Uchwała nr XII/75/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 grudnia 2003w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok.Na podstawie art.17 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 Nr 162, poz.1568/ oraz § 44 ust.2 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz. 811 ; Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003r./

Uchwała nr XII/75/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok.

Na podstawie art.17 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 Nr 162, poz.1568/ oraz § 44 ust.2 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz. 811 ; Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003r./


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:
 

   § 1.   Zatwierdza się roczne plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

   § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 Zdjęcie

 

 

 

Załacznik - Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2004 rok. (27kB) word

Załącznik - Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej na 2004 rok. (22kB) word

Załącznik - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok. (33kB) word

Załącznik - Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na rok 2004 rok. (25kB) word

Załącznik - Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok. (23kB) word

Załącznik - Plan pracy Komisji Budownictwa, Gsopodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na 2004 rok. (26kB) word

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (17 lutego 2004, 09:06:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2901