Uchwała nr XVI/106/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 czerwca 2004w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Lipnie.Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/104/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Uchwała nr XVI/106/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 czerwca 2004


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Lipnie.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/104/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie działki nr 160/2 o powierzchni 00.12,00 ha, położonej w Zbójnie, zabudowanej w części budynkiem ośrodka zdrowia, dla której ustanowiona jest Księga Wieczysta 185 99 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lipnie.


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcie

 

 

 

 

UZASADNIENIE        Wskazana nieruchomość stanowi własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie i stała się zbędna ze względu na działalność statutową SPZOZ w Lipnie.
Rada Społeczna przy SPZOZ uchwałą Nr 101 podjętą na posiedzeniu w dniu 14 maja 2004 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora SPZOZ w Lipnie w sprawie zbycia majątku trwałego będącego przedmiotem powyższej uchwały.
Rada Powiatu w Lipnie uchwałą Nr XVIII/104/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. przyjęła zasady zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego nieruchomego SPZOZ w Lipnie, w świetle których następuje ono za zgodą Rady Powiatu w Lipnie.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 lipca 2004, 11:38:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2715