Roboty budowlane związane z wymianą naświetli w budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przy ul. Okrzei 3


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z  demontażem naświetli
i świetlika dachowego oraz montaż nowych naświetli i świetlików z PCV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja obejmująca:
a)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 1 do specyfikacji
b)      przedmiar robót branży budowlanej  stanowiący  załącznik nr 2 do SIWZ
c)      kosztorys nakładczy- załącznik nr 3 do specyfikacji
sporządzony zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego , a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego i stanowiący załączniki do niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej , pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji wymaga się złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz dokumentujące ich parametry techniczne.
W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia, dokonać wizji lokalnej na terenie budynku Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ul. Okrzei 3 łącznie z dokonaniem obmiaru robót, będących przedmiotem zamówienia. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy rozbieżności co do opisu przedmiotu zamówienia  pojawiających się zarówno na etapie wizji lokalnej jak i realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wskazać je zamawiającemu na piśmie.
 
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia : do dnia 26 sierpnia 2011 roku

metryczka


Wytworzył: Janusz Wacławiak (5 lipca 2011)
Opublikował: Janusz Wacławiak (5 lipca 2011, 09:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2583