Protokół Nr 82/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku

Protokół Nr 82/2008

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 13 listopada 2008 rokuPosiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 15.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu K. Baranowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 7 listopada 2008 roku.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

/ref. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu/

 1. Rozpatrzenie pism Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnie w sprawie:

- wsparcia finansowego działalności Stowarzyszenia

- nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu     lipnowskiego na wykłady i zajęcia

/ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ/

 1. Rozpatrzenie pisma Zbigniewa Lewandowskiego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie logo lub herbu Powiatu Lipnowskiego na ulotce promocyjnej wystawy autorskiej w Poznaniu. /ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ/

 2. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych oraz powołanie komisji przetargowej.

/ref. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu/

 1. Informacja na temat Konkursu “Rolnik Pomorza i Kujaw” /ref. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu/

 2. Upoważnienie Starosty Lipnowskiego do wystąpienia z wnioskiem o przekzanie na rzecz Powiatu Lipnowskiego nieruchomosci położonej w Leniach Wielkich, gmina Dobrzyń n/W/ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 3. Podjecie decyzji w sprawie zapewnienia kwoty na wydzielenie poszerzenia drogi działki 1875/5 na ul. Okrzei, majacej stanowić dojazd do działki Komendy Powiatowej Policji i przygotowywanych do wydzielenia działek budowlanych z gruntów stanowiących własność Powiatu. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie mienia powiatu szkołom i placówkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski

 7. Sprawy różne.


Następnie Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

Przewodniczący Zarządu powiedział, że budżet Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok w dochodach zamyka się kwotą 41 616 121 zł, zaś w wydatkach kwotą 49 988 369 zł. Deficyt budżetowy wyniesie więc 8 372 248 zł. Budżet na 2009 rok przewiduje wiele inwestycji, dużo środków jest przeznaczonych na oświatę- dla każdej ze szkół przewidziane są środki finansowe na inwestycje. Następnie Przewodniczący Zarządu oddał głos Skarbnik Powiatu.

Pani Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu powiedziała, że projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2009 rok zakłada dochody budżetowe w wysokości 41 616 121 zł, czyli wyższe o 3 895 671 zł od przewidywanego wykonania w 2008 roku. Natomiast wydatki budżetowe zakłada w wysokości 49 988 369 zł czyli o 10 504 547 zł wyższe od planowanego wykonania w 2008 roku. Deficyt budżetowy planowany jest więc na kwotę 8 372 248 zł. Jest to duży deficyt, jednakże w 2009 roku zaszła konieczność zabepieczenia środków finansowych w wysokości ponad 4 mln zł na spłatę udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Lipnie. Zabezpieczono również kwotę ok 1 120 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Rogowo- Skępe. Pani Małkiewicz dodała, że wielkość rezerwy celowej zaplanowanej na rok 2009 wynosi 10 000 zł i stanowi zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Podobnie jak w roku 2008 ustalono łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu do wysokości 1 000 000 zł, zaś kwotę pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu do wysokości 100 000 zł. Pani Skarbnik dodała, że w 2009 roku planuje się działanie tylko jednego gospodarstwa pomocniczego mieszczącego się przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, gdzie wydatki zaplanowano na kwotę 17 057 zł, zaś wydatki za kwotę 11 259 zł.

Planowana kwota przychodów na 2009 r. z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 70 000 zł.

Następnie Przewodniczący Zarządu K. Baranowski omówił plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok według działów. Wyjaśnił między innymi, iż dział 150- Przetwórstwo przemysłowe, w którym zaplanowano wydatki w kwocie 232 000 zl, obejmuje budowę strefy gospodarczej. W dziale 600- Transport i łączność wydatki zaplanowano w wysokości 6 580 992 zł czyli o ok 3 mln zł więcej niż w roku 2008. W dziale 750- Administracja publiczna dochody zaplanowano na kwotę 1 722 150 zł, zaś wydatki na kwotę 5 498 657 zl. W dziale tym zaplanowano kwotę ok. 186 tys. zł na remont budynku Starostwa przy ul. Sierakowskiego. Przewidziane są także podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych powiatu kształtujące się na poziomie 10 %. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody na kwotę 1 000 000 zł, wynika to z tego, iz planuje się sprzedaż działek przy ul. Okrzei w Lipnie, a także sprzedaż dotychczas dzierżawionych gruntów w Dobrzyniu n/W. Dodał, że zaplanowano po raz pierwszy środki w wysokości 4000 zł na obrone narodową (Dział 752). Przewodniczący Zarządu powiedział, że w dziale 801- Oświata i wychowanie dochody zapalnowano na kwotę 286 292 zł, zaś wydatki na kwotę 13 931 846 zł. Zabezpieczono tu środki na płace i podwyżki wynagrodzeń (10 %) dla nauczycieli (po 5% od stycznia i od września 2009 r.). Ponadto zabezpieczono dla jednostkek oświatowych środki na inwestycje (np. na termomodernizację w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W- 400 000 zł, dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 75 000 zł (na modernizację korytarzy, sal lekcyjnych), dla Zespołu Szkół w Skępem- 75 000 zł (m.in. na modernizację sali gimnastycznej), dla Zespołu Szkół w Lipnie- 350 000 zł (budowa boiska sportowego w ramach Programu Moje boisko- Orlik 2012). W dziale 851- Ochrona zdrowia- zaplanowano dochody na kwotę 944 000 zł, zaś wydatki na kwotę 3 487 000 zł. W dziale 852- Pomoc społeczna- wydatki zaplanowano na kwotę 8 239 937 zł, zaś dochody na kwotę 4 033 800 zł. W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zaplanowano wydatki w kwocie 83 500 zł, z czego 40 000 przeznaczono na działalnośc orkiestr. Ponadto w miarę posiadanych środków Zarząd planuje zabezpieczyć środki finansowe na ochrone zabytków. W dziale 926- zaplanowano wydatki w kwocie 42 000 zł na kulturę fizyczną i sport.

Przewodniczący Zarządu podkreślił, że na oświatę, drogi i szpital zaplanowano znaczące środki finansowe w budżecie. Znacząca kwota została też zaplanowana na wynagrodzenia, jednak uważa, że pracownikom należy się wzrost wynagrodzeń. Dodał, że jest to budżet realny.

Następnie otworzył dyskusję nad projektem budżetu powiatu lipnowskiego na 2009 rok.

T. Woźnicki powiedział, że jest to odważny budżet, co z jednej strony jest dobre, z drugiej zaś niepokojący jest deficyt, zwłaszcza wobec sytuacji SP ZOZ. Dodał, że nierealne wydawało mu się uzyskanie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 900 000 zł jednak po wyjaśnieniach Przewodniczącego Zarządu, stwierdził, że wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia jest możliwe. Dodał, iż ma również obawy o przeniesienie oddziałów psychiatrycznych.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że cały czas podejmuje się działania w sprawie przeniesienia oddziałów psychiatrycznych. Dodał, że są również pozyskiwane pozabudżetowe środki finansowe dla szpitala. Powiedział, że jest spory deficyt ale przez to dużo środków jest zaplanowanych na inwestycje, powiat będzie się rozwijać.

Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że aby pozyskać środki pozabudżetowe, trzeba najpierw mieć zabezpieczone środki własne i warto nawet wziąć na to kredyt, aby potem pozyskać znacznie więcej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.2. Rozpatrzenie pism Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnie w sprawie:

-wsparcia finansowego działalności Stowarzyszenia

-nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu lipnowskiego na wykłady i zajęcia

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- omówiła przedmiotowe pisma. Powiedziała, że w piśmie podanych jest za mało danych dotyczących wynajmu, a mianowicie: konkretnego wskazania jednostki organizacyjnej, rodzaju pomieszczeń oraz terminu i godzin wynajmu. Dodała również, że nie ma możliwości prawnych dofinansowania działalności stowarzyszenia.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w chwili obecnej jest za mało danych, żeby podjąć decyzję w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił udzielić odpowiedzi, iż istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu, jednak w chwili obecnej Zarząd posiada za mało danych dotyczących możliwości wynajmu, a mianowicie: konkretnego wskazania jednostki organizacyjnej, rodzaju pomieszczeń oraz terminu i godzin wynajmu. Ponadto istnieje możliwość niewielkiego wsparcia finansowego w przypadku organizowania przez Stowarzyszenie konkretnej uroczystości ze wskazaniem jej charakteru, terminu i miejsca. Natomiast nie jest możliwe wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia, gdyż w tym przypadku konieczne jest ogłoszenie konkursu na realizację danego zadania określonego przez Powiat, do którego stowarzyszenie może przystąpić.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Zbigniewa Lewandowskiego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie logo lub herbu Powiatu Lipnowskiego na ulotce promocyjnej wystawy autorskiej w Poznaniu.

Pani A. Smużewska omówiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Pan Z. Lewandowski zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie logo i herbu Powiatu Lipnowskiego na ulotce promocyjnej wystawy autorskiej w Poznaniu.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- wyjaśnił, że zgodę na wykorzystanie logo lub herbu Powiatu Lipnowskiego może wyrazić tylko Zarząd Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie logo i herbu Powiatu Lipnowskiego na ulotce promocyjnej wystawy autorskiej Pana Z. Lewandowskiego w Poznaniu.


Ad.4. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych oraz powołanie komisji przetargowej.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu zgłosiła zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne na 2009 rok. Dodał, że wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia to kwota 183.804, 53 zł

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu (tryb przetargu nieograniczonego) oraz ustalił skład osobowy komisji przetargowej:

Pani Iwona Śmigielska- Przewodniczący Komisji

Pani Agnieszka Grzywaczewska- Sekretarz Komisji

Pani Maria Zalewska- członek Komisji

Pani Izabela Pączkowska- członek Komisji

Pan Janusz Olszewski- członek Komisji


Ad.5. Informacja na temat Konkursu “Rolnik Pomorza i Kujaw”.

Pan Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że w Kapituła Konkursu “Rolnik Pomorza i Kujaw” zaprosiła do udziału w VI edycji tego konkursu. Koszt zgłoszenia rolnika do konkursu to 600 zł + 22% VAT, a więc jest to wyższa kwota niż w ubiegłym roku. Kategorie, do której można zgłaszać kandydatury to m.in.: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, sadownictwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że jest to dosyć wysoka kwota za jedno zgłoszenie. Dodał, że w tym roku odbył się po raz pierwszy konkurs na Rolnika Powiatu Lipnowskiego i w kolejnych latach będzie on kontynuowany, chciałby żeby w ten sposób promować i wyróżniać rolników z powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że jeśli członkowie Zarządu mają jakieś propozycje kandydatur do konkursu Rolnika Pomorza i Kujaw poprosił o ich zgłaszanie do końca bieżącego miesiąca.


Ad.6. Upoważnienie Starosty Lipnowskiego do wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na rzecz Powiatu Lipnowskiego nieruchomości położonej w Leniach Wielkich, gmina Dobrzyń n/W

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Leniach Wielkich, gm. Dobrzyń n/W o powierzchni 5,0315 ha. Nieruchomość tę Agencja Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przekazała w zarząd Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W na czas nieokreślony i służy jako gospodarstwo pomocnicze do zajęć praktycznych i zawodowych w tej szkole.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie upoważnił Starostę Lipnowskiego do wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na rzecz Powiatu Lipnowskiego nieruchomości położonej w Leniach Wielkich, gmina Dobrzyń nad Wisłą.


Ad.7. Podjęcie decyzji w sprawie zapewnienia kwoty na wydzielenie poszerzenia drogi działki 1875/5 na ul. Okrzei, majacej stanowić dojazd do działki Komendy Powiatowej Policji i przygotowywanych do wydzielenia działek budowlanych z gruntów stanowiących własność Powiatu.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na wydzielenie poszerzenia drogi na ul. Okrzei, mającej stanowić dojazd do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Na ten cel potrzebna jest kwota ok. 2000 zł, żeby dokonać korekty podziału działek.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zapewnienie środków finansowych w wysokości 2000 zł na w/w cel.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- omówiła projekt przedmiotowej uchwały. Powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie chce wyposażyć w sprzęt i maszyny Centrum Kształcenia Praktycznego. W tym celu trzeba przeprowadzić postępowanie przetargowe, wartość zamówienia to ok. 230 000 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

/uchwała stanowi załącznik nr 1 do protokołu/


Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Pani A. Smużewska- Naczelnik OKSZ- omówiła projekt przedmiotowej uchwały. Powiedziała, że dodatki motywacyjne przyznane dyrektorom były do końca czerwca 2008 roku.

Przewodniczący Zarządu zaproponował dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych w następujących wysokościach: Pani Ewa Juszczyk Dyrektor ZST w Lipnie- 10%, Pani Anna Mielczarek Dyrektor ZSS w Lipnie- 10%, Pan L. Statkiewicz Dyrektor ZS w Lipnie- 8%, Pani A. Skoczylas Dyrektor ZS w Skępem- 10%, Pani J. Płukis Dyrektor Poradni Psych-Pedag.- 10%, Pan P. Śliwiński Dyrektor ZS w Dobrzyniu n/W- 8%. Następnie zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem czy są jakieś inne propozycje w tym zakresie.

Innych propozycji nie było.

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ powiedziała, że w styczniu 2009 roku będzie uchwalany nowy regulamin wynagradzania nauczycieli.

Przewodniczący Zarządu dodał, że dodatki motywacyjne będą przyznane na okres od 1 września br. do 31 grudnia br.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski. /uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu/


Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie mienia powiatu szkołom i placówkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ omówiła projekt przedmiotowej uchwały. Powiedziała, że w związku z realizacją programu rządowego “Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” zostanie przekazany sprzęt zakupiony z dotacji rządowej jednostkom, które wykonują zadania wynikające z opracowanego projektu.

Przewodniczący Zarządu dodał, że sprzęt ten obejmuje m.in. rzutniki multimedialne, laptopy, kserokopiarki, tablice.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie mienia powiatu szkołom i placówkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

/uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu/


Ad.11. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu P. Wojciechowski powiedział, że wpłynęło pismo od kierownika KRUS we Włocławku, w którym zwraca się on o objęcie honorowym patronatem i ufundowanie pucharów oraz nagród dla szkół- finalistów VII Turnieju Szkół Rolniczych na temat wiedzy z zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, którego finał odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na objęcie przez Starostę Lipnowskiego patronatu nad VII Turniejem Szkół Rolniczych oraz postanowił ufundować trzy puchary dla szkół- finalistów tego Turnieju oraz jedną nagrodę książkową dla szkoły za zajęcie I miejsca.

P. Wojciechowski powiedział, że wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie z prośbą o objęcie honorowym patronatem kampanii pn “Wolni od papierosów” organizowanej w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia. Inspektor zwraca się również o ufundowanie nagród dla szkół za udział w/w kampanii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem w/w kampanii oraz postanowił ufundować siedem pozycji książkowych dla szkół biorących udział w kampanii.

Następnie Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- omówiła zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok kierowanego na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 505 691 zł i zamkną się kwotą 38 739 367 zł. Zmiany wprowadza się zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, ulega zwiększeniu o 424 915 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Nowej Wsi. Ulega zwiększeniu o 25 000 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, a także o 27 000 zł ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie biorąc pod uwagę konieczność wykonania omówionych wydatków postanowił ująć te zmiany w projekcie uchwały w formie autopoprawek.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 13 listopada 2008 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska


metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (13 listopada 2008)
Opublikował: Aneta Ofmańska (29 grudnia 2008, 13:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877