2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 9.05.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pana Pawła Jułga zam. we wsi Teodorowo, gm. Wielgie

Lipno, dnia 09.05.2006 r.

OŚ.6223-19/06

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5 , art.128 ust. 1,  art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r.  Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682)  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2006r. zgłoszonego przez Pana Pawła Jułga w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przystani rybackiej na jeziorze Orłowskim ( Piaseczno ) w miejscowości Teodowro, gm. Wielgie

 

S t a r o s t a    L i p n o w s k i

 o r z e k a

I.               Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Pawła Jułga zam. we wsi Teodorowo, gm. Wielgie  na wykonanie przystani rybackiej na palach drewnianych z pokładem o konstrukcji drewnianej przeznaczonej do łowienia ryb oraz mocowania sprzętu pływającego  na działce Nr 1 stanowiącej  wody jeziora Piaseczno na wysokości działki Nr 23/2 położonej w miejscowości Teodorowo, gm. Wielgie stanowiącej własność Państwa Zofii i Pawła Jułga .
Wybudowana przystań rybacka  składać się będzie ze skrzydła wodnego o wym. 5,0 x 2,5 m oraz łącznika o wym. 20,0 x 2,0 m.
Powierzchnia całkowita przystani wynosić będzie – 52,5 m2

II.                 Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

1.       Przystań rybacka nie może być zlokalizowana w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących pomostów w tym rejonie.

2.       Długość przystani rybackiej nie może przekraczać szerokości pasa trzcin porastających jezioro na tym odcinku.

3.       Budowa przystani nie może naruszać brzegu jeziora oraz uszkadzać i niszczyć  roślinności porastającej pobrzeże.

4.       Przystań nie może ograniczać swobodnego przejścia wokół jeziora.

5.       Precyzyjne położenie przystani rybackiej zostanie uzgodnione z użytkownikiem rybackim jeziora tj. Gospodarstwem Rybackim Włocławek w trakcie wizji terenowej.

6.       Po wybudowaniu,  przystań  zostanie oznaczona tabliczką znamionową z określeniem właściciela i numeru pozwolenia wodnoprawnego.

7.       Integralną częścią pozwolenia wodnoprawnego będzie porozumienie zawarte pomiędzy Panem Pawłem Jułga  a Prezesem Gospodarstwa Rybackiego Włocławek, określające wielkość rekompensaty za utracone korzyści w gospodarce rybackiej – termin wykonania do dnia 30.06.2006 roku.

III.               Jednocześnie zobowiązuje się inwestora do:

-          wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,

-          przestrzegania warunków określonych w uzgodnieniach i porozumieniach zawartych z Gospodarstwem Rybackim Włocławek.

IV.                Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

V.                  Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

VI.                Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII.             Częścią składową niniejszej decyzji jest „Operat wodnoprawny na wykonanie przystani rybackiej na jeziorze Orłowskim ”, wykonany  w miesiącu kwietniu 2006 roku.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Dniu 18.04.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Pana Pawła Jułga  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drewnianej przystani rybackiej przeznaczonej do łowienia ryb oraz mocowania sprzętu pływającego  na działce Nr 1 stanowiącej  wody jeziora Piaseczno na wysokości działki Nr 23/2 położonej w miejscowości Teodorowo, gm. Wielgie stanowiącej własność Państwa Zofii i Pawła Jułga .

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny na wykonanie przystani rybackiej o powierzchni całkowitej 52,5 m2 .

W dniu 18.04.2006 roku, informacja o wszczęciu postępowania w sprawie została podana do publicznej wiadomości.

            W dniu 26.04.2006 roku wpłynęło do tut. Urzędu pismo Gospodarstwa Rybackiego Włocławek w sprawie uwag i wniosków do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, które w całości zostały uwzględnione w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym.

            Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

P o u c z e n i e

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

 

 Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.  2532 z późn.  zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778.

Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 5,50 zł skasowano na wniosku.

 

 

Otrzymują:

1.       Pan Paweł Jułga + zał.

2.       Pani Zofia Jułga

3.       Gospodarstwo Rybackie Włocławek
Spółka z o.o. w Szpetalu Górnym
87-811 Fabianki

4.       Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Warszawie
Inspektorat we Włocławku
ul. Płocka 171
87-800 Włocławek+ zał.

5.       Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura we Włocławku
ul. Plac  Kopernika 2
87- 800 Włocławek

6.       Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Oddział Zamiejscowy we Włocławku
ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

7.       Wójt Gminy Wielkie
87-603 Wielgie

8.       A/a

 

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (9 maja 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (19 maja 2006, 22:04:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1751