2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Lipno, dnia 24.05.2004

OS. 7644-3/04


D e c y z j a
na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów


N podstawie art. 180 ust. 1, art. 183 ust.1, art. 220 ust. 1 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, MP z 2002 r. Nr 49, poz. 715, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162. poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217 poz. 2124, MP z 2003 r. Nr 50, poz. 782 i 783 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 49 poz. 464), § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U.Nr 87, poz. 957 z 2001 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660),


 • po rozpatrzeniu wniosku:

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie


 • w sprawie:

wydania decyzji na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z emitorów ciepłowni zlokalizowanej na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie przy ulicy Nieszawskiej 6S t a r o s t a L i p n o w s k i

o r z e k a 1. Wydać na okres od dnia 24.05.2004 r. do dnia 24.05.2009 r. dla emitorów ciepłowni pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w wysokości:


  1. Emisja roczna w wysokości:L.p.

Nr emitora

Wielkość emisji

[Mg/rok]

SO2

NO2

CO

Pył

Pył zaw.

1

E-1

25,120

5,502

7,850

7,065

2,755

2

E-2

43,200

9,462

13,500

12,150

4,738

3

E-3

17,184

3,764

1,074

4,833

1,885

Łącznie z zakładu

85,504

18,728

22,424

24,048

9,378

  1. Maksymalna emisja zanieczyszczeń z poszczególnych kotłów nie może przekroczyć:


 


L.p

Kocioł ERm-6,5 (kg/h)

Kocioł CR-2,5 (kg/h)

1

SO2

8,994

SO2

8,200

2

NO2

2,398

NO2

1,650

3

CO

0,824

CO

1,034

4

Pył

3,706

Pył

2,556

5

W tym pył zaw.

1,445

W tym pył zaw.

0,997


  1. Dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających w suchych spalinach przeliczonych na natężenie przepływu w warunkach normalnych nie może przekraczać:Kocioł Erm-6,5 (mg/m3)

Kocioł CR-2,5 (mg/m3)

SO2

1499,97

SO2

1982,50

NO2

399,93

NO2

398,90

CO

137,50

CO

249,98

Pył

630,00

Pył

617,90  1. Charakterystyka emitorów:

Ciepłownia SP ZOZ w Lipnie wyposażona jest w trzy kotły parowe z rusztem mechanicznym:

   • nr 1 i nr 2 typu CR-2,5 –032 rok budowy 1979 o mocy osiągalnej 2350 KW każdy, kotły posiadają sprawność osiągalną 0,73 %

   • nr 3 typu ERm 6,5 uruchomiony w 1993 r. o mocy osiągalnej 3500 kW i osiągalnej sprawności 0,75 %

W kotłowni produkowana jest para wodna o ciśnieniu 1,0 MPa służąca do potrzeb technologicznych centralnego ogrzewania obiektu szpitala i celów socjalno-bytowych.

Zakład posiada również koncesje na sprzedaż nadmiaru energii cieplnej.

Spaliny z kotłów odprowadzane są do wspólnego komina stalowego o wysokości 45m i średnicy 1,2 m. Przed wprowadzaniem spalin do komina sa one oczyszczone w multicyklonach o sprawności odpylania 75%.

W 1997 r. dokonano wymiany komina, obecnie komin posiada kroćce do pomiarów emisji zanieczyszczeń i stanowisko pomiarowe.

Kotłownia eksploatowana jest przez cały rok. W ciągłej eksploatacji znajduje się jeden lub dwa kotły, trzeci stanowi rezerwę.

  1. Biorąc pod uwagę rodzaj emitowanych do powietrza zanieczyszczeń należy:

 • przestrzegać reżimów pracy instalacji

 • monitorować wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 03.110.1057), a wyniki pomiarów przedstawiać organowi wydającemu pozwolenie

 • nie dopuszczać do powstawania wszelkiego rodzaju emisji niezorganizowanej


 1. Zobowiązuje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej decyzji.
U z a s a d n i e n i e


W dniu 22.04.2004 roku do tutejszego Starostwa wpłynął wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, ul. Nieszawska 6 (znak: Zd/III/128/2004 z dnia 21.04.2004 r.), w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji ciepłowni zlokalizowanej na zapleczu szpitala.

Do wniosku załączono „Operaty ochrony atmosfery” opracowany przez firmę „EKOLOG” Zakład Usługowo Projektowy, ul. Żytnia 56/11, 87-800 Włocławek.

Postanowieniem z dnia 30.04.2004 r. znak: OŚ.7644-3/04 Starosta Lipnowski wszczął postępowanie w w/w sprawie i podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości.

Biorąc pod uwagę wnioski z załączonej dokumentacji oraz brak zastrzeżeń od żadnej ze stron biorących udział w postępowaniu orzeczono jak w sentencji decyzji.P o u c z e n i eOd decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) zwalnia się od opłaty skarbowej.Otrzymują:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku, ul. Plac Kopernika 2, 87-800 Włocławek

 3. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Środowiska i Rolnictwa , Oddział Zamiejscowy we Włocławku,
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Plac Teatralny 2,
  87-100 Toruń

 1. Burmistrz Miasta Lipna

 2. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jołowiecka - Rudewicz (24 maja 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (27 maja 2004, 11:59:20)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:26:39)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1886