Uchwała nr XXXII/271/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 listopada 2021w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm z 2021 r poz.1038, poz. 1834), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz 679), art 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50 a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 poz. 8), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/271/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 listopada 2021


w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm z 2021 r poz.1038, poz. 1834), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz 679), art 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50 a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 poz. 8), uchwala się co następuje:


§1.1 W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych Powiatu Lipnowskiego, Powiat Lipnowski na swoim obszarze zapewnia usługi przewozu osób świadczone w ramach powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

2. Usługi przewozowe na terenie Powiatu Lipnowskiego organizowane i nadzorowane są przez organizatora publicznego transportu zbiorowego tj. Powiat Lipnowski, a realizowane przez operatora publicznego transportu zbiorowego tj. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
w Lipnie.

§2. Ustala się ceny i opłaty za usługi przewozu osób, zwierząt oraz bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§3. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§4. Traci moc Uchwała Nr XXI/185/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

§7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała ustala ceny i opłaty oraz opłaty dodatkowe za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Pojazdy Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie od 2017 roku są w ciągłej eksploatacji, przez co wymagają częstych i bardziej kosztownych napraw. Od początku istnienia Zakładu autobusy PZTP na terenie powiatu pokonały 5 339 463 km.

Ponadto w 2021 roku zostały poniesione koszty na zakup dodatkowych dwóch autobusów. Przeniesienie Zakładu do nowej siedziby oraz utworzenie na własne potrzeby warsztatu samochodowego wygenerowało wiele nowych kosztów, które poniesiono na jego wyposażenie oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników.

Zakład ponosi coraz większe wydatki związane z ciągłym wzrostem cen paliwa oraz części eksploatacyjnych do pojazdów. Od 2020 roku Zakład ponosi duże straty spowodowane panującą pandemią koronawirusa (COVID-19), w początkowej fazie skutkującej zawieszeniem kursów oraz odwołaniem wyjazdów okazjonalnych, a następnie brakiem zakupów biletów miesięcznych przez młodzież szkolną aż do czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym zaszła konieczność podwyżki cen biletów jednorazowych, jak
i miesięcznych.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 lutego 2022, 10:32:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116