nie trzeba przedstawiać. Dodał, że wycinka drzew oczywiście byłaby przeprowadzona na jesieni. Starosta podkreślił, że złożył jeden wniosek o wycinkę tych drzew, żeby póżniej każdy z mieszkańców nie musiał już tego robić, a i Urząd Miasta miałby mniej pracy.

Więcej pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli przedmiotowe sprawozdanie.


Ad.6. Przyjęcie Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha powiedział, że punkty od 7 do 10 porządku obrad dotyczą sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu. Każdy z radnych otrzymał te sprawozdania w materiałach na sesję i miał czas, aby się z nimi zapoznać. Zgłosił więc wniosek i ich nieczytanie, tylko o zadawanie ewentualnych pytań.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku Wiceprzewodniczącego Rady.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za 2010 rok.

Starosta podkreślił, że nakłady na drogi powiatowe wyniosły 6 mln 603 tys. zł. Starosta poinformował również, że dobiega końca budowa chodnika na ulicy Skępskiej.

W bieżącym roku na drogi przeznaczone jest ponad 8 mln zł.

Więcej uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych w 2010 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


Ad.7. Przyjęcie Sprawozdania "Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidomiologicznej Powiatu Lipnowskiego".

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego sprawozdania.

Pytań nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie "Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidomiologicznej Powiatu Lipnowskiego".

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


Ad.8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego sprawozdania.

Pytań nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2010 rok.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


Ad.9. Przyjęcie Sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego sprawozdania.

Starosta K. Baranowski powiedział, że w 2010 roku zmieniły się warunki pracy Inspektoratu, którego pracownicy pracują teraz w większych i wyremontowanych pomieszczeniach.

Pan A. Jasiński- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyraził podziękowanie Staroście i Radzie za nowe, lepsze warunki pracy Inspektoratu.

Więcej uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2010 rok.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


Ad. 10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego sprawozdania.

Radny K. Grzywiński powiedział, że w 2010 roku na szkolenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie skierowano aż 1346 osób. Zapytał ile osób po takich szkoleniach znajduje zatrudnienie. Ponadto zwrócił się z pytaniem dotyczącym kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

Pan M. Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- wyjaśnił, że średnia efektywność szkoleń wynosi 40%. Oczywiście jeśli tych szkoleń jest bardzo dużo, to rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć tych wszystkich bezrobotnych, którzy podwyższyli swoje kwalifikacje, jednak to i tak są kwalifikacje dodatkowe, które ułatwiają poruszanie się po rynku pracy. W tym roku będzie tych szkoleń znacznie mniej ze względu na ograniczone środki finansowe.

Odnosząc się do drugiego pytania Dyrektor PUP powiedział, że jest to skomplikowany temat. Kontrola ta trwa od października 2010 roku. Kwestią sporną była różna interpretacja przepisów prawa związanych z wyłonieniem wykonawcy. Ustawa zmieniła się 29 stycznia 2011 rokuy, natomiast wykonawcy byli wyłonieni wcześniej. Wojewódzki Urząd Pracy zarzucił PUP, że trochę poszedł za daleko. Do 29 stycznia br jednostkę można było wynająć z tzw. wolnej ręki, a PUP w Lipnie chciał lepiej i wystąpił do pięciu jednostek o złożenie oferty cenowej, aby nie było posądzeń o niedbanie o środki publiczne. Sprawa do końca nie jest jeszcze wyjaśniona, czekamy na opinię z Urzędu Zamówień Publicznych. Dodał, że uważa, iż PUP zrobił bardzo dobrze.

Starosta K. Baranowski powiedział, że początkowo ustalono, że przedmiot sporu wynosi 67 tys. zł, teraz się okazuje, że ta kwota wynosi 16 tys. zł.

Radny P. Gęsicki stwierdził, że również w czasie, gdy pełnił on funkcję Starosty, Wojewódzki Urząd Pracy w Bydgoszczy nie pomagał Powiatowi Lipnowskiemu zarówno w zakresie walki z bezrobociem, jak i nawet pod względem organizacyjnym. Dyrektorem wówczas też był Pan Horbulewicz, więc jeżeli informacje o jego odejściu z tego stanowiska są prawdziwe, to on wcale tego nie żałuje. Dodał, że bywało, iż pewne powiaty dostawały bardzo dużo środków finansowych z WUP, natomiast Powiat Lipnowski niewiele.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zapytał radnych czy mają jeszcze pytania do przedmiotowego sprawozdania.

Pytań nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2010 rok.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcia nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Starosta K. Baranowski powiedział, że po podjęciu przez Radę na poprzedniej sesji Uchwały Nr IX/49/2011, w dniu 28 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki. Spółka "Szpital Lipno" zakończyła rok budżetowy zyskiem netto 64 tys. zł., które to środki Zgromadzenie Wspólników postanowiło przekazać na kapitał zakładowy spółki. Zgromadzenie Wspólników, w którym uczestniczył również notariusz, podniosło kapitał zakładowy spółki Szpital Lipno- 535 tys. zł do 30 czerwca i 535 tys. zł do końca września. Zmiana uchwały dotyczy jedynie wkładu niepieniężnego w postaci aportu majątku ruchomego do spółki, który winien wynosić 994 tys. zł a nie 1 067 000 zł.

Ponadto Starosta dodał, że w roku 2010 spólka Szpital Lipno dokonała nadwykonań na kwotę 1 700 000 zł. Powiedział, że trwają rozmowy Prezesa spółki z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym zakresie, Zarząd Powiatu także włączy się w te rozmowy. Starosta podkreślił także, że spółka Szpital Lipno bardzo dobrze sobie radzi, w 2010 roku dokonywała z własnych środków remontów szpitala. Dodał, że jedyny mankament to sprawa wynagrodzeń, pracownikom rzeczywiście należą się podwyżki ale w tym zakresie jest ciężko.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały i zapytał radnych czy mają co do niej uwagi.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcia nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010 roku

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Starosta K. Baranowski powiedział, że zmiana uchwały związana jest z Zespołem Szkół Specjalnych. Poprzednia uchwała przewidywała w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie po jednym stypendium dla gimnazjum i jednym w szkole podstawowej po 200 zł każde. Po rozmowach z Panią Dyrektor ZSS, Zarząd proponuje jednak, aby były to dwa stypendia w gimnazjum i dwa w szkole podstawowej o wartości 100 zł każde.

Innych uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Starosta K. Baranowski powiedział, że uchwała dotyczy służebności drogi przy Pl. 11 Listopada wewnątrz starego szpitala psychiatrycznego.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały i zapytał radnych czy mają co do niej uwagi.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że przedmiotowa droga znajduje się na terenie Gminy Wielgie. Wójt Gminy Wielgie jest zainteresowany przejęciem odcinka 7,701 km tej drogi. Będzie na tym odcinku realizowana inwestycja wodociągowa. Dodał, że Powiat musiałby naliczać spore kwoty za zajęcie pasa drogowego w związku z tą inwestycją- co najmniej 25 tys. zł rocznie. Zarząd jednak chce z gminami w takich sprawach współpracować. Ponadto Powiatowi odejdą koszty związane z utrzymaniem tej drogi, np. odśnieżania. Starosta dodał, że uzyskano wszystkie wymagane prawem opinie w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny P. Gęsicki zapytał czemu opinia Wójta Gminy Tłuchowo jest negatywna.

Starosta wyjaśnił, że być może powodem było to, że droga ta znajduje się na granicy Gminy Tłuchowo ale podkreślił, że ten odcinek biegnie przez lasy.

Wiecej pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/40 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że Rada Powiatu w Lipnie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przedmiotowej działki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Południe”. Spółdzielnia chce teraz pobudować na tej działce garaże i w związku z tym konieczne jest ustanowienie służebności gruntowej.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały i zapytał radnych czy mają co do niej uwagi.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/40 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokolu/


 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu

Starosta K. Baranowski wyjasnił, że uchwała dotyczy nieruchomości przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Nieruchomości te zostały bądź zostaną zajęte pod budowę garaży- ok. 70 szt.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały i zapytał radnych czy mają co do niej uwagi.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że uchwała dotyczy przystąpienia do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który ma na celu pozyskanie środków pozabudżetowych na unowocześnienie wydziałów geodezji.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Salę obrad opuścił Radny M. Linkowski.

Stan Rady wynosi 16 radnych.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że przedłużenie umowy dzierżawy do 9 lat spółce Szpital Lipno jest warunkiem koniecznym do ubiegania się przez Prezesa spółki o środki pozabudżetowe.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały i zapytał radnych czy mają co do niej uwagi.

Uwag nie było.

Na salę obrad przybył radny M. Linkowski.

Salę obrad opuścił radny J. Wysocki.

Stan Rady wynosi 16 radnych.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.12. Wnioski i zapytania.

Nie było.

Ad.13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.

Ad.14. Sprawy różne i komunikaty.

Nie było.


Ad.15. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Białucha zamknął XI sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 4 lipca 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Wiceprzewodniczący Rady


Wiesław Białucha

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (4 lipca 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 11:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 888