kompetencje Rady Pedagogicznej

 

Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym poradni realizującym zadania wynikające ze statutu poradni. Do kompetencji rady pedagogicznej należy :

  1. zatwierdzanie planu pracy placówki oraz innych regulaminów wewnętrznych
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników
  4. opiniowanie organizacji pracy poradni, w tym tygodniowego rozkładu zajęć pracowników pedagogicznych
  5. opiniowanie projektu finansowego poradni
  6. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień
  7. przygotowanie i uchwalenie statutu poradni albo zmian w nim, przesłanie uchwalonego statutu do Starostwa Powiatowego  w Lipnie
  8. ustalanie regulaminu swojej działalności w oparciu o obowiązujące akty prawne
  9. występowanie z wnioskiem o nagrodę dla dyrektora do Starostwa Powiatowego w Lipnie lub o odwołanie z funkcji dyrektora. Wniosek taki powinien być szczegółowo umotywowany i zatwierdzony przez bezwzględną większość głosów.
  10. realizacja zadań statutowych oraz innych zleconych przez dyrektora poradni.

metryczka


Wytworzył: Mirosława Impert (4 lipca 2003)
Opublikował: Mirosława Impert (4 lipca 2003, 14:58:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4053