Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 1 marca 2019r.

Protokół Nr 12/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 1 marca 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasieńska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

4. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

5. Andrzej Wasielewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno

6. Mirosław Grodaszewski -Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

7. Jarosław Skrzyniarz – Z- ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

8. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

9. Agnieszka Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego

10. Aneta Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów

11.Kazimiera Kwiatkowska- Inspektor ds. zdrowia


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

 8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r.

 9. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie: rozważenia możliwości podziału jednej czternastoosobowej grupy uczniów klasy I Branżowej szkoły I stopnia w zawadzie mechanik na dwie grupy.

 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępe w sprawie zakupu obuwia oraz koszulek dla uczniów pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym.

 11. Rozpatrzenie pisma UKS SKOMPENSIS w sprawie obniżenia stawki wynajmu o 50% boiska trawiastego ZS w Skępem.

 12. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 2 sztuk bramek do piłki ręcznej, które zostały wycofane z użytkowania.

 13. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie zawarcia umowy użyczenia części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2705C relacji Kikół- Makówiec (działka nr 106).

 14. Rozpatrzenie pisma Pana C. Jaromińskiego w sprawie naprawy nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Bobrowniki.

 15. Rozpatrzenie pisma Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

 16. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie odstąpienia w całości lub w części od naliczania czynszu dzierżawnego na rok 2019.

 17. Rozpatrzenie pisma Referatu finansowo- księgowego w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec Pana W.Sobocińskiego.

 18. Zapoznanie się z informacją PFRON o wysokości środków PFRON przypadających na powiat lipnowski

 19. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 20. Podjęcie decyzji w sprawie postępowania przetargowego na zadanie ,,Budowa budynku usługowo- biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie”.

 21. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie w sprawie wsparcia finansowego przy remoncie garażu i strażnicy.

 22. Udzielenie upoważnień radcy prawnemu Joannie Rapciewicz do działania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawie zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 23. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie nieodpłatnego udostępnienia autokaru do Szpitala Psychiatrycznego na staż do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu.

 24. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie konieczności sporządzenia ekspertyzy i kosztów postępowania sądowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące prac remontowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacje wojskowe

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wypłaty diet członkom komisji lekarskiej w związku ze zwiększeniem stawki godzinowej w roku 2019. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów oraz pochodnych od wynagrodzeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące zakupu materiałów.


Rozdział 801130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące zakupu materiałów.


Rozdział 801140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące zakupu materiałów.


Rozdział 801140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące realizacji Projektu pn. „ERAZMUS+” do wielkości przyznanej dotacji na jego realizację.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że został złożony wniosek o płatność na kwotę 720 tys. zł, za projekt ,,Pracownie zawodowe na poziomie”, który cały czas jest na etapie rozpatrywania przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Nadmienił, że należy podjąć działania na rzecz szybszego przekazania tych środków.

Ad. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił Inspektor A. Grzywaczewską, która za Naczelnik A. Szafrańską koordynuje prace Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki.

A. Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego- powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały dot. ogłoszenia konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zaznaczyła, że na ten cel jest zabezpieczona kwota w budżecie powiatu w wysokości 100 tys. zł. na trzy zadania: (szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży 40 tys. zł, organizacja i udział w zawodach sportowych 48 tys. zł, współzawodnictwo sportowe szkół z terenu Powiatu Lipnowskiego -12 tys. zł). Dodała, że tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert jest zamieszczany w BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

J. Kowalski- powiedział, że jest sugestia ze strony Komisji Oświaty, by ogłoszenia o konkursach były ogłaszane wcześniej, ponieważ stowarzyszenia planują swoją działalność na okres całego roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

A. Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego- powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały dot. ogłoszenia konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Zaznaczyła, że na ten cel jest zabezpieczona kwota w budżecie powiatu w wysokości 50 tys. zł. na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Dodała, że tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert jest zamieszczany w BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały dot. ogłoszenia konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –prowadzenie orkiestry dętej. Zaznaczyła, że na ten cel jest zabezpieczona kwota w budżecie powiatu w wysokości 25 tys. zł.. Dodała, że tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert jest zamieszczany w BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały dot. ogłoszenia konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zaznaczyła, że na ten cel jest zabezpieczona kwota w budżecie powiatu w wysokości 75 tys. zł. Dodała, że tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert jest zamieszczany w BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- powiedziała, że subwencja oświatowa na 2019r. wynosi 18 345 598 zł, zaś wydatki na oświatę bez rezerwy i środków na projekty wynoszą 21 108 858 zł.. Dodała, że rezerwa oświatowa wynosi 581 812 zł. Zaznaczyła, że w budżecie powiatu całość wydatków na oświatę wynosi 22 231 809 zł, co wskazuje, ze do oświaty dokładamy 2 763 260 zł.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że powiat lipnowski dokłada do oświaty przeszło 2 mln zł, co w stosunku do innych samorządów jest kwotą stosunkowo niewielką.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem, czy subwencja oświatowa przewiduje zwiększoną liczbę uczniów.

E. Zielińska- wskazała, że w subwencji występuje zwiększenie o ok. 13% liczby uczniów liceów ogólnokształcących, o prawie 13 % zwiększenie liczby uczniów techników, o 11 % liczby uczniów szkół branżowych.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że zauważalny jest problem z księgowymi w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski, gdyż powoli będą odchodzić na emeryturę, dlatego należy pomyśleć o utworzeniu centrum usług wspólnych w zakresie prowadzenia księgowości, dla wszystkich jednostek oświatowych. Zaproponował, by Wicestarosta M. Kulig zrobiła rozeznanie w temacie i przedstawiła Zarządowi Powiatu możliwości utworzenia centrum usług wspólnych w powiecie lipnowskim.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, z miejscem wolnym na wpisanie stawki dodatku motywacyjnego.

J. Kowalski- powiedział, że to Starosta współpracuje najbliższej z dyrektorami szkół i to on powinien zaproponować stawki dodatków dla dyrektorów szkół.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował 20% dodatku motywacyjnego dla każdego z dyrektorów. Dodał, że dodatek proponuje każdemu dyrektorowi od 1 stycznia do 31 marca, za wyjątkiem dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie, która w tym roku odchodzi na emeryturę, której taki dodatek proponuje przyznać do 30 czerwca br.. Dodał, by również dyrektorzy wypłacili nauczycielom dodatek motywacyjny za okres trzech miesięcy.

Członkowie Zarządu podzieli stanowisko Starosty w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, w której każdemu dyrektorowi szkoły i Poradni jest przyznany dodatek motywacyjny w wysokości 20%, przyznający dodatek każdemu dyrektorowi od 1 stycznia do 31 marca, za wyjątkiem dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie, której taki dodatek przyznano do 30 czerwca br.. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, z miejscem wolnym na wpisanie stawki dodatku funkcyjnego. Dodała, że wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od ilości oddziałów w poszczególnych szkołach.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował następujące stawki dodatku funkcyjnego.

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie - 1.500 zł miesięcznie

 2. Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie - 1.200 zł miesięcznie

 3. Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem - 1.100 zł miesięcznie

 4. Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą - 1.000 zł miesięcznie

 5. Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie - 1.000 zł miesięcznie

 6. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie – 1.200 zł miesięcznie

 7. Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie - 1.400 zł miesięcznie


Dodał, że wysokość dodatku proponuje przeznaczyć od 1 kwietnia 2019 roku do końca okresu powierzenia stanowiska dyrektora.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski w wysokości zaproponowanej przez Starostę. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r. Zaznaczyła, że w projekcie uchwały zostały ujęte takie szkoły, które obecnie funkcjonują na terenie powiatu lipnowskiego.

Dodała, że projekt uchwały w tej sprawie należy przesłać do zaopiniowania do Kuratorium Oświaty.

Przewodniczący Zarządu – wskazał, że projekt uchwały w tej sprawie należy również przekazać na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o przekazaniu projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r. do Kuratorium Oświaty oraz na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie: rozważenia możliwości podziału jednej czternastoosobowej grupy uczniów klasy I Branżowej szkoły I stopnia w zawadzie mechanik na dwie grupy.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła pismo w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że podział klasy wiązałby się z dodatkowymi środkami, które nie są przewidziane w budżecie powiatu, dlatego proponuje niniejsze pismo rozpatrzeć negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie nie wyraził zgody na podział jednej czternastoosobowej grupy uczniów klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w Lipnie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych na dwie grupy, podczas realizacji zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego, z uwagi na fakt, iż taki podział generowałby dodatkowe środki, które nie są przewidziane w budżecie powiatu na 2019r.

Ad.9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zakupu obuwia oraz koszulek dla uczniów pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawił pismo w przedmiotowej sprawie. Dodała, że koszt zakupu został określony przez szkołę na 2000 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup przez Zespół Szkół w Skępem obuwia i koszulek dla uczniów pierwszej klasy o profilu militarno-sportowym w ramach własnego budżetu.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma UKS SKOMPENSIS w sprawie obniżenia stawki wynajmu o 50% boiska trawiastego ZS w Skępem.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pismo w przedmiotowej sprawie. Dodał, że w przed podjęciem decyzji w tej sprawie chciałby spotkać się z przedstawicielami klubu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił decyzję w tej sprawie przełożyć do kolejnego posiedzenia Zarządu.

Ad.11. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 2 sztuk bramek do piłki ręcznej, które zostały wycofane z użytkowania.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła pismo w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze duży stopień zużycia 2 bramek do piłki ręcznej, wyraził zgodę na ich sprzedaż.


Ad. 12. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie zawarcia umowy użyczenia części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2705C relacji Kikół- Makówiec (działka nr 106).

J. Skrzyniarz – Z-ca Dyrektora ZDP w Lipnie- powiedział, że Wójt Gminy Chrostkowo ubiega się o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na remont drogi nr gminnej nr 170212 C w miejscowości Makówiec, ale chciałby zająć część pasa drogowego drogi powiatowej nr 2705C (działka 106). Dodał, że Urząd Marszałkowski w Toruniu wymaga umowy użyczenia części pasa drogowego do dnia 31.12.2026r. z mocą obowiązującą od 18.02.2018r.

Dodał, że zgoda na taki okres czasu wymaga uchwały Rady, a sesja już była,. Dodał, że Zarząd może udzielić takiej zgody na okres 3 lat, z dniem dzisiejszego posiedzenia, gdyż nie można udzielić takiej zgody datą wsteczną.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by umożliwić gminie Chrostkowo pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wyrazić zgodę na zawarcie umowy użyczenia części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2705C relacji Kikół- Makówiec (działka nr 106) od dnia 1.03.2019r. na okres 3 lat.

Wicestarosta- zwróciła się z pytaniem odnośnie odpłatności za zajęcie pasa drogowego.

Sekretarz Powiatu powiedział, że umowa użyczenia co do zasady jest nieodpłatna.

M. Grodaszewski- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że wpłynęło pismo dotyczące Funduszu samorządowego dot. dróg, gdzie nie ma jeszcze jasno określonych kryteriów. Nadmienił, że ZDP nie ma opracowanej dokumentacji dot. remontu dróg.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę Gminie Chrostkowo na zawarcie umowy użyczenia części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2705C relacji Kikół- Makówiec (działka nr 106) od dnia 1.03.2019r. na okres 3 lat.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Pana C. Jaromińskiego w sprawie naprawy nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Bobrowniki.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie - powiedział, że o charakterze pisma decyduje jego treść a nie nazwa, dlatego też po konsultacji z prawnikiem ustalono, że to nie jest petycja, która odnosi się do przyszłości, a nie przeszłości, a bardziej skarga na jakość nawierzchni i przestarzałą technologię wykonywanych napraw, lub wniosek o naprawę stanu dróg na terenie gminy Bobrowniki.

Dodał, że wystąpiono o opinię do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie jako jednostki odpowiadającej za stan dróg na terenie powiatu lipnowskiego.

J. Skrzyniarz- Z-ca Dyrektora ZDP w Lipnie- powiedział, że analiza stanu technicznego dróg powiatowych położonych na terenie gminy Bobrowniki oceniana jest jako dobra. Poinformował, że w latach 2016 - 2018 na niżej wymienionych drogach Gminy Bobrowniki wykonano remont nawierzchni na odcinkach długości około 1,5 km:

- /Czemikowo/ -gr. pow. - Bobrowniki - Polichnowo - gr. pow. - /Włocławek/,

- Bobrowniki - Radomice,

- Rachcin - gr. pow. - /Cyprianka/ - Zaduszniki - Wielgie,

- Bobrowniki - Stary Bógpomóż - gr. pow. - /Włocławek/,

Stosowana technologia tych robót zgodna z PN - EN to wyrównanie nawierzchni masą mineralno - bitumiczną oraz wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu asfaltowej emulsji i grysów.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, żeby w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie przygotować Panu Jaromińskiemu stosowną odpowiedź.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić stosownej odpowiedzi Panu Jaromińskiemu.


Ad.14. Rozpatrzenie pisma Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Powiedział, że zawsze prace społecznie użyteczne orzeczone przez Sąd Rejonowy w Lipnie wykonywane były w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

M. Grodaszewski- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że był na rozmowie z Prezesem Sądu i pewne sprawy organizacyjne związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w Zarządzie Dróg Powiatowych zostały uzgodnione.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyznaczył Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie jako instytucję, w której wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie.


Ad.15. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie odstąpienia w całości lub w części od naliczania czynszu dzierżawnego na rok 2019.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że środki pochodzące z czynszu dzierżawnego zostały ujęte w budżecie powiatu po stronie dochodów. Zaproponował, by do tego tematu powrócić jak wpłyną środki z Urzędu Marszałkowskiego za realizowany projekt ,,Pracownie zawodowe na poziomie”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że decyzja dotycząca odstąpienia z opłaty czynszu dzierżawnego na rok 2019 zostanie podjęta w terminie późniejszym.


Ad.16. Rozpatrzenie pisma Referatu finansowo- księgowego w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec Pana W.Sobocińskiego.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie - powiedziała, że pan Sobociński posiada zadłużenie względem powiatu lipnowskiego z tytułu ,,ustawy 203”. Zaznaczyła, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego wskazuje, że egzekucja wypadła bezskutecznie i istnieją obiektywne przesłanki do jej umorzenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do przygotowania projektu uchwały dot. umorzenia zadłużenia Panu W. Sobocińskiemu z tytułu tzw. ,,Ustawy 203” oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ad.17. Zapoznanie się z informacją PFRON o wysokości środków PFRON przypadających na powiat lipnowski

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- powiedziała, że powiat lipnowski otrzymał na ten rok środki z PFRON-u w wysokości 1 013 416,00 zł. Nadmieniła, że środki te planuje się przeznaczyć na:

1) Warsztaty Terapii Zajęciowej, gdzie Fundusz przeznaczył na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w wtz 17.797 zł, co daje kwotę 533 880,00 zł.

Dodała, że na pozostałe zadania planuje się przeznaczyć kwoty, które określone zostały w oparciu o zainteresowanie wnioskodawców i możliwości finansowe powiatu i tak na:

2..Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 200 000,00 zł.

3.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 60 000,00 zł

4. Dofinansowane sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 28 320,00 zł

5. Dofinansowane zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze - 191 216,00 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zatwierdził przedłożony podział środków z PFRON i skierował go na Komisje Budżetu i i Finansów oraz na komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.

Ad.18. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Wojewoda Kujawsko- Pomorski przysłał wystąpienie pokontrolne w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaznaczył, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami. Zaznaczył, że stwierdzone uchybienia, wynikają z nieprawidłowej interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Podkreślił, że po zrealizowaniu zaleceń PCPR w Lipnie będzie wykonywać obowiązujące zadania w odpowiednim zakresie.

J. Przybyszewska- poinformowała, że PCPR w Lipnie przygotowuje Wojewodzie pismo o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z treścią wystąpienia pokontrolnego Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. /wystąpienie pokontrolne stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.19. Podjęcie decyzji w sprawie postępowania przetargowego na zadanie ,,Budowa budynku usługowo- biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie”.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- poinformował, że dnia 20 lutego br. komisja przetargowa powołana do przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowania stwierdziła, że konsorcjum: Lider AS- BUD z Bogucina, GM Wind z Fabianek, w wyznaczonym terminie nie udzieliła wyjaśnień dot. przynależności do grupy kapitałowej, dlatego podlega wykluczeniu. Dodał, że kolejna z najniższą ceną jest oferta firmy BUDMAX z Fabianek z ceną 2 459 145,19 zł. Dodał, że kwota zabezpieczona na to zadanie wynosi 2 300.00,00 zł.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, że w związku z faktem, iż nie ma zaplanowanych wystarczających środków w budżecie powiatu, konieczne jest unieważnienie ogłoszonego przetargu i ponowne ogłoszenie przetargu na budowę pawilonu. Zaproponował ponownie upoważnić A. Linkowskiego – Naczelnika Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przeprowadzenia niniejszego przetargu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie pn.: ,,Budowa budynku usługowo- biurowo-oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie” oraz podjął uchwałę sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu –Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu.

A. Linkowski- powiedział, że w budżecie powiatu są również zaplanowane środki na zakup autobusu. Zwrócił się z pytaniem, kiedy przystępujemy do tego zakupu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że ten zakup będzie dokonywany w terminie późniejszym.

Ad.20. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie w sprawie wsparcia finansowego przy remoncie garażu i strażnicy.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że OSP Wichowo otrzymało średni samochód ratowniczo- gaśniczy i obecnie musi dokonać remontu garażu, ponieważ ten samochód się do niego nie mieści. Dodał, że powiat nie ma zaplanowanych środków na ten cel, ale można w innym sposób pomóc jednostce.

Zaznaczył, że będzie chciał spotkać się z naczelnikiem OSP by porozmawiać o formie pomocy dla tej jednostki.


Ad.21. Udzielenie upoważnień radcy prawnemu Joannie Rapciewicz do działania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawie zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Przewodniczący Zarządu – zwrócił się o udzielenie upoważnień radcy prawnemu J. Rapciewicz do działania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawie zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w stosunku do: Przedsiębiorstwa Kujawskie Centrum Handlowo-Produkcyjne i Logistyczne AgroLiderPol Sp. z o.o. (NIP: 466-03-72-951), Przedsiębiorstwa Andbud Andrzej Śliwiński (NIP: 466-04-02-675), Przedsiębiorstwa SYMFONIA SMAKU BAKALARKA, Krystyna Grzębska-Wąsicka (NIP: 893-11-28-462).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić radcy prawnemu J. Rapciewicz stosownych upoważnień.

Ad.22.Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie nieodpłatnego udostępnienia autokaru do Szpitala Psychiatrycznego na staż do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu.

Przewodniczący Zarządu –przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że ze względu na charakter wyjazdu proponuje pokryć jego koszty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na udostępnienie autokaru Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie w celu przewiezienia grupy pielęgniarek Spółki Szpital Lipno na staż do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu w dniu 15 marca br., pokrywając koszty przejazdu.


Ad.23. Sprawy rożne.

A.Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego- powiedziała, że Pan Szczęsny z firmy URGENDT przedstawił koncepcję zabudowy działki nr 177/3 w miejscowości Kolankowo, stanowiącej Podstrefę Lipno, gdzie na ok.8 ha planuje postawić inwestycję, na którą składa się w pierwszej kolejności: budowa 3 magazynów (hal) po 3000 m2 każdy, a w następnych latach kolejnych 3 magazynów. Dodała, że wjazd na te inwestycje planowane jest od drogi gminnej w Kolankowie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że trzeba się cieszyć, że są zainteresowane podmioty zakupem gruntów w naszej strefie gospodarczej, gdyż to wiąże się z miejscami pracy dla społeczeństwa i rozwojem tego terenu. Dodał, że należy zaakceptować tę koncepcję i zaoferować wszelką pomoc w powstanie tej inwestycji.

Nadmienił, że jeżeli firma uzyska decyzję o warunkach zabudowy wówczas wystąpi do powiatu o zgodę na zakup tych gruntów. Zaznaczył, że trzeba będzie zlecić wycenę tych gruntów a środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na np. budowę budynku Szkoły Muzycznej w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaakceptował koncepcję zabudowy działki nr 177/3 w Kolankowie złożoną przez firmę URGENT. (koncepcja w załączeniu do protokołu/.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,25 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 1 marca 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Zarząd Powiatu w Lipnie (1 marca 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (8 kwietnia 2019, 09:16:07)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij