Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 lutego 2019r.

Protokół Nr 9/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 13 lutego 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Ewa Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu powiatu

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Beata Wróblewska- Pracownik Socjalny

4. Iwona Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie

5. Magdalena Jasieńska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

7. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczy

8. Błażej Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

9. Agnieszka Grzywaczewska – Inspektor ds. rozwoju lokalnego


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28,29 stycznia 2019r. i 1 lutego 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2018 roku.

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018.

- sprawozdanie roczne planu pracy i przeprowadzonych inwestycji oraz z realizacji zadań planu opiekuńczo- wychowawczego w roku 2018”.

- projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok

- projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2019 rok

- projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie

- projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

- projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2018 rok”

- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipna

- projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

- projektu uchwały w sprawie wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego

2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela T. Bonieckiego.

3. Rozpatrzenie pisma Seminarium N. M. P. Skępskiej w sprawie wsparcia finansowego na renowację figurki Matki Bożej Skępskiej.

4.Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

5. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie objęcia patronem i dofinansowania Mistrzostw Polski seniorów Karate Kyokushin.

6. Rozpatrzenie pisma Polskiej Opery Kameralnej w sprawie objęcia patronatem koncertu Galowego ,,W krainie Uśmiechu”.

7. Rozpatrzenie pisma PUK w Lipnie Sp. z o.o. w sprawie objęcia patronatem i dofinansowanie II festiwalu Smaku NCL

8. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przedłużenia umowy najmu ruchomości zawartej dnia 01.09,.20919r.

9. Informacja dotycząca działań podjętych w Podstrefie Lipno.

10. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż kolejna sesja Rady Powiatu w Lipnie planowana jest na dzień 27 lutego 2019r. na godz. 10,00, zaś kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 19 lutego 2019 o godz. 9,00.


- Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2018 roku.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że została przygotowana Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2018 roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2018 roku i skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /informacja stanowi zał. do nin. protokołu/.


- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018. Zaznaczył, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskuje dodatkowe środki finansowe z różnych programów. Dodał, że PCPR objęte było kontrolą z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie pieczy zastępczej, która wypadła bardzo dobrze. Podziękował Pani Kierownik i pracownikom za dobrą pracę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018 i skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie i na Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz na Komisje Budżetu i Finansów pod względem finansowym /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

- sprawozdanie roczne planu pracy i przeprowadzonych inwestycji oraz z realizacji zadań planu opiekuńczo- wychowawczego w roku 2018”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Lipnie przygotowała sprawozdanie roczne planu pracy i przeprowadzonych inwestycji oraz z realizacji zadań planu opiekuńczo- wychowawczego w roku 2018”. Zaznaczył, że w poprzednim roku ukazał się szereg artykułów szkalujących dobre imię Placówki Opiekuńczo- wychowawczej i jej Dyrektor. Wskazała, że były kontrole w Placówce: ze Starostwa Powiatowego w Lipnie, z Urzędu Wojewódzkiego i Inspekcji Pracy, które nie wykazały żadnych istotnych zaniedbań ani uchybień.

Zaznaczył, że w ubiegłym roku zostały otwarte dwa nowe obiekty stanowiące Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą ,,Zakątek”, oraz Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą ,,Na Zakręcie” , w której łącznie ze starą placówką przebywa 32 dzieci, a miejsc jest 40. Zwrócił się do Pani Dyrektor i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o podjęcie działań mających na celu pozyskanie nowych podopiecznych do Placówek, zwłaszcza tych pochodzących z terenu powiatu lipnowskiego, by nie płacić innym powiatom za to, że dzieci z terenu powiatu lipnowskiego są umieszczane w placówkach na terenie innego powiatu.

Wskazał, że w związku z powstaniem dwóch nowych placówek zostali zatrudnieni nowi wychowawcy, jednak nie wszyscy nadają się do tej trudnej pracy. Zaznaczył, że chciałby, by w placówkach panowała ciepła, życzliwa atmosfera, ponieważ placówka dla tych dzieci stanowi namiastkę domu. Wskazał, że zdaje sobie sprawę, iż te dzieci również są specyficzne, ponieważ pochodzą najczęściej z patologicznych domów, dlatego tym bardziej należy w stosunku do nich mieć właściwe podejście. Dodał, że najwięcej należy oczekiwać i wymagać od pracowników na umowie o czas nieoznaczony, którzy mają uczyć tych, którzy przychodzą do pracy.

Dodał, że obecnie trwają prace nad ustanowieniem trwałego zarządu w związku z wnioskiem Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej i Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

I. Mikołajczyk- powiedziała, że drobne remonty wykonywane są we własnym zakresie. Nadmieniła, że w stosunku do oczerniającej ją osoby wystąpiła z wnioskiem o zniesławienie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie roczne planu pracy i przeprowadzonych inwestycji oraz z realizacji zadań planu opiekuńczo- wychowawczego w roku 2018” i skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie i na Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz na Komisje Budżetu i Finansów pod względem finansowym. /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2019 rok

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że został opracowany plan pracy Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2019 rok, który skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że został opracowany plan pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie, który skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że został opracowany plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2019 rok, który skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2018 rok”

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w 2018r.i z jej prac zostało przygotowane sprawozdanie, które podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2018r., który skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Bł. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 Miasta Lipna oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 118/10 o powierzchni 0,0037 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00042607/7 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego. Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lipna uchwalonego Uchwała Rady Miejskiej w Lipnie nr XXXIX/340/02 z dnia 9 września 2002r powyższa nieruchomość wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem B2 – strefa zabudowy mieszkalno – usługowej o niskiej i średniej intensywności. Powiat Lipnowski niema planów związanych z zagospodarowaniem przedmiotowej nieruchomości. Zbycie nieruchomości poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Środki ze sprzedaży powyższej nieruchomości zasilą budżet Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, który skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipna

Bł. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipna oznaczona jako działka nr 759 dla której w Sadzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00028335/5 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego. Przedmiotowa nieruchomość obciążona była służebnością przesyłu na okres 3 lat tj. do dnia 21.10.2018r. Zaznaczył, że w związku z wygaśnięciem przedmiotowej służebności dnia 22.01.2019r do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony. W ramach ustanowionej służebności przesyłu wykonano prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb lipnowskiej sieci telekomunikacyjnej. Ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie urządzeń związanych z lipnowską siecią telekomunikacyjną, a także zapewni mieszkańcom Lipna dostęp do usług telekomunikacyjnych. Zarząd Powiatu w Lipnie posiada kompetencje do ustanowienia na przedmiotowej nieruchomości ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipna, który skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że wysokość opłat została ustalona w wysokości maksymalnych stawek opłat wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019. Dodał, że maksymalne stawki zostały także ustalone, jeżeli chodzi o przechowanie pojazdów na parkingu i obecnie w całym kraju toczy się postępowanie przed Sądem Administracyjnym, w związku ze skargą Prokuratur Okręgowych w całym państwie na te stawki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie:. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, który skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/ i na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

- projektu uchwały w sprawie wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu określa w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego i skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela T. Bonieckiego.

E. Zielińska- p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przedstawił dokumenty potwierdzające prace w gospodarstwie rolnym rodziców, przez co uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził zgodę na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela Pana Tomasza Bonieckiego za 20 lat pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Seminarium N. M. P. Skępskiej w sprawie wsparcia finansowego na renowację figurki Matki Bożej Skępskiej.

E. Zielińska- p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w związku z faktem, iż figura nie stanowi zabytku, nie ma możliwości dofinansowania jej renowacji ze środków budżetowych powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że figura Matki Bożej Skępskiej stanowi dobro całej wspólnoty, postanowił zorganizować zbiórkę dobrowolnych składek wśród radnych i pracowników na renowację tejże figury.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że w związku z faktem, iż figura nie stanowi zabytku, nie ma możliwości dofinansowania jej renowacji ze środków budżetowych powiatu lipnowskiego.


Ad. 4.Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Bł. Sętkowski- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Geodezji, Kartografii, Kataru i Gospodarki Nieruchomościami.

W stosunku do podjętych w pismach kwestii Zarząd Powiatu w Lipnie podjął następujące decyzje:

- postanowił o ustanowieniu prawa trwałego zarządu na czas nieoznaczony na nieruchomościach stanowiących drogi Powiatowe położonych na terenie gminy Tłuchowo, dla których Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WL 1L/00033455/00, a właścicielem wpisany jest Powiat Lipnowski,

- wyraził zgodę na połączenie nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1809/1, 1842/2, 1842/1 w jeden numer ewidencyjny, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna będących własnością Powiatu Lipnowskiego w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz ustanowienia trwałego zarządu w związku z wnioskami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Parkowa w Lipnie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie,

- wyraził zgodę Spółce Szpital Lipno na poddzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1410/9 położonej w obr. nr 10 miasta Lipna przy ul. Nieszawskiej (część powierzchni dachowej budynku szpitala na potrzeby sieci teleinformatycznej dla Marton Media z Golubia -Dobrzynia oraz na poddzierżawę części nieruchomości o pow. 26 m2 na działalność gospodarczą bez wskazania dzierżawcy.

- wyraził zgodę Spółce Szpital Lipno na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości powierzchni szpitala na zainstalowane automaty serwujące gorące napoje i automat z zimnymi przekąskami.

- wyraził zgodę Spółce Szpital Lipno na przeprowadzenie w dniach 22.02.2019- 11.04.2019 na sali konferencyjnej szpitala bezpłatnego kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i pielęgniarzy pt.,, Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi”.

Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie objęcia patronem i dofinansowania Mistrzostw Polski seniorów Karate Kyokushin.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Polski Związek Karate razem z Lipnowskim Klubem Kyokushin Karate chcą na terenie powiatu zorganizować Mistrzostwa Polski seniorów Karate Kyokushin. Dodał, że do tej pory nie było na terenie powiatu imprezy sportowej o randze ogólnopolskiej. Dodał, że organizując tę imprezę powiat zyska opinię dobrego gospodarza i zachęci potencjalnych inwestorów do inwestowania, osiedlania się na terenie powiatu. Zaznaczył, że Klub Kyokushin przedstawił kosztorys organizacji tych mistrzostw, który wynosi 50.000 zł. Dodał, że oczywiście podejmiemy starania dot. pozyskania sponsorów.

J. Kowalski- -powiedział, że popiera wszelkie inicjatywy, które promują powiat lipnowski i jest jak najbardziej ,,za” organizacją tych mistrzostw.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił objąć patronatem Starosty Lipnowskiego i dofinansować Mistrzostwa Polski seniorów Karate Kyokushin kwotą 50.000 zł.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Polskiej Opery Kameralnej w sprawie objęcia patronatem koncertu Galowego ,,W krainie Uśmiechu”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Polska Opera Kameralna chce zorganizować koncert galowy ,,W krainie Uśmiechu” w auli Zespołu Szkół w Lipnie, w którym przedstawią mieszkańcom utwory ze znanych oper, operetek, musiciali takich jak: ,,Straszny Dwór”, ,,Wasele Figara”, Księżniczka Czardasza” itp. Dodał, że w powiecie nie ma zbyt wiele wydarzeń kulturalnych na dobrym poziomie, a koszt tegoż koncertu to 8 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił objąć patronatem Starosty Lipnowskiego i dofinansować koncert galowy ,,W krainie Uśmiechu” kwotą 8.000 zł.

Ad.7. Rozpatrzenie pisma PUK w Lipnie Sp. z o.o. w sprawie objęcia patronatem i dofinansowanie II festiwalu Smaku NCL

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie organizuje II Festiwal Smaku NCL. Powiedział, że jest to druga edycja cieszącego się popularnością festiwalu, w którym lokalne koła gospodyń, firmy zajmującą się produkcją lokalnych wyrobów własnych tj. wędliny, pieczywo, prezentują swoje artykuły. Dodał, że imprezę kończy koncert dla mieszkańców powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił objąć patronatem Starosty Lipnowskiego i dofinansować II Festiwal Smaku NCL kwotą 30.000 zł.


Ad 8. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przedłużenia umowy najmu ruchomości zawartej dnia 01.09,.20919r.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu ruchomości na okres 5 lat, z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że odbył się przetarg na prace na drogach powiatu lipnowskiego, który wyniósł na remont dziur 118 tys. zł, zaś na położenie asfaltu 941 tys. zł. Nadmienił, że 1 km asfaltu wynosi 220 tys. zł.

Zaznaczył, że wciąż czekamy za środkami z Urzędu Marszałkowskiego, które jak wpłyną zostaną być może przekazane na modernizację ZOL, gdyż samorząd powiatowy jest zobligowany pomóc szpitalowi w trudnym dla niego momencie. Poinformował, że część lekarzy jest zainteresowana powrotem do pracy w szpitalu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że rozmawiał z Prezesem OSP w Lipnie, że w związku z otwarciem nowej strażnicy chcieliby pozyskać środki na jej doposażenie. Dodał, że jeżeli zwrócą się z takim wnioskiem oficjalnie, wówczas planuje zarezerwować dla niech kwotę 20 tys., zaś 10 tys. dla OSP Chlebowo w związku z otrzymaniem nowego samochodu.


Ad. 9. Informacja dotycząca działań podjętych w Podstrefie Lipno.

A. Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju – poinformowała, że przedsiębiorcy, którzy wystąpili do Zarządu Powiatu w Lipnie o udzielenie upoważnienia poinformowali, że podjęli działania formalne zmierzające do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w Podstrefie Lipno i jeżeli będzie taka potrzeba poinformują o swoich zamierzeniach inwestycyjnych.

Ad. 10. Sprawy różne

J. Kowalski- powiedział, że w miejscowości Łąkie jest odcinek, mający uskok, który wymaga pilnej naprawy.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Zarząd przyjął pewne założenia, że w tym roku główny nacisk zostanie położony na szpital, zaś w kolejnych latach powiat planuje budowę ścieżek rowerowych i do tego zadania przymierza się Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.

Zaznaczył, że zostały przedstawione wytyczne do Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), który jest nowym mechanizmem dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych, który zastąpi dotychczasowe programy, którymi dysponował Wojewoda. Podkreślił, że w jego ocenie trudno będzie sprostać wymaganiom samorządom w zakresie pozyskania tych środków.

Dodał, że jak wróci Pani Skarbnik chciałby porozmawiać o zwiększeniu funduszu solidarnościowego na remonty dróg gminnych, gdyż jest duże zapotrzebowanie ze strony samorządów.

Zaznaczył, że na kolejne posiedzenie Zarządu chciałby zaprosić dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat lipnowski , by porozmawiać o naborze, o przygotowaniu szkół średnich do przyjęcia podwójnego rocznika, o nastawieniu powiatu lipnowskiego na kształcenia zawodowe, ponieważ na rynku pracy brakuje fachowców do pracy, gdyż należy przystąpić do prac nad projektem uchwały o sieci szkół w powiecie lipnowskim.

Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z informacją o konieczności uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 13 lutego 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Zarząd Powiatu w Lipnie (13 lutego 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (8 kwietnia 2019, 09:11:00)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij