2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W

Lipno, dnia 27.06.2005 r.

OŚ.6223-16/05


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. a, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 206, Nr 273, poz. 2703), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, Nr 162, poz. 1692 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.05.2005 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W , w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z rozbudowanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n/W do rzeki Wisły


S t a r o s t a   L i p n o w s k i

o r z e k a


 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W na:

   1. Odprowadzenie do rzeki Wisły ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n/W przy równoważnej liczbie mieszkańców RLM=4250 w ilości :

Q śr. d = 500 m3 / d

Q max d = 600 m3 / d

Q śr roczne = 182 500 m3 / rok

Q max roczne = 219 000 m3 / rok

po uprzednim oczyszczeniu w zmodernizowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków .

 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się na okres 10 lat licząc od daty wykonywania uprawnień pod następującymi warunkami:

 1. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych do rzeki Wisły winno wynosić dla:

BZT5 25 mg02/l

ChZT 125 mg02/ l

zawiesina ogólna 35 mg02/ l


 1. Jako miejsce poboru prób ścieków do kontroli po mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków ustala się miejsce przed komorą pomiarową, przed wlotem do kanalizacji ogólnospławnej.
  Pobór ścieków surowych będzie następował na dopływie do komory reaktora biologicznego.

 1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W do:

  • eksploatacji urządzeń oczyszczalni zgodnie z instrukcja eksploatacji i operatem wodnoprawnym,

  • prowadzenia rejestru ilości ścieków odprowadzanych do rzeki Wisły,

  • prowadzenia dziennika pracy oczyszczalni,

  • utrzymania oczyszczalni ścieków w należytym stanie technicznym,

  • wykonywania analiz ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu w zakresie wskaźników zanieczyszczeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
   Wymagany monitoring winien obejmować 12 próbek w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 4 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek,

  • przeprowadzania corocznych badań wody w rzece Wiśle powyżej i poniżej zrzutu ścieków,

  • ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

  • zobowiązuje się użytkownika oczyszczalni ścieków, do zawarcia pisemnego porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania odbiornika ścieków – rzeki Wisły,

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód wykonany w miesiącu lutym 2005 roku.

 5. Z chwilą rozpoczęcia użytkowania rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n/W i odprowadzania ścieków oczyszczonych w ilości powyżej 250,0 m3/dobę traci ważność pozwolenie wodnoprawne


OS. 6223-27/03 z dnia 31.07.2003 roku, udzielone przez Starostę Lipnowskiego.

 

U Z A S A D N I E N I E


Dnia 09.05.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W , w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z rozbudowanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków do rzeki Wisły .

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami wykonany w miesiącu lutym 2005 roku.

Aktualnie oczyszczalnia ścieków w Dobrzyniu n/W jest użytkowana na podstawie pozwolenie wodnoprawnego wydanego przez Starostę Lipnowskiego decyzją z dnia 31.07.2003 r. OŚ. 6223-27/03 na odprowadzenie do rzeki Wisły ścieków komunalnych w ilości Q śr. d = 250 m3 / d z terminem ważności do 31.12.2015 r.

W ramach modernizacji oczyszczalni i rozbudowy sieci kanalizacyjnej uprawniony opracował nowy operat wodnoprawny i wystąpił z wnioskiem o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 10.05.2005 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

W dniu 01.06.2005 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo RZGW Inspektoratu we Włocławku dot. uwag do planowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n/W.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwrócono się do Wnioskodawcy o uzyskanie i przedłożenie uzgodnienia w zakresie zgłoszonych uwag.

RZGW w Warszawie Inspektorat we Włocławku w piśmie NI-3/404/7/05 z dnia 20.06.2005 r. uzgodnił pozytywnie projektowaną rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n/W.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

 

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ) .


Otrzymują:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/W
  87-610 Dobrzyń n/W + zał.

 2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 3. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 4. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 5. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Okrzei 74a
  87-800 Włocławek

 6. Gminna Spółka Wodna w Dobrzyniu n/W
  87-610 Dobrzyń n/W

 7. Polski Związek Wędkarski
  ul. Sienkiewicza 15,
  87-800 Włocławek

 8. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (27 czerwca 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (10 sierpnia 2005, 11:47:35)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:51:49)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1587