Uchwała nr 350/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 17 września 2021w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowejNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 350/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 17 września 2021


w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:§ 1. Ustala się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz wytyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Do wykonania uchwały zobowiązuje się wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Lipnie, jednostki organizacyjne Powiatu oraz jednostki powiązane z budżetem Powiatu otrzymywaną dotacją.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Powiatu Lipnowskiego

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok oraz wytycznych do opracowania
wieloletniej prognozy finansowej 


Zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego określoną uchwałą Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w drodze uchwały określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy. Zarząd Powiatu zobowiązany jest również do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na rok 2022 i lata następne w oparciu o przyjęte w lipcu 2020 roku założenia do projektu budżetu państwa na rok 2022.
Celami strategicznym w roku 2022 są:
1)      poprawa infrastruktury drogowej,

2)      poprawa infrastruktury leczniczej poprzez remont obiektów szpitalnych z wykorzystaniem środków zewnętrznych,

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych celem poprawienia kondycji finansowej Powiatu,

4)      zmniejszenie wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz przejętego zobowiązania po SP ZOZ w Lipnie,

5) wykorzystanie wszystkich możliwych środków zewnętrznych na realizację projektów,

6) zwiększanie wkładów do Spółki z o.o. Szpital w Lipnie,

7) poprawa infrastruktury lokalowej poprzez planowane budowy nowych obiektów oraz remonty w budynkach biurowych


Zgodnie z założeniami rządowymi planuje się przyjęcie wskaźników:


 Przyjęte założenia, co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2022 rok, który to Zarząd Powiatu w Lipnie przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2021r. Podjęta uchwała stanowi podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok.

Załącznik do Uchwały Nr 350/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 września 2021 r. 

Załącznik do Uchwały Nr 350/2021 (6796kB) pdf


Załącznik do uchwały Nr 350-2021 ZP z dnia 17.09.2021 r. - tabele planistyczne (306kB) word

Załączniki do tabel nr 2, 7, 8 do Uchwały Nr 350-2021 z dnia 17.09.2021 r. (18kB) word

.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (20 września 2021, 14:50:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kocińska (27 września 2021, 09:45:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 422