2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 05.07.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Piotra Antoszewskiego właściciela firmy ANTMOT w Wielgiem

Lipno, dnia 05.07.2006 r.

OŚ.6223-26/06
D E C Y Z J A


Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 17 , art. 122 ust. 1 pkt. 10, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131ust. 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 ), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 . w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2006 r. zgłoszonego przez Pana Piotra Antoszewskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładu ANTMOT do gminnej kanalizacji sanitarnej


S t a r o s t a    L i p n o w s k i

o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Piotra Antoszewskiego właściciela firmy ANTMOT w Wielgiem przy ul. Starowiejskiej 44 na odprowadzenie do gminnej kanalizacji sanitarnej w Wielgiem ścieków przemysłowych z zakładu ANTMOT w ilości: Q śr.d = 0,7 m3/d tj. Q r = 157,5 m3/rok, po uprzednim podczyszczeniu w dwóch osadnikach piasku, błota i tłuszczu.

 2. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 05.07.2011 roku pod warunkiem, że stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej nie będzie przekraczało dla:

- BZT5 - 700,0 mg02 /l

- ChZT - 1500,0 mg02 /l

- zawiesina ogólna - 250,0 mg /l

- substancji ropopochodnych - 15,0 mg /l

Jako miejsce poboru prób ścieków przemysłowych do kontroli ustala się studzienkę kontrolno-rewizyjną na gminnej kanalizacji sanitarnej, za osadnikiem Nr 2.

 1. Zobowiązuje się Pana Piotra Antoszewskiego właściciela firmy ANTMOT do:

  1. konserwacji i dbania o należyty stan techniczny sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem tj. urządzeniami podczyszczającymi ścieki przemysłowe,

  2. wykonywania pomiaru ilości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych z częstotliwością raz na miesiąc,

  3. wykonywania raz w roku badań ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej w zakresie parametrów określonych w pozwoleniu,

  4. szlam z osadników winien być odbierany przez uprawnioną firmę posiadającą stosowne zezwolenia zgodnie z ustawa o odpadach,

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych z zakładu ANTMOT przy ul. Starowiejskiej 44 w Wielgiem, wykonany w miesiącu maju 2006 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Dnia 12.06.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Pana Piotra Antoszewskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładu ANTMOT do gminnej kanalizacji sanitarnej w Wielgiem.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

W dniu 14.06.2006 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

Zakład ANTMOT zajmuje się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych.

W wyniku działalności Zakładu powstają ścieki przemysłowe, które wprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z wymogami art. 122 ust. 1 pkt. 10 Prawa wodnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Złożony z wnioskiem operat wodnoprawny wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone przepisami prawa. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778.

Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 5,50 zł skasowano na wniosku.Otrzymują:

 1. Pan Piotr Antoszewski + zał.

 2. Wójt Gminy Wielgie

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 6. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (5 lipca 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (10 lipca 2006, 08:43:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1713