Uchwała nr 353/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 28 września 2021w sprawie:  zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednichNa podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2021 r. poz. 305) oraz § 4 pkt. 2 i § 9 pkt 1 Uchwały Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Uchwała nr 353/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 28 września 2021


w sprawie:  zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2021 r. poz. 305) oraz § 4 pkt. 2 i § 9 pkt 1 Uchwały Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021


§ 1. Zaciągnąć bankowy kredyt długoterminowy w wysokości 1 500 000,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy  złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 2. Ustala się okres spłaty kredytu na lata 2022 - 2031 w ramach określonych w umowie kredytowej;

§ 3. Szczegółowe warunki zaciągniętego zobowiązania będą ustalone w umowie zawartej między Powiatem Lipnowskim a kredytodawcą wyłonionym w przetargu z godnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne i przychody budżetów Powiatu Lipnowskiego uchwalanych w okresie spłaty kredytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr 353/2021 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 14grudnia 2020 roku podjęta została uchwała Nr XXI/189/2000 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021, w której upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Lipnie korzystając z zapisów uchwały postanowił zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości nie większej jak stanowi uchwała budżetowa na rok 2021.

Bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały Zarządu Powiatu o zaciągnięciu kredytu.

Za podjęciem uchwały głosowało czterech radnych obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 28 września 2021 roku.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (5 listopada 2021, 09:54:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183