2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów po rozpatrzeniu wniosku: zakładu Przetwórstwo Mięsa „RAFAŁ” w Tomaszewie, gm. Lipno

Lipno, dnia 20.07.2005

OS. 7644-3/05


D e c y z j a

na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów


N podstawie art. 180 ust. 1, art. 183 ust.1, art. 188, art. 220 ust. 1 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, MP z 2002 r. Nr 49, poz. 715, Dz. U z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162. poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217 poz. 2124, MP z 2003 r. Nr 50, poz. 782 i 783, z 2004 r. Nr 19 poz. 177 i Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959 i Nr 121 poz. 1263, Nr 49 poz. 464, MP z 2004 Nr 39 poz. 693 i Nr 40 poz. 706 oraz Dz. U z 2004 r. Nr 91 poz. 875, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz.2784, z 2005 r. Nr 25 poz. 202, Nr 62 poz. 552) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682)


 • po rozpatrzeniu wniosku:

zakładu Przetwórstwo Mięsa „RAFAŁ” w Tomaszewie, gm. Lipno


 • w sprawie:

wydania decyzji na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z emitorów technologicznych (instalacja wędzarni zakładu Przetwórstwa Mięsnego „RAFAŁ”)S t a r o s t a L i p n o w s k i

o r z e k a 1. Wydać na okres od dnia 20.07.2005 r. do dnia 31.12.2014 r. dla emitorów technologicznych pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w wysokości:  1. Emisja roczna w wysokości:zanieczyszczenie

Emisja ton/rok

dwutlenek azotu

0,100

dwutlenek siarki

0,047

tlenek węgla

0,047

pył zawieszony

0,138

aldehyd octowy

0,057

fenol

0,002
  1. Poziom emisji zanieczyszczeń z poszczególnych emitorów:


zanieczyszczenie

Wielkość emisji zanieczyszczeń z elementów instalacji [kg/h]

Komora wędzarnicza 1

Komora wędzarnicza 2

Parzalnik

dwutlenek azotu

0,0115

0,0115

0,025

dwutlenek siarki

0,0023

0,0023

0,018

tlenek węgla

0,0023

0,0023

0,003

pył zawieszony

0,0323

0,0323

0,002

aldehyd octowy

0,0138

0,0138

0,000

fenol

0,0005

0,0005

0,000


  1. Charakterystyka emitorów:

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą komora wędzarniczo-parzelnicza i parzalnik.


Komora wędzarnico-parzelnicza: dwie komory wędzarniczo-parzelnicze produkcji SPOMASZ Wrocław typu MKD, trzywózkowe z dymogeneratorem typu SOA. Wędzarnia będzie eksploatowana przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie co daje łączny czas pracy ok. 2080 godzin.

Parametry emitora:

Wysokość - 7 m

Średnica - 0,15 m

Prędkość wylotowa gazów - 0 m/s (emitor zadaszony)

Temperatura gazów odlotowych - 360 K

Zużycie drewna stosowanego do wytwarzania dymu wędzarniczego to

ok. 11,5 kg/h.


Parzalnik: do obróbki termicznej (parzenia) służyć będzie parzalnik opalany olejem opałowym lekkim. Zużycie oleju opałowego ok. 4,5 kg/h.

Parametry emitora:

Wysokość emitora - 6m

Średnica emitora - 0,15 m

Spadek temperatury - 0,5 0 C/m


  1. Rodzaj wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw:

Zakład przetwarza gotowe półtusze w ilości 7,5 Mg/tydzień z czego:

46% stanowi mięso

20% wędzonki

10% podroby

24% wędliny

Zakład pracuje przez 8 godzin dziennie (500-1300) przez 5 dni w tygodniu

Zapotrzebowanie w wodę to ok. 18m3/d.

Pomieszczenia biurowe ogrzewane będą olejem opałowym lekkim niskosiarkowym Eksterm.

 

Olejem opałowym opalane są także parzalniki zblokowane z komorami wędzarniczymi. Przalniki będą zużywać ok. 5 dm3/h oleju opałowego. Komory wędzarnicze zużywać będą zrębki drzewa olchowego w ilości ok. 4 m3/miesiąc.


 

  1. Biorąc pod uwagę rodzaj emitowanych do powietrza zanieczyszczeń należy:

- przestrzegać reżimów pracy instalacji,

- monitorować wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (badanie przynajmniej 1x rok), a wyniki pomiarów przedstawiać organowi wydającemu pozwolenie,

- nie dopuszczać do powstawania wszelkiego rodzaju emisji niezorganizowanej,


 1. Zobowiązuje się zakład Przetwórstwo Mięsa „RAFAŁ” w Tomaszewie, gm. Lipno do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej decyzji.
U z a s a d n i e n i e


W dniu 21.06.2005 roku do tutejszego Starostwa wpłynął wniosek zakładu Przetwórstwo Mięsa „RAFAŁ”, w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji wędzarni.

Do wniosku załączono „Operaty ochrony atmosfery” opracowany przez Włocławski Klub Techniki i Racjonalizacji we Włocławku, ul. Plac Wolności 1.

Postanowieniem z dnia 23.06.2005 r. znak: OŚ.7644-3/05 Starosta Lipnowski wszczął postępowanie w w/w sprawie i podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości.

Biorąc pod uwagę wnioski z załączonej dokumentacji oraz brak zastrzeżeń od żadnej ze stron biorących udział w postępowaniu orzeczono jak w sentencji decyzji.P o u c z e n i e


Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 i art. 9 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z 2000 r. z późn. zm. ) ustalono opłatę skarbową na wniosek + zał. w wysokości 5,50 zł w znakach skarbowych którą skasowano na wniosku oraz za wydanie decyzji w wysokości 2.000,00 zł, którą wpłacono na konto Urzędu Miasta w Lipnie, kopie wpłaty dołączono do wniosku inwestora.


Otrzymują:

 1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „RAFAŁ”, Tomaszewo 8, 87-600 Lipno

 2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Delegatura we Włocławku, ul. Plac Kopernika 2, 87-800 Włocławek

 1. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,

Wydział Środowiska i Rolnictwa , Oddział Zamiejscowy we Włocławku,

ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 1. Wójt Gminy Lipno

 2. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (20 lipca 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (29 sierpnia 2005, 10:27:13)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:52:11)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5316