Uchwała nr NR XXVIII/235/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 3 września 2021w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Wielgie na dofinansowanie inwestycji drogowejNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021, poz. 305 ze zm. 2.)

Uchwała nr NR XXVIII/235/2021
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 3 września 2021


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Wielgie na dofinansowanie inwestycji drogowej

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021, poz. 305 ze zm. 2.)


§1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Wielgie w wysokości 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej nr 170804C, relacji Zaduszniki – Fabianki łączącej się z drogą powiatową nr 2727c Złowody – Krojczyn.

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2021 w formie dotacji celowej w dz. 600 rodz. 60016 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego.

§3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Wielgie a Powiatem Lipnowskim.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy, o której mowa w ust 1.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/235/2021 z dnia 3 września 2021 roku


Gmina Wielgie w dniu 24 maja 2021 r. zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o udzielenie wsparcia kwotą do 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej, tj. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej drogi gminnej nr 170804C, relacji Zaduszniki – Fabianki łączącej się z drogą powiatową nr 2727c Złowody – Krojczyn. Zarząd Powiatu w Lipnie wnosi do Rady Powiatu o objęcie wsparcie wnioskującej Gminy i dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 170 000,00 zł.

Droga ta jest szlakiem komunikacyjnym i ma na celu poprawienie obsługi komunikacyjnej mieszkańców gminy i powiatu.

Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w umowie o udzielenie pomocy finansowej.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (7 września 2021, 14:37:36)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (29 września 2021, 12:53:07)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 523