Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa

Starosta Lipnowski
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE
UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO

stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
(nazwa stanowiska pracy)


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe administracyjne, preferowane wyższe budowlane
b) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat pracy w Starostwie Powiatowym lub w innym urzędzie na stanowisku związanym z działalnością Wydziału Architektury i Budownictwa
c) znajomość przepisów prawa związanych z realizacją zadań Wydziału Architektury i Budownictwa
2. Wymagania dodatkowe:
Predyspozycje osobowościowe: umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania, odporność na stres, komunikatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność, staranne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:
a) Przestrzeganie przepisów prawa.
b) Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji Rady.
c) Dbanie o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesów Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.
d) Organizowanie pracy w Wydziale.

Zadania pomocnicze:
a) Opracowywanie propozycji do projektów programów gospodarczych, planów dochodu budżetu Powiatu, środków finansowych i rzeczowych na realizację zadań objętych zakresem działania Wydziału.
b) Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników.
c) Ustalanie na piśmie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Wydziału.
d) Wykonywanie innych zleconych przez bezpośredniego przełożonego zadań związanych z ustalonym zakresem obowiązków.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dyplom ukończenia studiów wyższych
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, pocztą elektroniczną na adres: starosta@lipnowski.powiat.pl (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa ”.
Wniosek należy złożyć do dnia 07.11.2007 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lipnie).
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicach w dniu 08.11.2007 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 09.11.2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).

Oferta pracy w formacie pdf (do pobrania) (31kB) pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (19 października 2007)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (19 października 2007, 14:54:23)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (3 listopada 2008, 12:48:19)
Zmieniono: Dodano do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3333