Uchwała nr XL/364/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Tadeuszowi WiewiórskiemuNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/364/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Tadeuszowi Wiewiórskiemu

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Tadeuszowi Wiewiórskiemu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Pan Tadeusz Wiewiórski to wieloletni nauczyciel. Od 2006 do chwili obecnej zajmuje stanowisko Wójta Gminy Wielgie.

Pan Tadeusz od lat jest związany z samorządem lokalnym i pracą na rzecz mieszkańców powiatu. W latach 1975 -1985 sprawował mandat radnego Gminnej Rady Narodowej w Wielgiem, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego tej rady (do 1988r.) Został także wybrany radnym Rady Powiatu w Lipnie (w 1998r. i 2002r.) pełnił w niej funkcję Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (2002-2006). W wyborach 2006 i 2010 kolejny raz wybrany do Rady Powiatu w Lipnie, jednakże zrzekł się mandatu w związku z objęciem stanowiska Wójta Gminy Wielgie.

Pan Tadeusz Wiewiórski przez całe życie był człowiekiem bardzo zaangażowanym w działalność społeczną. Sprawował funkcję prezesa Koła Łowieckiego Sokolników nr 6 „ZYS” im. Czesława Sielickiego we Włocławku (1990-2010). Był inicjatorem i współzałożycielem Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego (od 31.VIII.2007 do 2014), a następnie wiceprzewodniczącym Konwentu Wójtów (od 2015 roku do chwili obecnej). Podczas Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Wiejskich RP powierzono mu również funkcję członka Rady Regionu (od 2011 do 2018).

Pan Tadeusz Wiewiórski to człowiek o bogatym i wszechstronnym dorobku zawodowym. Swoje doświadczenie zawodowe zyskał poprzez wieloletnią pracę w wielu jednostkach związanych głównie ze szkolnictwem, jak też z pełnieniem funkcji publicznych. Przez cztery kadencje jako Wójt Gminy Wielgie wykazał się zaangażowaniem w problemy gminy oraz jej mieszkańców. Podejmował działania dla wszechstronnego rozwoju Gminy Wielgie oraz mające na celu poprawę życia mieszkańców w każdej dziedzinie. Działał na rzecz integracji społeczeństwa gminy, starał się wpływać na wszechstronny rozwój całej Gminy poprzez działania w zakresie m.in. szkolnictwa, lecznictwa, kultury, sportu, wsparcia osób bezrobotnych, seniorów i innych. Przyczynił się m.in. do stworzenia Domu Dziennego Pobytu dla seniorów. Jako Szef jednostki czynił wszystko, aby poprawić standard obsługi mieszkańców urzędu i wprowadzał zmiany organizacyjne wpływające korzystnie na wypełnianie przez Urząd swoich zadań.

Podczas pełnienia funkcji Gospodarza Gminy systematycznie uczestniczył w zebraniach z mieszkańcami w sołectwach, wyjaśniając problemy społeczno – gospodarcze i rozwiązując bieżące problemy mieszkańców. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też cały czas podnosił systematycznie swoją wiedzę zawodową.

Aktywnie działał na rzecz realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich, nie tylko gminy, ale też powiatu czy województwa. Podejmował współpracę zarówno na szczeblu publicznym, jak również publiczno- prywatnym, poszukiwał źródeł finansowania, dążył do zainteresowania Gminą inwestorów. Dzięki Jego zaangażowaniu i profesjonalizmowi udało mu się zrealizować wiele zaplanowanych przedsięwzięć. Z zaangażowaniem działał na rzecz budowy nowej Szkoły Podstawowej w Wielgiem, jak i innych przedsięwzięć inwestycyjnych w oświacie.

To człowiek czynu, życzliwy, gotowy do współpracy i posiadający odwagę do podejmowania niełatwych często wyzwań. Pan Tadeusz Wiewiórski w działaniach na rzecz rozwoju Gminy Wielgie kierował się wizją wynikającą z wiedzy i zdobytego doświadczenia, którą starał się od początku skutecznie realizować. Poprzez aktywną działalność samorządową, sprawne i mądre rządzenie i zarządzanie środkami publicznymi, jak też dobrą współpracę z innymi j.s.t. i przedsiębiorstwami starał się dążyć do utworzenia na terenie Gminy przyjaznego miejsca do pracy i życia. Jego działania jako Włodarza Gminy były wielokrotnie doceniane przez władze wyższej instancji, otrzymywał wiele gratulacji i podziękowań za swoją działalność, za wsparcie i efektywną współpracę. Był dobrym organizatorem pracy, inicjatorem przedsięwzięć usprawniających pracę w administracji. Do dziś cieszy się dużym autorytetem społecznym.

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Tadeuszowi Wiewiórskiemu jest uzasadnione.Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:42:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122