2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 24.07.2006r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Marka Rzekońskiego właściciela zakładu „Masarnia” w Wielgiem

Lipno, dnia 24.07.2006 r.

OŚ.6223-28/06
D E C Y Z J A


Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 17 , art. 122 ust. 1 pkt. 10, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131ust. 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 ), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 . w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2006 r. zgłoszonego przez Pana Marka Rzekońskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładu „Masarnia” do gminnej kanalizacji sanitarnej


S t a r o s t a    L i p n o w s k i

o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Marka Rzekońskiego właściciela zakładu „Masarnia” w Wielgiem przy ul. Ogrodowej 20A na odprowadzenie do gminnej kanalizacji sanitarnej w Wielgiem ścieków przemysłowych z zakładu w ilości: Q = 2,3 m3/d, po uprzednim podczyszczeniu w osadniku- łapaczu tłuszczu.

 2. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.07.2011 roku pod warunkiem, że stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej nie będzie przekraczało dla:
  - BZT5 - 700,0 mg02 /l
  - ChZT - 1500,0 mg02 /l
  - zawiesina ogólna - 250,0 mg /l
  - ekstrakt eterowy - 100,0 mg /l
  - azot amonowy - 100,0 mgNNH4 /l
  - azot azotynowy - 10,0 mgNN02 /l
  - fosfor ogólny - 20,0 mgP /l
  - chlorki - 1000,0 mgCl /l
  Jako miejsce poboru prób ścieków przemysłowych do kontroli ustala się studzienkę kontrolno-rewizyjną za osadnikiem – łapaczem tłuszczu.

 3. Zobowiązuje się Pana Marka Rzekońskiego właściciela firmy „Masarnia” do:

  1. konserwacji i dbania o należyty stan techniczny sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem tj. urządzeniem podczyszczającym ścieki przemysłowe,

  2. wykonywania pomiaru ilości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych z częstotliwością raz na miesiąc,

  3. wykonywania raz w roku badań ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej w zakresie parametrów określonych w pozwoleniu,

  4. tłuszcz z osadnika – łapacza tłuszczu winien być odbierany przez uprawnioną firmę posiadającą stosowne zezwolenia zgodnie z ustawa o odpadach,

  5. zabrania się rozcieńczania ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji celem uzyskania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych z zakładu „Masarnia” przy ul. Ogrodowej 20A w Wielgiem, wykonany w miesiącu czerwcu 2006 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Dnia 30.06.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Pana Marka Rzekońskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładu „Masarnia” do gminnej kanalizacji sanitarnej w Wielgiem.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

W dniu 03.07.2006 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

Zakład „Masarnia” w Wielgiem należy do grupy zakładów o małej zdolności produkcyjnej, przerabiając na jedna zmianę w czasie doby 300 kg surowca – mięsa.

W wyniku działalności Zakładu powstają ścieki przemysłowe, które wprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z wymogami art. 122 ust. 1 pkt. 10 Prawa wodnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Złożony z wnioskiem operat wodnoprawny wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone przepisami prawa. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778.

Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 5,50 zł skasowano na wniosku.Otrzymują:

 1. Pan Marek Rzekoński

 2. Wójt Gminy Wielgie

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 6. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (24 lipca 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (25 lipca 2006, 11:11:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2807