2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n/W na odprowadzenie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych

Lipno, dnia 11.10.2005 r.

OŚ.6223-33/05

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 . w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2005 r. zgłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków do cieku podstawowego

S t a r o s t a L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n/W pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych z przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków typu „Delfin SBR-6Z” do rzeki Bętlewianki w km 4+060 w miejscowości Szpiegowo, gm. Dobrzyń n/W w ilości:

Qśr.d = 0,9 m3/d

Qmax.d = 1,36 m3/d

 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.12.2015 roku pod następującymi warunkami:

   1. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach socjalno-bytowych i odprowadzanych do rzeki Bętlewianki nie może przekroczyć dla:
    BZT5 - 40 mg O2/dm3
    ChZT - 150 mg O2/dm3
    Zawiesina ogólna – 50 mg /dm3

   2. Jako miejsce poboru prób oczyszczonych ścieków do kontroli ustala się wylot do rzeki Bętlewianki.

 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W do:

  • eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją obsługi i operatem wodnoprawnym,

  • zagospodarowania powstającego w czasie pracy oczyszczalni ustabilizowanego osadu i unieszkodliwiania go zgodnie z wymogami ustawy o odpadach,

  • dbania o sprawność techniczną kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki oraz odprowadzającej ścieki oczyszczone wraz z wylotem do rzeki Bętlewianki,

  • wykonywania analiz ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w zakresie wskaźników objętych pozwoleniem.

Wymagany monitoring winien obejmować 4 próby w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki, w następnych latach pobiera się 2 próby. W wypadku gdy jedna z dwóch próbek nie spełni warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

  • ponoszenia opłat za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z przydomowej oczyszczalni ścieków wykonany w miesiącu czerwcu 2005 roku.


U Z A S A D N I E N I E

Dnia 22.09.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych do rzeki Bętlewianki.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków budowana będzie na działce Nr 158 położonej we wsi Szpiegowo, gm. Dobrzyń n/W stanowiącej własność Państwa Heleny i Wojciecha Ligowskich zam. w miejscowości Nasiegniewo 4 m.11. Typowy wylot oczyszczonych ścieków znajdował się będzie na działce Nr 156 stanowiącej rzekę Bętlewiankę we władaniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Obecnie ścieki sanitarne odprowadzane są do bezodpływowego osadnika gnilnego, którego stan techniczny jest zły. Poprzez nieszczelności zanieczyszczenia migrują do gleby i do wód gruntowych.

Po wybudowaniu i uruchomieniu oczyszczalni należy zlikwidować istniejący osadnik gnilny.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny, który wraz z uzgodnieniami spełnia wymogi określone w ustawie prawo wodne.

Biorąc powyższe pod uwagę, w dniu 22.09.2005 roku podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Bętlewianki.

W terminie wskazanym w informacji, strony zainteresowane nie złożyły uwag i wniosków do projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron, na podstawie art. 122 ust. 1 Prawa wodnego udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny.


Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) .


Otrzymują:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/W + zał.

 2. Gminna Spółka Wodna w Dobrzyniu n/W

 3. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek

 4. Państwo Helena i Wojciech Ligowscy

 5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 6. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Kopernika 2,87- 800 Włocławek

 7. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 8. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (11 października 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (13 października 2005, 10:11:19)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:53:12)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2382