Protokół Nr 147/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 23 kwietnia 2010 roku

Protokół Nr 147/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 23 kwietnia 2010 roku


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu K. Baranowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku r.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2010 roku.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego

  4. Wyrażenie zgody oraz ustalenie trybu wyłonienia wykonawcy na zadanie pn. “Likwidacja wyrobów zawierających azbest poprzez wsparcie w usuwaniu tych wyrobów, polegająca na demontażu lub odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości położonych na terenie powiatu lipnowskiego.

  5. Sprawy różne.


Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku r.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- omówiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Powiedziała, że zmiany w projekcie uchwały wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wniosku Wydziału Budżetu i Finansów, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, które wpłynęły po wysłaniu materiałów dla radnych.

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 092 zł i zamkną się kwotą 53 897 844 zł. W dziale 582- pomoc społeczna rozdział 85202- domy pomocy społecznej plan ulega zwiększeniu o kwotę 1 592 zł z tytułu wpływów środków pochodzenia europejskiego. W dziale 852 rozdział 85204- rodziny zastępcze zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu otrzymywanych z powiatu dotacji na zadania w zakresie rodzin zastępczych, a zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu otrzymywanych dotacji z gminy. W dziale 852 rozdział 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie plan ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3A ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 092 zł i zamknie się kwotą 53 897 844 zł. W dziale 801- oświata i wychowanie rozdział 80130- szkoły zawodowe wprowadza się paragraf w zakresie opłat z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie w Zespole Szkół Technicznych na kwotę 500 zł i Zespole Szkół w Skępem na kwotę 195 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów w ZST w Lipnie o kwotę 500 zł, a w Zespole Szkół w Skępem wydatki na zakup papieru do sprzętu drukarskiego o kwotę 195 zł.

Pani Skarbnik dodała, że w dniu dzisiejszym otrzymała pismo od Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z prośbą o utworzenie paragrafu odsetkowego oraz paragrafu w zakresie regulowania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Środki na ten cel zabezpieczono zmniejszając bieżące wydatki.

W dziale 852- pomoc społeczna rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 47 000 zł

W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 000 zł w związku z umową podpisaną na zadanie polegające na ochronie zagrożonych drzew kasztanowca przez inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie zabytkowego parku w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wprowadza się do budżetu wydatki na to zadanie, na które Powiat otrzymał dotację w wysokości 9 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i zabezpiecza ponadto na ten cel własne środki w kwocie 2 000 zł. Pani Skarbnik dodała, że pierwotnie zadanie te miał realizować DPS w Nowej Wsi. W dziale 852- pomoc społeczna rozdział 85202- domy pomocy społecznej plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 408 zł- zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług. W dziale 852 rozdział 85204- rodziny zastępcze plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł.- zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji przekazywanych samorządom za dzieci z terenu powiatu lipnowskiego zamieszkałych w rodzinach zastępczych na terenie działania innej jednostki samorządu terytorialnego. A zwiększeniu ulegają wydatki ponoszone przez PCPR w Lipnie na opłacenie szkoleń organizowanych dla przyszłych rodzin zastępczych.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2010 roku.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Lipnie zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Powiedziała, że wykonanie budżetu za okres I kwartału 2010 roku przedstawia się następująco:

Dochody- plan (53 620 977 zł), a wykonanie 15 335 309,58 zł, tj. 28,60% planu. Wydatki- plan (53 620 977 zł), a wykonanie 15 265 654,09 zł tj. 28,47% planu. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 69 655,49 zł.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że cały czas regulowane są zobowiązania szpitala.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowywane już są akty notarialne na sprzedaż mieszkań przy ul. Nieszawskiej.

Dodał, że w dniu 6 maja br. odbędzie się otwarcie przeniesionych z budynku przy Pl. 11 Listopada oddziałów psychiatrycznych. W niedługim czasie będzie proponowane Radzie sprzedaż nieruchomości na Pl. 11 Listopada. Trwają w chwili obecnej wyceny tychże nieruchomości.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2010 roku.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że Rada Powiatu upoważniła Zarząd do zaciągania kredytu w wysokości 1 000 000 zł. W związku z tym jest propozycja, aby zaciągnąć krótkoterminowy kredyt w wysokości 500 000 zł na pokrycie bieżących wydatków inwestycyjnych z okresem spłaty do 20 grudnia 2010 roku. Uchwała ta pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu dodała, że ponadto w budżecie zaplanowano szereg innych zadań wykonywanych w ramach prac i zakupów inwestycyjnych, a zaciągnięcie tego kredytu pozwoli na bezpieczną realizację całego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Przewodniczący Zarządu powiedział, że konieczne jest również powołanie Komisji przetargowej na wyłonienie w drodze przetargu banku oraz upoważnienie dwóch członków Zarządu do podpisania umowy o kredyt.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie powołał Komisję przetargową w składzie:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu - Przewodnicząca Komisji

  2. Aneta Ofmańska- referent ds. zamówień publicznych - Sekretarz Komisji

  3. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie - Członek Komisji

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie upoważnił członków Zarządu: Krzysztofa Baranowskiego i Jarosława Poliwko do podpisania umowy o kredyt.


Ad.4. Wyrażenie zgody oraz ustalenie trybu wyłonienia wykonawcy na zadanie pn. “Likwidacja wyrobów zawierających azbest poprzez wsparcie w usuwaniu tych wyrobów, polegająca na demontażu lub odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości położonych na terenie powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że od dnia 1 stycznia 2010 roku po zmianie ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej zlikwidowano powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym nie ma już możliwości, aby w ramach tego funduszu przekazać dotacje dla osób fizycznych na likwidację azbestu. Ta kwestia była uzgadniana z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ustalono, iż istnieje możliwość pomocy osobom w w tym zakresie poprzez wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. “Likwidacja wyrobów zawierających azbest poprzez wsparcie w usuwaniu tych wyrobów, polegająca na demontażu lub odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości położonych na terenie powiatu lipnowskiego”.

Przewodniczący zaproponował, aby wyłonić wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Dodał, że konieczne jest również powołanie Komisji przetargowej na to zadanie.

Następnie zwrócił się do członków Komisji o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie wyraził zgodę na wyłonienie w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy na zadanie pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest poprzez wsparcie w usuwaniu tych wyrobów, polegająca na demontażu lub odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości położonych na terenie powiatu lipnowskiego” oraz ustalił skład osobowy Komisji przetargowej na to zadanie:

1. Eliza Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska - Przewodnicząca Komisji

2. Aneta Ofmańska- referent ds. zamówień publicznych - Sekretarz Komisji

3. Wioletta Frej- Kierownik Referatu finansowo- księgowego - członek Komisji

4. Agata Szafrańska- Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji - członek Komisji

Ad.5. Sprawy różne.

Nie było.


W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 23 kwietnia 2010 roku.Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (23 kwietnia 2010)
Opublikował: Anna Ziemińska (8 czerwca 2010, 13:17:24)

Ostatnia zmiana: Anna Ziemińska (22 lipca 2010, 07:54:28)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 851