2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe na wykonanie pomostu kąpielowego

 

Lipno, dnia 08.12.2004 r.

OŚ.6223-65/04D E C Y Z J A


Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5 , art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 206), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2004r. zgłoszonego przez Pana Jana Srokę ,działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego na jeziorze Wielkie w miejscowości Skępe na działce Nr 223/4S t a r o s t a L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe na wykonanie pomostu kąpielowego do celów rekreacyjnych z możliwością mocowania sprzętu pływającego o konstrukcji drewnianej na działce Nr 223/4 na jeziorze Wielkie w miejscowości Skępe.


Wybudowany pomost składać się będzie z następujących elementów:


a/ skrzydło prawe pomostu :

długość - 35m

szerokość – 2m

b/ skrzydło lewe pomostu:

długość - 35m

szerokość – 2m

c/ łącznik pomostu:

długość - 50 m

szerokość – 2m

d/ platforma wypoczynkowa pomostu:

długość - 10m

szerokość – 10m

Powierzchnia całkowita pomostu – 340 m2

 1. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

 1. Budowa pomostu nie może naruszać brzegu jeziora oraz uszkadzać i niszczyć roślinności porastającej pobrzeże w stopniu większym jak wynikałoby z planu realizacji zadania.

 2. Pomost nie może ograniczać swobodnego przejścia wokół jeziora.

 3. Po wybudowaniu pomost zostanie oznaczony tabliczką znamionową z określeniem właściciela i numeru pozwolenia wodnoprawnego.

 4. Pomost będzie udostępniony w ramach powszechnego korzystania z wód również wędkarzom przez cały sezon wędkarski.

 5. Uprawniony będzie odpowiedzialny za utrzymanie ładu i porządku na i w okolicy pomostu przez cały okres jego eksploatacji.

 6. Integralną częścią pozwolenia wodnoprawnego będzie porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe a Prezesem Gospodarstwa Rybackiego Włocławek, określające wielkość rekompensaty za utracone korzyści w gospodarce rybackiej – termin wykonania do dnia 30.06.2005 roku.

 1. Jednocześnie zobowiązuje się inwestora do:

  • rozebrania istniejącego pomostu, który nie spełnia warunków bezpieczeństwa – termin wykonania do dnia 15.07.2005 roku,

  • wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,

  • przestrzegania warunków określonych w uzgodnieniach i porozumieniach zawartych z Gospodarstwem Rybackim Włocławek.

 2. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 3. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 5. Częścią składową niniejszej decyzji jest „Operat wodnoprawny pomostu kąpielowego na jeziorze Wielkie ”, wykonany w miesiącu październiku 2004 roku.U Z A S A D N I E N I E


Dniu 16.11.2004 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Pana Jana Sroki działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego na jeziorze Wielkie w miejscowości Skępe na działce 223/4.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wykonany przez zespół autorski Panów: Janusza Flaszyńskiego i Jana Srokę w miesiącu październiku 2004 roku.

W dniu 17.11.2004 roku, informacja o wszczęciu postępowania w sprawie została podana do publicznej wiadomości.

W dniu 22.11.2004 roku wpłynęło do tut. Urzędu pismo Gospodarstwa Rybackiego Włocławek w sprawie uwag i wniosków do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, które w całości zostały uwzględnione w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.


Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ) .


Otrzymują:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
  87-630 Skępe + zał.

 2. Pan Jan Sroka
  ul. Brzezinowa 12
  87-800 Włocławek

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk + zał.

 1. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 2. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 3. Agencja Nieruchomości Rolnych
  Oddział Terenowy w Bydgoszczy
  ul. Hetmańska 38
  85-039 Bydgoszcz

 4. Gospodarstwo Rybackie Włocławek
  Spółka z o.o. w Szpetalu Górnym
  87-811 Fabianki

 5. A/a + zał.

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (8 grudnia 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (10 grudnia 2004, 11:28:33)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:35:56)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3128