Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 1 lutego 2019r.

Protokół Nr 8/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 1 lutego 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Wiesław Kempiński- Inspektor ds. Transportu Publicznego

4. Magdalena Jasieńska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

5. Błażej Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

  4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie ustalenia stawki najmu za antenę LTE dla T- Mobile Polska S.A.

  6. Rozpatrzenie pisma OSP Rachcin w sprawie wsparcia dot. zakupu umundurowania.

  7. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie powstał 2 lata temu i dobrze wypełnia swoją rolę w transporcie mieszkańców na terenie powiatu, dbając o ich komfort, bezpieczeństwo i jakość podroży do miejsca pracy, nauki itp. Zaznaczył, że mieszkańcy są zadowoleni, czego dowodem jest liczba sprzedanych biletów.

W. Kempiński- poinformował, że na dzień dzisiejszy zostało sprzedanych ok.616 biletów miesięcznych na luty, zaś jednorazowych za styczeń 18069 po nowych, podniesionych przez Radę cenach.

J. Kowalski- powiedział, że prawdziwą bolączką jest dotarcie do powiatu lipnowskiego z innego powiatu, miasta, gdyż nie ma dobrej komunikacji między nimi.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że transport zbiorowy na terenie województwa jest zadaniem własnym Marszałka i do władz Województwa należy zwracać się z tymi zastrzeżeniami. Dodał, że władze Województwa nigdy nie powiedziały, że powiat lipnowski dobrze realizuje swoje zadanie polegające na zabezpieczeniu transportu mieszkańców powiatu. Zaznaczył, że najważniejsze jest wnioskowanie do władz województwa o rozmowy i porozumienie w kwestii transportu na terenie województwa. Jeszcze raz podkreślił, że oczekiwania społeczne są bardzo duże, dlatego też, jak zwiększy się nabór do szkół prowadzących przez powiat lipnowski, może pojawić się kwestia zakupu kolejnego autobusu, by sprostać temu zadaniu.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że do dnia dzisiejszego Powiatowym Zakładem Transportu Publicznego kierował dyrektor pan A. Wasielewski, który został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno z dniem 28 stycznia br. Wskazał, że równocześnie Pan A. Wasielewski wystąpił z pismem dot. udzielenia bezpłatnego urlopu na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno. Wskazał, że jeżeli Zarząd Powiatu w Lipnie udzieli Panu Wasielewskiemu takiej zgody, to ktoś musi pełnić obowiązki dyrektora tej jednostki. Nadmienił, że obowiązki Dyrektora proponuje powierzyć panu W. Kempińskiemu, który nadzoruje ten zakład od początku jego powstania. Zaznaczył, że Pan Kempiński od początku jest zaangażowany w powstanie tego zakładu, w zakup naboru na jego potrzeby i zna ten zakład od podszewki, wobec czego wydaje się być odpowiednim kandydatem na to stanowisko. Nadmienił, że został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały. Zaznaczył, że równocześnie należy udzielić Panu Kempińskiemu stosownych upoważnień związanych z kierowaniem Zakładem.

Członkowie Zarządu- podzielili zdanie Przewodniczącego w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego z funkcji Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie panu Andrzejowi Wasielewskiemu na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie Panu Wiesławowi Kempińskiemu /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/ oraz udzielił stosownych upoważnień do kierowania Powiatowym Zakładem Transportu Publicznego w Lipnie.

W. Kempiński- podziękował za powierzone mu zadania. Dodał, że będzie starał się wykonywać rzetelnie i sumiennie swoje obowiązki.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 600- transport i łączność rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie opłat podatku od nieruchomości , zaś zmniejszeniu wydatki dotyczące zakupu materiałów oraz w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80132- szkoły artystyczne, gdzie zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie prac remontowych, zaś zmniejszeniu wydatki dotyczące zakupu materiałów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu wskazał, że do 7 lutego 2019r. planowana jest wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.

Dodał, że wolne środki są na bieżąco lokowane. Zaznaczył, że odbył się przetarg na budowę pawilonu, który został pozytywnie rozstrzygnięty na kwotę 2 mn 250 tys. zł, a zaplanowana na ten cel była kwota 2 mln 300 tys. zł..

Ad.4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Bł. Setkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie w stosunku do podjętych w piśmie kwestii podjął następujące decyzje :

- postanowił o ustanowieniu prawa trwałego zarządu na rzecz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1809/1 i na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1842/2 położonej w obr. nr 8 miasta Lipna, oraz prawa trwałego zarządu na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie na nieruchomości oznaczonej jako działka 1842/2 położonej w obrębie nr 8 miasta Lipna, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

2. wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki kaucyjnej wpisanej do kwoty 77 431,36 zł, ustanowionej na nieruchomości opisanej w KW nr WL 1L/00036393/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, w związku ze spłaceniem wierzytelności przez Panią A. Wencel.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie ustalenia stawki najmu za antenę LTE dla T- Mobile Polska S.A.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zaproponował kwotę 300 zł (brutto) miesięcznie za zainstalowanie anteny LTE dla T-Mobile Polska S.A. na dachu budynku po byłym internacie Zespołu Szkół w Skępem, celem dostarczenia usługi internatowej dla ARMIR w Skępem.

Ad.6. Rozpatrzenie pisma OSP Rachcin w sprawie wsparcia dot. zakupu umundurowania.

J. Kowalski- powiedział, że był na spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele OSP w Rachcinie i ktoś doradził, by OSP złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu umundurowania.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie uchwalając budżet na 2019r. nie zaplanowała środków finansowych na dofinansowanie działalności OSP, więc nie jest możliwe dofinansowanie planowanego przez OSP umundurowania z tego paragrafu. Zaznaczył, że taka możliwość mogłaby pojawić się przy okazji zwrócenia się do Starosty o objęcie konkretnej uroczystości organizowanej przez OSP Rachcin patronatem Starosty Lipnowskiego i uzyskania na jej organizację stosownego dofinansowania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić stosownej odpowiedzi.


Ad.7. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że 26 lutego 2019r. razem z młodzieżą Zespołu Szkół w Lipnie, która brała udział w projekcie edukacyjnym Fundacji Szkoła Dialogu, mającym na celu zapoznaniu się z kulturą żydowską, weźmie udział w uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim w Warszawie, podsumowującej tę akcję, dlatego też sesja planowana jest na dzień 27 lutego 2019r. Zwrócił się o zabezpieczenie autokaru na ten wyjazd.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,45 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 1 lutego 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Zarząd Powiatu w Lipnie (1 lutego 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (8 kwietnia 2019, 09:07:21)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij