2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Wielgie na odprowadzenie do rowu otwartego melioracji szczegółowych „Leniec” ścieków komunalnych z gminy Wielgie

 

Lipno, dnia 09.05.2005 r.


OŚ.6223-13/05

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. a, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 206, Nr 273, poz. 2703), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, Nr 162, poz. 1692 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.04.2005 r. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „PRO-MET” H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna, ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. działającego z upoważnienia Wójta Gminy Wielgie , w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z rozbudowanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Wielgie Miodusy


S t a r o s t a    L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Wielgie na:

   • Odprowadzenie do rowu otwartego melioracji szczegółowych „Leniec” ścieków komunalnych z gminy Wielgie przy równoważnej liczbie mieszkańców RLM=2712 Mk w ilości :
    Q śr. d = 350 m3 / d
    Q max d = 455 m3 / d
    Q h max = 30 m3 / h

    po uprzednim oczyszczeniu w zmodernizowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Wielgie Miodusy.

 2. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 09.05.2016 roku pod następującymi warunkami:

 3. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych do rowu melioracyjnego winno wynosić dla:
  BZT5 25 mg02/dm3
  ChZT 125 mg02/ dm3
  zawiesina ogólna 35 mg02/ dm3

 4. Jako miejsce poboru prób ścieków do kontroli po mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków ustala się komorę pomiarową ścieków oczyszczonych.

 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wielgie do:

  • prowadzenia rejestru ilości ścieków odprowadzanych do rowu melioracyjnego,

  • wykonywania analiz ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu w zakresie wskaźników zanieczyszczeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wymagany monitoring winien obejmować 12 próbek w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 4 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek,

  • badania raz na pół roku wody w rowie melioracyjnym będącym odbiornikiem ścieków - poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków,

  • utrzymania oczyszczalni w należytym stanie technicznym,

  • zobowiązuje się w terminie do dnia 15 lipca 2005 roku użytkownika gminnej oczyszczalni ścieków, do zawarcia pisemnego porozumienia z Gminna Spółką Wodną „Nowość w Wielgiem w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania odbiornika ścieków – rowu melioracyjnego Leniec,

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków dla gminy Wielgie wykonany w miesiącu styczniu 2005 roku.

 5. Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej decyzji traci ważność pozwolenie wodnoprawne OS. 6223/01/2003 z dnia 02.001.2003 roku udzielone przez Starostę Lipnowskiego.U Z A S A D N I E N I E


Dnia 15.104.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „PRO-MET” H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna, ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. działającego z upoważnienia Wójta Gminy Wielgie , w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z rozbudowanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Wielgie Miodusy do rowu melioracyjnego.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko oraz pełnomocnictwo udzielone przez Wójta Gminy Wielgie.

Aktualnie oczyszczalnia ścieków w Wielgiem jest użytkowana na podstawie pozwolenie wodnoprawnego wydanego przez Starostę Lipnowskiego decyzją z dnia 02.01.2003 r.

OS. 6223/01/2003 na odprowadzenie do rowu melioracyjnego ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków z terminem ważności do 31.12.2012 r.

W ramach modernizacji oczyszczalni i rozbudowy sieci kanalizacyjnej uprawniony opracował nowy operat wodnoprawny i wystąpił z wnioskiem o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 18.04.2005 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

W dniach 29.04.2005 roku i 06.05.2005 r. do Starosty Lipnowskiego wpłynęły pisma Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biura Terenowego w Lipnie oraz Oddziału Rejonowego w Toruniu dotyczące uwag do operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Wielgiem.

Uwagi te w całości zostały uwzględnione w treści niniejszej decyzji.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ) .


Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Wielgie
  87-603 Wielgie + zał.

 2. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „PRO-MET”
  H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna,
  ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 6. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Okrzei 74a
  87-800 Włocławek

 7. Gminna Spółka Wodna w Wielgiem
  87-603 Wielgie

 8. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (9 maja 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (11 maja 2005, 08:55:31)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:47:59)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2885